Fizyoloji

advertisement
PLASTİK REKONSTRÜKTİF
İÇERİKLERİ
KRY 701
VE
ESTETİK
CERRAHİ
ANABİLİM
DALI
DERS
Yara İyileşmesi Ve Etkileyen Faktörler
Lokal Kredi: 3
AKTS: 6
Derinin anatomi ve fizyolojisi, Yara iyileşmesinin kısa tarihçesi ve iyileşme evrelerine
genel bakış, yara iyileşmesinin evreleri, kültüre epidermal greftler, yara iyileşmesinde
biyokimyasal ajanlar (growth faktörler), yara iyileşmesinde kollajenin rolü, yara
iyileşmesini (Olumlu ya da olumsuz yönde) etkileyen faktörler.
KRY 702
Yara Bakımı Ve Farklı Dokularda İyileşme Özellikleri
Lokal Kredi: 3
AKTS: 6
Yara bakımının genel ilkeleri, topikal antimikrobiyal ajanlar, antiseptik solüsyonlar, yara
debridmanı, yara bakımında oklüziv sargılar, yanık yaralarının bakımı ve tedavisi, değişik
vücut dokularının iyileşme özellikleri, iskelet ve kalp kası ile arter ve tendon iyileşmesi,
kartilaj, kemik ve sinir dokusu iyileşmesi, fetal dönem doku iyileşmesi, yara
kapanmasında cerrahi metodlar, kötü yara iyileşmesi, hipertrofik skarlar, keloidler.
KRY 703 Kronik Yaralı Hastaların Rehabilitasyonu
Lokal Kredi: 3
AKTS: 6
Kronik yaraların tanımlamaları ve sınıflandırılmaları, kronik yaralı hastaların fiziksel
rehabilitasyonu, kronik yaralı hastaların toplum hayatına etkileri, ülkemizdeki son
durum, sağlık sistemimiz ve kronik yaralı hastalar, topluma iş gücü ve maddi olarak
maliyetleri, kronik yaralı olan hastaların toplumsal rehabilitasyonu, kronik yaralı
hastaların psikolojik rehabilitasyonu, kronik yaraları olan hastalar ve hasta yakınlarında
görülen olası psikolojik bozukluklar, bu hastalar ve yakınlarının psikolojik açıdan
desteklenmesi.
KRY 704
Yara Yeri Enfeksiyonları
Lokal Kredi: 3
AKTS: 6
Cerrahi
enfeksiyonların
tanımı
ve
sınıflaması,
temel
mikrobiyoloji,
cerrahi
enfeksiyonlarda en sık görülen mikroorganizmalar, tanıda mikrobiyolojik yaklaşım, antimikrobiyal tedavi ve ajanlar, antibiyotikler, dezenfektan ajanlar ve diğer dezenfeksiyon
yöntemleri, nazokomial enfeksiyonlar, kronik yaralı hastalarda immunoloji, yara yeri
enfeksiyonlarının cerrahi tedavisi.
KRY 705 Cerrahinin Genel Prensipleri
Lokal Kredi: 3
AKTS: 6
Cerrahinin felsefesi ve tarihçesi, sıvı-elektrolit, asit-baz dengesi, hemodinamik
bozukluklar, şok ve tedavisi, cerrahi hastalarda beslenme, transfüzyon tedavisi,
hemostaz, sigara, travma, cerrahi hastalarda tıbbi risk faktörleri, anestezi.
KRY 706
Venöz Ve Arteriyel Yetmezlik Yaraları
Lokal Kredi: 3
AKTS: 6
Dolaşım bozukluğu yaralarının etyolojisi, insidansı ve patofizyolojisi, dolaşım bozukluğu
yaralarının en sık görüldüğü bölgelerin anatomisi, vasküler cerrahinin genel prensipleri,
arteryel ve venöz yetmezliğe bağlı kronik yaralarda: tanı, korunma, tedavi,
komplikasyonlar
Dolaşım bozukluklarında acil müdahale.
KRY 707
Bası Yaraları
Lokal Kredi: 3
AKTS: 6
İnsidans ve etyoloji, bası yaralarının en sık görüldüğü bölgelerin anatomisi,bası
yaralarından korunma, bası yaralarının sınıflandırılması, yara bakımı ve cerrahiye
hazırlık, bası yaralarının tedavisi, dekübit ülserlerinin komplikasyonları, postoperatif
bakım.
KRY 708
Lenfatik Yetmezlik Yaraları
Lokal Kredi: 3
AKTS: 6
Vücutta lenf anatomisi ve fizyolojisi, lenfödem etyolojisi, patofizyolojisi ve tanı
yöntemleri, lenfödemin komplikasyonları, lenfödemli ekstremitelerde oluşan kronik
yaraların patofizyolojisi, lenfödemin önlenmesi ve tedavisi (Medikal-Cerrahi), lenfödemli
hastalarda yara bakımı.
KRY 709 Radyasyon Yaraları
Lokal Kredi: 3
AKTS: 6
Elektromanyetik alan ve radyasyon fiziği, radyasyon hasarının görüldüğü alanlar ve
etyoloji, radyasyonun biyolojik etkileri (lokal-sistemik), enfeksiyonlar, malign
transformasyon ve osteonekrosis, radyasyona bağlı yaraların tedavi prensipleri, akut
radyasyon yaralanması tedavisi, radyasyon yaralarında cerrahi tedavi, radyasyon
hasarından korunma.
KRY 710 Diyabetik Ayak
Lokal Kredi: 3
AKTS: 6
Diabetik ayağın önemi, diabetes mellitus ve komplikasyonları, diabet ve yara iyileşmesi,
diabetik arteriosklerozis ve periferal nöropati, mikroanjiyopati, diabetik ayağın tanısı,
diabetik ayağın tedavisi: fiziksel yara bakımı, enzimatik debridman, osteomyelitis ve
tedavisi, enfeksiyon ve tedavisi. Cerrahi tedavi prensipleri ve flep Cerrahisi.
08.06.2011
Prof. Dr. A. Eksal KARGI
Plastik Rek. Ve Est. Cerrahi ABD Bşk.
Download