Acilde Hipertansiyon

advertisement
Acilde Hipertansiyon
Anahtar noktalar
•  Hipertansif urgency ve emergency kan basıncı artışına bağlı olarak
oluşan end organ disfonksiyonu ya da risk artışıdır.
•  Hipertansiyon değerlendirmesi aslında anahtar organ sistemlerinin
değerlendirlmesidir.
•  Hipertansif emergency anında stabilizasyon gerektiren
dekompanse durum.
•  Hipertansif urgency: Altta yatan hedef organ hasarlı hastalarda
meydana gelir.
•  Güncel belirlenmiş hasar kanıtı yoktur ancak artmış yakın dönem
komplikasyon riskleri vardır
•  Ciddi artmış kan basıncı tek başına genellikle agresif tedavi
gerektirmez
•  Tedavi altta yatan nedene göre belirlenmelidir
EPİDEMİYOLOJİ
•  Dünyada 1 milyar insan HT,
•  Yılda 7.5 milyon HT ilişkili ölüm
•  HT acil başvuruların %28 i
• %21i HTU, %6.4ü HTE.
•  Preeklampsi genellikle primagravidalarda %7 oranında
görülür.
•  Erişkin nüfüsun %20 sinde ta:140/90 ın üzerindedir.
PATOFİZYOLOJİ
•  Genetik, çevresel faktörler.
•  Renin
anjiotensin
sisteminin otoregülasyonun
bozulması,
•  Periferikvasküler dirençte
artma.
Hipertansif Ensefalopati
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
Ciddi hipertansiyon,
bilinç değişikliği ve
papilödem ve laterji,
konfüzyon,
baş ağrısı,
görsel rahatsızlık ve nöbet.
Somnolans,
bulantı,kusma
Retinopati
Serebral aşırı perfüzyon sonucu otoregülasyonun bozulmasıdır.
HT kontrol altına alındığında mental durum da düzelir.
Tedavi edilmezse Serebral hemoraji, koma ve ölüme yol açabilir.
Hipertansif Ensefalopati
•  Genellikle önceden normotansif olan kan
basıncında ani yükselme olan bireylerde görülür;
akut glomerülonefrit olan çocuklar, preeklempsili
veya eklampsili genç kadınlar.
•  Çünkü kronik HT hastalar sıklıkla kademeli bir kan
basıncı yükselmesi yaşarlar bu yüzden cerebral
dekompansasyon daha az olasıdır.
•  HTE BT de karakteristik bulguları vardır.
Bilateral parietookspital bölgelerde özellikle
beyaz maddeyi tutan Posterior
lökoensefalopati görülür.
•  BT diğer tanıları dışlamak için de faydalıdır.
Akselere-Malign Hipertansiyon
•  Renal parankimal hastalık (EN SIK)
•  Genelde uzun süre devam eden HT de.
•  Ensefalopati eşlik etmez. Endotel hasarı meydana gelir ve
inflamatuvar vaskülopatiye yol açar.
•  Kan basıncındaki değişikliğin gözlenmesi ve gözdibi
bulguları tanıyı koydurur. Yüksek intravasküler basınç
nedeniyle oluşan optik disk etrafındaki alev şekilli
hemorajiler gelişir ,yumuşak eksüda oluşur.
•  Başlıca semptomlar: başağrısı(%85), görmede
bulanıklık(%55) noktüri(%38), halsizlik(%30).
•  Lab bulguları: azotemi, proteinüri, hematüri, hipokalemi ve
metabolik alkaloz.
•  PAPİLÖDEM MALİGN HİPERTANSİYON İÇİN OLMAZSA
OLMAZDIR.
•  Papil ödem yokluğu farklı bir prognoz veya tedavi ye
yönlendirmediği için artık Akselere-Malign hipertansiyon
terimi önerilmektedir.
Serebrovasküler
HipertansifKriz
•  İskemik inme: trombotik, embolik,
hipoperfüzyon. Azalmış kan akımı iskemik
bölgenin merkezinde hücre ölümüne ve
periferde geri dönüşsüz nöron hasarına yol
açar,
•  Hemorajik inme intrakraniyal ya da
subaraknoid kanama bağllı olur. ICP artar ve
CPP(serebralperfüzyon basıncı) hematom
bölgesinde düşer.
•  Her iki türlü inmede de serebral
perfüzyonun devamı kilit noktadır.
•  Serebral otoregülasyon hastanın MAPının
ortalama %25 üstü veya altında bozulur
•  MAP düştüğünde beyin hipoperfüze olur
serebral hipoksi gelişir, sersemlik, bulantı ve
senkop görülür
•  Kronik hipertansif hastalarda otoregülasyonun
alt limiti yükselir bu yüzden normal bireylerin
tolere edebildiği MAP değerlerinde
otoregülasyon bozulabilir
BU DA DEMEKTİR Kİ…
kronik HT
hastaları “normal”
kan basıncı değerlerine hızlı
düşüşü tolere
edemezler. Bu
yüzden MAP
akut olarak
%20-25 ten
fazla
düşürülmemelidir.
