mat 107 genel matematik

advertisement
MUĞLA ÜNİVERSİTESİ – FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FİZİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ
1. SINIF – 1. DÖNEM
FİZ121 MEKANİK
Z (6 0 0) 6
Vektörler, Newton’un hareket kanunları, gözlem çerçeveleri Galile dönüşü, enerjinin
korunumu, çizgisel ve açısal momentumun korunumu, harmonik salınıcı, katı cisimlerin temel
dinamiği, ters-kare kuvvet kanunu, ışığın hızı, özel görelilik : Lorentz dönüşümü, göreli
dinamik: momentum ve enerji, göreli dinamik problemleri, eşdeğer ilkesi.
FİZ123 MEKANİK LABORATUVARI
Z (0 0 2) 1
Sabit hızlı düzgün doğrusal hareket, sabit ivmeli düzgün doğrusal hareket, yatay atış, eğik
atış, Newton’un hareket kanunları, esnek ve tamamen esnek olmayan çarpışma, basit
harmonik hareket, enerjinin korunumu, basit sarkaç ve yer çekiminin ölçülmesi, sönümlü
harmonik hareket.
FİZ125 FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ
Z (3 0 0) 3
Fizik bilimine genel bakış, Fizikte ölçme yöntemleri, Hata analizine giriş, Kuvvet ve alan
kavramı: vektör işlemleri, trigonometrik hesaplar, Hareket denklemlerinde vektörler, türev,
integral; eğik atış problemleri, Newton fiziğinde matematiksel yöntemler: vektör, integral,
diferansiyel hesapları I, Fizikte matematiksel yöntemler: vektör, integral, diferansiyel
hesapları II, Modern fiziğe giriş: Klasik fizikten modern fiziğe geçiş; evrensel alanlar,
kuvvetler, Hata analizi I: Olasılık kavramları, olasılık matematiği, Hata analizi II: Olasılık
dağılım fonksiyonları, fizikte o.d.f.’ları, Hata analizi III: İkili, Poisson ve normal dağılımlar;
fizikte kullanımları, Hata analizi IV: Ortalama, standart sapma hesapları, ölçme yöntemleri,
Hata analizi V: En küçük kareler yöntemi, X2 dağılımı, hipotez testleri, Modern fiziğin
kavramlarına genel bakış.VI Sıvı Kristaller ve Uygulamaları
MAT107 GENEL MATEMATİK – I
Z (6 0 0) 6
Reel ve kompleks sayılar, Diziler ve seriler, Kuvvet serileri, Fonksiyonlar, Limit süreklilik,
türev, türevin uygulamaları, Ara değer, Rolle ve ortalamanın değer teoremleri, Taylor ve
maclaurin serileri, Fonksiyon tipleri, ters fonksiyonlar, Belirsiz şekiller, Belirli integral,
integrasyon yöntemleri, belirli integralin uygulamalrı, Alfa,beta ve gamma fonksiyonları,
Fourier serileri.
1
KİM131 GENEL KİMYA I
Z (3 0 0) 3
Modern kimyanın gelişimi, Element bileşik ve karışımlar,Metrik sistem, Kimyasal hesaplar,
Dalton atom teorisi, Elektronlar, Proton, Nötron, Atom çekirdeği, Atomik semboller, Atom
numarası ve periyodik tablo, İsotop, Atom ağırlığı, Elektromanetik radyasyon, Atomik
spektrumlar, Kuantum sayıları, Hund kuralına göre orbitellerin dolumu, Elementlerin
elektronik yapıları, Element çeşitleri, Molekül ve iyonlar, Basit formüller, Molekül
ağırlığı,formül ağırlığı, Mol, Bileşiklerde % hesapları, Kimyasal tepkimelerin
denkleştirilmesi, Kimyasal eşitliklerin üzerine problemler, % verim, Molar çözeltiler, Çözelti
içindeki reaksiyonların stokyometrisi, Enerji ölçümleri, Sıcaklık ve ısı, Kalorimetre,
Termokimayasal eşitlikler, Hess kanunu, Oluşum erteltipisi, Bağ enerjisi, İyonlaşma enerjisi,
Elektron ilgileri, İyonik bağ, İyon türleri, İyon yarıçapları, Kovalent bağ, Formal yük, Lewis
yapıları, İyonik ve kovelent bağ arasındaki geçiş, Elektrononegatiflik, Yükseltgenme sayıları,
Rezonans, Oktet kuralı ve istisnaları, Elektron çiftlerinin birbirini itmesi ve molekül
geometrisi, Melez orbitaller, Moleküler arası çekim kuvvetleri, Metalik bağ, Katıların
özellikleri ve yapıları, Basınç, Gaz kanunları ve idael gaz kanunu, Kinetik gaz teorisi, Gay
lussac birleşen hacimler kanunu ve Avagadro ilkesi, Stokiyometri ve gaz hacimleri, Dalton
kısmi basınçlar kanunu, Moleküler hızlar, Grahm difüzyon yasası, Gerçek gazlar, Gazların
sıvılaştırılması, Sıvı hal, Buharlaşma ve buhar basıncı, Kaynama noktası, Buharlaşma ısısı,
Donma noktası, Bir katının buhar basıncı, Faz diyagramları, Kristaller, Kristaller X-ışını
difraksiyonu, Metallerin kristal yapısı, İyonik kristaller, Örgü enerjisi.
Maddenin korunum kanunu, Sabit oranlar kanunu, Stokiyometri, Erime ve kaynama noktası
tayini, Metallerin özgül ısıları tayini, Gazlar ve bağıl difüzyon, Adsorbsiyon, Kristallendirme
ve süblimleştirme, Alkollerin yükseltgenmesi, Metaller ile sülfürik Asid arasındaki
reaksiyonlar.
