Kahramanmaraş Büyük Şehir Belediyesi İlan Reklam ve Tanıtım

advertisement
KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İLAN REKLAM VE TANITIM YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ KISIM
Amaç, Kapsam, Dayanak
Amaç
MADDE 1: Bu yönetmelik Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi sorumluluğu altında
bulunan her türlü ilan, reklam ve tanıtım elemanları ile benzerlerinin kullanımını
düzenlemeyi; bunların yol açabileceği görüntü kirliliği, güvenlik ve bilgilendirme sorunları ile
kent yaşamını etkileyecek olumsuz durumları ortadan kaldırmayı; kent estetiğine katkıda
bulunmayı; ticari rekabette eşit şartları sağlamayı; bu işleri yapan gerçek veya tüzel kişiler ile
kamu kurum ve kuruluşlarının uymak zorunda bulundukları esasları belirlemeyi amaçlar.
Kapsam
MADDE 2: Bu yönetmelik Kahramanmaraş il mülki sınırlarında, Büyükşehir Belediyesinin
görev, yetki ve sorumluluk alanları içerisinde yapılan her türlü ilan reklam ve tanıtım
faaliyetlerini kapsar.
Hukuki Dayanak
MADDE 3: Bu yönetmelik; 5393 sayılı Belediye Kanunu, 6360 sayılı Ondört İlde
Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun,5216 sayılı Büyükşehir kanunu,2464
sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 3194 sayılı İmar
Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma
Kanunu, 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun,
5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki
Kanun, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 634 Sayılı Kat
Mülkiyeti Kanunu, 1608 sayılı Umur-u Belediyeye Müteallik Ahkâm-ı Cezaiye Hakkında 16
Nisan 1340 Tarih ve 486 Numaralı Kanunun Bazı Maddelerini Muadil Kanun,5326 sayılı
Kabahatler Kanunu ve bu kanunlarla ilgili uygulama yönetmelikleri ile diğer ilgili mevzuat
hükümlerinde Belediyelerin görev, yetki ve sorumluluklarını belirleyen hükümlerine
dayanılarak hazırlanmıştır.
Sayfa 1 / 18
İKİNCİ KISIM
Tanımlar ve Bölgeler
Genel Tanımlar
MADDE 4 : (1) İlan: Sesli, işitsel, yazılı, görsel, hareketli veya sabit, ticari amaçlı olmayan
her türlü duyuru veya bilgilendirmeler.
(2) Reklam: Ticari veya sınai bir ürünü veya hizmeti tanıtmayı, halkı bu ürünü veya hizmeti
satın almaya yöneltmeyi amaçlayan etkinlikler, duyuru veya bilgilendirmeler.
(3) Reklamcı (Reklam Ajansı): Reklamları, reklam verenin duyduğu ihtiyaç doğrultusunda
ve onun onaylayacağı biçimde hazırlayan ve reklam veren adına yayınlanmasına aracılık eden
gerçek ve tüzel kişi.
(4) Tanıtım: Herhangi bir ürün, hizmet, kişi, kurum vb. unsurlar hakkında hedeflenen
kamuoyu algılamasını oluşturmak, mevcut algının korunmasını sağlamak ya da değiştirmek
amacıyla tasarlanmış, yazılı ve/veya görsel mesajlar içeren uygulamalar.
(5) Reklam Alan ve Yerleri: İlan ve reklamın konulup asılabildiği her türlü yer ve alanları.
(6) İlan Levhası: Ticari amaçlı olmayan duyuru ve bilgilendirme elemanlarının asıldığı
sergilendiği alanlar.
(7) Reklam Kuruluşu: Reklamı hedef kitleye ulaştıran iletişim kanallarının veya her türlü
reklam taşıyan aracın sahibi, işleticisi veya kiralayıcısı olan gerçek ve tüzel kişi.
(8) Reklam Veren: Ürettiği ya da pazarladığı malın/hizmetin tanıtımını yaptırmak, satışını
artırmak veya imajını oluşturup güçlendirmek amacıyla hazırlattığı, içinde firmasının ya da
mal/hizmet markasının yer aldığı reklamları yayınlatan, dağıtan ya da başka yollarla
sergileyen gerçek ya da tüzel kişi.
(9) Panosuz Reklâm Uygulaması: Herhangi bir pano kullanmadan, harf sayı ve/veya
şekillerin doğrudan bina veya duvar yüzeyine uygulanmasıyla yapılan reklamlar.
(10) Açık Alan Tanıtım Aktiviteleri: Toplum geneline hitap eden açık alanlarda ilgili
belediye tarafından belirlenen yerlerde yapılan görsel şovlar, gösteriler, tanıtım konserleri vb.
tanıtım aktiviteleri.
(11) İlgili Belediye: 6360 sayılı Kanuna göre Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi yetkisi
içerisinde olan meydan, bulvar, cadde ve ana yollar ve bu yollardan cephe alan yapılarda,
yolcu ve yük terminalleri (havaalanı, gar, otogar vb.), toptancı halleri ve mezbahalarda,
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, bu alanların dışında kalan yerlerde ise ilgili ilçe
belediyesi. Onikişubat, Dulkadiroğlu, Elbistan, Afşin, Göksun, Andırın, Türkoğlu, Pazarcık,
Çağlayancerit, Ekinözü, Nurhak)
Uygulama Araçlarına İlişkin Tanımlar
MADDE 5: (1) İlan Panosu: Ticari amaçlı olmayan duyuru veya bilgilendirme elamanlarının
asıldığı veya sergilendiği alanlar,
(2) Belirli Süreli Reklam: Başlangıç ve bitiş süresi belediyeye bildirilmiş ticari amaçlı
reklam öğeleri.
(3) Hareketli Reklam Ögesi: Led lambaları ile oluşturulan ekrana klavye, bilgisayar veya
radyo sinyaliyle aktarılan hareketli animasyon, film vb. elektronik reklamların yapıldığı pano
(led).
(4) Direkli Tabela: Direk üzerine montajı yapılmış ışıklı veya ışıksız tabela (totem)
(5) Reklâm Panosu: Üzerinde kısmen ya da tamamen reklâm niteliği taşıyan yazılı veya
görsel mesajların yer aldığı, değişik şekil ve ebatlarda ışıklı veya ışıksız teşhir üniteleri,
(6) Tanıtım Panosu/Levhası/Tabelası: Üzerinde tanıtım niteliği taşıyan (kişi, kurum, sektör
ile ilgili bilgi veren) yazılı ve/veya görsel mesajların yer aldığı, değişik şekil ve ebatlarda
ışıklı ya da ışıksız teşhir üniteleri (tabelalar),
Sayfa 2 / 18
(7) İsim-Unvan Panoları: Yapılarda bulunan kişi ve kuruluşların tanıtımı ve duyurusu için
kullanılan ve yapıların ön cephelerinde yer alan ilan ve reklam levhaları,
(8) Çatı Reklâmları: Bina ve benzeri yapıların çatılarına ya da bina cephesinin üst
kısımlarına monte edilen ve bulunduğu binanın mimarî yapısına uygun şekilde tasarlanmış
reklâm panolarını,
(9) Yer ve Yön Gösteren Panolar: Bu yönetmelik kapsamındaki meydan, cadde, sokak,
bölge, alan ve tarihî, turistik yerlerin adları ile kamu kurumlarının yerlerini işaret eden
levhaları,
(10) Vinil Reklâmlar: Sağır bina cepheleri ile metruk ve inşaat halindeki binaların üzerine
uygulanan perdeler,
(11) Kule Reklamları: Açık kulelere sabitlenmiş ya da kulelerde reklâm konulması için özel
olarak tasarlanmış bölümlere yerleştirilmiş reklâm panoları,
(12) Kanopi Alın Reklamları: Belirli bir bölümünden binaya birleştirilmiş ya da binadan
bağımsız inşa edilmiş, cepheden görünen yüzeylerine takılmış reklâm panoları,
(13) A Tabelalar: Eşit ölçülere sahip iki panonun, aralarındaki iç açı 90 dereceyi aşmayacak
şekilde “A” formunda birleştirilmesiyle oluşan çift taraflı tabelaları,
(14) Işıklı Panolar, Levhalar, Tabelalar: Işıksız üretildiği halde yakınına monte edilen
projektör vb. harici ışık kaynakları kullanılarak dışarıdan aydınlatma sağlanan ya da ürün
içinde yer alan flüoresan, neon vb. aydınlatma araçları ile dahili aydınlatma sağlanan reklam
panoları,
(15) Billboard, Bigboard, Mega board: Reklâm alanı 4,5 m2’den büyük olan ve üçüncü
şahısların reklam ihtiyaçlarında kullanılmak üzere belirli bölgelerde konumlandırılan reklam
üniteleri Billboard’lar, reklam alanları daha da büyük olanlar bigboard’lar veya
megaboard’lar,
(16) Raket, CLP: Billboardlardan daha küçük reklâm alanlarına sahip, üçüncü şahısların
reklâm alanları için çoğunlukla kaldırım vb. yerler üzerinde oluşturulmuş kısa ayaklı reklam
ünitelerini,
(17) Otobüs Durağı Reklamları: Durakta bulunan paneller üzerinde teşhir edilen ve muhtelif
baskı teknikleri kullanılarak oluşturulan reklâm uygulamaları,
(18) Led Ekranlı Reklamlar: Dekoratif ışık yayan diyot kullanılarak yapılan reklâm
uygulamalar.
