planetler, samanyolu, asteroitler ve kuazarlar

advertisement
PLANETLER, SAMANYOLU, ASTEROİTLER VE
KUAZARLAR (QUASA)
Astronomi Yunanca Astron = Yıldız, Nomos = Kanun kelimelerinin birleştirilmesinden meydana gelmiştir.
Gök cisimlerinin hareketlerini, parlaklıklarını, birbirine ve dünyaya olan mesafelerini ve fizikî durumlarını inceleyen en eski ilim kollarından biridir. Astronomi
ilmi zamanımızdan 6500 yıl evveline kadar gider. İlk astronomi ölçmeleri Yunanlı
ilim adamları tarafından Mısır'da yapılmıştır. Meselâ Eratosthenes Milâttan 220 yıl
evvel dünyanın çevresini 24.662 mil (45.674.024 m.), çapının da 7.850 mil.
(14.538.200 m.) olarak hesaplamıştır. Yine aynı asırda yaşayan Hipparchus dünya
ile ay arasındaki mesafenin dünya çapının 59 misli olduğunu hesap etmiştir.
1609 da dürbünün ve daha sonra teleskopların bulunması ile feza ilmi çok
ileri gitmiştir. 1950 de radyo astronomi yolu ile görünmesi mümkün olan yıldızların sınırı 2.1022 km. olarak tespit edilmiştir.
Bilindiği gibi güneş dünyadan 1.300.000 defa daha büyük ve 153.000.000
km. uzaktadır. Saniyedeki hızı 300.000 km. olan güneş ışınları dünyamıza 8.5 dakikada gelir. Güneşin dünyadan başka sekiz gezegeni daha vardırki bunlar güneşe
uzaklıklarına göre şöyle sıralanırlar : Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn,
Uranüs, Neptün, Pluto.
1 — Merkür t
Roma mitolojisinde jüpiterin oğlu, tanrıların habercisi olarak tanınmıştır. En
küçük ve güneşe en yakın bir gezegendir. Sabahın erken saatlerinde şafakta doğuda, akşam güneşin batışında ise batıda görmek mümkündür. Hareket safhaları ayın
aynısıdır. Güneşten aldığı ışınları dünyaya gönderir. Radyo astronominin verdiği
bilgilere göre kendi etrafındaki devrini 59 günde tamamlar. Saniyedeki hızı 47 km.
dir. Dünyaya olan mesafesi 80 mil. km. ye kadar düşer. Kuvvetli bir dürbünle görülebilir. Dr. Dollfuss Merkürde atmosfer olduğunu tesbit etmiştir. Güneşe hep
aynı yüzünü gösterir. Diğer yüzü güneş görmez. Üzerindeki bulutlar çok az olduğundan Merkürdeki sıcaklık çok fazla olup bazan kurşunu eritecek dereceye kadar çıkar. Güneşi görmeyen yüzündeki sıcaklık eksinin çok altındadır. Ancak gündüz ve geceyi birleştiren bölgeler mutedil iklimler arzeder. Merkür Güneş etrafın-
54
daki devrini 88 günde tamamlarken kendi mihveri etrafında da bir defa dönmüş
olur.
•
2 —Venüs:
Güneşin 2. en yakın gezegenidir. Akşam ve sabah çıplak gözle görülebilir. Halk
dilinde Çoban Yıldızı olarak meşhur olmuştur. Eski Yunanlılar tarafından aşk ve
güzellik tanrıçası olarak tanınmıştır. Dünyadan uzaklığı 41 mil. Km. dir. En parlak olduğu zaman Siriusdan 15 defa daha parlaktır. Kendi etrafındaki devrini 247
günde tamamlar. Saniyedeki hızı 34 Km.dir. Dünya büyüklüğüne çok yakın olan
(yarıçapı R= 12.370 Km.) Venüs tıpkı ayda olduğu gibi muhtelif safhaları vardır.
Bazan tam bazah da hilâl şeklinde görülür. Üzeri boğucu karbongazı bulutlariyle
örtülüdür.
