www.hgafizik.com 1 - hga fizik anasayfa

advertisement
FİZİKTE EKSİK YA DA YANLIŞ BİLİNEN KAVRAMLAR (KAVRAM YANILGILARI)
KAVRAM YANILGISI / AÇIKLAMA(DÜZELTME)
PROF.DR. BİLAL GÜNEŞ / HGAFİZİK(H.GÖKHAN ASLAN)
1 FİZİĞİN (BİLİMİN) DOĞASI
* Tüm araştırmalarda tek bir bilimsel yöntem kullanılır. /Farklı ve çeşitli bilimsel yöntemler daima mevcuttur.
* Kuramlar(teoriler) doğrulandığında yasalara dönüşür. /Kuramlar(teoriler) ve yasalar farklı kavramlardır. Biri
diğerine dönüşemez.
* Bilim her soruya cevap verir. /Bilimin henüz cevap veremediği çok sayıda alan, konu ve soru mevcuttur.
* Bilimsel ilkeler, yasalar, kuramlar ve modeller mutlak gerçeklerdir. / Bilimde mutlak gerçeklik yoktur. İlke, yasa,
kuram ve modeller değiştirilip geliştirilebilir.
* Bilimsel bilgiye ulaşmanın tek yolu deney yapmaktır. / Bilgi, bazen deneylerle bazen teorik çalışmalarla hatta
bazen tesadüflere elde edilebilir. Dolayısıyla, deneyler, bilgiye ulaşmanın tek yolu değildir.
* Bilim yaratıcılıktan daha çok yöntemseldir./Bilimde yaratıcılık ile yöntemselliğin önem karşılaştırması yapılamaz. Yaratıcılık olmadan bilim olamaz geliştirilemez.
2 KİNEMATİK
* Yan yana duran iki cisim aynı hıza sahiptir./ Bu her zaman doğru değildir. Örneğin, virajı dönen bir otobüste,
koridor tarafında oturan yolcu ile cam kenarında oturan yolcu yan yana durmaktadır fakat farklı çizgisel
hızlara sahiptirler.
* İki cisimden önde (arkada) bulunan daha hızlıdır (yavaştır)./ İki cisimden öndeki yavaş arkadaki hızlı ya da
öndeki hızlı arkadaki yavaş olabilir. Ayrıca aynı hızda da olabilirler.
* İvme ve hız daima aynı doğrultudadır./İvme ve hız her zaman aynı doğrultuda değildir. Örneğin, çembersel
harekette hız ve ivme birbirine diktir.
* Eğer hız sıfır ise ivme de sıfırdır./ Hızın sıfır olması ivmenin de sıfır olacağı anlamına gelmez. Örneğin;
aşağıdan yukarıya düşey atış hareketinde, tepe noktasında hız sıfır ama ivme “g” dir.
3 DÜŞEN CİSİMLER
* Aynı yükseklikten bırakılan ağır cisimler hafif cisimlere göre daha önce yere düşer./İvmeleri eşit olduğu için, aynı
anda yere düşerler. (Sürtünmesiz ortam)
* İvme ile hız aynıdır./ İvme, hız değil, birim zamandaki hız değişimdir.
* Düşen bir cismin ivmesi kütlesine bağlıdır. /Serbest düşmede ivme kütleden bağımsızdır. (mg/m)=g
* Serbest düşme yapan cisimler sadece aşağı yönde hareket edebilir./ Ay’ın ve uyduların hareketi de serbest
düşme hareketidir.
1
www.hgafizik.com
* Boşlukta yerçekimi ivmesi yoktur./ Çekim kuvveti ya da ivmesi maddesel ortama ihtiyaç duymaz.
* Yerçekimi kuvveti cisimlere sadece düşerken etki eder./ Çekim kuvveti süreklidir, her an etkindir.
4 EYLEMSİZLİK
* Sabit hızla hareket eden cisimlere kuvvet etki eder./ Hız sabit ise net kuvvet sıfırdır.
* Hareket halindeki cisimlere etkiyen kuvvet kaldırıldığında cisim hızını azaltarak duracaktır./ Ortam sürtünmesiz ise
sabit hızla hareket edecektir.
* Eylemsizlik cisimleri hareket halinde tutan kuvvettir./ Eylemsizlik, maddelerin ivmeye karşı gösterdiği direnç
etkisidir, durumunu koruma eğilimidir. Hareketlilik sağlamaz.
