580 2954 Sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu ile

advertisement
Yaşama Yılı: 4
Dönem: 17
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ
S. Sayısı: 580
2954 Sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu ile 3093 Sayılı Tür­
kiye Radyo Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununun Bazı Hükümle­
rinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe
Komisyonu Raporu ( 1 / 8 5 1 )
TC
Başbakanlık
Kanunlar ve Kararlar
Genel Müdürlüğü
Sayı : K.K.GnMd. 18/101-2096
15 , 5 . 1987
TÜRKÜYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSI BAŞKANLIĞINA
Başkanlığınıza tarzı Bakanlar Kurulunca 14.5.1987 tarihinde kararlaştırılan «2954 Sayılı Türküye Radyo ye
Televizyon Kanunu İle 3093 Sayılı Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununun Bazı Hükümleıindle Değişiklik Yapılmasına Dair Kamun Tasarısı» ile gerekçesi ekU olarak gönderilmiştir.
Komisyonlarda ve Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz ederim.
Turgut Özal
GEINEL GERElKÇEt
2954 saıyıiı Türkiye Radyo vıe Televizyon Kanununun 58 indi maddesi ite Radyo ve Televizyon Yüksek
Kuruluna verilmiş bulunan görev ve yetkilerin, diğer kamu kurum ve kuraliutşlaonın görev ve yetkileri' yö­
nümden uygulatmada doğurduğu bazı mahzurlar, mezkûr Kurulun iştişarî niteliğinin kanun bazında açıklığa
kavuşturulmasını gerdeli kılmıştır.,
Diğer taraftan, yüne tatlbifcaıtta ortöaıya çıkan tereddütleri gidermek amacıyla; 3093 sayılı Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununun Kurum geliirlerin'i tadat eden madldeslinlin yeniden düzenlenmesi ge­
rekmiş; keza, hangi cihazlardan ve ne oranda ücret tahsil edileceği hususunun vuzuha kavuşturulması ihitfiyacı
hâki olmuş ve buna ek olarak da mezkûr cihazları imal ve ithal edenlerin sıaittıklao cihazlar dolayusııyla Ku­
ruma yatırmak durumunda bulundukları ücretlerin ödeme süresinıin arttırılması suretiyle ilgili firmalara istetme
sermayelerinin nemalandınlmıası hususunda kolaylık sağlamanın faydalı olacağı diüışünültmuşltjiir.
(Mezkûr tasan bu maksatla hazıırlanmıştsr.
—2 ~
MADDE GEREKÇELERİ
Madde 1. — Radyo ve televizyon alıcı cihazlarının imal ve ithalini; Radyo ve Televizyon Yüksek Kuru­
lunun töfclifü ve Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmeliklerle belirlenen standartlara uygunluk bakımından
mezkûr Kurulun iznine tabi tutan hüküm, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Hazine ve Dış Ticaret Müste­
şarlığı dahil olmak üzere, bu üç kuruluş arasında görev tedahülüne sebep olmuştur.
Meri 58 inci madde ile Kurula verilmiş bulunan yetkilerin, uygulamada «imal ve ithal izni» şeklinde
kullanılmaya başlanan bir tarza dönüşmesi; bir 3'andan İthalat Rejimi Kararı ile ithali serbest bırakılan
cihazların yurda girişlerinde çeşitli problemlerin doğumuna yol açmak suretiyle Hazine ve Dış Ticaret Müs­
teşarlığının yetkilerinde bazı tereddütlerin husule gelmesine sebep olurken, bir yandan da her çeşit sanayi
mamulüne imalat izni vermek göreviyle mücehhez kılınan Sanayi ve Ticaret Bakanlığının selahiyetlerinin
layıkıyla yerine getirilmesini engellemiştir.
Fiiliyatta meydana gelen ve dublikasyonlara sebep olarak kamu kuruluşlarının üstlendikleri hizmetlerin
gereği gibi yürütülmesine mani olan mezkûr duruma son vermek maksadıyla yapılan tadilatla; Radyo ve
Televizyon Yüksek Kurulunun istişarî nitelikte bir Kurul olma özelliğine açıklık getirilerek, alıcı cihazların
imal ve ithali için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca müştereken çıka­
rılacak yönetmeliğin hazırlanması sırasında adı geçen Kurulun da görüşünün alınacağı öngörülmektedir.
