bronkoskopinin endikasyon ve kontrendikasyonları

advertisement
BRONKOSKOPİNİN ENDİKASYON
VE KONTRENDİKASYONLARI
Dr. Adnan YILMAZ
Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları
ve Göğüs Cerrahisi E.A. Hastanesi
¾
Trakeobronşiyal sistemin değerlendirilmesi
¾
Tanı amacı ile örnek alınması
¾
Tedavi amaçlı uygulamalar
BRONKOSKOPİ
¾
Rijid Bronkoskopi
¾
Fiberoptik Bronkoskopi
¾
Otofloresan bronkoskopi
RİJİD BRONKOSKOPİ
AVANTAJLAR
¾ İşlem süresince hava yolu kontrolü
sağlaması
¾ Oksijenizasyona imkan vermesi
¾ Büyük biyopsiler almayı sağlar
¾ Kanama kontrolü
RİJİD BRONKOSKOPİ
DEZAVANTAJLAR
¾
Çoğu zaman genel anestezi ve derin IV
sedasyon gerektirmesi
¾
Sayıca daha fazla personele ihtiyaç duyulması
¾
Yatak başında uygulama güçlüğü
¾
Distal hava yollarını değerlendirememe
¾
¾
¾
Havayolu ve orofarengeal yapılara travma
riskinin daha yüksek olması
Boyun hareketleri sınırlı olgularda uygulama
zorluğu
Öğrenmenin daha zor olması
RİJİD BRONKOSKOPİ
TERCİH EDİLDİĞİ DURUMLAR
¾
Pediyatrik hastalar
¾
Masif hemoptizi
¾
Santral hava yolu tümörleri
¾
Aspire yabancı cisimlerin çıkartılması
¾
Mukus plakların temizlenmesi
¾
Endobronşiyal tedaviler
RİJİD BRONKOSKOPİ
KONTRENDİKASYONLAR
¾
¾
Rigid bronkoskopinin kontrendikasyonları
fiberoptik bronkoskopinin
kontrendikasyonlarına benzer.
Farklı olarak temporamandibuler eklem
hareketlerinin kısıtlı oluşu, ankiloz ve
kifoskolyoz gibi servikal bölgenin hareketlerini
kısıtlayan patolojiler rigid bronkoskopi için
major kontrendikasyonlardır.
FİBEROPTİK BRONKOSKOPİ
AVANTAJLAR
¾
Periferik hava yollarını değerlendirebilme
¾
Derin sedasyon ve genel anestezi gerekmez
¾
Yatak başında hastaya uygulanabilir
¾
Daha az sayıda personel gereksinimi
¾
Öğrenimi daha kolay
BRONKOSKOPİ
ENDİKASYONLAR
¾
Tanısal
¾
Terapötik
¾
İzlem
¾
Araştırma
TANISAL ENDİKASYONLAR
¾
Yakınmaların değerlendirilmesi
(Öksürük,Hemoptizi, Stridor, Wheeze)
¾
Radyolojik anormalliklerin değerlendirilmesi
¾
Pulmoner infeksiyonlar
¾
Ses kısıklığı, kord vokal paralizisi, diyafragma
paralizisi, plevral efüzyon
¾
Hava yolu açıklığını değerlendirmek
TANISAL ENDİKASYONLAR
¾
Akciğer kanseri tanısı
¾
Akciğer kanseri evreleme
¾
Şüpheli veya pozitif balgam sitolojisinde orjin
araştırma
¾
Metastatik tümörler
¾
Mediasten-özafagus malignitelerinin tanısı
¾
Trakeobronşiyal yabancı cisim tanısı
¾
Trakeobronşiyal striktür ve stenozlar
¾
Persisten pnömotoraks
TANISAL ENDİKASYONLAR
¾
¾
¾
¾
¾
Trakeo-bronko özafageal fistülleri
değerlendirme
Trakeobronşiyal yaralanmalar (termal,
kimyasal maddeler vb.)