ENF101 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI.
Z (3 0 0) 3
Bilgisayar nedir, Sayı sistemleri, Bilgisayar mimarisi, İşletim sistemleri, Algoritmalar,
Windows 95 işletim sistem, Bilgisayar ağları ve internet, WORD, EXCEL, ACCESS
uygulamaları.
1. SINIF – 2. DÖNEM
FİZ122 ELEKTRİK VE MANYETİZMA
Z (6 0 0) 6
Elektrostatik: yükler ve alanlar, elektrik potansiyeli, İletkenler çevresindeki elektrik alanları,
elektrik akımları, hareketli yüklerin alanları, manyetik alan, elektromanyetik indüktans,
alternatif akım devreleri, madde içinde elektrik ve manyetik alanlar.
FİZ124 ELEKTRİK VE MANYETİZMA LABORATUVARI
Z (0 0 2) 1
Elektrostatik yük üreteçlerinin prensibleri, Faraday kafesi ve yük dağılımları, eş potansiyel ve
elektrik alanları, kapatians ve dielektrikler, yüklerin hareketi ve akım, özdirenç ve özdirencin
sıcaklık ile değişimi, Ohm kanunu ve eşdeğer direnç, RC devreleri, osiloskopun tanıtımı,
osiloskop ile ölçümler.
2
MAT108 GENEL MATEMATİK II
Z (6 0 0) 6
Vektörler, Matrisler ve determinat fonksiyonu, Lineer denklem sistemlerinin çözümü, Düzlem
ve uzay analitik geometri, Çok değişkenli fonksiyonlar, limit,süreklilik, kısmi türev, Tam
diferansiyel, Doğrultuya göre türev, Çok değişkenli fonksiyonlarda maksimum ve minumum,
Çok katlı integral, yüzey integralleri, Uzay eğrileri, eğrilik ve burulma, Frenet formülleri.
KİM132 GENEL KİMYA II
Z (3 0 0) 3
Çözelti özellikleri ve çözünme, Hidratlaşmış iyonlar, Çözünüm ısısı, Çözünürlük üzerine
sıcaklık ve basıncın etkisi, Çözelti derişimleri, Eşdeğer ağırlık ve normal çözeltiler,
Elektroliz, Faraday yasaları, Volta pilleri, Elektromotor kuvveti, Elektrot potansiyelleri, Pil
potansiyelleri üzerine derişim etkisi, Derişim pilleri, Yakıt pilleri, Tepkime hızları ve derişim
etkisi, Tepkime mekanizmaları, Sıcaklık ve katalizörün etkisi, Tersinir tepkimeler ve
kimyasal denge, Denge sabitleri, Le chatelier ilkesi, Termodinamiğin birinci yasası, Entalpi,
Temodnamiğin ikinci yasası, Gibbs serbest enerjisi, ∆G ve ∆S ölçümü, Mutlak entropiler,
Serbest enerji ve denge, Asit-baz tanımları, Asit-baz kuvetliliği, Hidroliz, Asit kuvveti ve
molekül yapısı, Suyun iyonlaşması ve pH, pH ölçümü ve hesaplaması, İndikatörler, Ortak
iyon etkisi, Tampon çözeltiler, Poliprotik asitler, Çözünürlük çarpımı ve çökelme, Amfoterlik,
Asit-baz titrasyonları.
Tampon çözeltiler, pH ve İndikatörlerin renkleri, Asid-Baz titrasyonu, Asid-Baz çözeltilerinin
hazırlanması ve ayarlanması, Alkollerin yükseltgenmesi, Sabun eldesi, Bazı anyonların
kalitatif tayini, Çözeltilerin tanınması, Bazı katyonların analizi, Sıcaklığın reaksiyon hızına
etkisi.
ENF150 İŞLETİM SİSTEMLERİ
S (3 0 0) 3
FORTRAN programlama dili, DOS işletim sistemi altında FORTRAN programlarının
derlenmesi, link edilmesi ve koşturulması.
3
2. SINIF – 1. DÖNEM
FİZ203 DALGALAR VE OPTİK
Z (6 0 0) 6
Harmonik hareket ve diferansiyel denklemi, bir özgürlük dereceli dizgelerin özgür salınımları,
üst üste gelme ilkesi, iki özgürlük dereceli dizgelerin özgür salınımları, dağıtkanlık bağıntısı,
vuru olayı, çok özgürlük dereceli dizgelerin özgür salınımları, sürekli telin genel hareketi ve
Fourier analizi, N özgürlük dereceli süreksiz dizgenin kipleri, bir boyutlu sönümlü harmonik
hareket ve iki özgürlük dereceli dizgelerde rezonanslar, Klein Gordon dalga denklemi, zorla
salınımlar, süzgeçler, alt ve üst frekans geçirim süzgeçleri, bir boyutla ilerleyen dalgalar,
Newton modeli, düz ve paralel iletim yollarında faz hızı, kırılma indisi, dağıtkanlık ve Snell
yasası, cam molekül modeli ve iyonosfer tabakası modeli, dalga empedansı ve enerji
taşınması, ses dalgaları, LC iletim devrelerinde ilerleyen dalgaların yayınlanması, enerji akışı,
Poynthing vektörü, ışıma ve aydınlatma, kusursuz bitiş, yansıma, sonlu ve sonsuz karşı
koyma, görünür ışığın yansıması ve geçiş, empedans denkleştirme, zayıf yansıma yaklaşıklığı
ve ince tabakalarda yansıma çoklu yansımalar, modülasyon ve atma, atmaların Fourier
çözümlemesi, ilerleyen dalga paketleri ve ve Fourier analizi, iki ve üç boyutlu dalgalar, su
dalgaları, elektromanyetik dalgalar, klasik dalga denklemi, noktasal bir yükün ışıması,
kutuplanma ve kutuplanma halleri, bağdaşımlı iki noktasal kaynak arasında girişim, ilerleyen
bir dalganın açısal genişliği, girişim ve girişim koşulları, Young deneyi, kırınım, çözünürlük,
Huygens ve Fermat ilkeleri, merceklerde görüntü oluşturma, büyüteç, mikroskop, teleskop,
göz ve göz kusurları.