Madde 2. — Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununun, Kurumun gelirlerini dokuz bent halinde belir­
ten 35 inci maddesinin 3093 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılması ve bu gelirlerin beş bent şeklinde ye­
niden tespiti doyayıısıyla uygulamada ortaya çıkan tereddütleri gidermek maksadıyla, Türkiye Radyo - Televiz­
yon Gelirleri Kanununun «Gelirler» matlabmı taşıyan 2 nci maddesi yeniden düzenlenmiştir.
2954 sayılı Kanunun müllga 35 inci maddesindeki gelir kalemleri göz önünde tutularak yapılmış olan
bu düzenleme ile, Kurumun gelirleri arasına; film, bant, plak, nota, dergi, kitap ve benzerlerinin yapım, yayın
ve satışından elde edilecek gelirler; Kurumun, 2954 sayılı Kanunun 37 nci maddesi gereğince kurma yet­
kisi olan ortaklıklarından elde edeceği gelirler ile gerek konser, temsil ve benzeri programlar ve gerek ilan
ve reklamlardan elde edilecek gelirler dahil edilmiştir.
Madde 3. — 3093 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (a) bendinin 3 numaralı alt bendindeki «Radyo»
ibaresi, «Radyo, portatif radyo - teyp, radyo - pikap»; keza aynı maddenin (a) bendinin 5 numaralı alt ben­
dinin (b) fıkrasındaki «Müzik seti ve diğerleri» ibaresi de «Müzik seti ve benzerleri» şeklinde değiştirilmek
suretiyle, uygulamada karşılaşılan tereddütlerin ortadan kaldırılması amaçlanmıştır.
Bugünkü şekliyle, «Müzik seti ve diğerleri» ibaresinde geçen «diğerleri» sözcüğünden hangi cihazların
kastedildiği uygulamada tereddütlere ve yorum farklılıklarına yol açtığından, 3093 sayılı Kanunun 4 üncü
maddesinin (a) bendine, «Yukarıda sayılan cihazların dışında kalan ve radyo ve televizyon yayınını almaya
yarayan her türlü cihazlar» şeklinde 6 numaralı yeni bir alt bent eklenmesi uygun görülmüştür. Bundan
böyle, maddede sayılan cihazlar dışında kalan, fakat her ne ad altında olursa olsun radyo ve televizyon
yayınlarını almaya yarayan cihazlar ile ilgili bandrol uygulamasına açıklık getirilmiş olmaktadır.
Madde 4. — 3093 sayılı Kanunun «Tahsilat» kenar başlıklı 5 inci maddesinin (a) bendinde geçen, «en
geç müteakip ayın onuna kadar» ibaresi, «en geç müteakip üçüncü ayın onuna kadar» şeklinde değiştiril­
mektedir.
Bu değişiklik ile, 3093 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen cihazları imal ve ithal edenlerin bir
ay içinde sattıkları cihazlardan tahsil ettikleri ücretleri Kuruma ödeme süresi, azamî • 40 günden 100 güne
veya diğer bir deyişle asgarî 10 günden 60 gün ilavesiyle 70 güne çıkarılmaktadır. Bu suretle, imalatçı veya
ithalatçının henüz satamadığı cihazlar için ödemek mecburiyetinde kaldığı bandrol ücretlerinin satışından
sonra ödemesini sağlamakla, firmaların işletme sermayelerini daha, fazla üretim veya ithal için kullanmaları
imkânı getirilmiş olmaktadır.
Madde 5. — Yürürlük maddesidir.
Madde 6. — Yürütme maddesidir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi
(S. Sayısı: 580)
—3—
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Plan ve Bütçe Komisyonu
Esas No. : 1/851
Karar No. : 72
21 . 5 . iv87
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Balkanlar Kurulunca 15.5.1987 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve Başkanlıkça
16.5Jİ987 tarihinde Komisyonumuza havale edilen «2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu ile 3093
sayılı Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununun Bazı Hükümlerinde Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun Tasarısı» Komisyonumuzun 21.5.1987 tarihli 109 uncu birleşiminde Hükümet temsilcilerinin de ka­
tılmasıyla incelendi ve görüşüldü.
