Minimal Ekstrakorporeal Dolaşım Sisteminin (MECC) Erken

advertisement
MİNİMAL EKSTRAKORPOREAL DOLAŞIM
SİSTEMİ (MECC)
Nihal Kolbaş, Koray Ak, Hilal Can, Alper Kararmaz,Yaşar Birkan,
Selim İsbir, Sinan Arsan
Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı
İstanbul
KPB olumsuz etkileri
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Yaygın yabancı yüzey
Yüksek miktarlarda prime hacmi
Hemodilüsyon
Kan ve kan ürün transfüzyon ihtiyacı
Reperfüzyon hasarı
Organ disfonksiyonları
Sistemik embolizasyon
Post-op kanama eğilimi
Post-op stokin seviyelerinde artış
Roller pump ile ilişkili kan elemanlarının hasarı
Sistemik İnflamatuar Yanıt Sendromu (SIRS)
KPB olumsuz etkileri
Kardiyopulmoner bypass (KPB) sırasında kanın endotel
kaplı olmayan sentetik yüzeylerle sürekli temas etmesi ve
sonrasında tekrar vücut dolaşımına katılması, spesifik immun
ve non-spesifik inflamatuar yanıtlar oluşturur.
Spesifik immun yanıt genel olarak kuvvetli bir etki
oluşturmaz. Non-spesifik inflamatuar yanıt ise KPB’ın ilk
dakikalarından itibaren çok güçlü inflamatuar yanıt
oluşturabilir.
KPB olumsuz etkileri
İnflamasyon normalde patolojik bir durum değildir.
İnflamatuar reaksiyon fizyolojik olarak organizmanın
endojen veya ekzojen uyaranlara karşı başlattığı, yaşamın
devamı için gerekli, fakat spesifik olmayan bir yanıttır.
Bu yanıtın biyolojik amacı, uyaranın neden olduğu hücresel
yaralanmayı tamir etmek, hücre ve yabancı cisim atıklarını
temizlemek, bakteri ve/veya uyaranı sınırlandırarak
organizma üzerine olan zararlı etkileri engellemektir.
Eğer uyaran organizmada inflamasyonu tetiklerken belli
eşik değeri aşılırsa o zaman Sistemik İnflamatuar Yanıt
Sendromu (SIRS) bulguları ortaya çıkar.
Kardiyak Cerrahi Hasta Profili
• İlaç kaplı stentler
• Kompleks perkütan girişimler
• Medikal tedaviler (statinler)
•
•
•
•
Daha yaşlı hasta popülasyonu
Co-morbit (KOAH, KBY)
Ventrikül fonksiyonları bozuk
Redo vakalar
Yüksek riskli hasta profili
KKPB alternatif yöntemler
Mini devreler
Yumuşak rezervuar
Kaplı devreler (Heparin, Albumin vs.)
Kardiyotomy suction bulunmayan devreler
Minimal ekstrakorporeal dolaşım sistemleri (MECC)
SIRS azaltmak
MECC
Bu yanıtın biyolojik amacı, uyaranın neden olduğu
hücresel yaralanmayı tamir etmek, hücre ve yabancı
cisim atıklarını temizlemek, uyaranı sınırlandırarak
zararlı etkileri engellemektir.
Eğer uyaran organizmada inflamasyonu tetiklerken belli
eşik değerini aşarsa, Sistemik İnflamatuar Yanıt
Sendromu (SIRS) bulguları ortaya çıkar.
MECC
MECC Avantajları
Minimum yabancı yüzey teması
• Arter-Venöz line
• Venöz bubble trap
• Oxygenator
Minimum prime hacmi
• Retrograde Autolog Priming (RAP)
• Sıfıra kadar düşürülebilir
Minimum hemodilüsyon
• Minimum kan transfüzyonu
MECC Avantajları
Centrifugal pump
• Aktif venöz drenaj
• Kan elemanları hasarı
Yüzey kaplama sistemleri
• %100 kaplı
• Arttırılmış biyouyumluluk
• Düşük doz heparin
• ACT 200sn-240sn
MECC Avantajları
Düşük doz kan kardiyopleji
• MECC Kan kardiyopleji
• 380 ml kan + 15 - 25 ml Potasyum Konsantrasyonu
• KCl % 7.5 40 ml + MgSO4 5 ml
• Intermittent 20 dk
• Bolus / 200 ml / 120 ml / 90 ml
• KKPB 4:1 Kan kardiyopleji
• 1000 ml kardiyopleji
• 800 ml kan : 200 ml plegisol
28/10/14
MECC
• Çalışma Grubu n=50
MECC
Quadrox oxygenator + centrifugal pump
CABG n=45, MVR=2, AVR=1, AVR+MVR=1, ASD=1
• Kontrol Grubu n=50
KKPB
Dideco EVO oxygenator + roller pump
CABG n=50
BULGULAR
MECC
KKPB
p DEĞERİ
KPB Zamanı
66±23 dak
79±19 dak
P 0.0030
Prime Volüm
180±24 ml
1000±70 ml
P 0.0001
Kardiyopileji
18±6 ml
300±50 ml
P 0.0002
ACT
210±20 sn
450±50 sn
P 0.0001
Hct15.dak.
