Doç. Dr. C. Erdem HEPAKTAN - Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve

advertisement
ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ
ÖZGEÇMİŞ
Adı Soyadı: C. Erdem HEPAKTAN
Doğum Yılı - Yeri: 1973 - İZMİR
Yabancı Dili: İngilizce
E-Posta Adresi: [email protected]
Ünvanı: Doçent
Derece
Lisans
Y. Lisans
Doktora
Yrd. Doç.
Doç.
Bölüm/Program
İktisat
İktisadi
Gelişme
ve
Uluslararası
İktisat
Programı
İktisat Ana Bilim Dalı
İktisat
Politikası
Ana
Bilim Dalı
Üniversite
Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF
Celal Bayar Üniversitesi SBE
Yıl
1993
1996
Celal Bayar Üniversitesi SBE
Celal Bayar Üniversitesi İktisat
Bölümü
2006
2007
2014
Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı :
Yüksek Lisans Tez Başlığı: “Dünyada Ekonomik Bütünleşme ve Türkiye Açısından
Karadeniz Ekonomik İşbirliği”
Yüksek Lisans Tez Danışmanı: Prof. Dr. İbrahim EROL
Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışmanı :
Doktora Tez Başlığı: “1980’den Günümüze, Türkiye’nin Dış Ticaretindeki Yapısal
Değişimin Dış Ticaret Hadleri Üzerindeki Etkisi”
Doktora Tez Danışmanı: Prof. Dr. Hüseyin KARAKAYALI
Görevler:
Görev
Görev Yeri
Yıl
Unvanı
Arş.Gör.
Celal Bayar Üniversitesi İİBF
1994-2006
Dr. Arş.Gör.
Celal Bayar Üniversitesi İİBF
2006-2007
Yrd.Doç.
Celal Bayar Üniversitesi İİBF
2007-2014
Doç.
Celal Bayar Üniversitesi İİBF
2014- ….
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri :
“Türkiye’de Döviz Kuru Sistemlerinin Dış Ticarete Etkisi”, Özlem Dündar, 2010.
“Türkiye’de Reel Döviz Kurunun Eşbütünleşme Analizi ile Belirlenmesi”, Taner TAŞ, 2010.
Yönetilen Doktora Tezleri :
“Uluslararası Sermaye Akımları Üzerindeki Kontroller ve Büyüme Dinamikleri Üzerindeki
Etkileri: Gelişmekte Olan Ülkeler Örneği”, Serkan ÇINAR, 2013.
Ödüller :

Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından 2006 yılında verilen; “1980’den Günümüze,
Türkiye’nin Dış Ticaretindeki Yapısal Değişimin Dış Ticaret Hadleri Üzerindeki Etkisi”
konulu doktora tezi ile DIŞ TİCARET BİLİM ÖDÜLÜ Dalında İKİNCİLİK ödülü .
Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler (Açılmışsa, yaz
döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir):
Akademik
Yıl
Dönem
Güz
2012-2013
Bahar
Yaz
Okulu
2013-2014
Güz
Dersin Adı
Uluslararası
İktisat-I
(İktisat
Bölümü
Örgün
Öğretim A ve B Şubeleri)
Uluslararası
İktisat-I
(İktisat Bölümü II. Öğretim
A ve B Şubeleri)
Uluslararası İktisat (Maliye
Bölümü Örgün Öğretim A
ve B Şubeleri)
Uluslararası İktisat (Maliye
Bölümü II. Öğretim A ve B
Şubeleri)
Uluslararası İktisat Teorisi
(Yüksek Lisans)
Uluslararası
İktisat-II
(İktisat
Bölümü
Örgün
Öğretim A ve B Şubeleri)
Uluslararası
İktisat-II
(İktisat Bölümü II. Öğretim
A ve B Şubeleri)
Türkiye Ekonomisi (İşletme
Bölümü Örgün Öğretim A
Şubesi)
Türkiye Ekonomisi (İşletme
Bölümü II.
Öğretim A
Şubesi)
Uluslararası İktisat Politikası
(Yüksek Lisans)
Uluslararası İktisat-I
Uluslararası İktisat-II
Uluslararası
İktisat-I
(İktisat
Bölümü
Örgün
Öğretim A ve B Şubeleri)
Uluslararası
İktisat-I
(İktisat Bölümü II. Öğretim
A ve B Şubeleri)
Uluslararası İktisat (Maliye
Bölümü Örgün Öğretim A
Şubesi)
Uluslararası İktisat (Maliye
Bölümü II.
