Açıklama kitabına dört bakış ve yorumlama metodları

advertisement
AÇIKLAMA, ESİNLEME, VAHİY
Bu kitabı doğru anlayışla okuyalım:
“Ne de masallara ve sonsuz cins kütüklerine dikkat çevirmesinler.
Bunlar sade boş boş tartışmalara sebep oluyor. Allah kendi evini
imanla idare ediyor, ve o tür şeyler bunun için fayda getirmiyor.
Öğretişimizin asıl maksadı sevgidir - temiz bir yürek, iyi bir vicdan ve
ikiyüzlü olmayan bir imandan gelen sevgi.” (1.Tim. 1:4-5)
“Öyle birisi gurur doludur ve hiç bir şey bilmiyor. Hastalık derecesinde
seviyor, sorular sorsun ve bir söz üzerine kavga etsin. Bunlardan sade
kıskançlık, kavga, kötü laflar, kötü şüpeler çıkıyor.” (1.Tim. 6:4)
“Açıklama kitabı gözyaşlarıyla yazıldı, ve
ancak gözyaşları döken onu anlayacak.”
(G. Bengel)
Açıklama kitabına dört bakış
ve yorumlama metodları
ÇAĞDAŞ bakış
SEMBOLİK bakış
AHRET bakışı
TARİH bakışı
Kitaba dört bakış
Kitapta geçen olaylar hepsi
Yuhanna'nın zamanında ve
hemen sonra gerçekleşti
ÇAĞDAŞ bakış
Kitabın
yazılışı
İmanlıların İsa’nın
alınışıı
gelişi
Kitaba dört bakış
Kitapta, Yuhanna’nın zamanından dünyanın sonuna kadar
önemli tarih olayları açıklanıyor.
TARİH bakışı
Kitabın
yazılışı
İmanlıların İsa’nın
alınışıı
gelişi
Kitaba dört bakış
Kitapta geçen olaylar hepsi
imanlıların alınışından sonra
gerçekleşecek.
Kitabın
yazılışı
AHRET bakışı
İmanlıların İsa’nın
alınışıı
gelişi
Kitaba dört bakış
SEMBOLİK bakış
Kitabın
yazılışı
Kitapta geçen olaylar her
zaman için geçerli olan ruhsal
hahkikatlar anlatıyor.
İmanlıların İsa’nın
alınışıı
gelişi
Giriş soruları: (1) Hangi ad kullanalım?
'Esinleme' ve 'Vahiy' = 'Allahtan gelen bir haber’ demektir.
 ama 2.Tim. 3:16 “Kitabı-Mukaddes'in hepsi Allahın
soluğundan geliyor”
 İncilin sade bir kitapçığına 'Esinleme' dersek, sanki öbür
kitapçıklar Allahtan gelen esinleme değilmiş gibi bir anlayış
brakacaz.
Açıklama – 1:1’e bak - Grekçe: ‘Apokalipsis’ = örtüyü çekmek,
saklı olan bir şeyi ortaya çıkarmak
Giriş soruları: (1) Hangi ad kullanalım?
Açıklanan nedir?
1. tezlerde neler olacak (1:1)
2. İsa’nın kendisi
‘apokalipsis’ = perdeyi çekmek
o perde göktür, o çekildi mi, İsa’nın kendisi görünecek
çalışmamızın amacı: anlayalım...
... değil ‘ne olacak’,
... ama ‘gelecek olan kimdir?’
Giriş soruları: (2) Kim yazdı ve ne zaman?
Kim yazdı, 1:1,4,9 ve 22:8 = yazar Yuhanna, İsa’nın apostolu, kendini
tanıtırıyor
Problem: Yuhanna İncili'ne ve mektuplara benzemiyor (başka stil)
bazıları kitabı beğenmedikleri için başka yazardan olduğunu söylediler
Ama gene de yazardır, çünkü...
