Milliyetçilik, Küreselleşme, Azınlıklar dersi

advertisement
Milliyetçilik, Küreselleşme, Azınlıklar
A) Milliyetçilik
1) Bir duygu, ideoloji, hareket olarak milliyetçilik.
2) Milliyetçi hareketin tarihsel örnekleri (K. Amerika, B. Avrupa, L. Amerika,
Balkanlar ve O. Avrupa. 19. Yüzyılda emperyalizme dönüşmesi. 1930’larda
Avrupa’da faşizmin doğması. Azgelişmiş ülkelerdeki farklı model. G.Afrika’da
ırkçı rejim. Avrupa’da azınlık milliyetçiliği. D.Avrupa ve Balkanlarda
günümüzde etnik milliyetçilik. Milliyetçiliğin geleceği. Milliyetçilik, ulusalcılık,
yurtseverlik terimlerinin günümüzdeki durumu)
3) Azgelişmiş ülke milliyetçiliği:
a. Kemalist milliyetçilik (Etkileyen ve hazırlayan öğeler, kaynakları,
ideolojisi [bağımsızlık, Batılılaşma, kimlik inşası])
b. Siyah Afrika milliyetçiliği
c. Karşılaştırılmaları
B) Küreselleşme
1) Günümüzde küresel eğilimler
2) Batı’nın üçüncü yayılma dalgası olarak küreselleşme
3) Dinamikler ve çelişkiler
4) Emek, sermaye ve ulus-devlet üzerine etkileri
C) Azınlıklar - Genel
1) Kavramın doğuşu ve tarihsel gelişmesi (Avrupa, Osmanlı İmparatorluğunda
Millet Sistemi)
2) Temel kavramlar (tanım sorunları, kimlik meselesi, devlet politikaları
[etnik/dinsel temizlik, ayrımcılık, bütünleşme], self-determinasyon)
3) Hak türleri ve sorunları (Etnik-dinsel talepler, tanıma ve statü)
D) Azınlıklar – Türkiye
1) Temel bilgiler
2) Lozan düzeni (uygulamanın durumu, Md. 39/4)
3) İç mevzuat
4) İçtihat (Anayasa M., Yargıtay, Danıştay)
5) Uygulama (kültürel hakların durumu, AB reform paketleri)
6) Tahlil ve sonuç (zihniyet ve temelleri, alt ve üst kimlikler, Azınlık Raporu, iki
çağdaşlaşma dalgasının karşılaştırılması)
Kullanılan temel kaynaklar:
-
Azgelişmiş Ülke Milliyetçiliği – Kara Afrika Modeli (B.Oran)
Atatürk Milliyetçiliği – Resmî ideoloji dışı bir inceleme (B.Oran)
Küreselleşme ve Azınlıklar (B.Oran)
Türkiye’de Azınlıklar – kavramlar, teori, Lozan, iç mevzuat, içtihat, uygulama
(B.Oran)
Nationalism, Globalization, Minorities
A) Nationalism
a. A sentiment, an ideology, a movement.
b. Historical development (N. America, W. Europe, L. America, Balkans
and E. Europe. Imperialism in 19th century. Fascism in 1930s. Different
model in underdeveloped countries. Minority nationalism in Europe.
Ethnic nationalism today. Future of nationalism.
c. Nationalism in underdeveloped countries
1. Kemalist nationalism
1. Determinants and sources
2. Ideology (independence, Westernization, identity
building])
2. Nationalism in Black Africa
3. Comparisons.
B) Globalization
a. Global trends today
b. Globalization as the third wave of Western expansion
c. Dynamics and contradictions
d. Effects on labor, capital, and nation-state.
C) Minorities – General
a. Concept and its historical development (Europe, the Millet System in
the Ottoman Empire)
b. Main issues (definition, identity, host-state policies [ethnic/religious
cleansing, discrimination, integration], self-determination)
c. Classification of rights (ethnic/religious demands, recognition and
statute)
D) Minorities – Turkey
a. Basic information
b. Lausanne setting (problems of implementation, Art. 39/4)
c. Domestic law
d. Case law (Constitutional Court, Court of Cassation, Council of State)
e. Implementation (cultural rights, EU reform packages)
f. Analysis and conclusion (prevalent mentality and its foundations, supra
and infra identities, the Minority Report, two waves of modernization)
Required reading:
- Underdeveloped Country Nationalism – the Black African case (B. Oran)
- Kemalist Nationalism – A non-official interpretation (B. Oran)
- Globalization and Minorities (B. Oran)
- Minorities in Turkey - concepts, theory, Lausanne, domestic law, case law,
implementation (B. Oran)
Download