(19) Neon Reklâmlar: Dekoratif neon ışıkları kullanılarak yapılan reklam uygulamaları,
(20) Gölgelik, Sundurma, Tente: Üzerinde cadde ya da sokaktan geçerken okunmak üzere
tasarlanmış bir reklâm mesajının yer aldığı, binaların kapı ve/veya pencerelerinden çıkıntı
yapacak şekilde dikilmiş ya da sabitlenmiş muşamba, kumaş vb. malzemelerden yapılan ve
tente olarak da adlandırılan üniteler.
(21) Cam Grafikleri: Pencerelerin iç ya da dış yüzeylerine sabitlenmiş cam grafikleri ya da
direkt cam yüzeylerin boyanması ile oluşturulmuş, binanın dışından görülebilen reklam
tabelalarını,
(22) Yer Grafikleri: Kamuya açık alanlarda (bina girişleri, süpermarketler, alışveriş
merkezleri vb.) özel malzemeler kullanılarak zemine uygulanan reklam ve tanıtım
uygulamaları, (ayak izleri.vs)
(23) ATM Kabini Reklam Uygulamaları: Bankaların otomatik para çekme makinelerinin
yer aldığı kabinlere yönelik reklam uygulamaları.
(24) Stant, Display, P.O.P. : Ürün sunumu/teşhiri/sergilenmesi için tasarlanan reklâm
ürünleri,
(25) Kiosk: Üzerinde dokunmatik ekran ve/veya bilgisayar konsolu yer alan, isteğe göre
tasarlanabilen, taşıyıcı gövdesi çeşitli baskı ve folyo uygulama teknikleri kullanılarak benzin
istasyonu, süpermarket vb. kamuya açık alanlarda reklâm aracı olarak kullanılabilen ürünleri,
(26) Köpük Reklamlar: Strafor malzemenin şekillendirilmesi ve boyanması yöntemiyle
oluşturulan dekoratif reklâm araçları.
(27) Bayrak, Flama: Resmi kurumların, işletmelerin, eğitim kuruluşlarının, sivil toplum
örgütleri veya hizmet kurumlarının resmi/kurumsal tasarımlarını taşıyan öğeleri.
Sayfa 3 / 18
(28) Bez-PVC Afiş: Çeşitli baskı ve boyama teknikleri kullanılarak tasarlanan, bez, pvc, vinil
vb. üzerine baskılı ve geçici kullanıma uygun ilan ve reklam araçları.
(29) Şehir Mobilyaları Reklamları: Şehirlerdeki halka açık yerlerde kullanılan bank vb.
sabit şehir mobilyalarının üzerine uygulanan reklamlar.
Uygulama Alanlarına İlişkin Tanımlar
MADDE 6: Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin yetki, hüküm ve tasarrufu altındaki
alanlarda, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin ilgili birimince uygun görülen ve bu
birimce yerleşim krokisi düzenlenen, ihale yoluyla veya özel projelerle ilan ve reklam
araçlarının konulabileceği yer ve alanlar aşağıda gösterilmiştir.
(1) Sabit reklâm asma araçları: Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin belirlediği
ölçülerde kullanılan; düzenli, sabit açık hava reklâm panoları, billboard, elektronik panolar,
reklâm kuleleri, pissa pano, raket pano, afiş değiştirici billboard, ışıklı billboard, dıştan
aydınlatmalı billboard, postermatik, otobüs duraklarındaki reklâm panoları, bilgi bankaları
(kiosk), mega vizyon, bez-kâğıt afiş asma araçları, cam grafiği (onewayvision), vinil ve
benzerlerini kapsar.
(2) Hareketli reklâm asma araçları: Toplu taşıma araçları, ticari araçlar, zeplin, uçak,
helikopter, balon vs. üzerindeki reklâm araçlarını kapsar.
(3) Bina dış cepheleri: Yapıların ilan ve reklâm amacıyla kullanılan her türlü cepheleri veya
binaların yol, meydan ve diğer ortak kamu kullanım alanlarına açılan tüm dış cepheleridir.
(4) Bina sağır duvarları: Binaların penceresiz duvarlarıdır.
(5) Boş Alanlar ve Arsalar: Reklam amacıyla da kullanılabilen inşaat alanı, açık depo veya
ardiye, açık alanlı imalathane ve benzeri biçimde kullanılan ya da tümüyle boş olan arsalar.
(6) Metruk ve İnşaat Halindeki Binalar: Vinil esaslı malzemelerden imal edilen perdelerin,
kötü görüntüleri kapatmak amacı ile üzerlerine uygulandığı metruk ve/veya inşaat halindeki
yapılar.
(7) Ortak Kamu Kullanım Alanları: Yollar, meydanlar, yeşil alanlar, yaya ve taşıt alt-üst
geçitleri, pazaryerleri, açık otoparklar ve benzeri alanlar.
(8) Yaya ve Taşıt Alt ve Üst Geçitleri: Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin icraatları
ve uygun gördüğü uluslararası etkinliklerin kamuya duyurulması amaçlı kullanılan veya
anlaşmalı olarak bir üst geçit yapım ve isim hakkı elde etmiş ticari firmaların sadece ad ve
amblemlerini koyabilecekleri alanlar.
(9) Yol Üstü Alanları: Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Estetik Kurulunun vereceği
görüş ve kararlar doğrultusunda, acil ünitesi olan ve 24 saat hizmet veren sağlık kuruluşları ile
diğer kamu kuruluşlarına ait yönlendirme ve tanıtım panolarının konulduğu yol üstü alanlar.
(10) Duraklar ve araç üzerleri: Şehir içi yolcu taşımacılığı yapan otobüs ve diğer toplu
taşıma araçları ile durakları ve özel araçlar üzerindeki reklamları kapsar.
(11) Karayolları: Reklam panolarının konulduğu karayolu güzergâhları.
(12) Elektrik Direkleri: Yol, meydan, sokak, park, vb. yerler gibi umumun kullanımına açık
yerleri aydınlatan, umumun kullanımına tahsis edilen ve elektrik dağıtım şirketleri tarafından
konan standart elektrik direkleridir.
(13) Aydınlatma Direkleri: Yol, meydan, iskele, köprü, sokak, park ve benzeri yerler gibi
umumun kullanımına açık yerleri aydınlatan, umumun kullanımına tahsis edilen ve elektrik
dağıtım şirketleri ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından konan standart
aydınlatma direkleridir.