%28±5
%25±4
P 0.0030
Hct KPB sonrası
%31±4
%26±3
P 0.0010
Kan Transfüzyonu
0.04±0.20 Ü
0.18±0.39 Ü
P 0.0020
Balans
102+32 ml
474+54 ml
P 0.0001
SONUÇ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Daha düşük prime volüm
Daha az kardiyoplejik solüsyon
Daha az hemodilüsyon
Daha yüksek hematokrit seviyesi
Daha az kan ve kan ürünü transfüzyonu
Daha kısa ACT zamanı
Daha az Post-op komplikasyon (kanama eğilimi vs)
Daha az yabancı yüzey teması
Daha düşük Post-op stokin seviyesi
LİTERATÜR
• MECC konvansiyonel KPB'tan daha fazla biyouyumluluğa
sahip olduğundan, ameliyat sonrası özellikle yüksek riskli
hastalar için biyolojik bir profil sağlamaktadır.
• Jostra MECC sistemi; Jostra AG, Hirrlingen, Almanya.
• MECC’in KPB gerektiren hastalar için güvenli bir alternatif
olduğu, kan ve kan ürünü transfüzyon gereksinimi alt sınırlarda
tuttuğu ve kan elemanlarına daha az zarar verdiği bildirilmiştir.
•The Society of Thoracic Surgeons by 2007.
LİTERATÜR
• Minimal invaziv kapalı devreler kullanarak yapılan
operasyonlarda hematokrit değerleri ve kan nakil oranları
konvansiyonel KPB göre daha düşüktür.
• Minimally Invasive Closed Circuit Versus Standard
Extracorporeal Circulation for Aortic Valve Replacement
Ann Thorac Surg
2007;83:586 –91
• 1000 hastaya varan vaka sayıları ile yapılmış çalışmada MECC
kullanımının; hemodilüsyon, kan transfüzyonu, yoğun bakım
kalış süresi, SIRS ve nörolojik bozuklukları azalttığı rapor
edilmiştir. Araştırmalar devam etmektedir.
• Alevizou et al Interact Cardio Vasc Thorac Surg 2009;8:457466
LİTERATÜR
• MECC ile KPB’ın özellikle kronik böbrek yetmezliği olan
hastalarda hemodilüsyonu azaltarak potansiyel yararlar sağladığı
ve kan nakil ihtiyacını minimuma indirdiği bildirilmiştir.
• Ann Thorac Surg 2007; 84:1422-7
• MECC sistem, önemli ölçüde azaltılmış line uzunlukları ve
bileşenleri göz önüne alındığında, kanın yabancı yüzey temasını
en aza indirdiğinden sistemik inflamatuar yanıtı azalttığına
inanılmaktadır.
• David Fitzgerald CCP MECC Circuits Should be a
Standard in Adult CPB-PRO
YORUM
•
•
•
•
•
•
•
•
Güvenli bir perfüzyon tekniği,
Umut verici bir gelişme,
Daha az zararlı bir yötem,
Minimum kan ve kan ürünü transfüzyonu,
Uygulanabilir bir seçenek,
Henüz bir dezavantaj bildirimi yok,
Klinik yararı olduğu son derece net,
KKPB sisteminin yerine geçebilecek bir potansiyale sahip.
ÖNERİ
• KVC multidisipliner bir ekip çalışması gerektirir.
•
•
•
•
•
•
Cerrahi Ekip
Anestezi Ekibi
Perfüzyon Ekibi
Ameliyathane Ekibi
Yoğun Bakım Ekibi
KVC Klinik Ekibi
• Bilgi, beceri ve donanıma sahip kompleks bir takım olmalıyız.
Bir ameliyat sadece operasyon süresi değil, öncesi ve sonrası da
en az operasyon süreci kadar anlamlı ve değerlidir. Gerçek
başarı ekibin ortak çalışması ve özeniyle elde edilecektir.
TEŞEKKÜRLER
Download