İmplantasyon Adayı Kronik Ağrılı Hastalarda Psikiyatrik Değerlendirme

advertisement
İmplantasyon Adayı Kronik Ağrılı
Hastalarda Psikiyatrik Değerlendirme
Prof. Dr. Mine Özmen
İÜ, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Psikiyatri AD
Konsültasyon-Liyezon Psikiyatrisi BD
Tıbbi nedenlere bağlı ağrıya psikiyatrik
bozukluklar sıklıkla eşlik eder
Major depresyon
Anksiyete bozuklukları
Depresyon-Ağrı
• Depresif hastalarda Ağrı yakınmaları sıktır
(% 60) (1)
• Hekime sıklıkla somatik yakınmalarla (ağrı
dahil) başvururlar (% 69) (2)
• Depresyonun psikolojik semptomlarını
sorularla araştırılsa da bildirmez (%50) (3)
1.Magni,1985; 2.Simon, 1999;
3.Ohayon & Schatzberg, 2003
Ağrı-Depresyon
• Bir ya da daha fazla ağrı yakınması
olanlarda depresyon prevalansı 12 kez
fazladır (1)
• Ağrı şiddetlendikçe depresyon şiddeti de
artar (2)
• Yaşlılıkta başlayan depresyonda eklem
ağrısı depresyon yordayıcısı (3)
1.Dworkin, 1990; 2.Dickens, 2002;
3.Hein ve ark, 2003
Ağrılı hastada depresyonun sonuçları
•
•
•
•
•
•
•
Ağrıda artma
Yaşamı kontrol etme becerisinde azalma
Ağrının kronikleşmesi
Pasif, kaçıngan başetme stratejilerinin kullanılması
Tedaviye uyumsuzluk
Erken emeklilik
Ağrı ile ilintili davranışlar
•Hasengring ve ark, 1994
Depresif hastalarda ilaç tedavisine uyum azalır
On iki depresyon çalışmasının özeti:
Depresif hastaların tedavi
yüksektir
uyumsuzluğu üç kat
Depresyon kötü prognoz açısından risk faktörüdür
Depresyon-tanı ölçütleri
1. Depresif duygudurum
2. İlgi ve istek kaybı
3. Belirgin kilo kaybı veya artışı
4. Hemen her gün uykusuzluk ya da aşırı uyku
5. Psikomotor ajitasyon ve retardasyon
6. Halsizlik ya da enerji azlığı
7. Değersizlik veya aşırı suçluluk hisleri
8. Yoğunlaşma zorluğu veya kararsızlık
9.Tekrarlayan ölüm düşünceleri
İşlevsellikte kayıp olmalı
Tıbbi duruma, madde etkisine ya da
yas sürecine bağlı olmamalı
Ağrı ağır depresyon ya da terminal hastalıkla
ilişkili ise intihar riski yüksektir
Tıbbi hastalığı olanlarda intihar risk etmenleri
•
•
•
•
•
•
•
•
kendisinde ya da ailede intihar girişimi
kötü hastalık gidişi
kontrol edilemeyen ağrı
sosyal destek azlığı
bir yakının benzer hastalıkla ölmüş olması
psikopatoloji öyküsü
anksiyete
umutsuzluk
Anksiyete
• Emosyonel
• Bilişsel
• Bedensel
İlaç kötüye kullanımı-araştırılacak alanlar
•
•
•
•
•
Ağrı sd nun değerlendirilmesi
Başka fiziksel hastalıklar
İlaç kullanım tarzı
Sosyal ve ailevi etkenler
Hasta ve ailesinde madde kötüye
kullanım/psikiyatrik bozukluk öyküsü
Ağrı bozukluğu
• Herhangi bir fiziksel bulgu olmaksızın süregiden
ve herhangi bir nöroanatomik dağılımı takip
etmeyen ağrılar ve ağrı ile sürekli uğraş
• Her yaşta başlayabilir
• Akrabalarda kronik ağrı bzk, depresyon, alkol
bağımlılığı daha sık
• Akut ağrı anksiyete bozuklukları, kronik ağrı
depresyonla sıklıkla ilişkilidir
Ağrı bozukluğu
•
•
•
•
•
•
Sıklıkla çocuklukta istismar öyküsü
Başa çıkma becerileri kısıtlı
Çatışma uyaran durumlardan kaçma
İlgi/bakım alma
Sekonder kazançlar
Yakınlar bu davranışları pekiştirebilir
Ayırıcı tanı
•
•
•
•
Somatizasyon bozukluğu
Konversiyon bozukluğu
Yapay bozukluk
Simulasyon
Somatizasyon bozukluğu
Herhangi bir medikal nedenle açıklanamayan
ve birden fazla organ sistemini ilgilendiren
yakınmalar
Semptomlar
• Ağrı semptomları: baş, karın, sırt, eklemler,
ekstremiteler, göğüs, ağrılı cinsel ilişki vb.
• Gastrointestinal semptomlar: şişkinlik,
bulantı, kusma, diyare vb.
• Cinsel semptomlar
• Pseudonörolojik semptomlar
Somatizasyon bozukluğu
•
•
•
•
Yaşam boyu prevalans: % 0.5
Kadınlarda % 1-2
Düşük sosyokültürel kesimde daha sık
Genellikle ergenlik ve erken erişkinlik
döneminde başlar
• Dalgalanmalı kronik bir seyir izler
• Depresyon çok sık eşlik eder
Konversiyon Bozukluğu
Herhangi bir fiziksel veya nörolojik sebep
olmaksızın ortaya çıkan ve bir veya birden
fazla nörolojik semptom
Yapay bozukluk
• Fiziksel ya da psikolojik semptomların
istemli olarak taklit edilmesi ya da
üretilmesi
• Tanınmıyor!
• Ağır kişilik bozukluğu eşlik eder
Hezeyanlı bozukluk
• İyi sistematize edilmiş bizar olmayan
hezeyanlar
• Diğer alanlarda bozulma saptanmaz
• Somatik tip-hasta fiziksel bir sorunu,
bozukluğu hastalığı olduğuna inanır
Psikanalitik açıdan ağrı ne işe yarar?
• İç dünyadaki çatışmalardan uzaklaşmaya
• Bağımlılıkla ilgili arzuların doyurulmasına,
bu alandaki çatışmaların ifadesine
• Yıkıcı duyguların taşınmasına, ifade
edilmesine ve cezalandırılmasına
• Yakınlarına öfke dolu sadistik saldırılar
yapabilmesine
Sarno & Joen, 1989
Sonuç
Hastaların implantasyon öncesinde
• Depresyon
• Anksiyete bozuklukları
• Psikoz
• Somatoform bozukluk
• Konversiyon bozukluğu
• Yapay bozukluk açısından değerlendirilmeleri
gerekmektedir.
Download