ygs coğrafya özet çözümleri test - 1

advertisement
YGS COĞRAFYA ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST - 1
1. X merkezinde gündüz süresi 21 Haziran’da 24
saat olduğuna göre Kuzey Kutup Dairesi üzerinde yani 66° 33’ kuzeydedir. Aydınlanma Dairesi 21 Haziran ve 21 Aralık’ta bu daireye teğet
geçer. Bu durumda B ve D doğrudur. Y merkezi
Güneş ışınlarını yılda iki kez dik aldığına göre
Yengeç ve Oğlak Dönencesi arasındadır yani tropikal kuşaktadır, ancak yarım küresi belli değildir. C ve E doğrudur. K merkezinde gece gündüz yıl boyunca eşit olduğuna göre ekvatordadır.
Işınları sadece 21 Mart ve 23 Eylül’de iki kez dik
alır. A yanlıştır.
5. Kuzey yarım kürede gündüz süresi haziran ayında 21’ine kadar sürekli uzar. 21 Haziran’dan
sonra gündüzler kısalmaya başlar. Asya gözlemini haziran ayını kapsayan bir dönemde yapmıştır.
Yanıt: A
6. 180° meridyeni tarih değiştirme çizgisidir. Bu
meridyen geçildiğinde boylam farkı ne olursa olsun tarih bir gün farklı olur.
2. Okyanus akıntılarında halkalar oluşması günlük
sıcaklık farkının sonucu değil, Dünya’nın günlük
hareketinin sonucudur. IV. olay sıralamayı bozar.
Yanıt: C
Yanıt: A
Yanıt: D
3. Soruda cisimlerin gölge boyuna bakılarak enlemleri, gölge yönüne bakılarak yarım küreleri
bulunur. 23 Eylül’de ışınlar Ekvator’a dik geldiği için Ekvator’daki cismin gölgesi oluşmaz. I
Ekvator’dadır (A). Işınları 45°lık açıyla alan cisimlerin boyları ile gölge boyları aynıdır (D). Bu
yüzden II. ve III. cisim 45° enlemindedirler. Yani
Ekvatorla eşit uzaklıktadılar (B). II. cismin gölgesi kuzeye baktığına göre kuzey yarım kürede
(C), III. cismin gölgesi güneye baktığından güney
yarım kürede yer almaktadır. E yanlıştır.
7. Ekvator’ın tam ortadan geçmesi Dünya’nın şekliyle ilgilidir. Dönenceler ve kutup dairelerinin
geçtiği yerler eksenin eğikliğine bağlıdır.
Yanıt: B
Yanıt: E
4. Kuzey yarım kürede 21 Haziran’da Güneş daha
erken doğar. D seçeneğinde Dünya 21 Haziran
konumundadır.
Yanıt: D
www.deltakitap.com
1
YGS COĞRAFYA ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST - 1
8.
III
II
IV
30°
45°
V
B
I
D
Şekilde kentler arasındaki açılar aynı zamanda
boylam farkını verir. II. ve III. kent arasındaki boylam farkı 30° olduğuna göre yerel saat
farkı 30° X 4 dakika = 120 dakika = 2 saattir.
B doğrudur. III. kent baş meridyen üzerindedir, boylamı 0°’dir. I. kent ile V. kent arasındaki
boylam farkı 90° olduğuna göre V. kent 90°
doğu boylamındadır. C doğrudur. IV. kent ile baş
meridyen yani III. kent arasındaki boylam farkı
45°, II. kentin başmeridyen ile aralarındaki boylam farkı 30° dir. Yani IV. kent baş meridyene
daha uzaktır. D doğrudur. IV. kentin III. ve V.
kentle aralarında boylam farkı 45° dir. Yani IV.
kente eşit uzaklıktadırlar. E de doğrudur. A seçeneği yanlışır. I. kentte Güneş en geç yani yeni
doğmuştur. Batıda Güneş geç doğacağına göre
I. kent en doğuda değil en batıdadır.
11.Bu yer şeklinde eğim fazla olduğuna göre tarama çizgileri kısa, sık ve kalındır. Yükselti 2000–
3000 m arasında olduğuna göre koyu kahverengi tonlar kullanılır. Dağ bulunduğuna göre
kabartılar vardır. Topoğrafya haritasında gösterilen yer şeklinde kalıcı karların bulunup bulunmadığı kesin olarak bilinmediğinden E seçeneği
yanlıştır.
