Türkçe Yılı - Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı

advertisement
Türkçe Yılı
Ne hazindir ki Türk Dil Kurumu 2017 yılını “dilimiz
kimliğimizdir” vurgusu da yaparak Türkçe Yılı ilan etmek zorunda kaldı ve bu kararının gerekçelerini de şu
şekilde sıraladı:
getirilmiştir. Vakıf üniversitelerimiz Türkçe’ye itibar etmemekte ve eğitimden Türkçe’nin kovulmasını daha da
dehşet boyutlara taşımaktadırlar. Vakfımızın eğitim kurumları dışında, tamamıyla Türkçe eğitim yapan kurum
hemen hemen kalmadı ve bununla övünür hale geldik.
• Türkçe’nin doğru kullanılmasını sağlamak,
• Ülke sathında işyeri ve mekân adlarında görülen
yaygın kirliliğin önüne geçmek,
• Türkçesi varken gereksiz yere kullanılan kimi kelimelerin daha fazla yaygınlaşmasını engellemek,
• Sosyal medyada kullanılan özensiz Türkçe’nin ortaya çıkardığı bir takım olumsuzlukları gidermek,
• Sürekli olarak İngilizce’nin baskısı altında tutulan
Türkçe’nin yurt içinde ve yurt dışında bilim dili olarak kullanımını yaygınlaştırmak,
• Kamuoyunda köklü bir dil bilinci ve duyarlılık oluşturmak…
Günümüzde, Türkçe eğitim yapan okullardan mezun
olanlar, ikinci sınıf okullardan mezun ikinci sınıf vatandaş olarak algılanır hale getirildi. İngiliz diliyle eğitim
yaparak Türkçe’yi tamamen geleceğimizden siliyoruz. Ne
yazık ki ülkemizin en kıymetli beyinlerini kendi öz kültürlerinden koparılmış olarak yetiştiriyoruz.
Maalesef bu hastalığımızı Türk Cumhuriyetlerine de
taşıdık. Oralarda da ülkemize ait kurumların yabancı
dillerde eğitim yapmasına izin verdik, hatta destekledik.
Oysa Fransa’da, Almanya’da çocuklara yabancı dil nasıl
öğretiliyorsa, bizde de aynı şekilde öğretilmelidir. Yabancı dil yabancı hayranlığına dönüşmemeli, sadece hedefe
ulaşmak için bir araç olarak kalmalıdır.
Türk Dil Kurumu’nun bütün bu gerekçelerine katılmamak mümkün değildir. Elbetteki bu, Türk çocuklarını
aşağılık kompleksi içinde, kendi öz kültürlerinden, öz değerlerinden uzak yabancı hayranı olarak yetiştiren ve en
başta eğitim dili olarak Türkçe’yi okullardan kovan bir
eğitim anlayışımızın sonucudur.
Tarih boyunca dillerini terk etmiş veya terk etmek
zorunda kalan milletler yok olmuştur. Bir an evvel Türk
devletleri olarak kendi milletimizin mezarını kendi elimizle kazan politikalar uygulamaktan vazgeçmeliyiz. İyi
bilelim ki dilini kaybeden ilini de kaybeder.
Sevgili Okuyucular,
Temel eğitim ve orta öğretimde yabancı dille eğitim
aileler için mutlaka ulaşılması gereken bir amaç haline
Tanrı Türk’ü Korusun.
Közhan Yazgan
Vefatının 17. Yıldönümü Anısına...