(14) Yukarıda Belirtilenler Dışındaki Alanlar: İstasyon, gar, stadyum, hipodrom, spor
sahaları, eğlence yerleri, resmi ve özel sağlık hizmeti veren kuruluş vb. alanlar.
Sayfa 4 / 18
Bölge Dağılımı
MADDE 7: Bu Yönetmeliğin uygulanmasında kent aşağıdaki şekilde bölgelere ayrılmıştır:
1.Bölge: Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçe sınırlarında olup, Büyükşehir Belediyesi
sorumluluğunda olan bulvar, cadde, sokak ve bağlantılı yollar.
2.Bölge: Elbistan, Afşin ve Pazarcık ilçe sınırlarında olup, Büyükşehir Belediyesi
sorumluluğunda olan bulvar, cadde, sokak ve bağlantılı yollar.
3.Bölge: Göksun, Andırın ve Türkoğlu ilçe sınırlarında olup, Büyükşehir Belediyesi
sorumluluğunda olan bulvar, cadde, sokak ve bağlantılı yollar.
4.Bölge: Çağlayancerit, Ekinözü ve Nurhak ilçe sınırlarında olup, Büyükşehir Belediyesi
sorumluluğunda olan bulvar, cadde, sokak ve bağlantılı yollar.
ÜÇÜNCÜ KISIM
İlkeler ve Uygulama Esasları
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel İlkeler
MADDE 8: Bu yönetmelik kapsamındaki tüm ilan, reklam ve tanıtımlar; bunların uygulama
alanları ile araçları aşağıda belirtilen genel ilkelere tabidir:
(1) Yürürlükteki mevzuata, genel ahlaka, kamu düzenine, Hükümet emirlerine, Milli
Güvenliğe, sağlığa, iyi niyet ve dürüstlük ilkelerine, eşitliğe ve dürüst rekabet ilkelerine aykırı
ilan, reklam ve tanıtım yapılamaz.
(2) Biçimi ve yayımlandığı mecra ne olursa olsun; ilan, reklam ve tanıtımın açık ve anlaşılır
bir biçimde yapılması zorunludur. Örtülü yapılamaz. Yapılsa bile vergiye tabi olur veya
kaldırılır.
Sağlığa zararlı maddeler
MADDE 9: (1) Tütün, alkol ve uyuşturucu gibi sağlığa zararlı olan veya ilgili mevzuata göre
yasaklanmış her türlü ürünlerle üretici firmalarının isim, marka veya alametleri kullanılarak;
bu ürünlerin kullanılmasını özendiren veya bu ürünlere benzetilen ilan, reklam ve tanıtım
yapılamaz.
(2) Tütün ürünleri sektöründe faaliyet gösteren firmalara ait araçlarda bu ürünlere ilişkin
markaların tanınmasını sağlayacak bir uygulamaya gidilemez. Bu araçlar üzerinde tütün
mamulü markalar ile markaların tanınmasını sağlayacak her türlü ibare, logo, işaret ve renk
kombinasyonları kullanılamaz. Ticaret unvanlarıyla firma bilgilerine ancak bu araçların yan
yüzeylerinde ve bir yan yüzey alanının yüzde onunu aşmayacak oranda yer verilebilir
(3) Bu ürünlerin satış ünitelerinde hiçbir şekilde ilan, reklam ve tanıtım yapılamaz. Bu
ürünlerin markalarını çağrıştıracak şekilde sözcükler, şekiller, resim, renk kombinasyonları ve
harfler ile her türlü alametler, iş yerlerinin içinde, dışında, vitrinlerinde, tabelalarında ve satış
ünitelerinde bulundurulamaz.
(4) İşyerindeki alkollü içki reklamları, yürürlükteki; Tütün, Tütün Mamülleri ve Alkollü
İçkilerin Satışına ve Sunuma İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ilkelerine uygun
olmak koşuluyla, alkollü içkilere tahsis edilmiş bulunan alan içerisinde yapılabilir.
Ayrımcılık
MADDE 10: (1) İlan, Reklam ve tanıtımlar; dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi
inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplere dayalı ayrımcılık üzerine kurulamaz.
Sayfa 5 / 18
(2) Reklamlar, kamu düzenini bozucu nitelikte olamaz; şiddet hareketlerine yol açıcı, göz
yumucu, özendirici veya destekleyici unsurlar içeremez; yasadışı veya kınanacak davranışları
cesaretlendiremez. Kötüleme içeremez, istismar edici ifadeler kullanılamaz.
(3) Reklamlar, insan onurunu ve kişilik haklarını ve aile hayatını zedeleyici biçimde
yapılamaz. Önceden ilgilisinden yazılı izin alınmadan, hiç kimsenin özel veya sosyal hayatını
gösteremez ya da anlatamaz. Reklamlarda, hiç kimsenin özel mülkü, önceden izin alınmadan
bir kişisel onay etkisi yansıtacak şekilde görüntülenemez veya belirtilemez.
(4) Genel ahlak kurallarına aykırı, korku ve batıl inançları içerecek, toplumun acıma
duygularını istismar edecek şekilde tedavi öncesi ve sonrasına ait, hasta, bebek, çocuk, yaşlı
ve özürlülerle ilgili ifadeler veya görüntüler kullanılamaz.
(5) Reklamlar, tüketicinin güvenini kötüye kullanacak ya da onun tecrübe ve bilgi
eksikliklerini istismar edecek biçimde olamaz.
(6) Çok kısa sürelerle imaj veren elektronik aygıt ya da başka bir araç kullanılarak ya da
yapılarını, izleyenlerin fark edemeyecekleri ya da bilemeyecekleri bir biçime sokarak
bilinçaltıyla algılanmasını sağlayan reklamlar yapılamaz.
(7) Reklamlarda, bilgi vererek, anlam karışıklığına yol açarak veya abartılı iddialar ileri
sürerek yanlış izlenimler oluşturmak suretiyle tüketiciyi doğrudan ya da dolaylı olarak
yanıltabilecek ifadeler ya da görüntüler kullanılamaz.
Güvenlik, Bakım ve Onarım
MADDE 11: (1) İlan, reklam ve tanıtım araçları ile uygulama alanları; güvenlik kuralları
gözetilerek ve insan güvenliği açısından tehlike oluşturmayacak şekilde yapılabilir.
(2) Reklam panoları ve ilan levhalarının taşıyıcı sistem şekilleri yağmur, rüzgar gibi dış
etkenlere karşı dayanıklı olacaktır.
(3) İlan, reklam ve tanıtım araçları ile uygulama alanlarına asma, onarım, temizlik ve
kaldırma işleri reklamı yapan ilgili tarafından yapılacaktır
(4) Reklam araçlarının çalınması veya her hangi bir hasara uğratılmaları ile bu araçların
üçüncü şahıslara verebileceği zarardan Belediyemiz sorumlu değildir. Reklam, İlan ve tanıtım
elemanlarını koyacak kişi veya kurumlar, tüm emniyet ve güvenlik tedbirlerini almakla
yükümlü olup Belediyenin ve üçüncü kişilerin uğrayacağı zararlardan sorumludurlar.
Kent Estetiği ve Çevre
MADDE 12: (1) Her türlü ilan ve reklam aracı, kent bütününde, kentin estetik ve mimarî
dokusunu bozacak, kentin doğal ve tarihî silueti ile çelişecek; koruma amaçlı alanları, kentin
doğal veya tarihî sit alanını etkileyecek şekilde olamaz.
(2) Tarihi ve tescilli bina ve alanların üzerinde bulunan ilan, reklam ve tanıtımlar; Estetik
Kurulu kararına tabidir.
(3) Kent estetiği bir bütün olarak değerlendirilir. Estetik kurulu kent estetiğini olumsuz
etkileyen tüm reklam ve tanıtım uygulamalarına müdahale etme hakkına sahiptir.