FİZ207 DALGALAR VE OPTİK LABORATUVARI
Z (0 0 2) 1
Yay sabitleri k olan iki yayla birbirine bağlanmış eşit kütleli iki diskin, aynı yönde ve zıt
yönde eşit miktarlarda yer değiştirmeleriyle oluşan boyuna salınımlarının incelenmesi,
birbirlerine bir yayla bağlanmış özdeş iki sarkaçtan oluşan sistemin çiftlenmiş harmonik
hareketlerinin incelenmesi, harmonik hareket yapan bir salınıcının; hareket yönüne zıt yönde
etki eden direnç kuvvetlerinin etkisiyle yapmış olduğu sönümlü hareketinin incelenmesi,
mikrodalga deney setinin tanıtılması ve alıcı üzerinde kaydedilen şiddet miktarlarına bağlı
olarak genel dalga hareketinin grafikle gösterimi, mikrodalgaların alıcı ve verici arasında
oluşturdukları kararlı dalgalar sayesinde; mikrodalganın dalga boyunun tayini,
mikrodalgaların alıcı ve verici arasında oluşturdukları kararlı dalgalar sayesinde;
mikrodalganın dalga boyunun tayini, mikrodalgaların yansıtıcı yüzeylerden yansıması ve
yansıma açısının belirlenmesi, mikrodalgaların styren dolu bir prizmadan geçerken; kırılan
dalganın alıcı üzerinde gözlenmesi ve kırılma açısının hesaplanması, laser ışık kaynağı
kullanılarak yansıma ve kırılma olaylarının ve lazerin kalın bir cam içerisinden geçerken
izlediği yolun gözlenmesi, kalın kenarlı ve ince kenarlı merceklerin odak uzaklıklarının tayini
ve görünür derinlik olayının mercekler yardımıyla gözlenmesi, ince kenarlı merceğin
oluşturduğu optik yasaların incelenmesi, kırınım ve girişimin koşulları ve laser ışığının yarık
genişliği 0.04mm-0.08mm-0.12mm aralık ve kare, prizma simetrili yarıklardan geçerken
oluşturduğu girişim ve kırınım desenlerinin gözlenmesi ve yarık genişliğinin tayini.
FİZ251 ELEKTRONİĞE GİRİŞ
Z (3 0 0) 3
Doğru akım devreleri, alternatif akım devrelerinin çözümlenmesi, yarı-iletken diyodlar ve
diyodlu devreler, eklem transistör, alan etkili transistör, integre devreler, eklem transistörlü
yükselteç devreleri, alan etkili transistörlü yükselteç devreleri, özel yükselteçler.
4
FİZ255 ELEKTRONİĞE GİRİŞ LABORATUVARI
Z (0 0 4) 2
RC devrelerini filitre uygulamaları, R-L-C devrelerinin incelenmesi, diyodların akım voltaj
karakterizasyonu, doğrultucu devrelerin incelenmesi, diyod kırpıcı ve kıskaç devreleri,
transistörlü devre kurma prensipleri, eklem transistörlerin akım-voltaj karekterizasyonu, alan
etkili transistörleirn akım-voltaj karekterizasyonu, eklem transistörlü yükselteç devreleri, alan
etkili transistörlü yükselteç devreleri.
FİZ201 FİZİKTE MATEMATİK METODLAR I
Z (3 0 0) 3
Vektör cebri, Diferansiyel vektör operatörler, İntegral teoremler, lineer vektör uzayı, lineer
operatörler, Sonlu boyutlu vektör uzayları, Fonksiyon uzayları, Ortogonal polinomlar,
Legendre polinomları, Küresel harmonikler, Hermite polinomları, Laguerre polinomları,
Bessel fonksiyonları, Betta ve gamma fonksiyonları.
2. SINIF – 2. DÖNEM
FİZ204 KUANTUM FİZİĞİ
Z (6 0 0) 6
Kuantum fiziğinde fiziksel niceliklerin büyüklükleri, enerji düzeyleri, fotonlar, maddesel
parçacıklar, belirsizlik ilkesi ve ölçümler teorisi, Schrindinger dalga mekaniği, durağan
durumlar teorisi, temel parçacıklar ve etkileşmeleri.
FİZ206 KUANTUM FİZİĞİ LABORATUVARI
Z (0 0 2) 1
Bir spektrometre yardımı ile prizmaların minimum sapma açısının ve kırılma indisinin tayini,
civa ve sodyum spektrumu, elektronun öz yükünün tayini (e/m), interferometre yardımı ile bir
lazerin dalga boyunun belirlenmesi, fotoelektrik olayı, mikrodalga interferometresi,
elektronlarla iyonlaşma
FİZ202 FİZİKTE MATEMATİK METODLAR – II
Z (3 0 0) 3
Rezidü teoremi, Rezidü teoremi uygulamaları, Katlı fonksiyonlar ve Riemann yüzeyleri,
Fourier serisi, Fourier dönüşümü, Laplace dönüşümü, Ters Laplace dönüşümü.