Atatürk’ün Samimi Askeri Elçibey
Elçibey;
- Azerbaycan’da kanla, sürgünle ve her çeşit insanlık dışı dehşet verici metotlarla bastırılmış ve sindirilmiş Türklük ruhu­nu uyandıran,
- Meydanlara yüz binleri toplayarak Türklük şuuruyla bir­likte istiklâl aşkı yaratan,
- İstiklâlin sembolü bayrağı tekrar göklere kaldıran,
- Azerbaycan’ın müstakilliğini ilân eden ve herkese kabul et­tiren,
- Devleti yeniden kurarak öz ordusunu kuran, öz parasını basan,
- Rus ordusunu, bir neferin bile burnunu kanatmadan Azer­baycan’dan çıkaran,
- Ermenilerin aksine, bir kimsenin bile burnunu kanatmadan mukabele olarak Ermenileri Bakü’den süren,
- Demokratik seçimlerin ne olduğunu bütün dünyaya göste­ren bir Türk lideri değil; aynı zamanda, Türk Halkları Asamble­si’nin
ittifakla seçilmiş şeref başkanıdır.
Artık Türkçü, antikomünist ve demokrat bir insan olarak, Türk dünyasının her yerinde, ondan daha fazla sevgi ve saygı gören hiçbir
liderimiz yoktur.
Elçibey’e atılan iftiralar, onun sakalının bir tek kılını bile kir­letememiştir. Her Türkçü iktidar sahibinin olduğu gibi, onun da siyasî
kaderi kötü olmuştur. Ancak Türk dünyasının her ye­rinde, Türklerin kalbinde tahtını kurmuştur.
Elçibey, sadece ve sadece Türklüğü düşünen, kendi sağlığı­na ve menfaatine zerrece eğilmemiş ve eğilmesi mümkün olma­yan gerçek
bir ülkücüdür.
Allah’ın Türk coğrafyasına bahşettiği iktisadi kaynakların tamamının Türkler tarafından, Türklere göre ve mutlaka 250 milyonluk
büyük Türk Milleti için kullanılması sağlanmadıkça, refaha ve huzura kavuşamayacağımızın şuurunda; dil ve fikir birliğinin, Türk birliğinin gerçek yolcusu ve savunucusu olmuş­tur.
Elçibey’i İlimler Akademisi’nin tavanının altına, Türkiye’nin gök kubbesinin altına veya Azerbaycan’ın gök kubbesinin altı­na sığdırmak istediler.
Elçibey sığmazdı! O Tanrı Dağları’nda bütün Türk dünyası­nın gök kubbesindedir.
Atatürk’ü en doğru tanıyan, gerçek bir Türk milliyetçisi ve Atatürk’ün samimi askeri olarak Allah’ın rahmetine ka­vuştu.
Yattığı yer nurla dolsun. Allah gani gani rahmet eylesin!
Şehzadebaşı, 25 Ağustos 2000
Tanrı Türkü Korusun.
Prof. Dr. Turan Yazgan
TARİH AĞUSTOS 2017
1
İÇİNDEKİLER
Sevgili Okuyucular
Türkçe Yılı
Közhan Yazgan
1
Türk Dünyası İle İlgili
Çalışmalarımız
4
TDAV
TÜRK DÜNYASI
TARİH KÜLTÜR DERGİSİ
Türk Dünyası Araştırmaları
Vakfı’nın Aylık Yayın Organıdır.
Yerel Aylık Süreli ve Hakemli
Yayındır. Her Ayın 1’inde çıkar.
