10.Hafta: Milli Gelir Analizi ve Gelir Dağılımı Milli gelir: Bir

advertisement
10.Hafta: Milli Gelir Analizi ve Gelir Dağılımı
 Milli gelir: Bir ekonomide belli bir dönemde üretilen mal ve hizmetler toplamıdır.
Milli gelir;
 Toplumun refah derecesini gösteren bir ölçüttür. Ülke ekonomisinin büyüyüp
büyümediğini,
 Ülke refah düzeyinde değişiklik olup olmadığını gösterir.
 Ülkedeki yapısal değişiklikler (tarım, sanayi, hizmet) hakkında bilgi verir.
 Ülkeler arası ekonomik karşılaştırmada kullanılır.
Ülke ekonomileri karşılaştırılırken o ülkenin yarattığı hasılayı ölçmeye yarayan
makro ekonomik göstergelerden en önemlisidir. Bu göstergeler Gayri Safi Yurtiçi
Hasıla (GSYİH), Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH), Kişi Başına GSYH’dır.
Ülke ekonomilerinin performanslarını ölçmekte kullanılan bir diğer makro gösterge de
büyüme hızıdır.
SMH’nın yaratılan, kazanılan ve harcanan gelir olmak üzere 3 türlü hesaplanma
şekli vardır.
•
•
Harcama Yaklaşımı: Tüketim, yatırım, kamu harcamaları ve net ihracatın
toplamından oluşur.
Üretim Yaklaşımı: Her sektörün üretime yaptığı katkılar toplanır.
Gelir Yaklaşımı: Ücretler, kar, faiz ve rant gelirleri toplanır
Üretim yapısındaki değişime bakıldığında Türkiye’de hizmetler sektörünün giderek büyüdüğü
görülmektedir. Buna karşılık tarım sektörünün özellikle 1980 sonrasındaki politika
değişikliklerine bağlı olarak giderek küçüldüğü, söyleyebiliriz. Türkiye’de sanayi
sektörünün üretim gücü artmasına rağmen, GSYH’daki payı neredeyse değişmemiştir.
Daha uzun vadeli bakıldığında ise 2023 yılında Türkiye’de tarım, sanayi ve hizmetler
sektörlerinin toplam katma değer içindeki paylarının sırasıyla %5, 30 ve 65 olması
beklenmektedir.
Gelir Dağılımı:
Gelir dağılımı eşitsizliği ölçütlerinden olan Gini katsayısı; sıfıra yaklaştıkça gelir
dağılımında eşitliği, 1’e yaklaştıkça gelir dağılımında bozulmayı ifade etmektedir.
Lorenz eğrisinin tam eşitlik doğrusundan uzaklaşmaya başlayarak daha çukur hâle
gelmesi gelir paylaşımında eşitsizlik olduğu anlamına gelmektedir.
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

321işletme

2 Cards oldcity

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

Create flashcards