FİZ208 FİZİKTE DİFERANSİYEL DENKLEMLER
Z (3 0 0) 3
Genel tanımlar, birinci mertebeden diferansiyel denklemler, değişkenlerden birini içermeyen
diferansiyel denklemler, n mertebeden lineer ve sabit katsayılı diferansiyel denklemler,
diferansiyel denklem çözümleri, diferansiyel denklemlerin yaklaşık çözümleri, laplace
dönüşümleri.
3. SINIF – 1. DÖNEM
5
FİZ301 İSTATİSTİK FİZİK VE TERMODİNAMİK
Z (6 0 0) 6
Makroskobik sistemlerin belirleyici özellikleri, temel olasılık kavramları, parçacık
sistemlerinin istatistik tanımlaması, ısısal etkileşme, mikroskopik teori ve makroskopik
ölçmeler, klasik yaklaşımda kanonik dağılım, genel termodinamik etkileşme, taşıma
süreçlerinin basit kinetik teorisi, makroskobik sistemlerin karakteristiği, dağılım fonksiyonu
prensibi, kapalı bir karmaşık etkileşmeler ve Mexwell denklemleri, kurallara uygun dağılım
ve uygulamaları.
FİZ303 İSTATİSTİK FİZİK VE TERMODİNAMİK LAB.
Z (0 0 2) 1
Charles ve Boyle Kanunları, Gay-Lussac Kanunu, Adyabatik Gaz Kanunu, Isının Mekanik
Eşdeğeri, Isı Makinası Veriminin Tayini, Isı Pompası Performans Katsayısı, Lineer Genleşme
Katsayısının Tayini, Isı İletim Katsayısının Ölçülmesi, Isıl Işınım, Yüksek Sıcaklıkta StefanBoltzmann Kanunu.
FİZ351 ELEKTRONİK
Z (3 0 0) 3
Yarıiletkenlerin yapısı ve elektronik devrelerde kullanım alanları, diyod uygulamaları, iki
kutuplu eklem transistörleri, alan etkili transistörler, MOFSET, VMOS, CMOS sistemleri,
osiloskopla ölçüm yöntemleri, ve sinyal analizi Operasyonel yükselteçler ve uygulamaları,
işlemsel yükseltici ters çeviriciler ve osilatörler, mantık devreleri ADC,TDC, buffer, güç
yükselticileri , devre ayarları geribesleme ve osilatör devreleri uygulamaları, fotodiyodlar.
FİZ353 ELEKTRONİK LABORATUVARI
Z (0 0 4) 2
Diyodlarda mantıksal kapılar; diyodlarla basit mantık devreleri, osilosokopla ölçüm,
transistörlü osilatörler operasyonel amplifikatörler, işlemsel yükselteçli türev ve integral alıcı
devreler, işlemsel yükselteçli ters çeviriciler, osilatörler, karmaşık mantıksal kapılar;
buffer’lar, mantıksal kapılı R.S. multivibratörler, ADC, mantıksal kapılı sayıcılar (ADC),
mantıksal kapılı basit mantıksal kapılı hafıza devreleri.
FİZ355 DEVRE ANALİZİ
S (3 0 0) 3
Devre teorileri;süperpozisyon teorisi, Thevenin teorisi, Norton teorisi, en büyük güç aktarımı,
temel devre denklemleri, fazör diyagramları ve işlemleri, empedans, reaktans, admittans ve
rezonans, eşdeğer devre çözümlemeleri, transformatörler.
FİZ357 MADDENİN YAPI VE ÖZELLİKLERİ
S (3 0 0) 3
Elektronlar ve bağlanma, dalga mekaniği, hidrojen atomu, çok elektronlu atomlar ve
periyodik tablo, moleküller ve bağlanma, kristal yapı, materyallerin termal özellikleri, kristal
kusurları, materyallerin mekanik özellikler, mikro yapı ve özellikleri, metallerde elektriksel
iletişim, yarıiletkenler.
FİZ317 NÜKLEER FİZİK
S (3 0 0) 3
Nükleer özellikler, nükleer kuvvetler ve modeller, radyoaktif bozunma: alfa, beta, gama
bozunumları, nükleer reaksiyonlar, nükleer fisyon, nükleer reaktörler, radyasyondan korunma
prensipleri, radyasyon ölçme metod ve cihazları.
FİZ319
NÜKLEER FİZİK LABORATUVARI
6
S (0 0 2) 1
Geiger-Müller dedektörünün karakteristiklerinin belirlenmesi, Ölü zaman tayini, Sintilasyon
dedektörünün karakteristiklerinin belirlenmesi, İstatistik deneyi, Beta parçacıklarının
soğurulması, Gama ışınlarının soğurulması, Ters kare kanunu, Yarı ömür tayini.