Kurucu Başkan
Prof. Dr. Turan Yazgan
Sahibi
Közhan Yazgan
Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı
adına
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Saadet Pınar Yıldırım
Genel Yayın Yöneticisi
Yrd. Doç. Dr. İbrahim Akış
2
30
32
Novum Osmanizm ve
Kemalist Sistem Diyalektiği
Prof. Dr. Orhan Türkdoğan
8
Şark’ın Büyük Tabibi
Doç. Dr. Ebülfez Elçibey
Aktaran: Dr. Mayis Alizade
13
Türk Dünyası Mutfak Kültürü / 4
Suyukaş / Sulu Aş /
Çorba
Nurala Göktürk
Kapak Fotoğrafı
30 Ağustos Zafer Bayramı
İnternet Adresi
www.turan.org.tr
Kapak Tasarımı
Emel Gökay
Fiyatı
Sayısı 7,5 TL
Teknik Yönetim ve Tasarım
Emel Gökay
Tasarım - Fotoğraf İşleme
Gökhan Kaya
Abonelik Bedeli
Yurtiçi: 90 TL
Öğrenciler için : 75 TL Yurtdışı: 65 USD
Güncel Fotoğraflar
M. Kemal Sallı
Banka Hesap Numaraları
Vakıfbank İstanbul Fatih Şb:
İdare Merkezi
Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı
Kemalpaşa Mah. Bukalidede
Sok. Nu: 4 Saraçhane
34134 Fatih - İstanbul
İletişim
Gülşah Kaya
Kapak Konusu
Büyük Zafere Doğru
Telefon
: (0212) 511 10 06
Belgegeçer : (0212) 520 53 63
e-posta
: [email protected]
23
Unutulan Tarih/Değiştirilen Adlar: 58
Kopil / Koplu / Slavyansk /
Slavyansk na Kubane
Prof. Dr. Minehanım T. Nuriyeva
Sayı / Cilt
368 / 62
TARİH AĞUSTOS 2017
Kemaliye’de Damgalar ve
Doğu Türkistan’dan
Gelen Tarihi Belge
Dr. Mustafa Aksoy
Ayfer Zencirkaya
TR76 0001 5001 5800 7287 8397 25
İş Bankası İstanbul Aksaray Şb: TR09 0006 4000 0011 0021 1928 92
Posta Çeki Hesap Numarası
İstanbul Aksaray PTT Şubesi
141720 Nolu Hesap
Bütün yayınlarımızı internet
üzerinden kredi kartıyla
satın alabilirsiniz.
Basıldığı Yer
Aktif Matbaa ve Reklam Hiz. San.
Tic. Ltd. Şti.
Halkalı Cad. No: 245
Sefaköy / İstanbul
Telefon: (0212) 698 93 54
Dergimiz Milli Eğitim
Bakanlığı Talim - Terbiye
Kurulu’nca eğitim ve öğretim
açısından öğretmenlere tavsiye
edilmiştir. (8 Mart 1995 tarih
ve B.08.0.TTK.0.0
1.04/611.7/0946 nolu karar)
Tunus’ta Türk İzleri / 2
Prof. Dr. Orhan Gedikli
33
Güney Sibirya Seyahati / 3
Hakasya
Yrd. Doç. Dr. Kürşat Yıldırım
Dr. Elvin Yıldırım
39
Sümer-Türk Bağı
Prof. Dr. Firidun Ağasıoğlu (Celilov)
Aktaran: Saadet Pınar Yıldırım
49
Sibirya’da Türk Bağımsızlık
Hareketleri
Prof. Dr. Saadettin Y. Gömeç
54
Büyük Zafere Doğru
Türk Tarihinin Zaferler
Ayında Hatırda Kalanlar
Yrd. Doç. Dr. Zekeriya Türkmen
59
Türk Tıp Tarihinde
20. Yüzyıl Başlarında
Türkiye’de Balık Yağı
Üzerine Yorumlamalar ve
Sonuçlar
Prof. Dr. Ayşegül D. Erdemir
62
Yayın Kurulu ve
Hakem Heyeti
Temsilcilerimiz
Prof. Dr. Orhan Türkdoğan
Prof. Dr. Nevzat Atlığ
Prof. Dr. Mustafa Erkal
Prof. Dr. Ramazan Taşdurmaz
Prof. Dr. Gülçin Çandarlıoğlu
Prof. Dr. Necdet Öztürk
Prof. Dr. İlhan Şahin
Prof. Dr. Feridun Emecen
Prof. Dr. Metin Karaörs
Prof. Dr. Zekeriya Kitapçı
Prof. Dr. İsmail Yakıt
Prof. Dr. Musa Taşdelen
Prof. Dr. Saadettin Y. Gömeç
Prof. Dr. Ahmet Taşağıl
Doç. Dr. Şükran Akgül
Yrd. Doç. Dr. Ergünöz Akçora
Yrd. Doç. Dr. Muzaffer Ürekli
Yrd. Doç. Dr. İbrahim Akış
Ergünöz Akçora
Bingöl
0505 382 78 49
Belgegeçer: 0426 215 08 77
Yavuz Gürler
Ankara
0532 471 95 88
Mazlum Deniz
Gebze / Kocaeli
0533 367 18 24
Yüksel Yüksel
Maslak / İstanbul
0505 374 84 04
Prof. Dr. Mithat Kerim Arslan
Trabzon
0532 616 85 22
Ali Osman Yayla
DNA Haber
Almanya / Duisburg
0163 311 60 38
TÜRDAV
Bağcılar
(0212) 446 08 08
Çağatay Koçar
Adana
0505 926 50 84
Isis Ltd. Şti.