3 —Dünya:
Üzerinde yaşadığımız gezegen meydana geleli takriben 5 milyar yıl geçmiş olmasına rağmen hala son durumunu almış değildir. Dünya üzerinde ara sıra vuku
bulan zelzeleler, volkanların püskürmesi sahillerin alçalıp yükselmesi bunlara birer
delildir.,
Dünyanın ağırlığı 5970 Trilyon ton, hacmi ise 1.083.320 Km3 dür. Dünya ken-.
di hacmindeki su küresinin ağırlığından 5,5 defa daha ağırdır. Dünyanın ekvotardaki çapı 12.757 Km. olup Güney Kutbu ile Kuzey Kutbu arasındaki mesafe
12.714 km. dir. Tam küre olmayıp kutuplarda içeri doğru basıktır. Dünya kendi
etrafındaki devrini 23 saat 56 dakikada yapar. Senelik ortalama hızı 30 km/sn
dir. Bu ortalama hız ile güneş etrafındaki bir senelik devrini 940 mü, km. lik yol
giderek yapar. Dünya kendi Prezisyonunu (daire hareketini) 26.000 yılda tamamlar. Dünya üzerindeki Güney va Kuzey kutupları birer nokta değildirler 12 m. çapında bir daire içinde hareket halindedirler. Güneş sistemi ile beraber saniyede 19
km. yol aldığı gibi ayrıca bizimde dahil olduğumuz saman yolu ile de saniyede 270
km. hızla dönmektedir. Demek oluyorki Feza sistemi devamlı surette dönmektedir.
4 — M a r s (Merih) :
Güneşe mesafesi 228 mil. km. olup yörüngesi üzerindeki hızı 23 km/san.dir.
Yörüngesi oldukça değişkendir. Dünyaya olan mesafesi 57-374 km. arasında değişir. 15 veya 17 senede bir defa Marsı net olarak görüp üzerindeki durumu teşhis
etmek mümkündür. 1956 ağustosunda Merih Dünyaya en fazla yaklaştığı sırada
parlak bir yıldız olarak görmek mümkün olmuştur. Üzerinde kesif bir sis tabakası
mevcuttur. Üzerindeki beyaz lekenin kışın büyüyüp yazın küçülmesi Merih'te karbondioksit ve buz tabakasının, dolayısı ile hayat olabileceği kanaati kuvvetlenmektedir. Büyük bir ihtimalle yosun ve sarmaşık gibi bitkilerin olabileceği ihtimal dahilindedir. Büyük ve sarp dağlar mevcut değildir. Fakat kraterler vardır.
Marsda bir gün 24 saat 37 dakika, senede 687 günden ibarettir. Merih üzerkıdekî şsritvari lekeler 1877 de tesbit edilmiştir. İlim adamı Lowell ve Dr. Dollfuss
bu lekeler üzerinde uzun müddet çalışmışlar ve bunların su kanalları olabileceği
kanaatına varmışlardır.
55
Marsın iki gezegeni Fobos (Phobos) ve Deymos (Deîmos) devamlı olarak etrafında döner. Mars'a yakın olanı Fobos (5000 km. mesafededir.) Mars'ın etrafını
günde (Mars günü) üç defa döner.
Mars'ta hava henüz kararmadan sıcaklık donma derecesinin altına kadar düştüğünden, ilerde Mars'a yapılacak seyahatlerde veya oradaki ikâmet edilecek zamanda üzeri kubbeli sığınaklardan faydalanmak gerekmektedir.
Gidiş dönüş 9 ay sürer.
5 — Jüpiter:
Gidiş dönüşü 5 sene sürecek olan en büyük gezegendir. Dünyaya en yakın olduğu zaman mesafesi 590 mil. km.'dîr. Güneşin etrafındaki devrini 12 yılda tamamlar. Saniyedeki hızı 13 km.dir. Jüpiter kendi ekvator'una parelel şeritler halinde görülmektedir. Kuzey Kutbu'na yakın yerinde, büyük bir kırmızı leke mevcuttur. Aya göre 4 defa büyük ve parlaktır. Çapı 3000-5000 km. arasındadır. Ekseni etrafındaki devrini 1.8-16.7 günde tamamlar. Jüpiteri dürbünle net olarak
görmek mümkündür. Jüpiterin yüzeyindeki sıcaklık —130°C derece civarındadır.
Jüpiter'de amonyum ve metan gazları olduğu tesbit edilmiştir^ Su olabileceği imkânsızdır. Jüpiterin kurtulma hızı 60 km/san, dir. Dünyada ise bu değer 11.3 km/
san. dir. Jüpitere inmek mümkün olsa dahi bugünün tekniğine göre ayrılmak imkânsızdır. Jüpiterin 12 peykinden 8 i ehemmiyetsiz kürelerdir. Fakat Callisto ve
Ganîmed peykleri Merkürden daha büyüktür.
