taahhütname

advertisement
TAAHHÜTNAME
GİRİŞ:
İşbu taahhütname Türkiye genelinde faaliyet gösteren İhracatçı Birlikleri Genel
Sekreterliklerinde uygulamaya alınan E-Birlik sistemi kapsamında çalıştırılacak sistemin
kullanılmasına yönelik olarak hazırlanmıştır.
A-GENEL TANIMLAR
BİRLİK : İhracatçı firmanın Üye olduğu İhracatçı Birliğini,
GENEL SEKRETERLİK : Üyesi olduğu Birliğin Genel Sekreterliğini,
ÜYE : İlgili İhracatçı Birliği Üyesi tüzel veya gerçek kişiyi,
VERGİ HESAP NO.SU : Bağlı bulunulan vergi dairesinden alınan vergi hesap numarasını,
SİSTEM KULLANICISI : E- Birlik sistemi kapsamında Üye tarafından bu sistemi kullanmaya
yetkilendirilmiş tüzel veya gerçek kişiyi,
E-BİRLİK SİSTEMİ : İhracatçı Birlikleri nezdinde gerçekleştirilen dış ticaret işlemlerinin
networkler üzerinden bilgisayar ve iletişim teknolojilerinin kullanılması suretiyle yapılabilmesine
imkan tanıyan sistemi,
VEKALETNAME : Üye firma adına E-Birlik sisteminde işlem yapma yetkisi sağlayan özel
Vekaletnameyi,
BAŞVURU FORMU: Kullanıcıların E-Birlik sisteminden yararlanabilmeleri için gerekli
işlemleri başlatan matbu dilekçeyi,
KULLANICI ADI : E-Birlik sisteminde oturum açabilmek için gerekli kod(user name)u,
KULLANICI ŞİFRESİ : E-Birlik sisteminde oturum açabilmek için gerekli şifre (password)yi,
ÖDEME ŞİFRESİ : Sistem kullanıcısının İhracatçı Birlikleri ile ilgili yaptıkları işlemler sonucu
tahakkuk edecek her türlü ödemenin sistemdeki ön ödemeli cari hesaba mahsuben
ödenebilmesine imkan sağlayan şifreyi,
ifade eder.
B-KONU
Birlik ile Üyenin veya Üyenin vekaletname ile yetkilendirmiş bulunduğu Sistem kullanıcısının
arasında Birliğin sağladığı ve aşağıda açıklanan (E-BİRLİK SİSTEMİ) hizmetinden
yararlanılması hususları bu taahhütnamenin konusunu teşkil eder.
C-HİZMETİN KAPSAMI
Üye veya Üyeyi temsilen işbu taahhütnamede imzası olan sistem kullanıcısı, Birlik tarafından
kendisine verilen kullanıcı adı ve şifre yardımı ile Birlik tarafından yasal olarak verilen hizmetin
içeriğinde kalması koşulu ile T.C.Dış Ticaret Müsteşarlığı ve T.C.Gümrük Müsteşarlığı ile
yapılan protokol kapsamında geçerli olmak Üzere, Birliğin E- Birlik sistemi hizmeti aracılığı ile,
kendileri tarafından hazırlanmış ve İlgili Gümrük Müdürlüğüne ibraz edilecek Gümrük
Beyannamesini (GB) yasa ve yönetmelikler çerçevesinde E-Birlik sistemi kullanılarak
onaylatılması ve yine yasal aidatların aynı sistem Üzerinden, Birlik tarafından belirlenmiş ilgili
hesabına ödenmesi ve ayrıca Birlik Üyeliğinin devamı müddetince yine E-Birlik sistemi
tarafından sunulan ve sunulacak tüm hizmetlerden Üyelerinin yararlandırılması işbu
taahhütnamenin kapsamını oluşturur.
D-SİSTEM ÜZERİNDEKİ HAKLAR ve GİZLİLİK TAAHHÜDÜ
Bu taahhütnamede imzası bulunan Üye veya Üyenin vekili olan sistem kullanıcısı, işbu
taahhütnamenin konusunu teşkil eden sistemde kullanılan program ve yazılımlardan , işbu
taahhütnamede tespit edilmiş olan şekil ve kapsamdan başka türlü yararlanılmamasını , kaynak
belirterek dahi olsa herhangi bir şekil ve surette yayın yolu ile istifade edilmemesini, kısmen veya
tamamen yayımlanmamasını , her ne şekil ve surette olursa olsun Üçüncü şahısların bilgisine
intikal ettirilmemesini, dağıtılmamasını, çoğaltılmamasını veya Birliğin onayı alınmadan
Üzerinde değişiklilik yapılmamasını ve yukarıda değinilen hususların gerçekleşmesine engel
olmak amacı ile gereken her türlü tedbiri almayı,aksi halde bu yüzden Birliğin uğrayacağı tüm
zarar ve ziyandan sorumlu olacağını ve Birlik tarafından kendisinden yazılı olarak talep edildiği
tarihte işbu zarar ve ziyanı nakden ve defaten ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder.