Kamu alanları
MADDE 13: (1) Açık alan ilan ve reklâm araçlarının (Ticaret birimlerinin tanıtıcı levhaları ve
reklâm amaçlı tabelaları) kamu kurum ve kuruluşlarına ait bina ve alanlarda uygulanması
ilgili kamu kurum ve kuruluşunun ve ayrıca ilgili Belediyenin iznine bağlıdır.
(2) Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okulların arsa ve bahçe duvarları; reklamın içeriği, mesajı
ve görüntüsü hakkında yorum ve izin hakkı, ilgili Belediyesine ait olmak koşuluyla reklâm
amaçlı kullanılabilir. İlgili Belediye gerek gördüğü takdirde bir ay önceden yazılı bildirim
yaparak reklamların kaldırılmasını isteyebilir.
Sayfa 6 / 18
Yollar
MADDE 14: (1) Açık alan ilan ve reklam araçları; refüj ve kavşaklarda araç sürücüsünün
görüş alanını kapatacak, trafik işaretlerinin görülmelerini engelleyecek, anlamlarını
değiştirecek veya güçleştirip tereddüt doğuracak ve yanıltıcı olacak şekilde yerleştirilemez.
(2) Yol kenarlarındaki pano ve tanıtıcı levhalarda, yanıp sönen ışıkların kullanılması, kırmızı,
sarı ve yeşil ışıklarla veya bu renkteki ışık yansıtıcı cisimlerle tertiplenmesi yasaktır.
(3) Otoyolların güzergah çevresinde, karayolları kamulaştırma sınırları içinde ve dışında
erişme kontrollü karayolu (otoyol) trafiğine hitap eden yerlerde ilan, reklam, tanıtım vb.
elemanları konulmasına ilgili Karayolları Bölge Müdürlüğünün uygunluk görüşü alınmadan
izin verilmez.
Tatiller ve özel günler
MADDE 15: Bayramlar, festivaller, seçimler, spor kulüplerinin şampiyonlukları, özel gün ve
haftalar gibi özel günler ve arifelerinde bina ve işyerlerinde, süresi 7 günü aşmamak şartı ile
ışıklı veya ışıksız özel süslemeler, tanıtım ve kutlama mesajları içeren uygulamalar
yapılabilir.
Dil kullanımı
MADDE 16: (1) Reklam panosu tanıtıcı tabela ve ilanlarda Türk Dilinin kullanılmasına özen
ve dikkat gösterilecektir.
(2) İlan, reklam ve tanıtım uygulamalarında markalar dışında, yabancı dilde reklam ve
tanıtım uygulaması konamaz.
(3) Reklamlar, ortalama reklam izleyicisinin algılama düzeyi ile reklamın tüketici üzerindeki
olası etkisi göz önünde bulundurularak hazırlanır. Reklamdaki ana vaadin istisnası
niteliğindeki ifade ve/veya görüntülerin; okunur ve anlaşılır büyüklükte belirtilmesi
zorunludur.
İKİNCİ BÖLÜM
Uygulama Esasları
Led ekranlar
MADDE 17: Yol, kaldırım, meydan, yeşil alan, park gibi ortak kullanım alanları ile belediye
mülkiyetinde bulunan bina ve yerlerde konuşlandırılmak istenen led ekran uygulamaları
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından ihale yöntemi ile yapılır. Her türlü bina
cepheleri, balkonlar, çatılar ve teraslar gibi özel mülkiyete tabi bina ve yerlerde led ekranlı
uygulamalara izin verilmez. Ancak, zemin kattaki işyerlerinde kendi ticari faaliyeti ile sınırlı
kalmak kaydıyla, led ekranlar konabilir.
Büfeler
MADDE 18: Büfelerin sağır cephelerine yapılacak her türlü ilan, reklam ve tanıtım
uygulamaları ilgili Belediyenin iznine tabidir. Her ne şartta olursa olsun büfelerde çatı
reklamına izin verilmez.
Havadan Yapılan Reklamlar
MADDE 19: Büyükşehir Belediyesi il mülki sınırlar içinde havadan uçak, helikopter vb. hava
araçları ile yapılacak el ilanı, broşür, posta vb. ilan reklam unsurlarına çevreye vereceği
kirlilikten dolayı izin verilemez. Ancak hava aracına takılan ve asılan ilan, reklam ve tanıtım
uygulamaları belediyeden izin alınması kaydıyla yapılabilir.
Sayfa 7 / 18
Ağaçlar
MADDE 20: Kent içinde kamuya açık alanlarda ve özel mülkiyette bulunan ağaçların
üstünde ve diplerine koruma amaçlı yapılan kafes ve muhafaza unsurlarının üzerinde ilan,
reklam ve tanıtım uygulaması yapılmasına izin verilemez.
Yol Üstü Taklar
MADDE 21: (1) Belediyece hazırlanan özel projeler çerçevesinde tasarlanan ve kent
mobilyası niteliğinde olan uygulamalar hariç; kent içerisinde yolları enlemesine kesen; gerçek
veya tüzel kişilerle, kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılmak istenen taklar için belediyeden
izin alınır.
(2) Bahçe duvarları ve giriş kapıları üstünde yer alan ve reklam unsuru taşıyan taklara izin
verilmez.
Altyapı Elemanları
MADDE 22: Kamu veya özel işletmeler tarafından yapılan su, elektrik, atık su, yağmur suyu,
telefon, doğalgaz vb. alt yapı tesisleri ile ilgili elemanların (Baca, pano, ızgara, vana v.b)
üzerinde ilan, reklam ve tanıtım unsurlarına izin verilmez.
Reklam Alan ve Yerlerinde Uygulama Esasları
MADDE 23: Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi sınırlarında yer alan sabit reklam asma
panoları ve ilan levhalarının; aşağıdaki esaslar dahilinde uygulaması yapılır.
(1) Sabit Reklâm Asma Elemanları (Bilboard), Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin
teknik şartnamede belirleyeceği standartlara göre uygulama yapılır.
(2) Sabit reklam asma panoları ile tanıtıcı levhalar standart trafik işaretlerine; kara yollarında
en az 100 metreden ve diğer yollarda en az 50 metreden; diğer işaretler ile birbirlerine; Kara
Yollarında en az 25 metreden ve diğer yollarda en az 5 metreden daha yakına konulamaz.
Bina Dış Cepheleri
MADDE 24: (1) Pano ve tanıtıcı levha binanın cephe boyunu geçemez. Konut alanlarında
bulunan ışıklı tanıtım elemanlarının çevreyi rahatsız etmeyecek şekilde yerleştirilmesi
zorunludur.
(2) Bina dış cephelerindeki müteahhit firma adı veya amblemlerine bina sahiplerinin
muvafakatı bulunması şartıyla, projelerinde bina cephesinde reklam asma yeri olarak
gösterilenlerin dışında reklâma izin verilemez. Bina dış cephe reklamlarının boyutları
maksimum (0,80mx5,00m) ve yerden yüksekliği 5 m.' den az olmayacak şekilde ve yola
paralel olarak uygun görülen yerlere yapılmasına izin verilebilir. Ayrıca her cephede bir adet
olmak üzere maksimum 0.50 m. genişliğinde, 0.70 m. boyunda ve 0.20 m. derinliğinde
boyutlara sahip dik, ışıklı/ışıksız çıkma pano kullanabilirler.
Sayfa 8 / 18
(3) Cam giydirme uygulaması yapılmış binalarda ilan, reklam ve tanıtım uygulamaları ilgili
Belediyeden alınacak izne tabidir.
Bina Cephe Koruma ve Güvenlik Elemanları
MADDE 25: Ticaret birimlerinin cephelerini kapatmak ve korumak (güvenlik) amacıyla
yaptırdıkları kepenk, panjur vb. elemanların üzerine resim, grafik, logo, yazı vb. reklam
unsuru taşıyan öğeler bulunamaz.