1. Bu kitap kiliselerde çok çabuk yayıldı
2. En başta kimse ondan şüphe etmedi
3. İreneyus (120-150) yazdı:
“O görüm kısa bir zaman önce, neredeyse bizim
zamanımızda, yani Emperator Domitian’ın son
yıllarında verildi”
4. Tertuliyan (200) yazdı:
“Domitian baskı zamanında, İsa’nın son
akrabalarını ve Yuhanna’yı Romaya çağırtırp
işkence yaptı. Sonra Patmos’a gönderdi"
Giriş soruları: (3) Nerede yazıldı?
PATMOS adası
“Allahın haberi ve İsa Mesihin
şahitliğinden için Patmos denilen
adada bulunurdum.” (1:9)


Bugün Ege Denizinde küçük bir ada
Yuhanna'nın zamanında bir mahpus
adası olarak kullanılırdı (Belene gibi)
Giriş soruları: (4) Kime yazıldı?
Açıklama Kitabı aslında bir mektuptur
(Pavlus’un mektupları gibi)
• Bu mektup önce Efes kilisesine
gönderildi, oradan tek tek yedi
kiliseye.
• Bu yedi kilise gerçek kiliselerdir...
3. Bergama
... ama aynı zamanda bütün imanlılar
için bir örnektir.
2. İzmir
• Asya sancağında başka kiliseler vardı
(Kolose, Afrodisiyas...), ama onlara
mektup yok.
• demek, 7 sayısı seçildi ‘bütün
kiliselere mektup’ anlamınında.
4. Tiyatira
5. Sart
6. Filadelfiya
1. Efes
7. Laodikya
Giriş soruları: (4) Kime yazıldı?
• Bütün kitap yüksek sesle toplantıda
okunurdu (1:3). Bu, aşağı yukarı 75
dakka sürüyor.
• Madem bu kitap bir mektuptur, lazım
o zamanki kişilerin durumunu ve
anlayışını iyi gibi anlayalım.
• Bütün kitap TEK bir mektuptur, değil
yedi tane.
Giriş soruları: (4) Kime yazıldı?
“Efendimiz istiyor birkaç tavuk satalım,
finans lazım”
Giriş soruları: (4) Kime yazıldı?
“EFEndimiz Istiyor Birkaç Tavuk SAtalım, Fİnans LAzım”
1. Efes
2. İzmir
3. Bergama
4. Tiyatira
5. Sart
6. Filadelfiya
7. Laodikya
Bergama
Tiyatira
Sart
İzmir
Filadelfiya
Efes
Laodikya
Roma emperatorluğunun büyümesi
279
--+212
338
86
8 senesi
senesi
senesi
Avrupa ve Roma Emperatorluğu
Bugünkü bakışımız...
Hristiyan devletler
Türkiye Avrupa’
da değil
AKDENİZ ayırıyor
Müslüman devletler
Avrupa ve Roma Emperatorluğu
İsa'nın zamanında bakış ...
Türkiye daha yok
AKDENİZ birleştiriyor
İsa’nın zamnında Roma Emperatorluğu
İsa’nın zamanından Yuhanna’ya kadar neler değişti?
1. Mesih inancı çok yayıldı
Mesihçilik bütün
Roma Emperatorluğunda, İran’a ve
Hindistan’a kadar
yayıldı.
• 112 senesinde vali
Plinius yazıyor:
“Bitinya’da tapınaklar
artık boş duruyor”
Antakya
Samiriye
• Önce kiliseler anında karar
verebilirdiler, ama Açıklama
zamanında büyük
organizasyon gerekliydi.
İsa’nın zamanından Yuhanna’ya kadar neler değişti?
2. Apostollar öldü
PETRUS
PAVLUS
ANDREAS
İsa’nın zamanından Yuhanna’ya kadar neler değişti?
2. Apostollar öldü
TOMAS
FİLİP
İsa’nın zamanından Yuhanna’ya kadar neler değişti?
2. Apostollar öldü
YAKUP
BARTALMAY
İsa’nın zamanından Yuhanna’ya kadar neler değişti?
2. Apostollar öldü
• Apostollar İsa tarafından bütün kiliseyi gütmek
için otorite ve yetki aldılar.