Yazmacı Emine Sok. No: 4/A
Beylerbeyi / İstanbul
İdeal Kültür Yayıncılık
Reklam ve Org. San. Tic. Ltd. Şti.
İstanbul
(0212) 528 85 41
Leges Yazılım Yayıncılık
Ticaret Limited Şirketi
İstanbul
(0212) 547 60 80
Sinan Yurtkulu
İstanbul
0535 658 82 01
Ali Yıldız
Sinop
0505 372 78 55
TARİH AĞUSTOS 2017
3
FAALİYETLERİMİZ
Türk Dünyası İle
İlgili Çalışmalarımız
Fotoğraf: 1
TÜRK DÜNYASI
BAKÜ ATATÜRK LİSESİ
AZERBAYCAN / BAKÜ
Fotoğraf: 2
Fotoğraf: 3
Fotoğraf: 4
4
TARİH AĞUSTOS 2017
Lisemiz 14 Haziran’da tatile girdi. Ancak, idarecilerimiz yoğun bir
şekilde yeni öğretim yılına hazırlanıyorlar.
•Ara sınıflara öğrenci alımı için
sınavlarımız devam ediyor.
•16 Haziran’da yaptığımız bursluluk sınavına katılan 40 öğrencimizden 21’i, 2017-2018 eğitim öğretim yılında burslu okumaya hak
kazandılar.
•Yaz sezonu için açtığımız resim kursları yoğun katılımla devam
etmektedir.
•Resim Öğretmenimiz Pernise
Askerova; dört ay önce okulumuzun
girişini; tatil günü, mesai saati demeden, hiçbir karşılık beklemeden
Türk motifleriyle bezemeye başladı.
Korkut Ata’yla başladı, Turan Yazgan Hocamız ve geçen yıl görevi
başında kaybettiğimiz Ali Devrim
Hocamızla bitirdi. Öğrencilerimize
Türklük gurur ve şuurunu her an
yaşatacak bu muhteşem tablo için
Hocamıza teşekkür ediyoruz. (Fotoğraf. 1, 2, 3)
•Türk Dünyası Araştırmaları
Vakfı Genel Başkanı Sn. Közhan
Yazgan ve Güney Kore Altay-Turan
Ekonomi ve Kültür Derneği Başkanı Sn. Cho Sung Hee, Seul’de Üniversite okuyan kızımız Hande Kavarnalı, Eskişehir Anadolu Üniversitesi yüksek lisans öğrencisi Saffet
Alp Yımaz, Dünya Türk Gençler
Birliği Temsilcisi Saadet İmanova,
Türkistan Gazetesi Genel Yayın
Yönetmeni Agil Cemal okulumuzu
ziyaret ettiler. Bu nazik ziyaretleri için teşekkürlerimizi sunuyoruz.
(Fotoğraf: 4)
•“15 Temmuz Demokrasi ve
Milli Birlik Günü” dolayısıyla T.C.