Yanıt: E
12.Ölçek yükselti değerlerini etkilemez.
Yanıt: C
Yanıt: A
9. Kentlerin boylamlarından yararlanarak yerel
saat farkı (II), Güneş’in doğuş saati (IV), enlemlerinden yararlanılarak kuşuçuşu uzaklık (I),
ışınların geliş açısı (III) bulunabilir. Boylamların
arasındaki uzaklık sadece ekvatorda 111 km’dir.
Türkiye’de aralarının kaç km olduğu bilinmediğinden Çanakkale ile Iğdır arasındaki kuşuçuşu
uzaklık bulunamaz.
13. Trabzon’un nüfus yoğunluğu daha kısa sürede
değişeceğinden haritası da çabuk değişir.
Yanıt: E
Yanıt: E
10. Bir bölgede gerçek alan ile izdüşüm alan arasındaki fark fazlasıyla yer şekilleri engebelidir. Bu
bölgede yol yapımında tüneller kullanılır.
Yanıt: C
2
www.deltakitap.com
YGS COĞRAFYA ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST - 2
1
1. İklimde uzun süreli hava olaylarından bahsedilir. Muğla’nın yaz mevsimindeki sıcaklığı (III) ve
yağış miktarı (IV) iklimle ilgilidir. I, II ve V’teki
hava olaylarında yarın, hafta sonu gibi ifadeler
kullanılmıştır. Yani bu hava olayları kısa süreli
olduğundan hava durumu hakkında bilgi verir.
4. Tokyo ve Yakutsk’ta bakı etkisi aynıdır. İkisi de
kuzey yarım kürede olduğundan güney yamaçları daha sıcaktır. E seçeneğindeki bilgi yanlıştır.
Yanıt: E
Yanıt: D
2. Parçada açıklananlar tundra iklimine ait özelliklerdir.
5. İzobar haritasına bakılarak basınç merkezleri,
aralarındaki basınç farkı, rüzgarın esis yönü,
basınç merkezlerine göre havanın açık ya da yağışlı olduğu bulunur. Haritadaki bölgenin yarım
küresi belli olmadığından hakim rüzgar yönünün
sıcaklık üzerine etkisi hakkında yorum yapılamaz.
Yanıt: B
Yanıt: C
6. Özellikleri verilen rüzgârlar aşağıdaki gibi eşleştirilir.
3. Kalıcı kar sınırı enleme ve bakıya göre değişir.
• En düzenli ve sürekli esen rüzgârlardır. Okyanus akıntalarının etki ederler. Başlangıçta
kuru olan bu rüzgârlar deniz üzerinden aldıkları nemi Ekvator çevresindeki kıtaların doğu
kıyılarına yağış olarak bırakırlar. → Alize (C)
• Asya Kıtası, onun güney ve güneydoğusunda
yer alan Hint Okyanusu ile Büyük Okyanus
arasında esen mevsimlik devirli rüzgârlardır.
→ Muson (B)
• Dağın bir yamacında yükselen havanın diğer
yamacında alçalarak kuru ve sıcak havaya dönüşmesiyle oluşan rüzgârlardır. → Föhn (D)
• Büyük Sahra’dan Kuzey Afrika ve İtalya kıyılarına doğru esen sıcak ve kuru rüzgârlardır.
→ Sirocco (A)
E’deki Batı rüzgârları açıklanmamıştır.
IV
I
0°
II
III
I. ve IV. dağın güney yamaçlarında kalıcı kar sınırları daha yüksek olduğundan bu dağlar Kuzey
yarım kürededir. IV.’de kalıcı kar sınırı daha alçak olduğundan en kuzeyde yer alır. II. ve III.’nün
kuzey yamaçlarında kalıcı kar sınırı daha yüksek olduğundan güney yarım kürededirler. III.’de
kalıcı kar sınırı en alçak olduğundan en güneydedir. Böylece III ve IV arasındaki enlem farkı en
fazladır.