FİZ363 FİZİKÇİLER İÇİN MATRİS TEORİSİ
S (3 0 0) 3
Tanımlar ve Operasyonlar, Karekteristik Kökler ve Karakteristik Vektörler, Mekaniğe,
Elektromagnetik Teoriye, Özel Relativite Teorisinde ve Kuantum Mekaniğinde Uygulamalar
FİZ365 FOURİER ANALİZİNE GİRİŞ
S (3 0 0) 3
Fourier serisi, Kompleks Fourier serisi, Fourier integrali, Fourier transformasyonu,
Genelleşmiş Fonksiyon (dağılım), Bazı özel fonksiyonların Fourier transformasyonu,
Diferansiyel denklemlerin sınır değer problemlerinin Fourier tranformasyonu ile çözümleri
3. SINIF – 2. DÖNEM
FİZ308 ELEKTROMANYETİK TEORİ
Z (6 0 0) 6
Elektrostatik alan, Coulomb yasası, elektrik alan, Gauss yasası, elektrik alanın diverjansı ve
rotasyoneli, potansiyel alan, Poisson ve Laplace denklemleri, elektrostatik sınır koşulları, yük
ezerinde yapılan iş, noktasal ve sürekli yük dağılımının elektrostatik enerjileri, iletkenler,
iletkenin yüzey yükü, Laplace denkleminin kartesyan koordinatlarda çözümü, Laplace
denkleminin üç boyutta; kartesyan, küresel ve silindirik düzlemlerde genel çözümü, kartesyan
ve küresel koordinatlarda görüntü metodu, indüklenen yüzey yükü, dipol, çoklu kutup açılımı,
dielektrikler, polarizasyon, bağlı yükler, dielektrik içinde alan, dilektrik ortamlarda Gauss
yasası, duygunluk, geçirgenlik, dielektrik sistemlerde enerji, polarizibilite, duygunluk,
Lorentz kuvveti, manyetik alan ve manyetik kuvvet, kararlı akımlar, Biot-Savart yasası,
manyetik alanın diverjansı ve rotasyoneli, Amper yasası, magnetostatik ve elektrostatiğin
karşılaştırılması, manyetik dipol momenti, manyetik dipol üzerinde kuvvet ve tork,
diamanyetik, paramanyetik ve ferromanyetik maddeler, magnetizasyon, H-alanı, elektromotor
kuvveti (emk), elektromanyetik indüksiyon, Lenz kuralı, indüktans, manyetik alanda enerji,
Maxwell denklemleri ve elektrik alan, madde içinde Maxwell denklemleri, deplasman akımı,
elektrik ve manyetik alanın sınır koşulları, skaler ve vektör potansiyel, Coulomb ve Lorentz
ayar dönüşümleri, Poynting teoremi, Maxwell gerilme tensörü, elektromanyetik dalganın
momentumu, dalga denklemi ve elektromanyetik dalga, polarizasyon, sınır koşulları, normal
gelişte yansıma ve geçme, eğimli gelişte yansıma ve geçme, Snell yasası, iletken ortamlarda
elektromanyetik dalga, iletken yüzeyden yansıma ve geçme.
FİZ310 İLERİ FİZİK LABORATUVARI
Z (0 0 2) 1
Yarı iletken hetero-eklemler, Global ışınım, Güneş pilleri ve fotovoltaik sistem uygulamaları,
beta ve gama soğurulması, radyoaktif bozunum, Simülasyonun tanımı ve uygulamaları, Yarıiletkenlerin optiksel özellikleri, Bilgisayar kontrollü jiroskopta ölçümler.Sıvı kristallerin
tekstürlerinin ve faz geçişlerinin incelenmesi.
7
FİZ316 KLASİK MEKANİĞE GİRİŞ
Z (3 0 0) 3
Hareket sistemleri, varyasyon ilkesi, D’Alembert ilkesi, Lagrange formalizmi, Hamilton
formalizmi, iki-cisimli merkezi kuvvet problemi, kanonik dönüşümler, Hamilton- Jacobi
denklemi, küçük titreşimler, katı cismin hareketi.
FİZ332 ATOM ve MOLEKÜL FİZİĞİ
S (3 0 0) 3
Hidrojen atomunda merkezcil alan çözümleri, klasik iki-cisim problemi, hidrojen, atomunun
dalga mekaniği, atomik Hamiltoniyenin bazı terimleri, atomik spektroskopide terim kavramı,
optik spektrum serileri, atom spektrumlarının dili, atomların X-ışını spektroskopisi, hidrojen
atomunda lamb-kayması, pertorbasyon teorisinin atom fiziği uygulamaları, moleküllerde
bağlanma enerjileri, iki atomlu molekül spektrumları, atom ve moleküllerde elektronik ışıma.
FİZ356 YARI-İLETKEN FİZİĞİNE GİRİŞ
S (3 0 0) 3
Yarıiletkenlerin temel özellikleri, kristal yapı, katılarda enerji band modeli, kristal kusurları
ve katkılama,ısıl dengede taşıyıcı yoğunlukları elektron iletim olayı, yarı-iletkenlerde ısısal
olaylar, elektron ve deşiklerin difüzyonu ve saçılması ve yeniden birleşmesi, band yapısı etkin
kütle yaklaşımı.
FİZ334 SPEKTRAL ANALİZ
S (3 0 0) 3
Eletromanyetik spektrum, spektometre ve spektroskopi dalları, moleküler spektroskopi,
morötesi, kızılötesi Raman spektroskopisi, X-ışınları, alev spektroskopisi, elektron spin
rezonans, atomik spektrumlar, fluoresans
FİZ320 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ
S (3 0 0) 3
Katı cisim ve ideal akışkanlar, gerçek akışkanlar, süreklilik denklemi, Euler denklemi,
Bernoulli denklemi, durgun akışkanlar, enerji akışı, dolanım ve dolanımın korunması,
akışkanlarda sıkışabilirlik, gaz hareket denklemleri, akım ve iki boyutlu akım fonksiyonları,
akışkanlarda zor analizi, iç sürtünmeli akışkanlarda Navier-Stokes hareket denklemleri.