Öğretim A
Şubesi)
Uluslararası İktisat Teorisi
(Yüksek Lisans)
Haftalık Saati
Teorik
Uygulama
Öğrenci
Sayısı
3+3
213
3+3
151
3
114
3
91
3
24
3+3
205
3+3
148
3
119
3
91
3
12
40
40
45
41
3+3
185
3+3
193
3
103
3
106
3
10
Bahar
Uluslararası
İktisat-II
(İktisat
Bölümü
Örgün
Öğretim A ve B Şubeleri)
Uluslararası
İktisat-II
(İktisat Bölümü II. Öğretim
A ve B Şubeleri)
Türkiye Ekonomisi (İşletme
Bölümü Örgün Öğretim A
Şubesi)
Türkiye Ekonomisi (İşletme
Bölümü II.
Öğretim A
Şubesi)
Uluslararası İktisat Politikası
(Yüksek Lisans)
3+3
194
3+3
196
3
93
3
78
3
7
ESERLER
A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1. Ekonomik Büyüme mi, Ekonomik Kalkınma mı?, İktisat-İşletme ve Finans
Dergisi Sayı:158, Mayıs – 1999, ss.48-61.
Yazarlar: Coşkun ÇILBANT, C.Erdem HEPAKTAN
2. Türkiye’nin Marshall-Lerner Koşuluna İlişkin Parçalı Eşbütünleşme
Analizi, CBÜ Yönetim ve Ekonomi Dergisi, Yıl: 2009 Cilt: 16 Sayı: 1, ss.39-55.
Yazarlar: C.Erdem HEPAKTAN
3. Türkiye’nin Dış Ticaretinin Bölgesel Profili, Marmara Üniversitesi İktisadi ve
İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Yıl:2011, Cilt:XXX, Sayı:I, ISSN: 1300-7262,
ss.117-140.
Yazarlar: C.Erdem HEPAKTAN, Serkan ÇINAR
4. OECD Ülkeleri Vergi Sistemi Esnekliğinin Panel Eşbütünleşme Testleri ile
Analizi, Yakın Doğu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: IV Sayı: 2, Ekim
2011, ISSN 1986-1303, ss.133-153.
Yazarlar: C.Erdem HEPAKTAN, Serkan ÇINAR
5. OECD Ülkelerinde Büyüme-Cari İşlemler Dengesi İlişkisi: Panel Veri
Analizi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 2012, Cilt:12, Sayı:1,
ISSN:1303-0876, ss.43-57.
Yazarlar: C.Erdem HEPAKTAN, Serkan ÇINAR
B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings)
basılan bildiriler :
1. The Economic Integration and a General View to Black Sea Economic
Cooperation, 2nd International Silk Road Symposium on BSEC Studies: Black
Sea Economic Cooperation-Past, Present, Future. Tbilisi, Georgia, 6-7 May 2005,
ss.122-126.
Yazarlar: C.Erdem HEPAKTAN, Gülden ÖZBEK
2. 2008 Ekonomik Krizinin Türkiye’nin Dış Ticaretine Yansımaları, Balıkesir
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi & University Of Finance And
Management In Bialystok-Poland, Uluslararası Sempozyum–V Küresel Kriz
Sonrasında Ekonominin Yeniden Yapılanması, 27-29.05.2010, Bandırma-Erdek,
ISBN: 978-605-395-441-5, ss. 321-329.
Yazarlar: C.Erdem HEPAKTAN
3. Kriz Sonrası İstihdam Sorunları ve Çözüm Önerileri, Balıkesir Üniversitesi
İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi & University Of Finance And Management In
Bialystok-Poland, Uluslararası Sempozyum–V Küresel Kriz Sonrasında Ekonominin
Yeniden Yapılanması, 27-29.05.2010, Bandırma-Erdek, ISBN: 978-605-395-4415, ss. 283-294.
Yazarlar: Hüseyin KARAKAYALI, İlkay DİLBER, C.Erdem HEPAKTAN, Ferhan SAYIN
4. Küreselleşmenin Ekonomik Entegrasyon Üzerine Etkileri, International
Conference on Eurasian Economies 2011, 12-14.10.2011, Bishkek-Kyrgyzstan,
ISBN: 978-975-6319-14-7, ss. 68-77.
Yazarlar: C.Erdem HEPAKTAN, Serkan ÇINAR
5. E-Ticaret’in Girişimciliğe Etkisi, International Congress on Entrepreneurship
ICE’12, 02-04.05.2012, Manisa, ss. 523-531.
Yazarlar: C. Erdem HEPAKTAN, Fatma HACIOĞLU
C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :
1. Kitap Bölüm Yazarlığı
Kitap Adı: Uluslararası Ekonomik İlişkiler I-II, Yayın Evi: Lisans Yayıncılık,
Eylül 2012, Bölüm Adı: Serbest Dış Ticaret ve Korumacılık,
Kitap Editörleri: Prof. Dr. Kerim ÖZDEMİR & Doç. Dr. Güven DELİCE
Dördüncü Bölüm Yazarı: C. Erdem HEPAKTAN
D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1. Türkiye’de İşgücünün İstihdamı ve Bölgesel Dağılımı, Celal Bayar
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim ve Ekonomi Dergisi Sayı:4,
Yıl:1998, ss.259-281.