* Durmakta olan iki cisim aynı eylemsizlik değerine sahiptir./ Kütlesi farklı cisimlerin eylemsizliği farklıdır.
* Hız mutlaktır ve gözlem çerçevesine göre değişmez./ Aynı hız, farklı referanslardan farklı algılanabilir.
5 NEWTON YASALARI
* Etki ve tepki kuvvetleri aynı cisme etki eder./ Etki ve tepki farklı cisimleredir. Örn.Etki masaya tepki masa
üzerindeki cisme.
* Newton hareket yasaları ile kinematik arasında hiç bir bağlantı yoktur./ Newton yasaları kinematiğin önemli bir
parçasıdır.
* Newton’un üçüncü yasasına, bir cisme etki eden normal kuvvet daima cismin ağırlığına eşittir./ Normal kuvvet,
ağırlıktan farklı olabilir. Örn. Eğik düzlemde normal kuvvet ağırlıktan küçük, düşey duvara yaslanmış cisme
etkiyen normal kuvvet ağırlıktan tamamen bağımsızdır.
* Sadece İnsanlar ve hayvanlar kuvvet uygularken pasif durumdaki cansız varlıklar (masa, yer) kuvvet uygulamaz./
Kütle çekim kuvveti, manyetik kuvvet veya elektriksel kuvvet gibi çeşitli kuvvetleri cansız varlıklar uygular.
* El ile bir cisme uygulanan bir kuvvet cisim eli terk ettikten sonra da etki etmeye devam eder./Kuvvet kaldırılınca
kuvvetin etkisi de ortadan kalkar.
6 SÜRTÜNME KUVVETİ
* Sürtünme kuvveti, daima cismin hareket yönü ile zıt yönlü bir kuvvettir. / Üst üste, birlikte hareket eden
cisimlerden, üstteki cismi hareket ettiren kuvvet alttaki cisimle aralarında oluşan sürtünme kuvvetidir ve
hareket yönündedir.
* Sürtünme kuvvetinin kaynağı yüzeylerin pürüzlülüğüdür./ Sürtünme kuvvetinin nedeni, pürüzlülük,
elektrostatik ve elektromanyetik kuvvetler ve buna bağlı adezyon kuvvetidir.
* Sürtünme daima mekanik enerjiyi ısı enerjisine dönüştürür./ Sürtünme, bazen kuvvet aktarıcı ve bu yolla
hareket ettiricidir.
* Uçakların yavaşlamasının sebebi hava sürtünmesidir./ Yavaşlamanın en başlıca ve asıl nedeni kanatlar ve hava
arasındaki itme - momentum dönüşümüdür.
2
www.hgafizik.com
7. YERÇEKİMİ
* Ay serbest düşme hareketi yapmaz./ Ay, Dünyanın yörüngesinde serbest düşme hareketi yapar ve çizdiği
yörünge sinüsoidaldir.
* Bir elmaya etkiyen kuvvetin kaynağı Dünya iken Ay’a etkiyen kuvvetin kaynağı farklıdır./ İkisininde kaynağı kütle
çekimidir.
* Tüm düşen cisimlere etkiyen yerçekimi kuvvetin değeri aynıdır./ Farklı kütlelere etkiyen kuvvetler farklı
büyüklüktedir.
* Uzayda yerçekimi kuvveti yoktur./ Uzaydaki her nokta, tüm yıldız ve gezegenlerin çekim alanına maruzdur.
* Atmosfer dışında yerçekimi kuvveti yoktur./ Atmosfer dışında olsa da, tüm noktalar, evrendeki yıldızların ve
gezegenlerin çekim alanına maruzdur. Kütle çekim kuvvetinin menzili sonsuzdur.
* Uzay araçlarına etkiyen yer çekimi kuvveti yaklaşık sıfırdır./Uzay araçlarına, sıfırdan farklı bir kuvvet etki eder.
* Yerçekimi kuvveti aynı anda sadece bir cisme etki eder./ Yerçekimi kuvveti tüm cisimlere aynı anda etki eder.
* Ayın yörüngesinde dolanmasının sebebi yerçekimi kuvvetinin aya etkiyen merkezkaç kuvvet ile dengelenmiş
olmasıdır./ Yörüngede hareket etmenin nedeni, serbest düşme ve sinüsoidal harekettir.