Dış Cephe Elemanları
MADDE 26: Bina dış cephesinde bulunan klima, çanak anten, gün ısı vb. özel tesisat
malzemelerinin üzerinde üretici firmanın okunabilir ölçülerde adı ve logosunun olduğu
reklamlara izin verilebilir.
Bina Sağır Duvarları
MADDE 27: (1) Bina sağır duvarları ve bina sağır yüzeylerinde yapılacak reklam ve tanıtım
uygulamalarında aşağıdaki kriterlere uyulması esastır:
(2) Bina sağır duvarlarına konulacak olan reklamlar görsel, sanatsal ve estetik değerler
taşıyacaktır.(Bitkilerle de düzenleme yapılabilir.)
(3) Tarihi eser, dini yapılar ve tescilli yapılar ile bunları etkileyecek yapıların sağır cepheleri
reklam alanı olarak düzenlenemez. Ancak görüntü kirliliği yaratan ve yıkılacak durumdaki
tescilli binalara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu izniyle binadan bağımsız
cephe giydirme çalışması yapılabilir.
(4) Duvar reklamları ön cepheye dönemez. Pencere ve diğer boşluklar bulunan cepheler duvar
reklam alanı olarak kullanılamaz
(5) Bina sahipleri sağır duvar ve bina sağır yüzeylerini reklam alanı olarak kullanmadıkları
takdirde boyalı ve temiz tutmak zorundadır.
(6) Kullanılacak olan sağır duvar veya bina sağır yüzeylerine birden fazla reklam ve tanıtım
uygulaması konulamaz.
(7) Duvar reklamları dış koşullara dayanıklı vinil malzeme veya boya ile yapılabilir.
(8) Aynı tasarım ilan, reklam ve tanıtımların süresi en fazla bir yıl olup, talep edilirse bir yıl
daha uzatılabilir. Süre bitiminde yetkili firma çevre kirliliğine yol açmayacak biçimde reklâmı
kaldırmakla yükümlüdür. Reklamın kaldırıldığı cephenin yapının renkleriyle uyumlu olarak
boyanması zorunludur.
Sayfa 9 / 18
Bina Çatıları
MADDE 28: Çatı reklamları, bina üstlerine konan ışıklı,ışıksız ve hareketli reklam öğelerini
kapsar.
(1) Bina çatılarına bina yüksekliğini artıracak biçimde ve çevresindeki binaların görüşünü
engelleyecek şekilde reklam elemanları konulamaz.
(2) Çatı reklam elemanlarının sadece bir yüzeyi reklam amaçlı kullanılabilir.
(3) Dini yapılar, tarihi eser ve tescilli yapılar ile bunları etkileyecek yapıların çatı ve asansör
kulesi duvar yüzeylerine reklâm uygulaması konulamaz
(4) Çatıda birden fazla reklam, tanıtıcı pano ve benzerleri bulunamaz.
Konut Alanları
MADDE 29: İmar planlarında ve fiili durumda, konut olarak kullanılan binalarda, sağır duvar
ve sağır yüzeyleri hariç, hiçbir şekilde reklam ve tanıtım tabelası uygulaması yapılamaz
Ticaret + Konut Alanları
MADDE 30: (1) Konutların Zemin Katlarında Kullanılan İlanlar ve Reklâmlar
(2) Binaların zemin ve giriş katlarında yer alan işyerlerinin tanıtıcı panoları; her iş yerinin
kendi bağımsız bölüm sınırları içinde kalmak, alt döşeme kotundan minimum 2.20 m.
yükseklikte olmak, üst döşeme kotunu aşmamak kaydıyla işyeri cephesi boyunca
uygulanabilir.
(3) Zemin katında pasaj bulunan binalarda, pasaj girişi ön cephede pasaj isim ve numarasının
yer aldığı tanıtım panosu konulabilir. Pasaj da faaliyet gösteren işyerlerinin isim, logo ve
numaralarının yer aldığı toplu ticari tanıtım tabelası pasaj girişinde uygun bir duvara
konulabilir.
(4) Köşe parsel niteliğindeki yapılarda köşede yer alan ticaret biriminde tanıtıcı levhalar
yukarıdaki kurallara uyularak her iki cephede yer alabilir.
Sayfa 10 / 18
Tente-güneşlik-yağmurluk
MADDE 31: (1) Ticaret biriminin cephesine güneşlik konmak istendiği takdirde sabit ve
açılır kapanır olarak düzenlenen güneşlik üzerinde, Ticarethanenin adı, logosu veya amblemi
yer alabilir.
(2) Bahçeli nizam yapılarda bulunan ticaret birimleri Estetik Kurulundan izin alarak kendi
parsel sınırları içine ayaklı veya ayaksız tanıtım ve reklam tabelası konulabilir. Bir yapıda
birden fazla işyeri olması durumunda her işyerine yer ayrılmak koşulu ile tüm işyerlerini
gösteren bir adet toplu tanıtım tabelası oluşturulması gerekmektedir.
(3) Zemin katlarda yer alıp asma katı bulunan dükkanlar da panolar yukarda tariflenen
şekilde uygulanabileceği gibi, asma kat ile zemin kat arasında yatay pano düzenlemesi
yapılabilir.
(4) Konut alanlarındaki zemin katlarda yer alan işyerlerinde ışıklı ya da ışıklandırılmış
tanıtım panoları, üst katlardaki konutları rahatsız etmeyecek şekilde düzenlenmelidir.
Konutların Zemin Üstü Katlarında Kullanılan İlanlar ve Reklamlar
MADDE 32: (1) Konut alanlarındaki zemin üstü katlarda yer alan işyerlerinde ışıklı ya da
ışıklandırılmış tanıtım panoları kullanılamaz.
(2) Zemin katın haricindeki üst katlarda yer alan Büro ve benzeri birimler, pencere ve diğer
cam yüzeylere yazı yazamazlar.
(3) Ön bahçe nizamlı yapılarda kamu mülkiyetine taşmamak, parsel sınırı içinde kalmak ve
alanı 2.00m²'yi geçmemek ve yüksekliği 2.5 m olmak şartı ile ışıklı veya ışıksız ayaklı tanıtıcı
levha konabilir.
(4) Avukatların, eczacıların vs. meslek erbabının kendi meslek kuruluşlarınca belirlenen
esaslara uymaları esastır.
Ticaret Alanları
MADDE 33: Bir binanın, yol meydan ve diğer ortak kamu kullanım alanlarına açılan tüm dış
cephelerinde yer alan dükkanların kullanacakları ışıklı veya ışıksız tek ticari tanıtım levhaları,
dükkan cephe boyunca konabilir.
Sanayi Alanları
MADDE 34: (1) Sanayi alanlarında, sanayi tesisinin çatısında birden fazla ışıklı veya ışıksız
İlan reklam ve tanıtım yapılabilir.
(2) Tesisin çatısı varsa panonun yüksekliği % 33 eğimle oluşacak mahya yüksekliğini
geçemez.
(3) Sanayi alanlarında bulunan binaların cephe yüzeyleri, vinil germe yöntemiyle tanıtım
alanı olarak kullanılabilir.
(4) Bu tür alanlarda ön bahçe varsa, kendi mülkiyetinde yer almak, kamu mülkiyetine ve
bitişik parsele taşmamak ve yapıya 3.00 m.den parsel sınırına 5.00 m.den fazla yaklaşmamak
koşuluyla, yüzey alanı 6.00 m²' yi aşmayan ve pano üst seviyesi 8.00 m. yi geçmeyen bir adet
ışıklandırılmış veya ışıksız ayaklı pano konulabilir.
Akaryakıt ve LPG, CNG İkmal İstasyonları
MADDE 35: (1) İkmal istasyonlarında bağlı bulunduğu dağıtım şirketi ve ürünleri ile ikmal
istasyonu satış biriminin haricinde reklam unsuru bulunamaz.