FİZ364 KUANTUM MEKANİĞİ MATEMATİĞİNE GİRİŞ
S (3 0 0) 3
Fizikteki Özdeğer Problemleri, Dik Fonksiyonlar ve Bir Fonksiyonun Seriye Açılımı,
Sturm-Liouville Teorisi ve Lineer Operatörler, Lineer Vektör Uzayları
FİZ366 FİZİKTE TENSÖR HESABI
S (3 0 0) 3
Vektör uzayları, Tensör cebiri, Eğrisel koordinatlarla Euklid Uzayı, Riemann Uzayları Tensör
hesabı ve klasik dinamik, Özel relativite teorisi ve Maxwell denklemleri, Relativite teorisinde
Gravitasyon hakkında ön bilgi
4. SINIF – 1. DÖNEM
FİZ445 KATIHAL FİZİĞİ I
Z (3 0 0) 3
Kristal Yapı, Ters Örgü, Kristal Bağlanma, Fononlar: Kristal Titreşimleri, Fononlar: Isısal
Özellikler, Serbest Elektron Fermi Gazı.
8
FİZ453 KATIHAL FİZİĞİ LABORATUVARI - I
Z (0 0 2) 1
Bragg Yansıması, Kristallerde Yapı Çarpanı, Katılarda Bağlanma, Örgü Titreşimleri, İki
atomlu Kristal Örgüde Örgü Titreşimleri, Debye Yaklaşıklığı, Fermi Enerjisi Dağılım
Fonksiyonu.
FİZ449 KUANTUM MEKANİĞİNE GİRİŞ
Z (3 0 0) 3
Klasik Fiziğin Sınırları (Siyah Cisim Işıması, Foto-elektrik Olay, Compton Olayı,..), Dalga
Paketleri ve Fourier Dönüşümleri, Belirsizlik Bağıntılarının Elde Edilmesi ve Fiziksel
Anlamları, Schrödinger Dalga Denklemi, Olasılık Fonksiyonu, Bulunma Olasılığı ve Perseval
Teoremi, Ortalama Değer (Beklenen Değer) Teoremi, Öz-fonksiyonlar ve Öz-değerler, Bir
Kutu İçindeki Parçacık İçin Öz-değer Problemi, Dalga Fonksiyonun Öz-fonksiyonlar Bazında
Seriye Açılımı, Çizgisel İşlemciler, Parite, Momentum Öz-fonksiyonları ve Serbest Parçacık,
Tek Boyutlu Potansiyeller (Potansiyel Basamağı, Potansiyel Çukuru, Pot. Engeli...), Kuantum
Mekaniğinde Tünel Olayı, Tek Boyutlu Molekül Modeli, Kronig-Penney Modeli, Tek Delta
Kuyusu, Çift Delta Kuyusu ve Harmonik Titreşici.
FİZ401 BİTİRME ÇALIŞMASI – I
Öğrencilerin fizik bölümünü bitirmesi için özgün çalışma.
Z (0 4 0) 2
FİZ402 BİTİRME ÇALIŞMASI – II
Z (0 4 0) 2
Öğrencilerin fizik bölümünü bitirmesi için özgün çalışma ve bu çalışmanın düzenli bir
biçimde yazılıp sonuçlandırılması.
FİZ455 YARIİLETKEN MALZEMELER VE AYGITLAR
S (3 0 0) 3
Önemli bazı yarıiletken malzemelerin hazırlanma teknikleri, fiziksel ve materyal özellikleri,
yarıiletken aygıt fabrikasyon teknolojisi, pn-eklemi,metal-yarıiletken eklemi, güneş pili, ışık
yayan diyot ,eklem tipi transistor, alan etkili transistor , metal oksit yarıiletken gibi aygıtlar.
FİZ413 GÜNEŞ ENERJİSİ
S (3 0 0) 3
Güneş, ışık ve madde, fototermal olay, düz güneş toplayıcıları, yoğunlaştıran toplayıcılar,
güneş enerjisi ile ısıtma ve soğutma, güneş enerjisinin elektrik enerjisine doğrudan çevirimi,
güneş pilleri ve toplayıcıları, fotovoltaik uygulamalar.
FİZ457 YARI-İLETKEN NANO-YAPILAR FİZİĞİ
S (3 0 0) 3
Serbest elektron modeli, yaklaşık serbest elektron band yapısı, sıkı bağ modeli, yarıiletken
materyallerin temel gözlenebilir özellikleri, teknolojik öneme sahip bazı yarıiletken
malzemelerin elektronik Yapısı, kuantum çukurları, süperlatisler, kuantum tel ve noktaları,
mikro yapıların fabrikasyonu ve karekterizasyonu, yarıiletken mikro yapıların bazı önemli
uygulamaları.
FİZ459 KRİSTAL BÜYÜTME YÖNTEMLERİ
S (3 0 0) 3
Bazı temel bilgiler (termodinamik, kinetik, taşınım ve kararlılık), tek kristal büyütme
teknikleri, büyüme makanizması ve dinamiği, İnce film ve epitaksi büyütme teknikleri,
büyüme makanizması ve dinamiği.
FİZ415 ÇEVRE FİZİĞİ
S (3 0 0) 3
Hava kirliliği olaylarının genel yapısı ve hava kalitesi kavramı, hava kirlenmesinin ölçekleri,
çeşitli hava kirleticileri, meteoroloji, duman davranışı ve atmosferde dağılım, doğal ve yapay
radyoaktivite kaynakları, radyasyondan korunma prensipleri, radyasyon dozunun hesabı,
radyoaktif kaynakların kullanımında pratik kurallar, iyonlaştırıcı radyasyon ve halk sağlığı.