* Yerçekimi kuvvetinin kaynağı yerkürenin spin hareketi yapmasıdır./ Yerçekimi kuvvetin kaynağı gravitasyonel
kuvvet(Kütle çekim kuvveti) dir.
8. ENERJİNİN KORUNUMU
* Enerji kullanılır, azalır veya tükenir./ Enerji yok olmaz fakat farklı enerjilere dönüşebilir.
* Hareket etmeyen hiç bir cisim enerjiye sahip değildir./Cisimler hareket etmese de çeşitli enerjilere sahiptir.
(ÖRN:İç enerji, potansiyel enerji v.s.)
* Bir cisme etki eden kuvvet cisim hareket etmese de iş yapar./ Cisim hareket etmezse(yol almazsa) fiziksel
anlamda iş yapılmış olmaz. (W=F.X)
* Enerji, bir türden diğer türe dönüşürken kaybolur./ Dönüşümler sırasında enerji yok olmaz, kaybolmaz.
* Yerçekimi potansiyel enerji potansiyel enerjinin tek türüdür./ Potansiyel enerjinin, elektriksel potansiyel,
esneklik potansiyel v.s. gibi farklı türleri de vardır.
* Bir cisim düşmeye bırakıldığında, yerçekimi potansiyel enerjinin tamamı aynı anda kinetik enerjiye dönüşür./ Düşüş
miktarıyla orantılı olacak kadarı dönüşür ve ayrıca sürtünme sebebiyle ısıya dönüşme de gerçekleşebilir.
* Enerji bir kuvvettir./ Enerji ile kuvvet tamamen farklı kavramlardır.
www.hgafizik.com
3
9. ISI VE SICAKLIK
* Isı maddenin toplam enerjisidir./ Isı, iki madde arasında, sıcaklık farkından dolayı transfer edilen enerjidir.
* Isı iç enerji ile aynıdır./ Isı, iç enerji değil, transfer yoluyla sağlanan iç enerji değişimidir.
* Maddeler ısıya sahip olur./ Madde ısıya sahip olmaz. Isıdan sadece transfer durumda söz edilebilir.
* Soğuk cismin sıcaklığı yoktur./ Her maddenin, mutlak sıfır sıcaklığının üzerinde bir sıcaklığı vardır.
* Bir bardak sıcak çayın ısısı, bir bardak ılık çayın ısısından yüksektir (Olmayan ergi!). / “Maddelerin ısısı” şeklinde
bir karşılaştırma yapmak, olmayan ergileri karşılaştırmak demektir. Bu karşılaştırma yapılamaz.
* Denizden alınan bir bardak suyun ısısı, deniz suyunun ısısından küçüktür (Olmayan ergi!). / “Maddelerin ısısı”
şeklinde bir karşılaştırma yapmak, olmayan ergileri karşılaştırmak demektir. Bu karşılaştırma yapılamaz.
* Denizden alınan bir bardak suyun sıcaklığı, deniz suyunun sıcaklığından küçüktür. / Sıcaklık miktara bağlı
değildir. Denizden alınan bir bardak su ile deniz suyunun sıcaklıkları aynıdır.
* Enerji alan (veren) maddenin ısısı artar (azalır)./ Artan ( ya da azalan) ısı değil, iç enerjidir.
* Sıcaklık bir sistemdeki rastgele hareket eden moleküllerin ortalama kinetik enerjisidir./ Sıcaklık; enerji değil,
maddenin moleküllerinin titreşim enerjilerinin karşılaştırılmasını sağlayan bir parametre, bir ölçüdür.
* 40 °C sıcaklık, 20 °C sıcaklığın iki katıdır./Katlar(oranlar), Celsius(0C) dereceye göre değil Kelvin(0K)
dereceye göre belirtilmelidir. 40 0K sıcaklık 20 0K sıcaklığın iki katıdır.
* Düşük sıcaklık için bir limit yoktur./Düşük sıcaklık için limit vardır ( -273 0C ya da 0 0K : Mutlak sıfır )
* Mutlak sıfır sıcaklığında cismin tüm taneciklerinin hareketi durur./ Mutlak sıfır sıcaklığında, atomik hareketler
durmaz.
* Mutlak sıfır sıcaklığında bir cisim kütleye sahip değildir./ Mutlak sıfır sıcaklığında, kütle var olmayı sürdürür.