6 — Satürn:
Çıplak gözle görülebilen en parlak gezegenlerden biridir. Etrafındaki halkası
astronomi dürbünleri ile görülebilir. Güneş etrafındaki devrini 29,46 yıida tamamlar. Dünyaya en yakın olduğu zamanki mesafesi 1200 mil. km. dîr. Satürn'ün etrafı kendi ekvatoruna parelel bulutlarla kaplıdır. Satürn'ün halkası kendisine kıyasla daha da parlaktır. Halkanın 9 planeti vardır. Bu planetlerden Titan'ın çapı
6.000 km. dir. Kurtulma hızı 3 km/san, dir. Satürnde atmosfer olması kuvvetle
muhtemeldir. Gidiş-dönüş 11 sene sürer.
7 — Uranüs, Neptün, Plut© t
Güneş sisteminin bu üç gezegeninden Uranüs berrak bir gecede çıplak gözle
görülebilir. Neptün ve Plüton ise dürbünsüz görülemez, Uranüs 1781 de, Neptün
1846 da, Pluto ise 1930 da keşfedilmiştir.
Neptün'ün saniyedeki ortalama hızı 5,5 km., Pluto'nun ise saniyedeki ortalama
hızı 5 km.dir. Uranüs'e gidiş geliş 30 sene sürdüğü halde Neptün'e 60 sene sürer.
Samanyolu:
Sakin bir gecede gökyüzüne bakıldığında 100 milyarın üzerindeki yıldızların
bir araya gelerek bir sistem meydana getirmişlerdir ki buna Samanyolu veya
Galexi sistem! denîr.
*
İlim adamlarının bu sistem hakkında tam bir bilgi veremediklerinin sebebi,
dünyamızdan sistemin ancak yüzde onbeşinin görünüp diğer kısımlarının daimi bir
bulut tabakası altında bulunduğundandır. Son zamanlarda radyo astronomi île
yıldızların birbirlerile kıyaslanması neticesi bizleri oldukça bilgi sahibî etmiştir.
56
.
-
57
Aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi Samanyolu sisteminin eni 16.000 ışık yılı,
boyu 80.000 ışık yılı ve merkezinin güneşe olan mesafesi ise 27.000 ışık yılı civarındadır.
Güneş, Galaxis yüzeyinin biraz kuzeyine düşer.
Samanyolu yüzeyinin çapı 25—30 kpc arası
En büyük düşey çap 5 kpc
•
'
:
Basıklığı 0.8
Güneş merkezinden mesafesi 8 kpc Galaxi boylamı L =
325 derece Güneş etrafındaki dönme hızı 270 km/san.Güneş etrafındaki bir turu 230.10 6 senede tamamlar.
Samanyolunun görünmeyen kısımlarının önündeki gaz bulutlarına Galaxi sisi
denir.
Bir ışık yılı = 9.46.10' 2 km.
1 pc (parsec)- ' = 3.26 ışık yıh = 3.087.10' 3 km. 1.
kpc (kiloparsec) = 1000 pc
Asteroitler:
Feza incelemeleri yapılırken bilhassa- Merihten sonra 400 mil. km. ötede büyük kaya parçaları şeklindeki yıldızsı gezegenlere 2. derece gezegen veya asteroit
denir.
Bunların yarıçapı bazen bir kaç yüz km. yi bulur meselâ 1908 de Sibirya'ya
düşen meteor bir asteroit idi.
Hareket halinde olan bu gök cisimleri atmosfere girerlerse sürtünmeyle akkor
haline, gelerek ışık saçmak suretile yere düşerler ki halk arasında buna yıldız
kayması denir. Dünyaya gelen meteorlar küçük parçalar halinde olduğu gibi, tonlarca ağırlıkda büyük parçalar halinde de olabilirler. ' • . : . .
Şimdiye kadar tesbit'edilebilen büyük meteorlardan birisi Hoba - Meteor Güneybatı Afrika'ya, 2. si de Ahnighito - Meteor Grönlanda düşmüştür. Ağırlıkları
yaklaşık olarak 60 ton, olup demir; ve nikel karışımından meydana gelmiştir. Yeryüzüne düşen meteorlar parçalandıklarından tam olarak çapların ölçülmesi im-
58
kansızdır. Meydana getirdikleri çukurlardan ağırlıkları ve büyüklükleri hesaplanabilmektedir.