Yanıt: E
www.deltakitap.com
Yanıt: E
3
YGS COĞRAFYA ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST - 2
7. İzoterm haritasına bakıldığında kara soğuk olduğundan yüksek basınç deniz sıcak olduğundan
alçak basınçtır. Bu durumda karadan denize
doğru gece kara meltemi eser.
Yanıt: C
8. Sisin oluşabilmesi için hava kütlesinin gittiği bölgede soğuması gerekir. A seçeneğinde açıklanan
ani hava hareketleri sonucunda dolu oluşur, sis
oluşmaz.
11.Yıllık sıcaklık ortalaması en yüksek olan iklim
çöldür. Bu iklimde kurakçıl otlar ve kaktüsler
bulunur.
Yanıt: D
12.Soruda ekvatoral iklimin sıcaklık ve yağış grafiği verilmiştir. Avustralya’nın güney batısında bu
iklim görülmez. Burada Akdeniz iklimi etkilidir.
Yanıt: B
Yanıt: A
13. Kavram haritasında Kuzey yarım kürede güneyden gelen sıcak yerel rüzgarlar gösterilmiştir.
9. Mutlak nemin maksimum nemden fazla olması sonucunda yoğuşma olur. Bu yüzden 30° C,
20° C ve 10° C sıcaklıktaki hava kütlelerinde
yoğuşma olur. 30° C sıcaklıktaki hava kütlesinde mutlak nem 40.20 gr, maksimum nem
30.40’dır. Bu durumda 40.20 – 30.40 = 9.80
gr yoğuşma olur.
Yanıt: D
Yanıt: A
10. Haritada IV. bölgede yağışın bol olmasının nedeni muson rüzgarlarıdır.
Yanıt: B
4
www.deltakitap.com
YGS COĞRAFYA ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST - 3
1. Tektonik hareketler orojenez (dağ oluşumu),
epirojenez (kıta oluşumu), volkanizma ve depremlerdir. Soruda tanımlanan izostatik denge
epirojeneze yol açar. Karaların üzerinde oluşan
buzullar, volkanizma karaların ağırlaşmasına,
mantoya batmasına yol açar. Bunun sonucunda
deniz karaya doğru ilerler. Bu durumda B seçeneği doğrudur. A ve E seçeneğinde dağ oluşumu,
C seçeneğinde volkanizma, D seçeneğinde depremler açıklanmıştır.
Yanıt: B
2. E seçeneği yanlıştır. V. bölge Kanada’nın kuzeyini
göstermektedir. Bu bölgede kutup ikimi görülmez. Tundra iklimi görüldüğü için tundra bitkilerine ve tundra topraklarına rastlanır. Kutup
iklimi Antarktika ve Grönland’ın kuzeyinde görülmektedir.
5. Parçada kayaç cinsleri ve bu kayaçların bulunduğu yerlerde oluşan yer şekilleri açıklanmıştır.
Yanıt: C
6. Fay hatları levha sınırlarında yer alır. Bunun sonucunda bu bölgeler sıcak su kaynaklarının bulunduğu jeotermal bölgelerle benzerlik gösterir.
Yanıt: B
Yanıt: E
3. I.’deki kıyı okları ve lagünler dalgaların etkisiyle, III.’deki vadiler akarsuların etkisiyle oluşur.
II.’deki morenler, sander düzlükleri buzulların
etkisiyle, IV.’deki tafoniler rüzgârların etkisiyle
oluşur. Buzullar tundra ve kutup ikliminde, rüzgârlar ise step ve çöl ikliminde etkili olan dış
kuvvetlerdir. Dalgalar kıyılarda, akarsular ise
genelde tüm iklim bölgelerinde etkili olduğu için
bu dış kuvvetlere bakılarak bulunduğu bölgenin
iklimi hakkında yorum yapılamaz.