Bilindiği gibi, 2954 sayılı Radyo ve Televizyon Kanununun 58 inci maddesine göre Radyo ve Televizyon alı­
cı cihazlarının imal ve ithali, Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulunun iznine tabidir. Ancak uygulamada Ha­
zine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile mezkûr kurum arasında bazı problemlerin
meydana geldiği görülmüştür.
3093 sayılı Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununda belirlenen alıcı cihazların çok çeşitli
olması nedeniyle hangilerinden ne ölçüde ücret alınacağı hususunda tereddütler meydana gelmiş, ayrıca imal
ve ithalatçı firmaların sattıkları mallardan tahsil ettikleri bandrol ücretlerini kuruma ödeyecekleri sürenin kı­
sa oluşu nedeniyle, henüz tahsilatı yapılmamış bir paranın bir nevi peşin vergi gibi ödenmesi durumuyla karşı
karşıya kalındığı sonucuna varılmıştır. Bu durumun tabiî sonucu olarak firmaların işletme sermayeleri yönün­
den sıkıntıya girdikleri görülmüştür.
Tasarı ile, 2954 sayılı Kanunun 58 inci maddesinde değişiklik yapılarak, Radyo ve Televizyon alıcı cihaz­
larının imal ve ithali için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca müştereken
çıkarılacak yönetmeliğin hazırlanmasında Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulunun görüşünün alınması, böyle­
ce ortaya çıkan aksaklıkların ortadan kaldırılması öngörülmüştür. 3093 sayılı Kanunda yapılan değişiklikliklerle de; alıcı cihazları için daha belirleyici ifadeler kullanılarak, hangilerinden ne ölçüde ücret alınacağı husu­
sunda tereddütlerin ortadan kaldırılması amaçlanmış, ayrıca bandrol ücretlerinin kuruma ödenme süresi yukarı­
da açıklanan gerekçe nedeniyle bir aydan üç aya çıkarılmıştır.
Tasarının tümü üzerinde yapılan görüşmeler sonucunda getirilen değişiklikler Komisyonumuzca olumlu bu­
lunmakla birlikte tereddüt edilen konularda hükümete sorular yöneltilmiş ve hükümet yetkililerince gerekli
açıklamalar yapılmıştır.
Hükümet adma yapılan açıklamalar dinlendikten sonra tasarının tümü benimsenerek maddelerinin görüşül­
mesine geçilmiştir.
Tasarının 1 inci maddesi aynen,
2 nci maddesi, başlığa açıklık kazandırılması amacıyla, madde başlığı yeniden düzenlendiğinden bu değişik­
likle,
3 üncü madde aynen,
3093 sayılı Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununun 5 inci maddesinin (a) bendinde bir
hükmün değiştirilmesini öngören çerçeve 4 üncü maddesi, ilgili bendin tamamını kapsayacak şekilde yeniden
düzenlendiğinden madde bu değişiklikle,
Türkiye Büyük Millet Meclisi
(S. Sayısı: 580)
— 4—
Yürürlük ve yürütmeyi düzenleyen 5 ve 6 ncı maddeleri aynen kabul edilmiştir.
Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur.
Başkan
Cengiz Tuncer
Kayseri
BaşkanveMü
Fahrettin Kurt
Trabzon
Sözcü
Alaattin Fırat
Muş
Kâtip
Kadir Demir
Konya
İmzada bulunamadı.
A., A kg ün Albayrak
Adana
Mehmet Deliceoğlu
Adıyaman
Hakkı
Hazım Kutay
Ankara
A. Şamil Kazokoğlu
Bolu
Artukarslan
Bingöl
ilhan Aş km
Bursa
C. Tayyar Sadıklar
Çanakkale
Ünal Akkaya
Çorum
Metin Yaman
Erzincan
İlhan Araş
Erzurum
Togay Gemalmaz
Erzurum
A. Hayri Osmanlıoğlu
Gaziantep
İmzada bulunamadı.