Arizona meteorunun ağırlığının en az 50.000 ton olduğu tahmin edilmekte
dir. Yapılan kimyevî araştırmalardan anlaşıldığına göre meteorlar 30 çeşit materiyaldan meydana gelmiştir.
,
1801 de keşfedilen CERES, 767 km. çapında bir asteroit olup bunun'gibi
2000 nin üzerinde asteroit keşfedilmiştir. Bunların 40.000 civarında olduğu tahmin edilmektedir.
Bazılarının yörüngesi biçimsiz bir elips olup güneşe fazla yaklaştıklarından
yanmaktadırlar. Meselâ 1955 de İCARE asteroiti güneş tarafından yutulmuştur.
1937 yılında HERMES asteroiti de dünyamıza 730.000 km. yaklaşmak suretile
dünyamız için tehlike arzetmiştir.
K u a z a r l a r (Quasar) :
Yıldızların uzaklıkları ışık yılı ile ölçülür. Bir ışık yılı = 9.5 tirilyon Km.
dir. Yıldızların yaşları renklerine göre hesaplanır. Genç yıldızlar mavi ışık, orta
yaşta olanlar sarı ışık, ihtiyar yıldızlar da kırmızı ışık yayarlar.
Radyo astronomi yolu ile radyo dalgalarından faydalanılarak yıldızlar hakkında kesin bligiler elde edilmiştir. Radyo astronomi, yüksek voltaj altında çalışan 30 m. çapındaki radarlarla radyo dalgalarını değerlendiren bir ilim koludurSamanyoluna ait olup ışığı olmayan yalnız radyo dalgaları yayan sönmüş
yıldızlar hakkında kati bilgiler bu ilim yolu ile elde edilmiştir. Carnbridge'deki
böyle bir istasyon vasıtası ile elde edilen ve bir pafta sistemi ile isimlendirilen
3 C 50, 3 C 51... 3 C 273... yıldızlarına Kuazarlar (Quasar) yani yıldız benzerleri denilmektedir.
Bunlar Samanyolunun etrafını bir yörünge ile en az yüz defa sarabilecek
kudrette ışık yayan güneşten daha büyük yıldızlardır. Bunların küçük görünmesinin sebebi dünyamızdan çok uzakta olmalarından ileri gelmektedir. Meselâ
3 C 273 Kuazarının dünyadan uzaklığı iki milyar ışık yıldır. Rus astronomu
Choklovsky 3 C 286 Kuazarının dünyaya uzaklığının 10 milyon ışık yılı olduğunu
hesaplamıştır.
İngiltere'de Sussex'deki Hertsmonceux Rasathanesindeki gök bilginlerinden
Dr. Lynden - Bell'e göre kainatı meydana getiren öteki samanyollarınin merkezlerinde de faal ya da sönmüş birer yıldızsı (Quasar) gök cisimleri bulunmaktadır.
Zamanla bu süper yıldızlarda diğer yıldızlar gibi nükleer yakıtlarını bitirerek sönerler. Enerjileri biten yıldızların yerlerini atomların birbirlerine daha yakın bir
biçimde bir araya gelmelerini ve maddenin zerrecikleri arasındaki yer çekimi kuvveti alır. Kuazarlar büyük oldukları için içeri doğru olan yerçekimi de o derece
büyüktür.
Böylece yerçekimine karşı denge sağlayacak bir enerji kalmadığından yıldızsı
gök cisimleri çekimin tesiri ile içeri doğru çökme yaparlar. İlim .adamlarının
«Schwarzchild çapı» adını verdikleri büzülen Kuazarların yok olmalarının sebebi,
yer çekimi kuvvetinin bu çap içinde çok kuvvetli olması ve bir ışık veya radyosyon sızmasının önüne geçmesinden ileri gelmektedir.
59
HaberLer, Ankara'da elde edilen bilgilere göre düzenlenmektedir.
Herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi içint meslekdaşlanmızın dergide yayınlanmasını uygun buldukları haberleri odamız
merkezine zamanında bildirmelerini önemle rica ederiz.
YAYIN KURULU
SEMİNER
1968—1969 yılı icra plânında, «belirli büyüklüğün altındaki belediyelere,
imar plânı uygulamasını doğrudan doğruya yapmak üzere ücretli bir hizmet sağlama» görevi, İller Bankasına Genel Müdürlüğüne verilmiş olup bu hizmetin en iyi
şekilde görülebilmesi için, Banka merkez ve bölge teşkilâtında görevli Harita Kadastro Mühendisleri ve Mimarların iştiraki ile 30.3.1970 —- 3.4.1970 tarihleri arasında bünyevi bir seminer düzenlenmiştir.