(2) İkmal istasyonlarında bulunan kanopi, pompa, bina cephesi, reklam kuleleri (totem) ve
fiyat listeleri (iki yönlü ve dağıtıcı ve satıcı firma bölümleri), vb. elemanların üzerindeki
reklamlarda akaryakıt istasyonları çalışma ve işletilmesine dair ilgili firmaların bağlı
birimlerinin yönetmelikleri uygulanır.
Sayfa 11 / 18
Boş Alan ve Arsalar-Boş yapı ve Alanlar
MADDE 36: (1) Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde yer alan tüm boş
alan ve arsalar ile bunların paravan veya duvarları üzerine İlan reklam tanıtım konması
Belediye iznine tabidir.
(2) Ana arter ve meydanlara cephesi veya görüntüsü olan arsalara reklâm ve tanıtım panosu
konulabilmesi için Estetik Kurulundan izin alınması gerekmektedir.
(3) Boş alan ve arsalardaki reklam elemanları ve kulelerin (totem) görsel kirlilik
oluşturmayacak, silueti bozmayacak şekilde reklam yoğunluğu değerlendirilerek
konumlandırılmasına Belediye tarafından izin verilebilir.
(4) Paravan sistemlerinde kullanılan malzemenin zamanla bozularak çirkinleşmemesi için
boş alan ve arsanın maliki veya kullanım hakkı sahibi tarafından gerekli önlemler alınacaktır.
İnşaat ve Tadilat İzni Olan Alanlar – İzni olan Yapı ve Alanlar
MADDE 37: (1) İnşaat halindeki parseller ve izinli hafriyat alanlarının etrafı, emniyet
tedbiri almak ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinin ilgili hükümleri
saklı kalmak kaydıyla, kaldırımdan yaya geçişini engellemeyecek şekilde, en fazla 2.50 m
yüksekliğinde, alan bütününde tek tip malzemeden imal edilmiş paravan ile çevrilir.
(2) Paravan yüzeyine ilan reklam vergisini yatırmak kaydıyla inşaat yapımcısı firmanın ve
yan firmalarının adları ve amblemleri bulunan ilan düzenlemeleri yapılabilir.
(3) Devam eden inşaatlar ve tadilatlarda yüksekliği bina cephe ebatlarını ve çatı saçak hizasını
aşmayacak şekilde yapılmış iskele sistemi yüzeyinin tamamı vinil germe tekniği ile reklam
amaçlı kullanılabilecektir.
(4) Reklam amaçlı kullanılacak iskele yüzeyi birden fazla firmanın tasarrufuna verilemez.
Ürün mesajı tek bir unsuru içerecektir.
(5) İnşaat alanlarında, inşaat tanıtım panoları belediyenin iznine bağlı olarak, inşaat süresince
konulabilir.
Sayfa 12 / 18
(6) Kent merkezinde araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde inşası devam eden
inşaatların çevreleme elemanı üzerine sadece inşaatı yapan firmanın reklamına yer verilebilir.
Ortak Kamu Kullanım Alanları
MADDE 38: (1) Yetki alanlarında bulunan kamu kullanımındaki açık alanlarda yapılacak
her tür tanıtım aracına izin verme yetkisi ilgili belediyenindir. Belediye bu yönetmelikte
tanımlanan koşullara uygun olmak kaydıyla alan bütününü kapsayacak şekilde yapacakları
projelerde ilan ve reklâm araçlarının konulabileceği açık alan tanıtım araçlarının yerlerini
belirleyebilir.
(2) Yeşil alanlar, pazaryerleri ve açık otoparkların çevre duvarlarında ve içlerinde sabit
reklam asma panoları tesis edilerek reklam yapılması ilgili belediyenin iznine tabidir.
(3) Ortak Kamu kullanım alanlarında Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin uygun
gördüğü meydanlar, Parklar ve Bahçeler, yeşil alanlar, kara ve demir yolları kenarlarının çim.
çiçek ve boyu 50 cm’yi geçmeyen bodur ağaçlarla peyzaj düzenlenmesi yapılarak reklam
alanı olarak kullanılmasına Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nce izin verilebilir.
(4) Kamu ortak kullanım alanlarındaki zemin kaplamaları reklam amaçlı kullanılabilir. İş
yerinin kapanması halinde döşeme kaplamalarının eski haline getirilmesi zorunludur.
Yaya Üst Geçitleri
MADDE 39: (1) Yaya üst geçitlerinin ön ve arka cepheleri, reklam alanı olarak kullanılabilir.
(2) Yaya üst geçitlerine asılacak reklam tabelaları korkuluk yüksekliğini geçemez. Konulan
bu eleman köprü açıklığı ile sınırlı olup merdiven veya rampa korkuluğuna taşamaz. Geçidin
içini görünmez hale getiremez.
(3) Yaya alt geçitlerinin yan duvarları, duvar yüzeyinin % 40'ından fazlasını kaplamamak
şartıyla reklam alanı olarak kullanılabilir. Taşıt alt geçitlerinin yan duvarları, reklam alanı
olarak kullanılamaz
Elektrik Direkleri ve Aydınlatma direkleri
MADDE 40: (1) Üzerine reklam panosu konulacak elektrik direkleri yol, meydan, sokak,
park ve benzeri yerler gibi umumun kullanımına açık yerleri aydınlatan, umumun kullanımına
tahsis edilen ve elektrik dağıtım şirketleri tarafından konan standart aydınlatma direkleridir.
Elektrik direklerine reklâm tanıtım ve yönlendirme tabelası asılamaz. Sadece sağlık
kuruluşlarının acil birimlerinin yönlendirme levhaları ilgili Belediye izniyle yapılabilir.
(2) Aydınlatma direklerine asılacak reklam panolarının tip, şekil, nitelik, ebatları, asılma usul
ve esasları ile diğer hususları "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nca yayınlanan TEDAŞ’a
ait Tesis ve Basılı Evraktan Reklam Amacıyla Yararlanma Esasları Hakkındaki Yönetmelik"
hükümleri doğrultusunda belirlenir. Ayrıca;
a) Yol kavşağı ortasında bulunan,
b) Trafik lambalarının önünde ve arkasında bulunan,
c) Mülkiyeti Belediyemize ait Kent Mobilyalarından raket panolarının sağ ve solundan olmak
üzere yol istikametinde 4’ üncü direğe kadar,
d) Kent Mobilyalarından Otobüs durağı panosu ile Bilboardların önü ile ön sağ ve solunda
bulunan direklere,
e) Belediyemiz tarafından konulan yön levhalarının önüne,
f) Belediye tarafından takılan bulvar, cadde ve sokak isimlerini gösterir levhaların bulunduğu
direklere,
g) Belediyemiz hoparlörlerinin takılı olduğu direklere,
h)Belediyemiz kamera sistemlerinin takılı olduğu direklere reklam levhası asılamaz.
Sayfa 13 / 18
Araçlara ve Duraklara Konulan Reklamlar
MADDE 41: (1) Özel araçlar, ait oldukları kuruluşun dışındaki herhangi bir ürün veya
hizmetin reklam aracı olarak kullanılamaz.
(2) Belediye otobüsleri üzerine konan reklamlarda doğrudan doğruya yüzeye yapışan film
(Sticker) şartı veya pano aranacaktır. Bu panoların tip ve nitelikleri Kahramanmaraş
büyükşehir Belediyesi'nce belirlenir.
(3) Toplu taşıma araçları ve ticari taşıtlar üzerindeki ilan ve reklam için Belediyeden izin
alınacaktır
(4) Araçlar üzerinde bulunan reklamlarda telefon, telefaks, numaraları ile adres yer alamaz.
(5) Araçlar üzerinde bulunan reklâmlarda, üç boyutlu objeler, çekici kullanılarak yapılan ilan
reklam ve tanıtım uygulamaları UKOME’nin iznine bağlıdır.