7. Sirk, vadi, hörgüçkaya ve sander düzlükleri buzulların etkisiyle oluşan yer şekilleridir.
Yanıt: A
Yanıt: B
4. Soruda peri bacalarının oluşumu zincir şeklinde
verilmiştir. Peri bacalarının oluşumunda sel sularının aşındırması etkilidir.
8. Kalıcı kar sınırı ekvatorda yüksek, kutuplarda
alçaktır. IV. bilgide hata yapılmıştır.
Yanıt: C
Yanıt: D
www.deltakitap.com
5
YGS COĞRAFYA ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST - 3
9. Şekilde geniş tabanlı vadide menderes çizerek
akan akarsu verilmiştir. Menderesler eğimin az
olduğu bölgelerde yana doğru aşındırmayla oluşur. Şeklin altındaki çizik ölçekten yararlanarak
akarsuyun boyu ölçüldüğünde 500 km’den uzun
olduğu görülür. Şekilde yön oku verilmemiştir ve
akarsuyun akış yönüyle ilgili bir bilgi yoktur. Bu
durumda akarsuyun güneye aktığı söylenemez.
Yanıt: D
10. •Denizdeki bir adanın kıyı oku ile karaya bağlanmasıyla oluşur. → Tombolo (B)
•Buzulların sert kayaçları çizerek ve cilalayarak
oluşturduğu kayaçlardır. → Hörgüçkaya (E)
•Sular tarafından çözünen kalker tabakası üzerinde oluşan küçük oluklardır. → Lapya (D)
•Akarsuların yatak eğimlerinin azaldığı yerlerde oluşturdukları salınımlardır. → Menderes
(A)
Mantarkaya (C) ile ilgili bilgi verilmemiştir.
Yanıt: C
6
www.deltakitap.com
YGS COĞRAFYA ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST - 4
1. Paragrafta açıklanan olaylar ölüm oranlarının
azalmasına, nüfusun aşırı artmasına neden olmuştur.
Yanıt: B
2. Haritada V. bölge Sibirya’da yer almaktadır. Bu
bölgede sıcaklığın düşük olması nüfus yoğunluğunun azalmasına neden olmuştur. Sonuçta V.
bölge de az da olsa yerleşmelere rastlanır.
Yanıt: E
6. I. ve III. de göçün çevreye, IV.’de ise ekomik alana
olan etkisinden bahsedilmiştir. II.’deki gecekondulaşma, V.’teki kültürel çeşitlilik sosyal alandaki
sonuçlarıdır.
Yanıt: D
7. I. ülke gelişmemiş, II. ülke gelişmekte olan, III.
ülke ise gelişmiş ülkedir. Bu ülkelere örnek olarak
verilenler A seçeneğinde doğru olarak sıralanmıştır.
Yanıt: A
3. Parçada II. ve IV. örnekteki göçlerin nedeni ekonomiktir. I.’sinin nedeni doğal, III.’sünün nedeni
siyasidir.
Yanıt: D
4. Göç hikayesinde evlerin bomboş olması (A), otuz
hanenin kalması (D), tarlaların ekilmemesi (B),
sağlık ocağının kapanması (C) anlatılmıştır. E
seçeneğindeki ormancılık faaliyetlerinden bahsedilmemiştir.
8. Doğal nüfus artışı, doğumlar ile ölümler arasındaki farktır. Gerçek nüfus artışında ise göçlerin
etkisi vardır. II. ve III. ülkede gerçek artışlar doğal artışlardan fazla olduğu için göç almaktadır.
IV. ülkede göç alma ve göç verme olayı yoktur.
I. ve V. ülkede gerçek artış doğal artıştan azdır.
Yani göç vermektedir. I. ülkede verilen göç daha
fazladır.
Yanıt: A
Yanıt: E
5. Arı kovanı şeklinde olan bu piramit kalkınma
düzeyi yüksek olan ülkelere aittir. Bu ülkelerde
doğum oranı düşük olduğundan nüfusu dinamik
değil, yaşlıdır.
9. Birincil ekonomik faaliyetler tarım (çiftçi), ormancılık (ormancı), balıkçılık (balıkçı), hayvancılık ve madencilikten (maden işçisi) oluşmaktadır.