Murat
Yaşar Al bay rak
İstanbul
Sökmenoğlu
Hatay
Özdemir
Pehlivanoğlu
İzmir
Tülay Öney
istanbul
Reşit Ülker
İstanbul
M. Turan Bayezit
Kahramanmaraş
İbrahim Özbıyık
Kayseri
İmzada bulunamadı.
Erol Ağagil
Kırklareli
Mehmet Budak
Kırşehir
İsmet Ergül
Kırşehir
Haydar Koyuncu
Konya
Saffet Sert
Konya
Sümer Oral
Manisa
İmzada bulunamadı.
Arif Toprak
Niğde
İmzada bulunamadı.
Fehmi Memişoğl 'u
Rize
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Enver Özcan
Tokat
İmzada bulunamadı.
(S. Sayısı: 580)
— 5—
BÜKÜMETIN TEKLİF ETTİĞİ METÎN
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN
KABUL ETTİĞİ METİN
2954 Sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu
İle 3093 Sayılı Türkiye Radyo - Televizyon Kuru­
mu Gelirleri Kanununun Bazı Hükümlerinde Değjşikjlffik Yapınmasına Dajir Kanun Tasarısı
2954 Sayın Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu ile
3093 Sayılı Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu Ge­
lirleri Kanununun Bazı Hükümlerinde Değişiklik
Ytapilmasuıa Dair Kanun Tasarısı
MADDE 1. — 111:1-1.1983 tarihli ve 2954 sayılı
Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununun 58 inci
maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değişti­
rilmiştir.
«Rladyo ve televizyon alıcı cihazlarının imal ve
iıtlhalinlde, Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulunun
görüşü alınmak kaydıyla Sanayi ve Ticaret Bakanlı­
ğı ile Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca müşte­
reken hazırlanacak yönetmelikle tesbit edilecek standartkrta ulyplimaısı zorunludur. Bu sitanıdarlara uyma­
yan cihazların imal ve ithaline bu Bakanlık ve Müs­
teşarlıkça izin verilmez. Ancak Bilim ve Teknoloji
Yüksek Kurulunca onaylanmış araşıtınma, geliştirme
faaliyetleri kapsamıma giren' prototip imalat ve bu
imalait maksadıyla yapılacak ithalat, bu hükmün dı­
şındadır.»
MADDE 1.
kabul edilmiştir.
MADDE 2. — 4.12:1984 tarihli ve 3093 sayılı
Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu1 Gelirleri Ka­
nununun 2 nci maddesinin (e) bendi aşağıdaki şekil­
de değiştirilmiş, bu maddeye aşağıdaki (f) ve (g)
Ibienitleri eklenmiş ve mevcuit (e) bendi (h) bendi ola­
rak tadil edilmiştir.
«e) Filim, bant, plak, nota, dergi, kitap ve ben­
zerlerinin yaıpım, yayın ve satışından el'de edilecek
gelirler,
f) Radyo ve televizyonla illgili her türlü ticarî
lişlemler ve ortaklıklardan elde edilecek gelirler,
lg) Düzenlenecek konser, temsil ve benzeri prog­
ramlara giriş ücreti ve bu yerlerde yapılacak ilan ve
reklaımdan elde edilecek gelirler.»
MADDE 2. — 4.12.1984 tarihli ve 3093 sayılı
Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu Gelirleri Ka­
nununun 2 nci maddesine aşağıdaki (e), (f) ve (g)
bentleri eklenmiş ve mevcut (e) bendi (h) bendi ola­
rak değiştirilmiştir.
«e) Film, bant, plak, nota, dergi, kitap ve ben­
zerlerinin yapım, yayın ve satışından elde edilecek
gelirler,
f) Radyo ve televizyonla ilgili her türlü ticarî
işlemler ve ortaklıklardan elde edilecek gelirler,
) Düzenlenecek konser, temsil ve benzeri prog­
ramlara giriş ücreti ve bu yerlerde yapılacak ilan ve
reklâmdan elde edilecek gelirler.»