(6) Ticari araçlarda reklam bulundurulması ve takılması İçişleri Bakanlığınca yayınlanan
"Ticari Araçlarda Reklam Bulundurulması Hakkında Yönetmelik" hükümlerine tabidir.
Kaldırım ve Yol Üstlerine Konulacak Reklam Panoları
MADDE 42: (1) Kaldırım, refüj ve yol üstlerine sabit ve seyyar ticari tanıtım tabelası,
dekoratif aydınlatma lambası, bayrak ve flama koymak için; Belediyemize müracaat etmek ve
Estetik Kurulu onayı şarttır. Ancak işyeri önündeki kaldırım ve yola reklam içerikli dubalar
konamaz.
(2) Reklam panolarının, (totemlerin) dekoratif aydınlatma lambalarının, bayrak ve flamaların
ayakları kaldırımda yaya akışına engel olmayacak, diğer panolar ile ağaç aksları esas
alınacak, pano estetiğine uygun, görsel kirlilik oluşturmayacak, yerden yüksekliği, kaldırım
zeminine 0 (sıfır) noktadan (zemin yükseltilmeden) başlayarak, dekoratif aydınlatma
lambaları, bayrak ve flamaların ayak çevresi, kaldırım genişliği gözetilmeksizin 40 cm olacak,
reklam panolarında ise; yuvarlak tip ayaklarda kaldırım genişliği 6 m’ye kadar olan yerlerde
ayak çevresi 0.75m’yi geçmeyecek, kaldırım genişliği 6m’den fazla(çekme mesafesi hariç)
olan yerlerde ayak çevresi 1.75m’yi geçmeyecek ve bina çekme mesafeleri içerisine dikilecek
panolarda ise ayak çevresi 7m’yi geçmeyecek şekilde olacak ve dikdörtgen tipi ayaklarda ise,
kaldırım genişliği 6 m’ye kadar olan yerlerde ayak çevresi 1.5m’yi geçmeyecek, kaldırım
genişliği 6m’den fazla(çekme mesafesi hariç) olan yerlerde ayak çevresi 3m’yi geçmeyecek
ve bina çekme mesafeleri içerisine dikilecek panolarda ise ayak çevresi 7m’yi geçmeyecek
şekilde olacak ve kesinlikle dümdüz olup, eğik biçimde konulmayacaktır.
Şehir Giriş ve Çıkışlarında Karayolları Kenarına Konulacak Direk Veya Kuleler Üzeri
Reklam
MADDE 43: (1) Karayolları Genel Müdürlüğüne ait olan şehir içi karayolu geçişlerinin
kamulaştırma sınırları içinde yapılacak reklamlara türü ne olursa olsun Karayolları Bölge
Müdürlüğü görüş alınmadan izin verilmez. Ancak, Belediyenin Karayolları Bölge Müdürlüğü
ile bu hususta protokol yapması halinde, protokol şartları çerçevesinde yapılacak reklamların
yeri, ölçüsü ve projesi konusunda Belediye tam yetkilidir.
(2) Otoyolların güzergâh çevresinde karayolları kamulaştırma sınırları içinde ve dışında
karayolu (otoyol) trafiğine etken, yerlerde ilan, reklâm ve tanıtım panosu ve benzeri araçların
konulmasına, ilgili Karayolları Bölge Müdürlüğü’nün görüşünü takiben Kahramanmaraş
büyükşehir Belediyesi’nce izin verilebilir.
(3) Şehir giriş ve çıkışlarında tesis edilecek ve karayolu kenarına konulacak ilan ve reklam
panoları 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği hükümlerine aykırı
olmamak, mülk sahiplerinden muvafakat ve Karayolları Bölge Müdürlüğünden onay alınarak,
can ve mal emniyetine zarar vermeyecek ve sürücülerin dikkatini dağıtmayacak biçimde yer
seçimi yapılacak ve düzenlenecektir.
Sayfa 14 / 18
Yön ve Yer Gösterici Tabelalar
MADDE 44: (1) Yön ve yer gösterici tabelalar kaldırım üzerine yerleştirilecek cadde ve
sokak isim tabelaları ile birlikte yer alacaktır.
(2) Tabela nitelikleri Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin belirleyeceği standartlarda
olacaktır
(3) Yaya trafiğinin yoğun olduğu kaldırımlarda tek bir direk üzerine yüksekte olduğu gibi
yaya trafiğini aksatmayacak şekilde iki dikme arasında daha alçak olarak da düzenlenebilir.
(4) Yön ve yer gösterici tabelaların direkleri engelli insanların dolaşımını engellemeyecek ve
şehir estetiğini bozmayacak şekilde konması esastır
(5) Bir aradaki düzenlemelerde en üstten başlamak üzere:
(a) Cadde, sokak isimleri, resmi nitelikli tabelalar (hastane, postane, okul v.b.) özel nitelikli
tabelalar (tarihi yerler, otel, tescilli yerler, lokanta v.b.) olarak yazılacaktır.
(b) Tek direk üzerine tabelaların yerleştirilmesinde yükseklik zeminden itibaren en az
2.25m’den başlamalıdır
(6) Yön ve yer gösterici levhalar; ağaçlar ve diğer elemanlarla engellenmeyecek şekilde
konumlandırılacak, aydınlatmada yansıtıcı yüzey malzeme kullanılacaktır.
(7) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait bilgilendirici ve uyarıcı yazıların yer alacağı
panoların konulmasına ilgili Belediyece izin verilebilir.
Sesli Reklamlar
MADDE 45: (1) Her türlü sabit veya araç üzerinde; ses yükseltici elektronik cihazlar veya
megafonlarla, ya da bağırarak reklam, duyuru veya seyyar satış yapılmasına izin verilemez.
(2) Seçim zamanlarında yapılacak sesli ve görüntülü reklâmlar Seçim Kanunu veya ilgili
mevzuat hükümlerine tabi olduğundan bu yönetmelik hükümlerine tabi değildir
Bez, Pankart, Kağıt Afişler ve El İlanları
El İlanları;
MADDE 46: (1) Her türlü amaç için hazırlanmış olan, kağıt veya değişik maddelerden
yapılan ve halka dağıtılması yolu ile duyuru sağlamayı amaçlayan el ilanlarının dağıtımında
aşağıdaki hususlara uyulacaktır.
(2) Ticari amaçlı el ilanlarının umuma açık yerde izinsiz dağıtılması yasaktır
(3) İlanların elektrik direkleri, trafolar, otobüs durakları, ağaçlar vb. kamu malı tesislere veya
özel mülklerin duvarlarına yapıştırılması veya asılmasına izin verilmez.
(4) İlanlar sadece; izin veren iş yeri veya binaların camekan veya pencerelerine veya
Belediyece bu amaçla yapılmış olan ilan panolarına asılabilir.
(5) İlanlar kontrolsüz olarak ve toptan, havadan veya yerden atılarak dağıtılmaz.
Vatandaşlardan kabul edenlere elden verilmesi gerekir.
(6) El ilanlarının, çevre kirliliğine yol açmayacak şekilde dağıtımına (veya asılmasına)
Belediye tarafından izin verilebilir.
Kağıt Afişler
MADDE 47: Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde, her türlü kağıt afişin,
duvar ve direklere yapıştırılması yasaktır
Bez Afişler
MADDE 48: (1) Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde, yaya ve taşıt
yollarına, bina dış cephelerine, vb. yerlere ticari veya kültürel amaçlı bez pankart
Kahramanmaraş Valiliğinin yasakladığı bölgeler dışında kalan yerlere, Belediyeden izin
alınmak kaydı ile periyodik olarak en fazla iki hafta asılır.