Bakü Büyükelçiliğinin düzenlediği Anma Programına kurumumuzu
temsilen katıldık. (Fotoğraf: 5)
•Bu yıl mezun olan 55 öğrencimizden bir kısmının üniversite sınav
sonuçları belli oldu. İşte gurur tablomuzdan bazı isimler. Erkan Garipli
Fotoğraf: 5
FAALİYETLERİMİZ
Fotoğraf: 6
İngiltere Loughborough UniversityAutomotive Engineering Fakültesi,
Sara Sareyeva, İrkutsk (Rusya) Tıp
Üniversitesi, Leyla Aliyeva, Türkiye-Bursa Uludağ Üniversitesi Bilgisayar Öğretimi ve Teknolojisi Bölümü, Kamuran Hacızade, TürkiyeBursa Uludağ Üniversitesi İktisat
Fakültesi, Kamuran Memmedov,
Türkiye-Bursa Uludağ Üniversitesi
İktisat Fakültesi, Lale Aliyeva, Türkiye-Bursa Uludağ Üniversitesi İktisat Fakültesi, Nazrin Asadli, Mersin Üniversitesi Psikoloji Bölümü,
Cavidan Efendiyev, Türkiye-Antalya Akdeniz Üniversitesi Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümü, Nermin Ahmedzade, Türkiye-Manisa
Celal Bayar Üniversitesi Rehberlik
ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü,
Ayhan Abbaslı, Çek Cumhuriyeti /
Prag Charles Üniversitesi Ekonomi
ve Finans Bölümü, Kenan Rzayev,
Türkiye-Manisa Celal Bayar Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü,
Sevil Şirinova, Azerbaycan Diller
Üniversitesi-İngiliz Dili Edebiyatı
Bölümü, Leman Nagıyeva, Azerbaycan Diller Üniversitesi-İngiliz
Dili Edebiyatı Bölümünü, kazandılar. Diğer öğrencilerimizin sonuçlarını önümüzdeki sayılarımızda paylaşmaya devam edeceğiz.
GENEL BAŞKANIMIZ
KÖZHAN YAZGAN’A
TÜRKSOY’DAN ÖDÜL
5 Temmuz 2017 Çarşamba günü, Kazakistan Devlet Başkanı
Nursultan Nazarbayev’in Geleceğe Bakış: Milli Bilinç Şuurunun
Modernizasyonu isimli vizyon
belgesinin değerlendirildiği toplantıda Genel Başkanımız Közhan
Yazgan’a, TÜRKSOY tarafından
Türk Cumhuriyetleri’nin bağımsızlıklarına kavuşması ve Türkiye ile
diplomatik ilişkileri oluşturulmasının 25. Yılı münasebetiyle, Vakfımızın Türk Dünyası kültürüne
hizmeti çerçevesinde 25. Yıl Madalyası takdim edildi.
Etkinliğe TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov,
Kazakistan’ın Ankara Büyükelçisi
Abzal Saparbekuli, Türkiye Cumhuriyeti Atatürk Dil Tarih Yüksek
Kurumu Başkanı Prof. Dr. Derya
Örs, Türk Dil Kurumu Başkanı
Prof. Dr. Mustafa S. Kaçalin, Türk
Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan’ın yanı sıra Türkiye’nin
çeşitli illerindeki üniversitelerin
rektör ve öğretim üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı. Gerçekleştirilen
konuşmaların ardından Türk cum-
Fotoğraf: 8
huriyetleri arasındaki diplomatik
ilişkilerin tesisinin 25. yılı için özel
olarak hazırlanan TÜRKSOY Madalyaları ve TÜRKSOY’un ilan etmiş olduğu Yusuf Has Hacip Yılı’na
ait madalyalar sahiplerine sunuldu.
Türk cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarının 25. yılını geçtiğimiz yıl
birbirinden renkli etkinliklerle kutlayan TÜRKSOY, düzenlemiş olduğu madalya töreni ile birlikte Türk
kültürü üzerine başarılı çalışmalar
gerçekleştiren akademisyenlerin yanısıra, çeşitli kurum ve kuruluş temsilcilerini TÜRKSOY çatısı altında
bir araya getirmekle kalmayıp, Türk
dünyası alanındaki başarılı çalışmalar için teşekkürlerini sunmuş oldu.
