Hıristiyanlık Öz Temelleri – Ders 2

advertisement
Hıristiyanlık Öz Temelleri – Ders 2
Gerçek İsa Kimdi?
Önsöz – Dünyamızın her köşesinde İsa Mesih hem tanınır hem de tartışılır,
fakat çoğu insanlar Mesih’in kimliğini anlayıp kavrayamıyorlar. Kimi,
‘dürürst bir hocaydı,’ kimi, ‘deli bir felsefeciydi’, kimiyse ‘Tanrı’nın
Oğluydu’ diye iddia ediyor. Bu önemli soruyu kendimiz için artık çözmek
lazım. Bu konu hakkında tek yetkili olan ve bizi gerçeğe doğru
yönlendirebilen kaynak Tanrı’nın Sözünün kendisidir.
I. İsa’nın Hayatı A. Doğumu –
Luka 1:26-38 – Cebrail burada İsa’yı nasıl tanıtıyor? (a32-33) ______
________________________________________________________
B. Hizmeti –
Matta 4:17-25 – İsa’nın yaydığı mesaj neydi? ___________________
________________________________________________________
İsa’nın yaptığı mucizeler neleri ispatlıyordu? ____________________
C. Ölümü ve Dirilişi –
I Korintililer 15:3-8 – Bu ayetlere göre İsa’nın hayatı nasıl sona erdi?
________________________________________________________
II. İsa’nın Mesihliği
İncil’de İsa sürekli ‘Mesih’ olarak tanıtılıyor – bu terim ne demek?
________________________________________________________
Bu ‘Mesih’in’ gelişi, ailesi, doğumu, mucizeleri, ölümü ve dirilişi
Musa’dan başlayarak Malaki’ye kadar, yani tüm peygamberler
tarafindan müjdelendi. Eski Ahit’te Mesih’le ilgili 300’den fazla
peygamberlik yer alıyor ve bunlar İsa’dan yüzlerce yıl önce yazıldı.
Yuhanna 5:39 – İsa burada neyi vurguluyor? ___________________
________________________________________________________
Luka 24:25-27 – İsa onlara neler açıkladı ve hangi kaynağa dayandı?
________________________________________________________
III. İsa’nın İnsanlığı
İsa Mesih aynı bizim gibi tam bir insandı. Ağladı, yoruldu, susadı,
acıktı, güldü, sevindi, acı çekti ve yaralandı.
İbraniler 4:15 - Bu mektubun yazarı neyi vurgulamaya çalışıyor?
________________________________________________________
İsa tam bir insanlığa sahip olduğu halde, bizden tek ve çok önemli bir
noktada farkliydi – nedir? ___________________________________
________________________________________________________
IV. İsa’nın Tanrılığı
A. Kendisinin İddiaları –
Yuhanna 8:58 – İsa neyi ima ediyor burada? ___________________
Yuhanna 10:30 – İsa kendisini kiminle eşit kiliyor? ______________
Yuhanna 14:8-11 – İsa’nın Tanrılığının ispatı neydi? _____________
B. Havarilerinin İddiaları –
Matta 14:33 – İsa niye bu söylemlerine itiraz etmedi? ____________
________________________________________________________
Yuhanna 1:18 – Yuhanna İsa’yı nasıl anlatıyor? _________________
________________________________________________________
Yuhanna 20:28 – Tomas İsa’ya nasıl adlandırıyor? ______________
Romalılar 9:5 – Pavlus açıkça İsa’ya ne ad veriyor? ______________
Koloseliler 2:9 – Pavlus İsa’nın Tanrılığını nasıl özetliyor? ________
________________________________________________________
C. Babasının Açıklaması Matta 17:1-8 – Bu olay Tanrı’nın İsa’yla ilgili bakışını nasıl ortaya
vuruyor? ________________________________________________
NOT: ‘Tanrı’nın Oğlu’ terimi özellikle kafa karaştırıcı ve pek iyi
alaşılmayan bir sözcüktür. Onu kısaca anlatmamız gerekir. Bu terimin
üç bakış açısından anlatılması gerekir.
1. Doğumundan – İsa babasız doğduğu için o yönden
‘Tanrı’nın oğlu’ denir. Luka 1:30-35
2. Mesihliğinden – Eski Ahit’te vaat edilen Mesih ‘Tanrı’nın
oğlu’ olarak ifade edildi. II Sam. 7:14 ve Mezmurlar 2:7,12
3. Tanrılığından – İsa Mesih ‘üçtebirlikte’ yer aldığından
dolayı, Baba’nın oğlu olarak tanıtılır. Matta 28:19
V. İsa’nın Tamlığı –
Okuduğumuz ayetlere göre İsa hem yüzde yüz insan hem de yüzde
yüz Tanrı – bu bir tezat yaratmıyor mu? Yani İsa insan olduğu zaman
tanrılığının bir kısmını kaybetmış olmadı mı? Son bir ayete bakalım....
Filipililer 2:5-11 – İsa neyi bir yana bıraktı? ____________________
Tanrı niye İsa’yı o kadar yüceltti? ____________________________
İsa tam Tanrı ve tam insandır ve bu yeni birlik içinde sonsuza dek
yaşayıp bizim kurtuluşumuzun kanıtı olarak evrene tanıklık edecek.
Özet – İsa’nın kimliği gerçekten inanılmaz dereceye kadar derin ve gizemli
bir konudur. Ulu ve sonsuz Tanrı nasıl sınırlı bir insan olur? Fakat Tanrı’nın
lütfu ve mucizesi budur. Siz bunu nasıl anlıyorsunuz? __________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_________________________________________________
Download