* Mutlak sıfır sıcaklığının altına inilebilir./ Mutlak sıfır sıcaklığının altına, pratikte ya da teoride inilemez.
* Mutlak sıfır sıcaklığı deneysel olarak ulaşılan minium sıcaklık değeridir./ Mutlak sıfır sıcaklığı teorik olarak
hesaplanmış bir değerdir. Deneysel bir değer değildir.
* Kazaklar insanları ısıtır./ Kazaklar insanları ısıtmaz, ısı kaybını önler.
* Soğuk akabilir./ Soğuk kavramı, fiziksel bir ergiye karşılık gelmez
* Isı ve sıcaklık aynı şeydir./Isı, enerjinin bir türü, sıcaklık ise titreşim şiddetinin karşılaştırılma ölçüsüdür.
* Isı ve soğukluk sıvılar gibi akar./ “Soğukluk” fiziksel bir ergi değildir, olmayan ergi akmaz. Isı, sıvılar gibi
akmaz.
4
www.hgafizik.com
* Soğuk bir kış günü, uzun süre dışarıda kalmış araç kapı kolunun (plastik) sıcaklığı, araç kaportasının (metal)
sıcaklığından yüksektir./ Sıcaklıklar aynıdır, fakat ısıl iletkenlik sebebiyle hissedilenler arasında fark oluşur.
* Saunada demir çivilerin sıcaklığı, ahşap döşemenin sıcaklığından yüksektir./ Sıcaklıklar eşittir. Isıl iletkenlik
kaynaklı olarak hissedilen sıcaklıklar farklıdır.
Olmayan ergi!: Bu kavram yanılgıları aslında maddenin (çayın veya deniz suyunun) olmayan ısısı, varmış gibi bir
algıya götürebilir. Çayın veya deniz suyunun yada başka bir maddenin ısısından bahsedilemeyeceğinden, olmayan
ısılarının karşılaştırılması matematikteki olmayan ergi (Reductio ad absurdum) tekniğine benzetilebilir.
10. DALGALAR
* Dalgalar madde taşır/ Tüm dalgalar enerji taşır, hiçbir dalga madde taşımaz.
* Bir elektromanyetik dalga, içerisinden hareket edeceği ortama ihtiyaç duyar./ E.M.Dalgalar yayılmak için ortama
ihtiyaç duymazlar. Zira onlar boşlukta da yayılabilirler.
* Dalgalar enerjiye sahip değildir./ Dalgalar, enerji taşıyan sarsıntılardır, enerjileri vardır.
* Tüm dalgalar aynı yolla yayılır./ Dalgaların farklı yayılma yolları vardır. (Madde, E.M.D, Enine, Boyuna)
* Aynı ortamdaki büyük dalgalar küçük dalgalara göre daha hızlı yayılır./ Aynı ortamdaki aynı tür dalgaların
yayılma hızları aynıdır. Boyut hızı etkilemez.
* Işığın farklı renkleri farklı dalga türlerine karşılık gelir. / Tüm ışık dalgaları ( E.M.D) aynı türden dalgalardır.
* Parçacığa eşlik eden dalgalar(madde dalgaları) elektromanyetik dalgadır./ Madde dalgaları E.M.D değildir.
11. IŞIĞIN DALGA YAPISI
* Işık bir parçacıktır./ Işık parçacık değildir. Işığın kütlesi yoktur.
* Işık dalga ve parçacığın karışımıdır./ Işık, foton denen kütlesi olmayan enerji yüklü taneciklerden oluşur
dalgalar halinde yayılır.
* Işık dalgaları ile radyo dalgaları aynı şey değildir./ Radyo dalgaları da ışık dalgasıdır. Her ikisi de E.M.D dır.
* Kırılma sırasında ışığın özellikleri değişir./ Kırılma sırasında ışığın frekans, renk, sürat, v.s. gibi salt kendine
ait olan hiçbir özelliği değişmez.
* Işığın hızı ortama göre değişir./ Işığın hızı (sürati) sabittir ortama göre değişmez. Ortalama hız değişir.
* Işığın hızı azaltılabilir (arttırılabilir). / Işığın hızı değiştirilemez. Artırılamaz, azaltılamaz.