□
Üyemiz Kerim KEÇECİ ile Kemal ÖZDEN Şehircilik çalışmaları ile ilgili ve 7
ay sürecek olan kursa katılmak üzere Hollanda'ya gitmişlerdir. Tebrik eder
ilerdeki çalışmalarında başarılar dileriz.
D
Tabu ve Kadastro Meslek Okulu Mezunları Derneği kurulmuştur.
Tebrik eder, çalışmalarında başarılar dileriz.
SOYADI DEĞİŞİKLİĞİ
D
Üyelerimizden Yiğit AYAZ soyadını mahkeme kararıyla ADİLOĞLU olarak değiştirmiştir. Duyurulur.
ATANMA YÜKSELME ve YER DEĞİŞTİRMELER
.
D
İsmail Hakkı GÜNEŞ, Tapu ve Kadastro Gn. Md. lüğü Fen Müşavirliği Kontrol ve Araştırma Şubesi Uzmanlığı görevine,
□
Fikri ÇALİŞKAN, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Fen Müşavirliği Yenile
me İşleri Grup Amiri görevine,
D
Salih AKDERELİ, Afyon Tapu Fen Amirliği görevine,
Q
Ziya ÇOBAN, Kartal Tapu Fen Amirliği görevine,
□
Sami ÇERÇİOĞLU, Beşiktaş Tapu Fen Amirliği görevine,
□
Rumi BAĞDAT, Ödemiş Tapu Fen Amirliği görevine,
D
Sait ALSANCAK, Kırıkkale Tapu Fen Amirliği görevine, D
Feridun ÜLSEVER, Tekirdağ Tapu Fen Amirliği görevine,
60
Şerif Hekimoğlu, Bafra Tapulama Md. lüğü Kontrol Mühendisliği görevine,
Mehmet TURCÂN, Beykoz
»
»
»
»
»
Ercan OMU, Burdur
»
»
»
»
»
Celâl ÖNER, Ceyhan
»
»
»
»
»
Suat EROCAK, Çatalca
»
»
»
»
»
Halil KAYNARCA, Elâzığ
»
»
»
»
»
Mehmet DOĞAN, Gaziantep
»
»
»
»
»
M. Feı ruh AKTUĞ, Gebze
»
»
»
»
»
Cemal GEZER, İskilip
»
»
»
»
»
Ahmet SÂNfÂLP, Kırşehir
»
»
»
»
»
Yunus AKAY, Konya
»
»
»
»
»
Ömer AYDİN, Rize
»
»
»
»
»
Hüseyin ÇEVİK, Saray
»
»
»
»
»
Nurettin OZAN, Sivas
»
»
»
»
»
Ergün ÖZTÜRK, Sivrihisar
»
»
»
»
»
Alaattin ULUCAN, Tavas
»
»
»
»
»
Hüsnü AFACAN, Uşak
»
»
»
»
»
Ali AKTAŞ, Yenice
»
»
»
»
»
Faik ÇAKMAK, Yalova
»
»
»
»
»
Ahmet ÜTTÜ, Üsküdar Kadastro Müdürlüğü görevine,
Erdal AKDAG, İmar ve İskân Bak. Mesken Gn. Md. Emlâk İşleri D. Bşk. Yar.
görevine,
Mehmet KIZSLKAYA, İller Bankası Harita Dairesi Reisliği emrine,
Kâmuran KILIÇKIRAN, İmar ve İskân Bak. Plânlama, maliyet ve tescil işleri
Md. görevine,
Arif ÇAKIROĞLU, İmar ve İskân Bak. Arsa Ofisi Gn. Md. harita parselasyon
ve aplikasyon müdürü görevine,
Şahap AKKALYONCU, İmar ve İskân Bak. Mesken Gn. Md. Emlâk İşleri D.
Bşk. Arsa ve Kamulaştırma Md. lüğü kamulaştırma şefliği görevine,
Altan KÖSTERİT, İller Bankası Harita D. Reisliği emrine,
Enver ÖZTÜRK, İller Bankası Harita Dairesi Reisliği Fen Heyeti Müdür Muavinliği görevine,
Tayin edilmişlerdir. Tebrik eder, yeni görevlerinde başarılar dileriz.