III.’deki bankacı ile V. deki doktor hizmet sektöründedir. Yani üçüncül ekonomik faaliyette yer
alan mesleklerdir.
Yanıt: A
Yanıt: C
www.deltakitap.com
7
YGS COĞRAFYA ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST - 4
10. Ekonomik faaliyetlerin değişmesi çeşitli mesleklerin ortaya çıkmasına yol açarak toplumun sosyal yapısında değişmelere neden olmuştur.
Yanıt: C
11.Paragrafta açıklanan olaylar maden (kalkolitik)
çağa aittir.
Yanıt: B
8
www.deltakitap.com
YGS COĞRAFYA ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST - 5
1. Paragrafta bahsedilen sıcak su kaynakları fay
hatlarıyla ilgilidir. Bu durum jeolojik yapıya
bağlıdır. Bu soruda A seçeneğindeki jeomorfolojik yapı güçlü çeldiricidir. Jeomorfolojik yapı yer
şekilleriyle ilgilidir, yerin iç yapısı hakkında bilgi
vermez.
Yanıt: B
5. Oluşan şekiller ve etkili olan dış kuvvetler sırasıyla şöyledir.
• Kanyon vadiler → akarsularla
• Falezler → dalgalarla
• Şahit kayalar ve kumullar → rüzgarlarla
• Kırgıbayırlar → sel sularıyla oluşmuştur.
Buzulların oluşturduğu şekillerden bahsedilmemiştir.
Yanıt: B
2. Türkiye’de enlemin sıcaklığa etkisi kıyıdaki illerde belirgindir. Enlemin etkisiyle güneydeki kıyılardan kuzeye gidildikçe illerin sıcaklıkları düşer.
Bu yüzden I., II. ve IV.’deki illerin sıcaklıklarının
farklı olması enlemle açıklanır. III.’deki Çanakkale ile Kars, V.’deki Aydın ile Konya aynı enlemlerde bulunmalarına rağmen sıcaklıkları farklıdır. Kars’ın ve Konya’nın sıcaklıklarının farklı
olmasında yükselti ve karasallığın etkisi vardır.
6. Grafiğe bakıldığında nüfus miktarı, nüfus artış
hızı, nüfus patlaması ile ilgili sonuçlara ulaşılır. C
seçeneğindeki 1945’te nüfusta azalmalar olduğu
sonucuna ulaşılamaz. 1945’te nüfusta değil, nüfus artış hızında azalmalar olmuştur.
Yanıt: C
Yanıt: D
3. Piramidin tabanında yani çocuk nüfusta azalmalar görülmektedir. Bu durum nüfus artış hızının azaldığını göstermektedir. Bu piramide bakılarak yaşam süresinin kısaldığıyla ilgili yorum
yapılamaz.
7. I. Lagün, III. Falez, IV. Sinop Yarımadası (tombolo), V. Terkos Gölü (lagün) dalgaların etkisiyle
oluşan şekillerdir. II. deltanın oluşmasında akarsular, gel git ve akıntılar etkilidir.
Yanıt: B
Yanıt: C
4. Türkiye’deki Kuzey Anadolu Dağları ile Güney
Anadolu Dağları (Toroslar) III. Jeolojik zamanda
kıvrılmalarla oluşmuş yüksek dağlardır. Dağların
doruklarında buzullaşmanın etkili olduğu görülür. Ancak bu dağ sıralarının tamamından fay
hatları geçmez.
Yanıt: D
www.deltakitap.com
8. İllerle seçeneklerdeki grafikler şöyle eşleştirilir:
Erzurum → D, Rize → C, Antalya → B, Urfa →
A’dır.
E seçeneğinde grafik dışarda kalır.
Yanıt: E
9
YGS COĞRAFYA ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST - 5
9. Seçeneklere bakıldığında I. Ova (Çukurova), II.
Ova (Gediz), III. Ova (Konya), IV. Ova (Amasya)
ile ilgili bilgiler doğrudur. Türkiye’de buzulların
oluşturduğu ovalara rastlanmaz.