MADDE 3. — 4.12.1984 tarihli ve 3093 sayılı
Türkiye Radyo - Televizyon Kurulmu Gelirleri Ka­
nununun 4 ündü maddesinin (a) bendinin 3 numa­
ralı alt bendi ile 5 numaralı alt bendinin (b) fıkrası
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu bende aşağıdaki
6 numaralı allt bend eklenmiştir.
«3. Radyo, portatif radyo - teyp, rad­
yo - pikap
!% 8»
<ab. Müzik seti ve benzerleri
;% 10»
«6, Yukarıda sayılan cihazların dışın­
da kafan ve radyo ve televizyon yayınını
almaya yamayan her türlü cihazlar.
% 10»
(MADDE 3.
kabul edilmiştir.
Tüıkiye Büyük Millet Meclisi
Tasarının 1 inci maddesi aynen
Tasarının 3 üncü maddesi aynen
(S. Sayısı: 580)
6 —
(Hükümetin Teklif Ettiği Metin)
(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin)
MADDE 4. — 4.12.1984 tarihli ve 3093 sayılı
Türküye Radyo - Televizyon Kurumu Gelirleri Kanaınunun 5 inci maddesin in (a) bendinde geçen «....
engeç müteakip ayın onuna kadar» ibaresi, «... engeç
müteakip üçüncü ayın omuna kadar» şeklinde değiş­
tirilmiştir.
MADDE 4. — 4.12.1984 tarihli ve 3093 sayılı
Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu gelirleri Ka­
nununun 5 inci maddesinin (a) bendi aşağıdaki şe­
kilde değiştirilmiştir.
MADDE 5. — Bu Kanun yaysnı tarihinde yü­
rürlüğe girer.
MADDE 5. — Tasarının 5 inci maddesi
kabul edilmiştir.
MADDE 6. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar
Kurulu yürüttür.
MADDE 6. — Tasarının 6 ncı maddesi aynen ka­
bul edilmiştir.
«a) Bu Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen ci­
hazları imal ve ithal edenler bir ay içinde sattıkları
cihazlardan 4 üncü maddenin (a) bendine göre tahsil
ettikleri ücretleri en geç müteakip üçüncü ayın onuna
kadar Türkiye Radyo - Televizyon Kurumuna bir
beyanname ile bildirerek ve aynı süre içerisinde öde­
mekle yükümlüdürler. Aksi takdirde her geçen gün
için yürürlükteki en yüksek ticarî kredi faizi oranı
üzerinden tahakkuk ettirilecek faiz miktarı ile birlik­
te 6183 sayılı lAmme Alacaklarının Tahsil Usulü
Hakkında Kanun (gecikme cezası hariç) hükümle­
rince tahsil olunur.»
Başbakan
Turgut Özal
aynen
14.5.1987
Devlet Bakanı - Başbakan Yrd.
/. Kaya Erdem
Devlet Bakanı
Kâzım Oksay
Devlet Bakanı
H. Celâl Güzel
Devlet Bakanı
M. Vehbi Dinçerler
Devlet Bakanı
Abdullah Tenekeci
Devlet Bakanı
M. Tınaz Titiz
Devlet (Balkanı
A. Karaevli
Devlet Bakanı
Ali Bozer
Adalet Bakanı
M. Oltan Sungurlu
Millî Savunma Bakanı
Zeki Yavuztürk
içişleri Bakanı
Yıldırım Akbulut
Dışişleri Bakanı
Vahit Halefoğlu
Maliye ve Gümrük Bakanı
A. Kurtcebe Alptemoçin
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bak.
Metin Emiroğlu
Bayındırlık ve iskân Bakanı
/. Safa Giray
Sağ. ve Sos. Yar. Bakanı
Mustafa Kalemli
Ulaştırma Bakanı
Veysel Atasoy
Tarım Orman ve Köyişleri Bak.
H. Hüsnü Doğan
Çalışma ve Sos. Güvenlik Bakanı
M. Mükerrem Tasçıoğlu
Sanayi ve Ticaret Bakanı
H. Cahit Aral
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı
S. Nes'e Türel
Kültür ve Turizm Bakanı
A. Mesut Yılmaz
Türkiye Büyük Millet Meclisi
(S. Sayısı: 580)
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

Create flashcards