Kardiyovasküler Hipertansif Kriz
HTE:
• Akut pulmoner ödem:
•  takipne,
•  taşikardi,
• Akciğer oskültasyonunda raller,
• juguler venöz dolgunluk
• s3 galop
•  Akut koroner sendrom :
•  Sıklıkla HT eşlik eder.
•  Kan basıncını düşürerek miyokardiyal iş yükünü ve kalp
hızını azaltmanın trombolitik almayan hastalarda infarkt
alanını azaltığı gösterilmiştir.
•  Aort diseksiyonu:
•  hipertansiyon zayıflamış damar intimasında yaptığı
hasara bağlı oluşur.
•  Karakterize bulguları;
akut, ciddi sırta veya intrascapular bölgeye
yayılan retrosternal ağrıdır.
Nabız defisitleri nörolojik semptomlar ya da iskemiye
uğrayan organla ilişkili iskemik semptomlar görülebilr.
Renovasküler Hipertansif Kriz
•  Böbrek hem hedef organ hem de hipertansif krizin nedeni.
Hipertansiyon son dönem renal hastalıkların %30 undan
sorumludur , diyabetten sonra ikinci sıradadır.
•  Nefroskleroz
•  Genç hastada ciddi hipertansiyon intrinsik akut renal
hastalık şüphesi uyandırır: glomerülonefrit, IG-A
nefropatisi, PSGN, Henoch-Schönlein Purpurası.
•  Renal arter stenozu; hipertansif hastaların
%1 inde
görülür. Hızlı progrese olan hastalarda daha sıktır.
•  Nadiren intra renal vaskülit kaynaklıdır. Scleroderma
zemininde sıktır
İlaçlar :
En sık hipertansiyona yol
açan ilaçlar:
•  Fenilefrin,
•  Kokain
•  Metamfetamine gibi
sempataomimetik
ilaçlardır.
•  Tiramin ; MOA inh. alan
hastalarda hipertansif krizi
tetikleyebilir
•  Hipertansiyon alkol,
benzodiazepin, klonidin ve
betabloker çekilme
semptomlarını artırabilir.
Gebelikte Hipertansiyon
• Eklampsi !! ve preeklampsi !!
• 20.hafta – postpartum 2. hafta ta:
(>140/90) ,
bazal değerden 30/15 den fazla
eşlik eden periferik ödem ve proetinüri
PREEKLAMSİ
konvülsiyon
EKLAMPSİ
Eklampsi
•  Baş ağrısı, görsel semptomlar,epigastrik
ağrı, oligüri, fasyal ve periferik ödem ve
HELLP(hemoliz, yüksek KFT, düşük
trombosit sayısı)
•  Magnezyum infüzyonu bu durumda diğer
antikonvülzanlardan daha etkilidir.
•  Kesin tedavi bebeğin doğmasıdır.
Acil serviste hipertansif
hastaya yaklaşım
• H.URGENCY:
Başağrısı
% 22,
Epistaksis % 17 ,
Baygınlık -ajitasyon %
10
• H.EMERGENCY: Göğüs
ağrısı
%27 Dispne
% 22, Nörolojik defisit
Artmışkanbasıncı
sistolik>180veyadiyastolik>110
Anksiyeteveağrıgibial;a
yatandurumutedaviet!
Uygunpozisyonvemanşonile
kanbasıncınıyenidenkontrolet
Halayüksekmi?
hayır
evet
evet
Akuthedeforganhasarıbulgularıiçintara
Strok,AMI,AKUTKKY,ABY
hayır
Hedeforganhastalığıhikayesivarmı?
ÖncedenKKY,KBY,KAH,AortAnevrizması
evet
hayır
Ciddiartmışkanbasıncı
(sürekliolarak180/110üzeri)
Poliklinikrandevusuayarla
AnQHTreçeteetvehemenbaşla
1-2güniçindeayaktankontrolünüsağla
Başkabiracildurumuyokiseaile
hekimineyönlendir1-4güniçinde
kontrolöneracilservistetansiyonu
düşürme
Hipertansifacil
Organspesifiktedavibaşla
1-2saatiçindekanbasıncını%20-25
düşür.
Arteriellineaç
Hastaneyeya[r
Hipertansifönceliklidurum
Tedavikontrendikasyonlarınıaraş[r
Tedavibaşla
Kanbasıncıacilservistedüşürülmek
zorundadeğil
Ya[şiçingözdengeçir
Taburcukriterlerinideğerlendir
Taburculuk kriterleri:
1.  Poliklinik takibine girebilecek.
2.  Bilinen hipertansiyon hastası.
3.  Altta yatan geri döndürülebilir nedeni olan(ilaç
uyumsuzluğu veya ilaç yan etkisi gibi).