9
FİZ419 FİZİKTE ÖZEL KONULAR – I
S (3 0 0) 3
Öğrencinin, ilgi duyduğu bir konuyu deneyim kazanması amacı ile bir dönemde
hazırlayabileceği kısa araştırma projeleri.
FİZ423 TEMEL PARÇACIKLAR FİZİĞİ – I
S (3 0 0) 3
Temel Parçacıkların Tarihine giriş: Klasik dönem, foton, mezonlar, karşıparçacıklar, Özel
görelilik yasalarının tekrarı,4-vektör momentum hesapları ve bozunumlar, Nötrinolar, Garip
parçacıklar, sekizli gruplar, kuark modeli, korunum yasaları, J/ parçacığı, parçacık aileleri,
vektör bozonları, kuvvetler, Standart model, kuvvetler ve etkileşimleri, Kuantum
Elektrodinamiğine giriş, Feynman yasaları, tesir kesiti, kuvvet sabitleri, Görelilik kinematiği,
enerji ve momentum, çarpışmalar, etkileşimler, Dedektör fiziğine giriş;
radyasyon
dedektörlerinin genel tanıtımı, İyonizasyon ve Enerji ölçümü, Kabarcık odaları, oran odaları,
tel ve kıvılcım odaları, sayıcılar, İz dedektörleri, momentum ölçümü, Kalorimetreler, parçacık
tanıma yöntemleri, Bir kabarcık odası deneyinin bütün yönleri: enerji, momentum, zaman
ölçümü.
FİZ443 REAKTÖR FİZİĞİ – I
S (3 0 0) 3
Nükleer reaktör sistemleri, nötron difüzyonu ve yavaşlaması, kritiklik hesaplamaları, nükleer
reaktörlerin zamana bağımlı davranışları, nükleer reaktörlerde ısı üretilmesi ve çekilmesi.
4. SINIF – 2. DÖNEM
FİZ446 KATIHAL FİZİĞİ - II
Z (3 0 0) 3
Katılarda elektronlar ve elektronik yapı, enerji bantları, yarı-iletken kristaller, metaller ve
Fermi yüzeyleri, plazmon, polariton ve polaronlar, optik süreçler ve eksitonlar, dielektrik ve
ferroelektrikler, diamanyetizma ve para manyetizma, amorf katılar.
FİZ454 KATIHAL FİZİĞİ LABORATUVARI – II
Z (0 0 2) 1
Serbest elektron gazı, Hall olayı, Bloch teoremi, Saf yarı-iletkenler, Katkılanmış yarıiletkenler, pn eklemler, Ising modeli ve Ferromanyetizma, Antiferromanyetizma ve manyetik
domenler, Süper-iletkenlik.
FİZ401 BİTİRME ÇALIŞMASI - I
Öğrencilerin fizik bölümünü bitirmesi için özgün çalışma.
Z (0 4 0) 2
FİZ402 BİTİRME ÇALIŞMASI - II
Z (0 4 0) 2
Öğrencilerin fizik bölümünü bitirmesi için özgün çalışma ve bu çalışmanın düzenli bir
biçimde yazılıp sonuçlandırılması.
FİZ462 KUANTUM MEKANİĞİ
S (3 0 0) 3
Açısal momentumun toplanması, dönme matrisleri, indirgenemez tensor operatörleri,
Hamiltonyenin simetri elemanları, varyasyon ve perturbasyon yöntemleri, N parçacıklı
sistemler, radyasyon, saçılma.
FİZ444
REAKTÖR FİZİĞİ - II
S (3 0 0) 3
10
Nokta kinetik denklemleri, kinetik parametrelerinin belirlenmesi, inhour denklemi,
reaktivitenin perturbasyon formülü, reaktivite katsayıları, reaktör dinamiği, reaktör güvenliği.
FİZ456 OPTO-ELEKTRONİK
S (3 0 0) 3
p-n eklem teorisi, yeniden birleşme teorisi, ışık yayan diyodlar, lazerler, foto-diyodlar PIN
diyodları, sıvı kristaller ve fiber optiği
FİZ458 ELEKTRONİK MALZEME KARAKTERİZASYONU
Elektronik kart yapımında kullanılan malzemelerin belirlenmesi.
S (3 0 0) 3
FİZ414 FİZİKTE ÖZEL KONULAR – II
S (3 0 0) 3
Öğrencinin, ilgi duyduğu bir konuyu deneyim kazanması amacı ile bir dönemde
hazırlayabileceği kısa araştırma projeleri.
FİZ422 GÖRELİLİK KURAMLARI
S (3 0 0) 3
Relaktivitenin fiziksel temelleri, rölativite ilkesi, eğri uzaylar, tensörler, relativistik mekanik,
genel relativite, genel relativitenin alan denklemleri, relativistik kozmoloji, kozmolojik
modeller.
FİZ424 TEMEL PARÇACIKLAR FİZİĞİ – II
S (3 0 0) 3
Kuantum elektrodinamiği, platon, QED için feynmann kuralları, parton model, Bjorken skala,
kuantum renk dinamiği, zayıf etkileşmeler, yüklü ve nötral zayıf etkileşmeleri, gauge teorileri,
spontane simetri kırılımı, Higgs mekanizması, Weinberg-Salam model, büyük birleşme
teorileri.
