Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Mühendislik Tasarımı I ve II

advertisement
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Mühendislik Tasarımı I ve II Ölçme ve Değerlendirme Kılavuzu
20….-20…. Öğretim Yılı  Güz  Bahar Yarıyılı
Proje Konusu:
Çıktı
(5) Mükemmel
(4) İyi
P.Ç.-6. Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda e tkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi kazandırmak
(3) Yeterli
.
Disiplin içi çalış ma
(2) Zayıf
□
Çok disiplinli çalış ma
Takım çalışmalarındaki rolü yeterli
Takım çalışmalarında yeteri
fakat kendisine düşen
kadar rol almış, kendisine
sorumlulukları yerine getirmede
düşen sorumlulukları eksiksiz
önemli e ksiklikleri var
yerine getirmiş veya bazı
basit eksiklikleri var
P.Ç.-9. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişe bilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazandırmak.
Bilgiye erişebilme
Projenin başlangıcında çok iyi bir
Projenin başlangıcında çok iyi bir literatür
Projenin başlangıcında bir
Projenin başlangıcında çok a z bir
literatür araştırmas ı yapılmış ve proje
araştırmas ı yapılmış ve proje için gerekli
literatür araştırmas ı yapılmış
literatür araştırmas ı yapılmış ve
için gerekli tüm bilgiye eksiksiz
tüm bilgiye ulaş ılmış ancak bazı
ve proje için gerekli bilgilerin
proje için gerekli yeterli bilgiye
ulaşılmış.
eksiklikleri var.
bir kısmına ulaş ılmış.
ulaşılamamış.
Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve
Projede bilim ve teknolojideki
Proje hazırlanırken bilim ve teknolojideki
Proje hazırlanırken bilim ve
Proje hazırlanırken bilim ve
kendini sürekli yenileme
gelişmeler çok iyi incelenmiş ve
gelişmeler incelenmiş ve projede kısmen
teknolojideki gelişmeler
teknolojideki gelişmeler incelenmiş
projenin uygulanmasında bunlara yer
kullanılmış
kısmen incelenmiş ve kısmen
ancak projede uygulanmamış
verilmiş.
kullanılmış
P.Ç.-10. Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazandırmak
Mesleki sorumluluk bilinci
Mesleki sorumluluk bilinci kazanılmış
Mesleki sorumluluk bilinci kısmen
Mesleki sorumluluklarını
Mesleki sorumluluklarını yerine
kazanılmış
yerine getirmede basit
getirmede önemli eksiklikleri var
eksiklikleri var
Etik sorumluluk bilinci
Etik sorumluluk bilinci kazanılmış
Etik sorumluluk bilinci kısmen kazanılmış
Etik sorumluluklarını yerine
Etik sorumluluklarını yerine
getirmede basit eksiklikleri
getirmede önemli eksiklikleri var
var
Takım çalışmalarındaki rolü ve kendisine
düşen sorumlulukları yerine getirme
Takım çalışmalarında belirleyici rol
almış, kendisine düşen sorumlulukları
eksiksiz yerine getirmiş
Takım çalışmalarında belirleyici rol a lmış,
kendisine düşen sorumlulukları yerine
getirmede bazı basit eksiklikleri var
(1) Eksik
Puan
□
Takım çalışmalarındaki rolü
zayıf ve kendisine düşen
sorumlulukları yerine getirmede
önemli e ksiklikleri var
Projenin başlangıcında hiç
literatür araştırmas ı yapılmamış
ve proje için gerekli bilgiye
ulaşılamamış.
Proje hazırlanırken bilim ve
teknolojideki gelişmeler
incelenmemiş ve projede göz
önünde bulundurulmamış
Mesleki sorumluluklar yerine
getirilmemiş
Etik sorumluluklar yerine
getirilmemiş
P.Ç.-11. Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık kazandırmak
Proje yönetimi ile risk yönetimi ve
Projede proje yönetimi ile risk
Projede proje yönetimi ile risk yönetimi Projede proje yönetimi ile
Projede proje yönetimi ile risk
Projede proje yönetimi ile risk
değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki
yönetimi ve değişiklik yönetimi
ve değişiklik yönetimi gibi iş
risk yönetimi ve değişiklik
yönetimi ve değişiklik yönetimi
yönetimi ve değişiklik
uygulamalar
gibi iş hayatındaki uygulamalardan
hayatındaki uygulamalardan kısmen
yönetimi gibi iş hayatındaki gibi iş hayatındaki
yönetimi gibi iş hayatındaki
faydalanılmış
faydalanılmış
uygulamalardan
uygulamalardan faydalanılma
uygulamalardan
faydalanılma konusunda
konusunda önemli eksiklikler var
faydalanılmamış
basit eksiklikler var
Proje girişimcilik, yenilikçilik ve
Girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir
Proje ile girişimcilik, yenilikçilik ve Proje ile girişimcilik, yenilikçilik ve
Projenin girişimcilik,
Projenin girişimcilik, yenilikçilik
sürdürebilir kalkınma hakkında
kalkınma hakkında farkındalık
sürdürebilir kalkınma hakkında
sürdürebilir kalkınma hakkında kısmen
yenilikçilik ve sürdürebilir
ve sürdürebilir kalkınma
farkındalık kazandırmamış
farkındalık kazanılmış
farkındalık kazanılmış
kalkınma hakkında
hakkında farkındalık
farkındalık kazandırması ile kazandırması ile ilgili önemli
ilgili basit eksiklikleri var
eksiklikleri var
P.Ç.-12. Mühendislik uygulamalarının evrense l ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık kazandırmak.
Mühendislik uygulamalarının evrense l ve
Projenin evrense l ve toplumsal
Projenin evrensel ve toplumsal boyutlarda
Projenin evrense l ve
Projenin evrensel ve toplumsal
Projenin evrense l ve toplumsal
toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve
boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik
sağlık, çevre ve güvenlik üzerine etkileri
toplumsal boyutlarda sağlık,
boyutlarda sağlık, çevre ve
boyutlarda sağlık, çevre ve
güvenlik üzerindeki etkileri
üzerine etkileri çok iyi incelenmiş ve
incelenmiş ve kısmen açıklanmış
çevre ve güvenlik üzerine
güvenlik üzerine etkileri kısmen
güvenlik üzerine etkileri hiç
incelenmiş ancak açıklanamamış.
incelenmemiş
açıklanmış
etkileri kısmen incelenmiş ve
kısmen aç ıklanmış
Mühendislik çözümlerinin hukuksal
Mühendislik çözümlerinin hukuksa l
Mühendislik çözümlerinin hukuksal
Mühendislik çözümlerinin
Mühendislik çözümlerinin hukuksal Mühendislik çözümlerinin
sonuçları konusunda farkındalık
sonuçları konusunda farkındalık
sonuçları konusunda kısmen farkındalık
hukuksal sonuçları
sonuçları konusunda önemli
hukuksal sonuçları incelenmemiş
kazanılmış
kazanılmış
konusunda bas it eksiklikleri
eksiklikleri var
var
Jüri Üyesi:

Eğer kategori uygun değilse belirtiniz.
İlgili tüm kısıtları ele alınız.

İmza:
Tarih:
Download