• Onların ölümünden sonra artık yeryüzünde
son kararları veren bir organ kalmadı. Her
kilise kendi öğretişini yaymaya serbest kaldı.
• Bunun sonucu olarak kiliselerde çok fazla
yanlış öğretişler yayıldı.
İsa’nın zamanından Yuhanna’ya kadar neler değişti?
3. Mesihçiler Yahudilikten koptu
• En başta imanlılar
Yahudilerin bir sektası
olarak kabul edilirdiler
(örnek: 1.Kor. 18:14-15).
• Yahudilerin çok özel
hakları vardı, Mesihçiler de
onların yanısıra devletin
korunması altında idiler.
İsa’nın zamanından Yuhanna’ya kadar neler değişti?
3. Mesihçiler Yahudilikten koptu
• Yahudiler gittikçe daha
fazla düşmanlık yarattı.
70 senesinde Yeruşalim
yıkıldı, imanlılara lanet
etmeye başladılar.
• Ondan sonra devlet de
artık Mesihçileri farklı
bir din olarak kabul etti.
Biraz Roma tarihi
Pompayı avludan titreyerek
kaldırdım, ne vereyim domatalara?
?
Yedi önemli Romalı emperator
-60 –53
-27
-60
14
37 41 54
68
69 7981 96
0
-60
100
-5
28
45
66
70
95
Emperator DOMİTİAN
(81-96)
•
İmanlıların durumunu bütün değiştirdi
Emperator tapınışı:
• daha önceki emperatorlar ölümden sonra ‘tanrılaştırılırdı’.
• ama Diokletian daha hayatta iken kendini tanrı olarak ilan etti,
• buyurdu ki, her vatandaş ona tapsın. Onun heykelin önünde buhur
yaksın ve kurban etinden tatsın.
Kullandığı adlar:
• 86 sensesinde karar verdi herkes ona ‘Rab Tanrı’ desin. Kalabalık
içinde şöyle bağırırdılar:
• “Bakın, Tanrımız budur” - “Gökten gelen Babamız odur” - “Yeryüzüne
barış getirmek için yetki aldı.” - “Dünyanın Rabbi’ - “Zafer sana” “Kuvvet, kudret, şan, şeref sana” - “Sen kutsalsın, sen layıksın, sade
sen” - “Gel tez gel” - “Herşeyin tanrısı” - “Sonsuzluktan sonsuza kadar
sen varsın”
LİBELLİ - emperatora tapınma sertifikatları
Teadelfiya köyündeki kurban görevlilerine
“Ben, Peteres kızı, Aurelias Bellas ve kızım Kapinis ilan
ediyoruz ki, her zaman tanrılara kurban etmeye dikkat
ettik. Şimdi de senin huzurunda ve kanunlara uygun
olarak, şarap döküp kurban kestirdim, etten de tattım.
Bunun şahitleri olarak imzanınz atmanızı rica
ediyorum. Esen kalın."
“Biz seni kurban getirirken gördük."
(Aurelius Serenus ve Aurelius Hermas)
“Ben de şahitim (Hermas)"
Emperator Dekyus’un birinci senesinde, 27.Ağustos
249 senesinden
Kiliseler bu baskıya nasıl karşılık versin?
1. Kesin itaat – Rom 13:1 – “Devlete lazım boyun eğelim”
2. Karşı gitmek – 1.Kor. 10:21 – “Biz hem Rabbin
sofrasına, hem de kötü ruhların sofrasına
katılamayız”
3. Kompromis – Yuh. 21:15 - “Mecbur kalınca
baskıya boyun eğecez, Rab Petrus’u da af etti”
4. İki sınıf imanlı – Rom 14:3 - “Kuvvetli imanlılar
baskıya dayanacak, zayıflar dayanmasınlar, gene
kardeşiz. Birbirimizi olduğu gibi kabul edelim.”
Siz bir pastorsunuz, karar verin - Ama güzel düşünün:
“Bu, bizim kilise için ne demek olacak?”
Download