Yanıt: E
10. Haritada makilerin dağılışı gösterilmiştir. Makiler yaz kuraklığına dayanaklıdırlar, sararmazlar.
Yanıt: E
11.Grafiğe bakıldığında kırsal nüfus sürekli azalırken, kentsel nüfusun arttığı görülmektedir. Bu
değişim göçlerle açıklanır.
Yanıt: B
12.Doğu Karadeniz’de göllerin toplandığı bölgeye
rastlanmaz.
Yanıt: E
10
www.deltakitap.com
YGS COĞRAFYA ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST - 6
1. Sorudaki ilk dört bilgi doğrudur. Son bilgi yanlıştır. Demir yolu ağı genelde gelişmiş olan, nüfusu fazla olan kıtalarda yoğundur. Afrika kıtasında demir yolu ağı yoğun değildir.
5. Haritada gösterilen ülkelerden Japonya (I),
Avustralya (II), ABD (III), İngiltere (IV) yüksek gelirli ülke grubunda yer alır. Güney Afrika
Cumhuriyeti (V) ise orta gelirlidir.
Yanıt: D
Yanıt: E
2. Parçada muson rüzgarları, yağmur gibi hava
olaylarından bahsedilmiştir (A). Nüfusun hızlı
artışı, tarım gibi beşeri faktörlere de değinilmiştir (B). Bangladeş’in alçak düz bir ülke olması
özel konumuyla ilgilidir (C). Paragraftaki orman
tahribatı, seller çevre sorunlarıdır (D). Paragraftaki Ganj ve İndus nehirleri verilmiştir. Ancak
rejimleriyle ilgili bir bilgi yoktur.
6. Paragrafta I., III., IV. ve V.’de depremden önce
alınacak önlemlerden bahsedilmiştir. II.’de dökülen tehlikeli maddelerin temizlenmesi ise depremden sonra yapılmalıdır.
Yanıt: B
Yanıt: E
3. E seçeneği yanlıştır. Volkanik faaliyetler levha
sınırlarında, fay hatlarında yaygındır. E seçeneğindeki Afrika Kıtası’nda bulunan II. bölgedeki arazi yaşlı olduğundan volkanik faaliyetlere
rastlanmaz.
7. Tropikal siklonlar (tayfun, kasırga), seller ve taşkınlar, volkanizma önceden tahmin edilen doğal
afetlerdir. Doğal afetler içerisinde en zor tahmin
edilen ve etkisi en uzun süren kuraklıktır.
Yanıt: B
Yanıt:
8. I. Süveyş Kanalı, Akdeniz’i Kızıldeniz’e bağlar.
4. Tabloda üç ülkedeki depremin magnitüdü (büyüklüğü) birbirine yakın olmasına rağmen ölü
sayıları çok farklıdır. Ölü sayısı Japonya’da çok
azken, İran’da çok fazladır. Bu farklılık ülkelerin
gelişmişlik düzeyine bağlıdır.
Yanıt: C
www.deltakitap.com
II. Hürmüz Boğazı petrol tankerlerinin çıkış kapısıdır. Basra Körfezi’ni Hint Okyanusu’na bağlar.
III. Panama Kanalı, Orta Amerika’da yer alır.
Pasifik ve Atlantik Okyanuslarını birbirine bağlar.
Yanıt: B
11
YGS COĞRAFYA ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST - 6
9. Bölgeler sınıflandırılırken A’da yer şekilleri, B’de
iklim tipleri, C ve D’de bitki örtüsü kriter olarak
kullanılmıştır. Yani ilk dört seçenekte doğal özellikler kriter olarak kullanılmıştır. Avrupa Birliği bölgesi siyasi bölgedir. Beşeri özellikler kriter
olarak alınmıştır.
Yanıt: E
10. Faks çekmek için telefonun olması gerekir. Bu
yüzden önce telefon icat edilmiş ardından faks
makinesi geliştirilmiştir. II. ve III. icat yer değiştirilirse sıralama doğru olur.
Yanıt: B
12
www.deltakitap.com
Download