Başlangıçta Söz vardı. Söz Tanrı`yla birlikteydi ve Söz Tanrı`ydı

advertisement
Başlangıçta Söz vardı.
Söz Tanrı'yla birlikteydi
ve Söz Tanrı'ydı.
Yuhanna 1:1
Yaşam O’ndaydı ve yaşam
insanların ışığıydı.
Yuhanna 1:4
1
İsa şöyle dedi: “Ben
dünyanın ışığıyım.
Benim ardımdan gelen,
asla karanlıkta yürümez,
yaşam ışığına sahip olur.”
Yuhanna 8:12
2
“Yol, gerçek ve yaşam
Ben’im. Benim aracılığım
olmadan Baba'ya
kimse gelemez.”
Yuhanna 14:6
3
İsa ayağa kalktı, yüksek
sesle şöyle dedi: “Bir
kimse susamışsa bana
gelsin, içsin. Kutsal Yazı’da
dendiği gibi, bana iman
edenin 'içinden diri su
ırmakları akacaktır.' ”
Yuhanna 7:37-38
“Ey bütün yorgunlar
ve yükü ağır olanlar!
Bana gelin, ben size
rahat veririm.”
Matta 11:28
“Boyunduruğumu taşımak
kolay, yüküm hafitir.”
Matta 11:30
4
5
Tanrım, ben günahkâra
merhamet et!
Luka 18:13
Çünkü günahın ücreti
ölüm, Tanrı'nın armağanı
ise Rabbimiz Mesih
İsa'da sonsuz yaşamdır.
Romalılar 6:23
İsa ona şu karşılığı
verdi: “Sana doğrusunu
söyleyeyim, bir kimse
yeniden doğmadıkça
Tanrı'nın Egemenliği'ni
göremez.”
Yuhanna 3:3
“Sana, ‘Yeniden
doğmalısınız'
dediğime şaşma.”
Yuhanna 3:7
6
7
Öyleyse, günahlarınızın
silinmesi için tövbe edin
ve Tanrı’ya dönün.
Elçilerin İşleri 3:19
Ama günahlarımızı itiraf
edersek, güvenilir ve adil
olan Tanrı günahlarımızı
bağışlayıp bizi her
kötülükten arındıracaktır.
Kendisini kabul edip adına
iman edenlerin hepsine
Tanrı'nın çocukları olma
hakkını verdi. Onlar...
Tanrı'dan doğdular.
Yuhanna 1:12-13
1 Yuhanna 1:9
8
9
“Size doğrusunu
söyleyeyim, sözümü
işitip beni gönderene
iman edenin sonsuz
yaşamı vardır. Böyle biri
yargılanmaz, ölümden
yaşama geçmiştir.”
Yuhanna 5:24
10
“Çünkü Tanrı dünyayı o
kadar çok sevdi ki, biricik
Oğlu’nu verdi. Öyle ki,
O'na iman edenlerin
hiçbiri mahvolmasın, hepsi
sonsuz yaşama kavuşsun.”
Yuhanna 3:16
11
Oysa, bizim isyanlarımız
yüzünden onun bedeni
deşildi, bizim suçlarımız
yüzünden o eziyet
çekti. Esenliğimiz için
gerekli olan ceza Ona
verildi. Bizler onun
yaralarıyla şifa bulduk.
Jeşaya 53:5
“İşte kapıda durmuş, kapıyı
çalıyorum. Biri sesimi
işitir ve kapıyı açarsa,
onun yanına gireceğim.”
Vahiy 3:20
Mesih'in iman yoluyla
yüreklerinizde
yaşamasını dilerim.
Efesliler 3:17
12
13
“Nitekim İnsanoğlu,
kaybolanı arayıp
kurtarmak için geldi.”
Buyurun, her şey hazır.
Luka 14:17
Luka 19:10
“Bana geleni asla kovmam.”
Efendiler, kurtulmak için
ne yapmam gerekir? Rab
İsa'ya iman et, sen de ev
halkın da kurtulursunuz.
Yuhanna 6:37
Elçilerin İşleri 16:30-31
14
15
O'na inanan herkesin
günahları O’nun
adıyla bağışlanır.
Böylece Mesih İsa'ya
ait olanlara artık hiçbir
mahkûmiyet yoktur.
Elçilerin İşleri 10:43
Romalılar 8:1
İsa suçlarımız için
ölüme teslim edildi ve
aklanmamız için diriltildi.
Tanrı Oğlu'nun adına iman
eden sizlere, sonsuz yaşama
sahip olduğunuzu bilesiniz
diye bunları yazdım.