Sayfa 15 / 18
(2) Kahramanmaraş Valiliği veya Belediye Başkanlığı kanalı ile gelen kamu kurumları bez
pankartlar sadece Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından belirlenmiş asım
yerlerine, etkinlik tarihinden en az 1 hafta önce Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye
Başkanlığından izin alınmak kaydı ile asılır.
(3) İzin süresi veya pankart ve afişte belirtilen etkinliğin günü geçtikten sonra afişi asan özel
şahıs veya kurumca toplanır.
(4) Yerel ve genel seçim dönemlerinde kullanılacak bez pankartlar ile afişlere ait asım yerleri
ve diğer uygulamalar, Seçim Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre düzenlemek
kaydıyla bu yönetmelik hükümlerine tabi değildir.
Yukarıdaki Belirtilenlerin Dışındaki Reklam Panoları Ve Levhaları
MADDE 49: (1) Havaalanı, otogar, istasyon, stad, salon, eğlence yerleri, çarşılar, pazarlar ve
açık hava etkinlik alanlarında kullanılan ilan, reklam, tanıtım için ilgili Belediye'den izin
alınır.
(2) Bu yönetmelikte öngörülmemiş hallerde talep sahibinin yazılı talebi ve ilgili evrakı alınır
ve dosyaya Estetik kurulunca karar verilir. Bu mümkün değilse ilk meclis toplantısında
konunun görüşülerek yönetmeliğe hüküm konması sağlanır.
(3) Sinema, tiyatro, müzikhol, diskotek, otel, restoran gibi eğlence, dinlenme tesisleri ile
kültür tesislerinin yapıları üzerine konacak ışıklı,boyalı tanıtıcı levhalar için Kahramanmaraş
Büyükşehir Belediyesinden izin alınır.
DÖRDÜNCÜ KISIM
İZİN DENETİM , TARİFE VE YAPTIRIMLAR
BİRİNCİ BÖLÜM
İZİN
İzin Verme Yetkisi
MADDE 50: (1) Bu yönetmelik hükümleri doğrultusunda mücavir alanlar dahilindeki
kamunun ortak kullanım alanı olan meydan, bulvar, cadde, kaldırım, bina sağır duvarları ve
anayoldaki İlan reklam tanıtım araçları ve toplu taşıma ve motorlu araçlarına konan ilan,
reklam ve tanıtım elemanları Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi görüş ve iznine tabidir.
(2) Uygunluk görüşü verilmesine rağmen, hukuken oluşan haklı gerekçeler göz önünde
bulundurularak daha önce verilmiş olan onayın iptaline gidilebilir.
Başvuruda İstenecek Belgeler
MADDE 51: Her bir İlan reklam ve tanıtım için ayrı izin alınır.
- Belediye sınırları içerisinde olup yönetmeliğe göre izin alma şartına tabi tutulan her türlü
ilan reklam tanıtım için aşağıda belirtilen belgelerden biri, birkaçı, tamamı veya durumun
özelliklerine göre başka belgeler istenebilir.
1) Dilekçe
2) Adresi belirtilen kroki
3) Metin yazısı
4) Sigorta poliçesi( doğacak zararlar için üçüncü şahısların sigortalandığını belirtilen
belgedir.)
5) Arsa veya bina sahibinden izin alındığına dair belge
6) Varsa ilgili kurum ve kuruluştan alınacak izin belgesi
7) Motorlu taşıtların ruhsat fotokopisi
8) Proje (aydınlatma ve taşıyıcı sistem projesi dahil)
Sayfa 16 / 18
9) Vekaleten yürütülen işlerde vekaletname
10) Tüzel kişiliğe ait işlerde imza sirküsü
11) İş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı örneği.
İzin Süresi
MADDE 52: (1) İlan reklam ve tanıtım elamanları için izin süresi 2464 Sayılı Belediye
Gelirleri Kanunu hükümleri doğrultusunda bağlı bulunduğu takvim yılı içerisinde geçerlidir.
(2) Süre bitiminden sonra 15 gün içerisinde ilanlar ve izin süresi yenilenmeyen reklam ve
tanıtım elemanları ilgilisi tarafından kaldırılır.
İKİNCİ BÖLÜM
DENETİM
Denetim Yetkisi
MADDE 53: Bu yönetmeliğin uygulanmasında Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi
sorumluluk alanlarında yer alan her türlü ilan, reklam ve tanıtım elamanları Kahramanmaraş
Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nca izin ile teknik, estetik ve vergi yönünden denetimi; Mali
Hizmetler, İmar ve Şehircilik, Zabıta, Ulaşım, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi
Başkanlıklarınca denetlenir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
YAPTIRIMLAR
Yönetmelik Hükümlerine Aykırı Davranış
MADDE 54: (1) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı veya izinsiz konan ilan, reklam ve
tanıtım araçları, belediyenin denetim elemanlarınca tespit edildiğinde (ilgili müdürlüklerce)
tutanak düzenlenir ve reklam kuruluşu ile reklam verene aykırılığın yedi gün içinde
giderilmesi ihtar edilir. Verilen süre sonunda aykırılık giderilmezse Zabıta Dairesi
başkanlığınca gerekli yasal işlemler yapılarak kaldırtılır. ve masrafı % 20 fazlasıyla reklam
sahibine ödettirilir. Kaldırılma esnasında reklâm elemanlarında oluşacak hasardan ilgili
belediye sorumlu değildir.
(2) Her bir ilan veya reklam ürünü için ayrı ayrı izin alınır, İlan ve reklâm vergisinin ödenmiş
olması veya müracaat edilmiş olması izin verildiği ve ilan reklam ve tanıtım faaliyetinin
uygun olduğu anlamına gelmez. Bu tür uygulamalar tebligata gerek kalmaksızın ilgili
Belediye tarafından resen kaldırılır veya kaldırtılır.
Bu yönetmeliğe Aykırı İlan Reklam ve Tanıtım Elamanlarını Koyanlar İçin;
MADDE 55: (1) 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 5216 sayılı kanunun 7 maddesi,5393 sayılı
kanunun 15/n maddesine göre işlem yapılır.
(2) Türk ceza Kanunu'nun 536. maddesi doğrultusunda ayrıca işlem yapılması için gerekli
mercilere müracaat edilir.
(3) Meydanlara veya parklara, cadde veya sokak kenarlarındaki kamuya ait duvar veya
alanlara, rızası olmaksızın özel kişilere ait alanlara bez, kağıt ve benzeri afiş ve ilan asan kişi
ve kuruluşa Kabahatler Kanunu’nun 42.maddesinin 1.fıkrasına göre uygulama yapılır
(4) Afiş ve ilanlar izin verilen gerçek veya tüzel kişi tarafından bu sürenin dolmasını
müteakip toplatılmamışsa, Kabahatler Kanunu’nun 42.maddesinin 2.fıkrasına göre Zabıta
Dairesince uygulama yapılır.
Sayfa 17 / 18
(5) Bu Yönetmeliğe aykırılık teşkil eden diğer tüm fiillerde 1608 sayılı Umuru Belediyeye
Müteallik Ahkamı Cezaiye Hakkında 486 Numaralı Kanunun Bazı Maddeleri Muadil Kanun
hükümlerine göre, uygulama yapılır.
BEŞİNCİ KISIM
SON HÜKÜMLER
Yürürlük
MADDE 56: Bu Yönetmelik Büyükşehir Belediye Meclisi’nce kabul edilmesini müteakip,
yayını tarihinden itibaren Büyükşehir Belediyesi internet sitesinde yayınlanmasıyla yürürlüğe
girer. Bu Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, bu konuyla ilgili daha önce
(21.10.2004 tarih ve 7/2-107 no’lu Belediye meclis kararıyla kabul edilen) uygulanan
yönetmelik yürürlükten kalkar.
Yürütme
MADDE 57: Bu yönetmeliği Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı yürütür.
Belediye Başkanı yönetmeliğin uygulanması ile ilgili komisyonlar kurabilir.
Sayfa 18 / 18
Download