(Fotoğraf: 6-7-8)
Fotoğraf: 7
TARİH AĞUSTOS 2017
5
FAALİYETLERİMİZ
Fotoğraf: 10
Fotoğraf: 9
BÜYÜKELÇİ ZİYARETIMIZ
Başkanımız Közhan Yazgan,
Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi sayın Erkal Özaral’ı makamında ziyaret ederek Bakü’deki öğretim kurumlarımızın çalışmaları ile ilgili fikir alışverişinde bulundular. Hiçbir
zaman desteğini esirgemeyen sayın
Büyükelçimize teşekkürlerimizi sunuyoruz. (Fotoğraf: 9)
MUTLU BARIŞ HAREKATI’NIN
43. YILDÖNÜMÜ’NÜ
KUTLADIK
20 Temmuz 2017 Perşembe
günü İstanbul Taksim Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törenle, Türk
Silahlı Kuvvetlerince gerçekleştirilen ve Kıbrıs Türklerini yok olmaktan kurtarıp bağımsızlıklarını pekiştiren Mutlu Barış Harekatı’nın 43.
Yıldönümü’nü Kutladık. (Fotoğraf:
10)
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
İstanbul Başkonsolosluğu tarafından düzenlenen törene Koordinatörlerimizedn Cahit Saraylı, Eğitim ve Kültür Müdürümüz Metin
Köse, Gençlik Kolları Başkanımız
Ali Onur Kara ve gençlerimizden
oluşan heyetimizle katılıp Atatürk
Anıtı’na çelenk koyduk.
Asker, sivil erkan, Kıbrıs Gazilerimiz ve halkımızın katılımıyla gerçekleşen törende bir konuşma yapan
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyete İstanbul Başkonsolosu Fahri Yönlüer
şunları söyledi:
“20 Temmuz Ada’ya barışın
gelmesinin Kıbrıs Türk halkının
6
TARİH AĞUSTOS 2017
özgürlüğe kavuşmasının ve var
oluş mücadelemizin dönüm noktasıdır. Bu anlamlı günün önemi
bizim için kuşkusuz ki çok büyüktür. Rumlar 1960’da kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti’ni başından beri
ENOSİS hayallerine ulaşmak için
bir sıçrama tahtası olarak görmüşlerdi. Bu sebeple de 1960 yılında
kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti ancak
üç yıl yaşayabilmiş ve Kıbrıslı Türkler 1963 yılında, eşit ortak olduğu
Cumhuriyet’in tüm organlarından
zorla saf dışı bırakılmışlardı. Rumlar Aralık 1963’te Kıbrıs Türklerine yönelik sistematik ve kapsamlı
saldırılarına başlamış, 20 Temmuz
1974’e kadar devam eden bu karanlık yıllarda Kıbrıs Türk halkı Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve halkının
her türlü desteğiyle, mücadelesine
birlik ve beraberlik içerisinde devam etmiştir.