Romalılar 4:25
1 Yuhanna 5:13
16
17
“Adlarınızın gökte yazılmış
olmasına sevinin.”
Luka 10:20
Böylece imanla
aklandığımıza göre,
Rabbimiz İsa Mesih
sayesinde Tanrı'yla
barışmış oluyoruz.
Romalılar 5:1
18
İman yoluyla, lütula
kurtuldunuz. Bu sizin
başarınız değil, Tanrı'nın
armağanıdır. Kimsenin
övünmemesi için iyi
işlerin ödülü değildir.
Efesliler 2:8-9
Sözle anlatılamayan
armağanı için Tanrı'ya
şükürler olsun!
2 Korintliler 9:15
19
Ama O ışıkta olduğu gibi
biz de ışıkta yürürsek,
birbirimizle paydaşlığımız
olur ve Oğlu İsa’nın kanı
bizi her günahtan arındırır.
1 Yuhanna 1:7
“Koyunlarım sesimi işitir.
Ben onları tanırım, onlar
da beni izler. Onlara
sonsuz yaşam veririm;
asla mahvolmayacaklar.
Onları hiç kimse
elimden kapamaz.”
Yuhanna 10:27-28
20
21
“İşte ben, dünyanın
sonuna dek her an
sizinle birlikteyim.”
Nitekim bunun için
çağrıldınız. Mesih, izinden
gidesiniz diye uğrunuza acı
çekerek size örnek oldu.
1 Petrus 2:21
Matta 28:20
“Sizin ışığınız insanların
önünde öyle parlasın ki, iyi
işlerinizi görerek göklerdeki
Babanız'ı yüceltsinler!”
Matta 5:16
22
23
“Kim benden ve benim
sözlerimden utanırsa,
İnsanoğlu da kendisinin,
Babası'nın ve kutsal
meleklerin görkemi
içinde geldiğinde o
kişiden utanacaktır.”
Luka 9:26
Ot kurur, çiçek solar,
Ama Tanrımız'ın sözü
sonsuza dek durur.
Yeşaya 40:8
“Yer ve gök ortadan
kalkacak, ama benim
sözlerim asla ortadan
kalkmayacaktır.”
Luka 21:33
24
25
Hiç kaygılanmayın; her
konudaki dileklerinizi,
Tanrı'ya dua edip
yalvararak şükranla
bildirin. O zaman
Tanrı'nın her kavrayışı
aşan esenliği Mesih İsa
aracılığıyla yüreklerinizi
ve düşüncelerinizi
koruyacaktır.
Seni sonsuz bir
sevgiyle sevdim,
Bu nedenle sevecenlikle
seni kendime çektim.
Filipliler 4:6-7
Yeşaya 41:10
26
27
Yeremya 31:3
Korkma, çünkü
ben seninleyim
“Çünkü size yer
hazırlamaya gidiyorum.
Gider ve size yer
hazırlarsam, siz de benim
bulunduğum yerde
olasınız diye yine gelip
sizi yanıma alacağım.”
Yuhanna 14:2-3
Rab’bin kendisi... gökten
inecek. Önce Mesih'e ait
ölüler dirilecek. Sonra
biz yaşamakta olanlar,
hayatta olanlar, onlarla
birlikte Rab'bi havada
karşılamak üzere bulutlar
içinde alınıp götürüleceğiz.
Böylece sonsuza dek
Rab’le birlikte olacağız.
1 Selanikliler 4:16-17
28
29
Bundan sonra yeni
bir gökle yeni bir
yeryüzü gördüm.
“İşte tez geliyorum!”
Vahiy 22:12
Vahiy 21:1
Onların gözlerinden bütün
yaşları silecek. Artık ölüm
olmayacak. Artık ne yas,
ne ağlayış, ne de ıstırap
olacak. Çünkü önceki
düzen ortadan kalktı.
Susayan gelsin. Dileyen,
yaşam suyundan
karşılıksız alsın.
Vahiy 22:17
Amin! Gel, ya Rab İsa!
Vahiy 22:20
Vahiy 21:4
30
31
Tanrı’nın Söz’ü olan Kutsal Kitap’ı okumanızı öneririz. Tanrı’nın sesini dinleyen. Yüce ve
diri Tanrı sizinle ilgileniyor.
O’nun sevgisini tanımanızı istiyor. Size kendi Sözü’nde gerçek
huzura, mutluluğa ve barışa giden yolu göstermek istiyor.
Download