Yenilenen Harbiye Askeri Müzesbir tarih canlanıyor

advertisement
-TT-soa-ys \
MİLLİYET 17 ŞUBAT 1993 ÇARŞAMBA
Tarihi zırhlar içindeki Osmanlı atlısının
müthiş görüntüsünü ziyaretçiler,
hayranlıkla izliyorlar.
á LLL
YASAM
llU
İ
Yenilenen Harbiye Askeri
M
üzesbirtarih ca
Erkan AVCILAR
ONARIM1 tamamlanan ve Cum­
hurbaşkanı Turgut Özal, Başbakan Sü­
leyman Demirel ile Genelkurmay Baş­
kam Orgeneral Doğan Güreş’in katıldığı
törenle hizmete giren Harbiye’deki As­
keri Müze, sergilediği muhteşem kültür
değerleriyle ziyaretçilerini bekliyor.
Askeri Müze ve Kültür Sitesi, Os­
manlI İmparatorluğu ile Türkiye Cumhuriyeti’nin gücünün, ihtişamının, kah­
ramanlıklarının, zaferlerinin gözler önü­
ne serildiği benzersiz eserlerle dolu.
Yüzyıllar öncesinden günümüze dek ta­
rihimizin yaşayan belgelerinin sak­
landığı Askeri Müze, şimdi yeni binasın­
da bu eserleri modern ve bilimsel bir şe­
kilde toplumun hizmetine sunuyor.
Müzecilik alanındaki en yeni teknik­
ler kullanılarak hazırlanan müzede, as­
keri kültür varlıkları on ana bölümde
sergileniyor. Bu bölümler şöyle:
“Silahlar, çadırlar, kıyafet galerileri.
Meşrutiyet dönemi, Birinci Dünya Sa­
vaşı, Çanakkale Savaşı, Kurtuluş Savaşı
salonları, Cumhuriyet dönemi bölümü,
Atatürk Salonu ve Şehitler Galerisi”
Dünyanın en eski askeri bandosu
olan, uluslararası üne sahip mehter bö­
lüğü de kültürel hizmetini, Askeri Müze
ve Kültür Sitesi Komutanlığı’na bağlı
olarak sürdürüyor. Müzenin Kültür Si­
tesi Bölümü’nde faaliyetlerini sürdüren
mehter bölüğü yerli ve yabancılar tarafı­
ndan hayranlıkla izleniyor.
Yaklaşık 50 bin eser ve belgenin ko­
runduğu müzede bunlardan 9 bini ser­
gileniyor. Orhan Gazi’nin miğferi, İstan­
bul’un fethi sırasında BizanslIların Ha-
MEHTER
Osmanlı
ordularına
savaş mey­
danlarında
güç veren
mehter
bölüğü,
Askeri
Müze’nin
vazgeçilmez
bir parçası.
Tarihi
bando,
müzede
verdiği
konserlerle,
OsmanlI'nın
ihtişamını
gözler
önüne
seriyor.
liç’i kapatmak için kullandıkları zincir,
Kanuni Sultan Süleyman ile Yavuz Sul­
tan Selim’in kılıçları, Osmanlı ordusu­
nun Kosova Savaşı’ndaki sancağı, Bi­
zans sancağı, Mustafa Kemal Atatürk’­
ün eşyaları, Rus ressam Ayvazoski’nin
milyarlarca lira değerindeki tablosu,
müzede sergilenen başlıca eserler arası­
nda. Orhan Gazi’nin miğferi ile Sakabaşı
Harbiye’deki müzede onarım çalışmaları yıllarca
sürdü. Şimdi çağdaş bir görünüm kazandı.
(Yeniçerilerde su dağıtan kişi) kıyafeti,
geçen yıl ABD’nin Memphis kentinde
sergilenen Osmanlı eserleri içinde yer al­
dı.
Türkiye Radyo Televizyon Kurumu
ile Milli Savunma Bakanlığı arasında
yapılan sözleşme uyarınca, Sakarya
Meydan Savaşı, müzede ses ve ışık gös­
terilerinden yararlanılarak anlatılacak.
Osmanlı
otağlarının
İçine
yerleştirilen
mankenler,
devrin
yaşantısındar
örnekler
veriyor.
Müzenin İstiklal Savaşı bölümünde Mustafa
Kemal ile İsmet İnönü, kurmaylarıyla bir toplantıda.
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği
Taha Toros Arşivi
Download