Yazarlar: C.Erdem HEPAKTAN
2. Uluslararası Ekonomik Bütünleşmeler ve Türkiye’nin Entegrasyonlarla Dış
Ticareti, Marmara Üniversitesi Prof. Dr. Orhan Oğuz’a Armağan, İstanbul – 1999,
ss.259-278.
Yazarlar: C.Erdem HEPAKTAN, Coşkun ÇILBANT
3. Gümrük Birliği Sürecinde Serbest Bölgelerimizin Dış Ticaretimizdeki Yeri
ve Önemi, Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim ve
Ekonomi Dergisi Sayı:6, Yıl:2000, ss.201-220.
Yazarlar: C.Erdem HEPAKTAN, Coşkun ÇILBANT
4. Türkiye’de Gelir Dağılımının Bölgesel Yönden İncelenmesi, Celal Bayar
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim ve Ekonomi Dergisi Cilt:8
Sayı:2 Yıl:2001, ss.39-54.
Yazarlar: C.Erdem HEPAKTAN, Asil ALKAYA
5. Organizational Change, Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi Yönetim ve Ekonomi Dergisi Cilt:10 Sayı:1 Yıl:2003, ISSN: 1302-0064,
ss.31-58.
Yazarlar: Asil ALKAYA, C.Erdem HEPAKTAN
6. Türkiye’nin Dış Ticaretinin Gelir Yönlü Analizi, Dış Ticaret Müsteşarlığı
Uluslararası Ekonomi ve Dış Ticaret Politikaları Dergisi Sayı:2 Yıl: 2007, ss.79-112.
Yazarlar: C.Erdem HEPAKTAN
7. 1980-2008 Döneminde Türkiye’nin Dış Ticaret Hadlerinin Analizi, CBÜ SBE
Dergisi, Yıl: 2009 Cilt:7 Sayı:2, ss.181-210.
Yazarlar: C.Erdem HEPAKTAN, Hüseyin KARAKAYALI
8. Turizm Sektörünün Türkiye Ekonomisi Üzerindeki Etkileri, Celal Bayar
Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 2010 Cilt:8 Sayı:2, ISSN: 1304-4796,
ss.135-154.
Yazarlar: C.Erdem HEPAKTAN, Serkan ÇINAR
9. Mali Krizler ve Son Mali Krizin (2008) Reel Sektöre Etkileri, Dumlupınar
Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı:30 Ağustos 2011, ISSN: 1302-1842,
ss.155-168.
Yazarlar: C.Erdem HEPAKTAN, Serkan ÇINAR
10. Türkiye’de Uygulanan Döviz Kuru Sistemlerinin Dış Ticaret ile İlişkisi, Kilis
7 Aralık Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Akademik Araştırmalar ve
Çalışmalar Dergisi, Cilt:3, Sayı:5, Kasım 2011, ISSN: 1309-3762, ss.62-82.
Yazarlar: C.Erdem HEPAKTAN, Serkan ÇINAR, Özlem DÜNDAR
E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
1. Türkiye’nin Dönüşüm Sürecinde Dış Ticaret Politikaları, İzmir İktisat
Kongresi Anısına Düzenlenen “Türkiye'nin İktisadi Dönüşüm Süreci”, 2. Ulusal
İktisat Kongresi, 20-22 Şubat 2008, DEÜ İİBF İzmir.
Yazarlar: C.Erdem HEPAKTAN
2. Dışa Açıklık ve Büyüme İlişkisinde Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülke
Karşılaştırması: Panel Veri Analizi, 1923 İktisat Kongresi Anısına Düzenlenen
“Türkiye Ekonomisinde Dönüşüm ve Yeniden Yapılanma Arayışları”, 3. İzmir Ulusal
İktisat Kongresi, 29 Şubat-2 Mart 2012, DEÜ İİBF İzmir.
Yazarlar: C.Erdem HEPAKTAN, Serkan ÇINAR
F. Diğer yayınlar :
1. Türkiye Ekonomisine Genel Bir Bakış: İhracat Sürdürülebilir Olmalıdır, 31.08.2007
Tarihli Yeni Asır Gazetesi “Ekonomide Yeni Dönem”, s.18.
2. Celal Bayar Üniversitesi Fakülte İçi Seminerler Programı kapsamında,
“Türkiye’nin Dış Ticareti ve Ticaret Hadleri” konulu sunum (27.04.2006)
Download