Hepimizin çok iyi bildiği üzere,
15 Temmuz 1974’te Yunanistan’ın
adada yaptığı darbe girişimi neticesinde, Türkiye, uluslararası antlaşmalardan kaynaklanan garantörlük
hakkına dayanarak Kıbrıs Türk
Halkını toplu kıyımdan kurtarmak
amacıyla Mutlu Barış Harekatı’nı
gerçekleştirmişti. Türkiye’nin meşru müdahalesi sonucunda, sadece
Kıbrıs Türk halkı değil, Yunan Cuntasına karşı direnen Rumlar da kur-
tarılmış, adada ve bölgede huzur ve
güven ortamı tesis edilmişti. 1968
yılından beri Birleşmiş Milletler
çatısı altında, kapsamlı bir çözüme
varılması amacıyla, sürdürülen görüşmeler Mutlu Barış Harekatı’nı
müteakip de devam etmiştir. Bizler
bugün içinde bulunduğumuz süreç
de dahil olmak üzere, Kıbrıs Türk
Tarafı olarak Türkiye’nin desteğiyle
Ada’da adil, kapsamlı ve kalıcı bir
çözüme ulaşılması yönünde güçlü
desteğimizi sürdürmekteyiz. Ancak
Kıbrıs Türk Halkı’nın 1963-74 yılları arasında yaşanan acı tecrübeleri
unutması mümkün değildir ve aynı
trajedileri bir kez daha yaşamak
istememektedir. Varılacak çözümün
Türkiye’nin etkin ve fiili garantisi
sulandırılmadan, iki kesimlilik, siyasal eşik statü ve iki eşit kurucu
devlete dayalı yeni bir ortaklıkta
yattığı yadsınamaz bir gerçektir.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu olarak, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 43. Yıldönümünü
coşkuyla kutladığımız bu önemli
günde, Atatürk’ün manevî huzurunda, saygıyla eğilip, güçlü ve
azimli halkımızın aydınlık geleceğe
umutla bakmasında her zaman en
büyük desteğini aldığımız Türkiye
Cumhuriyeti’ne, Kahraman Türk
Silahlı Kuvvetlerine, Kıbrıs Türk
FAALİYETLERİMİZ
Fotoğraf: 11
mücahidine ve gazilerimize sonsuz
saygı ve minnetlerimizi sunar, vatan
toprağını asil kanlarıyla sulamış
canlarını bu kutsal amaç uğruna
gözlerini kırpmadan feda etmiş tüm
şehitlerimizi rahmetle anarız.”
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’mizin sonsuza kadar bağımsız
ve onurlu yaşaması dileğimizle bu
Mutlu Zaferimizi candan kutluyoruz.
ZIYARETÇILERIMIZ
* Romanya’da yaşayan, ataları
Hun Türkleri olan Sakellerin Milli Konsey Başkanı Izsàk Balàzs ile
Milli Konsey Genel sekreteri Làszlò
György vakfımızı ziyaret ederek,
bayraklarını sundular. (Fotoğraf: 11)
* Ermenilerin Soykırım yaptığı
ve işgal ettikleri Karabağ’dan kaçan
Azerbaycan Türkleri’nin Çocukları Vakfımızda Sakaryalı dostumuz
Cengiz Arslan rehberliğinde ve
Azerbaycan Kadın ve Çocuk Sorunlarının Araştırılması Sivil Toplum
Örgütü Başkanı Vesile Müslimova
ile Azerbaycan Uluslararası Tekamül ve Entegrasyon Sivil Toplum
Örgütü Başkanı Arzu Hüseyin yö-
Fotoğraf: 12
Fotoğraf: 13
netiminde vakfımızı ziyaret eden
Karabağ kaçkını ailelerin çocukları,
Eğitim Kültür Müdürümüz Metin
Köse tarafından vakfımız hakkında
bilgilendirilip, dostumuz Azerbaycan Türk Kadınlar Birliği başkanı
Tenzile Rüstemhanlı ile Genel Müdürmüz Saadet Pınar Yıldırım’ın
elinden hediyelerini aldılar. (Fotoğraf: 12-13)
* Balkarya’dan daha bir çocukken “Çocuk Şölenimize” katılan
yıllarca da grup öğretmeni olarak
Şölenlerimize katkıda bulunan genç
kızımız Cennet Appoyeva’yı Türkiyeli gencimiz Mücahit Yusufoğlu
ile evlendirdik. Ömür boyu mutlu
olsunlar. (Fotoğraf: 14)
TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI VAKFI
GENÇLİK KOLLARI
* Gençlik Kollarımızın kıymetli mensupları, Yayınlar sorumlumuz Mehmet Töre Yıldırım başkanlığında basılı yayınlarımızı tek tek elden geçirip,
yeni düzenlemeler yapıyorlar.
İnşallah bundan sonra yayın
faaliyetlerimize, hız vererek
devam edeceğiz. Başta Yayın
sorumlumuz Mehmet Töre Yıldırım olmak üzere emeği geçen
gençlerimize bir kez daha teşekkür ediyoruz. Emekleri her
daim var olsun.
Fotoğraf: 14
TARİH AĞUSTOS 2017
7
Download