61
EVLENENLER
Bayan Nazmiye D İ K E R ile Yücel G Ü N 25/l/1°70
Kutlar, mutluluklar dileriz.
günü
evlenmişlerdir.
D O Ğ A N L A R
Bayan ÇÖLLÜ, ile Mehmet ÇÖLLÜ'nün 23/9/1969 da oğullan YÜCEL, Bayan
ÖZNUR ile Seyfettin ÖZNUR'un 25/12/1969 da oğullan KORAY, Bayan
ÇAKAR ile Mahmut ÇAKAR'ın 7/12/1969 da kızları Esra ŞÜKRAN, Bayan
KARA ile Yakup KARA'nm 16/1/1970 de oğulları ATEŞ, Bayan BURÇÜK ile
Lütfi BURÇUK'un 21/10/1969 da kızları ALİYE. Bayan KEÇECİ ile Kerim
KEÇECİ'nİn 20/2/1970 de kızları PELİN Bayan EROCAK ile Suat
EROCAK'ın 5/10/1969 da. oğulları Sedat ZEKİ, Bayan BATUR ile Behdi
BATUR'un 13/6/1969 da oğulları OĞUZ, Bayan ÖZEN ile Haldun ÖZEN'in
24/1/1970 de kızları ASLIHAN, Bayan SOYKAN ile Selâhattin SOYKAN'ın
6/6/1969 da oğulları AYHAN, Bayan VARDAR ile Rıza VARDAR'ın
20/10/1970 de kızları SUNA, Bayan KARADAĞ ile Erdoğan KARADAĞ'ın
15/5/1969 da oğulları YÜCE,
Bayan ÖZDEN ile Kemal ÖZDEN'in 23/12/1969 da oğulları HAKAN,
Bayan KARATAŞ ile Cahit KARATAŞ'ın 24/1/1970 de oğulları ÜMİT,
Bayan AKSOY ile Akgün AKSOY'un 16/1/1970 de oğulları KIVANÇ,
Bayan ERSAN ile Muzaffer ERSAN'ın 24/2/1970 de oğulları GÖKHAN,
Dünya'ya gelmişlerdir.. Ana ve Babaları tebrik eder, yavrulara uzun ömürler
dileriz.
YENİ
YAYINLAR
A Hand Book on the Method of Least Squares
and the Technique of
Adjustment
AYDIN, A. Fahrettin — YAŞAR, I. Kasım
Fiat! : 20 TL.
En küçük kareler metodu ve dengeleme tekniği konularını kapsayan bir el
kitabıdır. İngilizce yayınlanmıştır.
DÜZLEM VE KÜRESEL
Trigonometri
ULSOY, EKREM
Fiatı : 12,50 TL.
İsteme Adresleri : P. K. 224 Karaköy — İSTANBUL
Necatibey Cad. No. 90 Kahini Han Kat 2
Karaköy — İSTANBUL
Trigonometrik bilgilerini, toplu, özlü ve uygulamalı olarak veren bir kitaptır.
ÖLÇME BİLGİSİ (TOPOGRAFYA)
ÖZEN, Haldun —ORMAN, Mustafa — ÖKSÜZOĞLU, Halim
Fiatı : »15 TL.
İsteme Adresleri :
Haldun Özen, Kavaklıdere Billur So. 37/9 Ankara
Halim ÖksüzoÇjlu, Küçükesat Bülbülderesi Cad. 27/2 Ankara
Mustafa Orman, Maltepe, Tandoğan, Işık So. 16/5 Ankara
Kitap özellikle inşaatçılar ve Mimarlar için gerekli ölçme bilgisi konularını
kapsamaktadır.
Yayınlanmış bulunan bu kitaplar Meslekdaşlarımızın ilgilerine sunulur.
İ L Â N
HARİTA ve KADASTRO
MÜHENDİSİ İLE FEN MEMURU ARANIYOR
EREĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI (KONYA), 4/10195 sayılı kararname ile çalıştırılmak ve yevmiye baremine intibakı ilo tayini İmar ve İskân Bakanlığına teklif
edilmek üzere bir Harita Mühendisi ile iki Fen memuru aramaktadır.
Taliplere, ayrıca 8 TL. mahrumiyet zammı ile 24 TL. şantiye, arazi, ağırlık ve
seyyarlık zammı ödenecektir.
ilgilenen meslektaşlarımızın Ereğli (Konya) Belediye Başkanlığına müracaat
etmesi ilân olunur.
63
Download