FİZ464 SÜPEİLETKENLİK
S (3 0 0) 3
Süperiletkenlik nedir, sıfır direnç özelliği, Meissner olayı, I ve II. Tip Süperiletkenler,
manyetik özellikler ve kritik manyetik alan, vorteks mekanizması, London denklemi, BCS
teorisi, akı kuantizasyonu ve uygulamaları, Josephson tünelleme olayı ve uygulamaları,
yüksek sıcaklık süperiletkenleri
FİZ466 RADYASYON GÜVENLİĞİ
S (3 0 0) 3
Radyasyon Tipleri ve Ölçme Yöntemleri,
Radyasyon Birimleri ve Doz hesapları,
Radyasyonların Biyolojik Etkileri, Radyasyondan Korunma Standartları, Radyasyonlara
Karşı Zırhlama
MUĞLA ÜNİVERSİTESİ – FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
11
FİZİK BÖLÜMÜ TARAFINDAN DİĞER BÖLÜMLERE VERİLEN
SERVİS DERSLERİNİN İÇERİKLERİ
FİZ 101 GENEL FİZİK I
(3 0 0) 3
Fizik ve Ölçme, Vektörler, Tek Boyutta Hareket, İki Boyutta Hareket, Hareket Kanunları,
Dairesel Hareket ve Newton Kanunlarının Diğer Uygulamaları, İş ve Enerji, Potansiyel Enerji
ve Enerjinin Korunumu, Çizgisel Momentum ve Çarpışmalar, Katı Cisimlerin Bir Eksen
Etrafında Dönmesi, Yuvarlanma Hareketi, Açısal Momentum ve Tork, Statik Denge ve
Esneklik, Evrensel Çekim Kanunu.
FİZ 105 GENEL FİZİK I LABORATUVARI
(0 0 2) 1
Sabit hızlı düzgün doğrusal hareket, sabit ivmeli düzgün doğrusal hareket, yatay atış, eğik
atış, Newton’un hareket kanunları, esnek ve tamamen esnek olmayan çarpışma, basit
harmonik hareket, enerjinin korunumu, basit sarkaç ve yer çekiminin ölçülmesi, sönümlü
harmonik hareket.
FİZ 102 GENEL FİZİK II
(3 0 0) 3
Elektrik alanlar, Gauss kanunu, elektrik potansiyeli, sığa ve dielektrikler, Akım ve direnç,
Doğru akım devreleri, Manyetik alanlar, Manyetik alan kaynakları, Faraday kanunu,
İndüktans, Alternatif akım devreleri, Elektromanyetik dalgalar.
FİZ 106 GENEL FİZİK II LABORATUVARI
(0 0 2) 1
Elektrostatik yük üreteçlerinin prensibleri, Faraday kafesi ve yük dağılımları, eş potansiyel ve
elektrik alanları, kapatians ve dielektrikler, yüklerin hareketi ve akım, özdirenç ve özdirencin
sıcaklık ile değişimi, Ohm kanunu ve eşdeğer direnç, RC devreleri, osiloskopun tanıtımı,
osiloskop ile ölçümler.
FİZ 109 GENEL FİZİK I
(2 2 0) 3
Fizik ve Ölçme, Vektörler, Bir Boyutta –İki Boyutta Hareket, Hareket Kanunları, İş ve Enerji,
Çizgisel Momentum-Çarpışmalar, Dönme Kinematiği, Titreşim Hareketi, Elektrik Alan ve
Coulomb Yasası, Elektrik Potansiyeli, Sığa ve Dielektrik, Akım Direnç: Doğru Akım
Devreleri, Manyetik Alan ve Kaynakları, Faraday Yasası, Lenz Yasası, İndüklenmiş Elektrik
Alanlar, İndüksiyon, Altenatif Akım Devreleri.
FİZ 201 MESLEKİ FİZİK
(3 0 0) 3
Fizik ve Ölçme, Vektörler, Bir Boyutta Hareket, İki Boyutta Haraket, Hareket Kanunları, İş
ve Enerji, Potansiyel Enerji ve Enerjinin Korunumu, Çizgisel Momentum ve Çarpışmalar,
Katı Cisimlerin Bir Eksen Etrafında Dönmesi, Yuvarlanma Hareketi, Açısal Momentum ve
Tork, Statik Denge ve Esneklik, Akışkanlar Mekaniği, Sıcaklık, Termal Genleşme ve İdeal
Gazlar.
12
FİZ 109 GENEL FİZİK I
(2 0 2) 3
Fizik ve Ölçme, Vektörler, Tek Boyutta Hareket, İki Boyutta Hareket, Hareket Kanunları,
Dairesel Hareket ve Newton Kanunlarının Diğer Uygulamaları, İş ve Enerji, Potansiyel Enerji
ve Enerjinin Korunumu, Çizgisel Momentum ve Çarpışmalar,
Sabit hızlı düzgün doğrusal hareket, sabit ivmeli düzgün doğrusal hareket, yatay atış, eğik
atış, Newton’un hareket kanunları, esnek ve tamamen esnek olmayan çarpışma, basit
harmonik hareket, enerjinin korunumu, basit sarkaç ve yer çekiminin ölçülmesi.
FİZ 108 GENEL FİZİK II
(2 0 2) 3
Elektrik alanlar, Gauss kanunu, elektrik potansiyeli, sığa ve dielektrikler, Akım ve direnç,
Doğru akım devreleri, Manyetik alanlar, Manyetik alan kaynakları, Faraday kanunu,
İndüktans, Alternatif akım devreleri, Elektromanyetik dalgalar.
Elektrostatik yük üreteçlerinin prensipleri, Faraday kafesi ve yük dağılımları, eş potansiyel ve
elektrik alanları, kapasitans ve dielektrikler, yüklerin hareketi ve akım, özdirenç ve özdirencin
sıcaklıkla değişimi, ohm kanunu ve eşdeğer direnç, RC devreleri, osiloskopun tanıtımı,
osiloskop ile ölçümler
13
Download