4.  Daha önce etkili olan ilaç rejimine geri dönebilecek.
5.  Yedi gün içinde takibe gelebilecek olan hasta.
Hipertansif urgency
•  Kronik hipertansiflerde
•  Altta yatan sebep düzeltilmeli
•  Kan basıncı > 180/110 mmHg ise tedavi
edilmeli
•  Hedef, kan basıncını 24 saat içinde
160/100-110 mmHg’ye düşürmek olmalı
•  Oral ilaçlarla-Hastane dışında tedavi
yapılabilir
•  Etyolojik sebep araştırılmalı
Hipertansif emergency
•  Intravenöz giris yolu
•  Parenteral antihipertansif tedavi
uygulanmalı.
•  Sublingual, intramuskuler
uygulamadan kaçınılmalı,
•  Yakın izlemde tutulmalı,
•  İntraarteriyel KB
monitorizasyonu
TEDAVİ
Hipertansif Kriz:
%20-25
Hedef MAP ı
düşürmek (1-2 saat
içinde).
İdeal
ilaç hızlı
etkili, kolay
titre edilebilir, hızlı
maksimal
etki ve
kesince hızla etkisi azalan bir
ilaç olmalıdır
Serebrovasüler kriz
•  Hemorajik SVO da daha agresif tansiyon
tedavisi önerilir.
•  MAP sistolik:220,diastolik:130 un altına
çekilmelidir.(trombolitik yapılmayacaksa)
Trombolitik tedavi uygulanacak ise;
•  KB: >185/110 mmHg ise esmolol,
nitrogliserin –
•  KB; >230/140 mmHg nitroprussid
önerilmekte
Kardiyovasküler kriz
•  Nitrogliserin!
•  Furosemid
•  ACE
inhibitörü
•  B bloker
Aort diseksiyonu
•  Sistolik KB 10 -20 dk içinde 120
mmHg altına düşürülmeli (SKB
110-100 mmHg) tutulmalı .
– beta bloker (esmolol) ve nitroprussid
labetolol fenoldopam
Gebelikte hipertansiyon
•  5-10 mg iv hidralazin 20 – 30 dk ara
ile !!
•  Diazoksid
•  B
bloker
•  kalsium kanal
blokörü ??
İlaç
Doz
Yan Etki
Endikasyon/
Parenteral A ntihipertansif
İlaçlar
Çekince
Nitroprusside
0.25 µg/kg/dakika
infüzyon
Bulantı, kusma, terleme,
tiyosiyanat intoksikasyonu
Çoğu HT ivedi durumda
uygun.
Kafa içi basınç artışı ve
azotemide dikkatli
Nitroglycerin
5-100 µg/dakika
infüzyon
Baş ağrısı, kusma,
methemoglobinemi,
uzun süre kullanımda
tolerans
Akut koroner sendromda
seçkin.
Serebral ,renal
perfuzyonu riskli
hastalarda
kacının .volum kaybıyla
dahada
kotulesebilen
hipotansiyon ve
refleks taşkardi
olusturabilir
Nicardipine
5-15 mg/saat, IV
Taşikardi, baş ağrısı,
flushing
Çoğu HT ivedi durumda
uygun.
Kalp yetersizliği ve akut
koroner
sendromda kaçınmalı
Fenoldopam
0.1-0.3 µg/kg/dakika
infüzyon
Taşikardi, baş ağrısı,
bulantı, flushing
Çoğu HT ivedi durumda
uygun.
Glokomda kullanılmamalı
İlaç
Doz
Yan Etki
Endikasyon/
Çekince
Hydralazine
10-20 mg, IV
10-40 mg, IM
Taşikardi, baş ağrısı,
kusma, flushing, anjina
Eklampside uygun.
Labetalol
20-80 mg,
10 dakikada bir IV
bolus
Bulantı, kusma,
bronkokonstriksiyon,
kalp bloğu
Çoğu HT ivedi durumda
uygun.
Akut kalp yetersizliğinde
kullanılmamalı
Esmolol
250-500 µg/kg/
dakika IV bolus,
Ardından 50-100 µg/
kgdakika
İnfüzyon 4dk yanıt
alınmazsa yükleme
dozunu tekrarlayın
ve yuklem dozunu
50 mcg/kg /dk ıv 4
dk artıslarla
yukseltın
Bulantı, astım, kalp bloğu,
kalp yetersizliği
Aort diseksiyonu,
perioperatif
hipertansiyonda uygun.
Bradikardi,kalp
blogu ,kardiyojenık
şok,dekompanse KY veya
aktif bronkospazmlı
hastalarda kacının
Phentolamine
5-15 mg, IV bolus
Taşikardi, baş ağrısı,
Katekolamin artışı
Download
Random flashcards
Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

321işletme

2 Cards oldcity

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Create flashcards