5
www.hgafizik.com
* Madde ile ışık etkileşmez./ Madde ile ışık etkileşebilir. (Soğurma, basınç, fotoelektrik v.s.)
* Işığın tüm renkleri birleştirildiğinde siyah renk elde edilir./ Tüm renkler birleşirse beyaz ışık elde edilir.
* Çift yarıkta girişim ışığın dalga tepesi ve çukurunu gösterir./ Girişimdeki çizgiler, tepe ve çukurları değil
maksimum(yapıcı) ve minimum(yıkıcı-sönüm) noktalarından oluşan çizgileri ifade eder.
* Dalga tepesinde ışık, dalga çukurunda karanlık vardır./ Dalganın bütünü ışığa karşılık gelir.
* Kırılma sırasında, ışığın frekansı (rengi) değişir./ Kırılma sırasında frekans değişmez.
12. DOĞRU AKIM DEVRELERİ
* Dirençler yük tüketir./ Dirençler yük tüketmez, elektriksel enerjiyi ısıya dönüştürür.
* Yüklü tanecikler direnç üzerinden geçerken yavaşlar./ Devre üzerinde yük hareketi her noktada aynıdır.
* Akım ile gerilim aynı şeydir./ Akım ile gerilim aynı şey değildir.
* Bir pilin içerisinden akım geçmez./ Piller kapalı devrenin bir parçasıdır ve üzerlerinden akım geçer.
* Büyük cisimler büyük dirence sahiptir./ Dirençlerin büyüklüğü boyla doğru kesitle ters orantılıdır.
* Bir devrede akım geçmesi için kapalı bir ilmek halinde olması gerekmez./ Devre kapalı(ilmek) olmazsa devreden
akım geçmez. (Bu bir devre olmaz)
* Akım devreden geçerken tüketilir./ Akım sabittir devreden geçerken artmaz azalmaz.
* İletkenlerin direnci yoktur./ Tüm maddelerin (iletkenler dahil) dirençleri vardır.
* Paralel bağlı dirençlerin eşdeğer direncin değeri en büyük direncin değerinden büyüktür./ Parelel bağlı dirençlerin
eşdeğer direnci en küçük dirençten daha küçüktür.
* Akım yük fazlalığıdır./ Akım yük fazlalığı anlamına gelmez. Akım elektron hareketidir.
* Büyük piller daha büyük gerilim uygular./ Gerilim boyutla doğrudan ilgili değildir.
* Güç ve enerji aynıdır./Güç ve enerji farklı kavramlardır.
www.hgafizik.com
6
13. MAGNETİK ALANLAR
* Kuzey ve güney kutup, pozitif ve negatif yük ile aynıdır./ Manyetik kutuplar ile yükler aynı şey değildir.
* Magnetik alan çizgileri bir kutuptan çıkar diğer kutuptan sona erer./ Manyetik alan çizgileri tam halkalar
oluşturur. Mıknatıs içinde de mevcutturlar.
* Kutuplar izole edilebilir./ Kutuplar izole edilemez.
* Magnetik alanlar elektriksel alanlarla aynıdır./ Manyetik alan ile elektrik alan farklı alanlardır.
* Hareketsiz yüklü cisimleri magnetik kuvvet hareket ettirir./ Yüklü cisimler, ancak hareketli ise manyetik
kuvvete maruz kalırlar.
* Magnetik alan çizgileri iki boyutlu çizilebilir./ Manyetik alan çizgileri, tıpkı kaynakları gibi üç boyutludur.
* Magnetik alan çizgileri insnaları yerküre üzerinde tutar./İnsanları yerküre üzerinde tutan kuvvet, yer çekimidir.
* Yüklü cisimler serbest bırakıldığında bir mıknatısın kutuplarına doğru hareket eder./ Durgun yüke manyetik
kuvvet etki etmez.
14. ELEKTROSTATİK
* Statik elektrik durgun elektriktir./Statik elektrik, mutlak durgun (hareketsiz) anlamında değil (potansiyel
fark kaynaklı) herhangi bir titreşim hareketinin (akımın) olmaması halidir. Cisim üzerinde oluşturulan
net(fazlalık) yük anlamına gelir.
* Statik elektrik sürtünme ile oluşur./Statik elektrik, çeşitli yollarla meydana getirilen net yük fazlalığıyla
oluşur.
* Statik elektrik elektronlardan oluşur./ Pozitif ya da negatif yük fazlalığıyla oluşur.