Toraks travması
Fokal-difüz akciğer hastalıklarında akciğer
parankiminden biyopsi-örnek alma
Tanısal BAL
TERAPÖTİK ENDİKASYONLAR
¾
Sekresyon, mukus plaklar, pıhtı ve nekrotik
debrislerin temizlenmesi
¾
Aspire yabancı cisimlerin çıkartılması
¾
Bronkoskopik drenaj (abse,bronkojenik kist)
¾
Striktür ve stenozların tedavisi
(dilatasyon, stent, lazer, elektrokoter, argon
plazma)
¾
Bronkoskopik tedavi (bronkoplevral fistül,
lezyon içi enjeksiyon)
TERAPÖTİK ENDİKASYONLAR
¾
Endotrakeal tüp yerleştirme
¾
Endotrakeal tüp değiştirme
¾
Lazer, kriyo,elektrokoter, argon plazma
¾
Brakiterapi
¾
Dilatasyon
¾
Stent yerleştirme
¾
Terapötik BAL
ENDİKASYONLAR-İZLEM
¾
Akciğer transplantasyonu
¾
Akciğer kanseri tedavi izlemi
ARAŞTIRMA ENDİKASYONLARI
¾
Astım
¾
BAL çalışmaları
BRONKOSKOPİ
KONTRENDİKASYONLAR
¾
¾
¾
¾
Hastanın veya yakınının işlemin yapılmasını
kabul etmemesi
Bronkoskopiyi yapacak personelin
deneyimsiz oluşu
İşlemin yapıldığı laboratuvarda oksijen
desteğinin sağlanamaması
Acil müdahale için gerekli ekipman-ilaçların
bulunmaması
BRONKOSKOPİ
KONTRENDİKASYONLAR
¾
% 100 oksijen uygulamasına rağmen PaO2
<60 mmHg ise
¾
Ağır bronkosapazm varsa
¾
Stabil olmayan astımın varlığı
¾
Ciddi aritmiler
BRONKOSKOPİ RİSKİN ARTTIĞI
DURUMLAR
¾
¾
Hastanın kooperasyonunun düşük olması
Yakın zamanda geçirmiş MI veya “unstable
angina”
¾
İmmünosupresyon
¾
Debilite, ileri yaş, malnütrisyon
¾
Serebrovasküler patoloji
¾
KİBAS
¾
Konvülsiyon
BRONKOSKOPİ RİSKİN ARTTIĞI
DURUMLAR
¾
Üremi
¾
Pulmoner hipertansiyon
¾
Mekanik ventilasyon gerektiren solunum
yetmezliği
¾
Kanama diyatezi
¾
Trombositopeni
¾
Kısmi trakea obstrüksiyonu
¾
¾
Ağır anemi
VKSS
OTOFLORESAN BRONKOSKOPİ
ENDİKASYONLAR
„
„
„
„
„
Akciğer kanseri düşündüren klinik ve
radyolojik bulguların varlığı
Balgamda malignite açısından şüpheli
sitolojik bulguların varlığı
Riskli gruplarda yeni ortaya çıkan solunum
sistemi yakınmalarının varlığı
Cerrahi tedavi planlanan olgularda senkron
tümör araştırması
Akciğer kanserli olguların tedavi sonrası
izlemi
OTOFLORESAN BRONKOSKOPİ
ENDİKASYONLAR
„
„
„
Baş-boyun kanserli olguların tedavi sonrası
izlemi
Kronik obstrüktif akciğer hastalığı varlığı (40
yaş üzeri sigara içenlerde)
Radon, uranyum veya asbeste mesleki
maruziyet (40 yaş üzeri sigara içenlerde)
„
Cerrahi sınır biyopsilerinde
„
Biyopsi yerinin seçilmesinde
„
Endobronşiyal küratif tedaviye rehberlik
Download