* Nötr cisimlerde yük yoktur./ Nötr cisimlerde yük vardır fakat pozitif yükler negatif yüklere eşittir.
* Bir kondansatörü yüklemek ona yük doldurmak anlamındadır./ Kondansatörü doldurmak, farklı cins yüklerin
karşılıklı levhalarda kutuplanmasını sağlamaktır.
* Bulutlar birbirlerine sürtünerek yüklenirler./ Bulutların yüklenmesinde, hava ile gerçekleştirilen sürtünme ve
yerle bulut arasında oluşan etki ile elektriklenme rol oynar.
* Yükler; ‘artı yük’ ve ‘eksi yük’ olarak adlandırılır./ Yükler “Pozitif” ve “Negatif” olarak adlandırılır.
* Piller yük depo ederler./ Pillerde kimyasal enerji (potansiyel fark aracılığı ile) elektriksel enerjiye dönüşür.
Yük depo edilmez.
* Elektriksel olarak yüklü parçacıklar devreden akar./ Devrede makro boyutta yüklü parçacık akışı olmayıp,
elektron hareketi vardır.
7
www.hgafizik.com
15. ELEKTRİK
* Elektrik,fiziksel bir büyüklüktür./“Elektrik”,(akım, potansiyel,güç gibi) fiziksel bir büyüklüğe karşılık gelmez.
* Elektrik bir enerji türüdür./“Elektrik” enerji değildir. “Elektriksel potansiyel enerji” enerjidir.
* Elektronlar devrede yaklaşık ışık hızı ile hareket eder./ Titreşim hızı maddesel olup bu hız ışık hızı değildir.
* Statik elektrik, elektrik akımının tersidir./ Statik elektrik ve akım karşıt kavramlar değil, farklı kavramlardır.
* Atomlar, eşit sayıda proton ve elektron’a sahiptir./İyon haline gelmiş atomlarda proton ve elektron sayısıları
eşit değildir.
* İletkenler, içerisinde yüklü parçacıkların geçmesine izin verir./ İletkenler, içerlerinden yüklü parçacık geçişine
(akışına, ötelenmesine) izin vermez.
16. ELEKTRİK AKIMI
* Akımın yönü negatiften pozitife doğrudur./ Akım yönü pozitiften negatife doğrudur. (E.A. Yönünde)
* Elektrik akımı, enerji akışıdır./ Akım, enerji akışı anlamına gelmez. Akım, yüklerin titreşmesi, bu titreşimin
iletken üzerinde iletilmesi ve bu suretle enerji iletimi olayıdır.
* Elektrik akımı olduğu sürece, elektronlar bir atomdan diğerine atlar./ Elektrik akımı, atomlar arası elektron
atlaması şeklinde değil enerjinin yük titreşimiyle iletilmesi şeklindedir.
* Elektriksel enerji devreden akar./ “Elektriksel enerjinin devreden akması” şeklinde bir kavram söz konusu
değildir. Devrede gerçekleşen olay, yüklerin titreşmesi ve bu titreşimin iletim yoluyla taşınmasıdır.
* Elektriksel güç, jeneratörden kullanıcıya doğru akar./ Akım, kapalı devrede süreklilik arz eder. Başlangıç ve
bitiş noktası yoktur.
* Elektrik akımı, elektrik kablosunun dış yüzeyinden akar./ Akım, yüklerin titreşimidir, bu durum bölgesel
değildir.
17 KARMA
* Gazların hacimleri yoktur./ Gazlar maddedir ve hacmi vardır.
* Modern fizik ve klasik fizik yasaları farklıdır./ Tüm fizik yasaları aynı temellere dayanır. Benzer sonuçlar verir.
* Klasik fizik yasalarının yerini modern fizik yasaları almıştır./ Klasik fizik ve modern fizik yasaları birbirinin
alternatifi değildir. Bu yasaların, birbirinin yerini alması söz konusu değildir.
* Compton olayı kullanılarak foton ile atom (foton ile atoma bağlı elektron) etkileşimi de açıklanabilir./ Compton olayı
foton ve serbest elektron arasında gerçekleşir.
* Yıldız ve gezegen aynı şeydir./ Yıldız ve gezegen farklı özelliklere sahip gök cisimleridir.
www.hgafizik.com
8
Download