E-SİSTEMDEN YARARLANMA ESASLARI
Şifre Kullanım Esasları
İşbu taahhütnamede imzası bulunan Üye veya Üye tarafından Gümrük Beyannamesi imzalamaya
ve Birliğe onaylatmaya veya bu sistemden yararlandırmaya vekaletname ile yetkilendirilmiş
bulunan sistem kullanıcısı, E-Birlik Sistemi hizmetinden, belirlenecek kullanıcı adı ve
şifrenin(Password) kendilerine verilmesi ve kendileri tarafından E-Birlik sistemi ortamında
uygulanması suretiyle yararlanacaktır.Üye ve Üyeyi yukarıda yazılı olduğu şekilde bu konuda
temsil ve ilzama yetkili olduğu vekaletname ile belirlenmiş sistem kullanıcıları , bu taahhütname
çerçevesinde Birlik tarafından verilecek hizmetlerden yararlanma hakkının münhasıran
kendilerine ait olduğunu, Birlik tarafından kendilerine verilen şifrenin/şifrelerin gizli kalması için
gerekli dikkat ve özeni göstereceğini , bu şifreyi/şifreleri herhangi bir Üçüncü şahsa
açıklamayacaklarını ve bu şifrenin herhangi bir Üçüncü şahıs tarafından kullanımının
sonuçlarından tamamiyle kendilerinin, yani bu taahhütnamede imzası bulunanların sorumlu
olduğunu beyan ve kabul eder.Şifreyi/şifreleri Üyenin E-Birlik Sistemi Başvuru formunda
gösterdiği kullanıcı/kullanıcılar alacak ve bu kişiler Üye adına ve hesabına kullanacaktır.
Şifreyi/şifreleri bahse konu kullanıcılar dışındaki şahısların kullanması halinde Birliğin hiçbir
şekil ve surette sorumluluğu olmayacaktır.Şifre kullanılarak yapılan işlemlerin Üyenin yazılı
talimatı hükmünde olduğu vekaletname ile kabul edilmiş olmakla Üye ve vekil arasındaki hukuki
ilişki Birliği bağlamayacaktır. öte yandan E-Birlik sistemi hizmetinden yararlanılması nedeniyle
Üye ve vekili arasındaki hukuki ihtilaflarda Birlik hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmeyecektir.
Kullanıcı adı ve şifreyi kullanan kişinin, işbu taahhütnamede imzası bulunan yetkili kişiler
olacağı ve aksi durumdan Üye veya sistem kullanıcısının sorumlu olduğu kabul edilmiştir.
E-Birlik sistemi kapsamındaki hizmetlerden yararlanılması için kendisine şifre verilen ve Üyeyi
bu konuda temsile yetkili olduğu vekaletname ile belirli olan sistem kullanıcısı, doğabilecek her
türlü zarardan, bu konuda Üyenin hukuki ve cezai soruşturmaya uğraması da dahil olmak Üzere,
şifreyi kullanan kişinin kullanıcı olup olmamasına bakılmaksızın sorumlu olacağını ve doğmuş
veya doğabilecek zararların her hal ve şart altında Birliğe rücu edilemeyeceğini kabul ve taahhüt
eder.
Birlik, bu taahhütnamede imzası bulunan ve kullanıcı sıfatına sahip kişinin, bu taahhütnamedeki
taahhütlerine aykırı davranması halinde şifresini iptal edebilir ve Üyenin bu hizmetten
yararlanmasına son verebilir.
Kullanıcı yetkileri ve sorumlulukları :
Üye, sistemde işlem yapmaya yetkili kişi/kişilerde,bu kişi/kişilerin yetkili oldukları işlemler ve
bu kişi/kişilerin işlem bazında yetki ve limitlerindeki değişiklikleri , Üye tarafından vekaletname
ile yetkilendirilmiş sistem kullanıcılarını azlettiklerini yada herhangi bir nedenle vekilin sistem
kullanıcısı sıfatının ve vekillik görevinin sona erdiğini Birliğe yazılı olarak bildireceğini, aksi
halde sisteme tanımlı yetkililerin sistemi kullanarak işlem yapabileceklerini, bunların yapacağı
işlemlerin neticesinde Birlik ve Üçüncü kişiler nezdinde ortaya çıkacak her türlü zararın bütün
sonuçları ile Üyeye ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Birlikçe, yazılı bildirimde
belirtilen kullanıcıların işlem yapma yetkisi yazılı bildirimin Birliğe tebliğ edildiği tarihten
itibaren 1 iş günü içerisinde,verilen talimat doğrultusunda tamamen veya kısmen
kaldırılacaktır.Bu süre içerisinde sözkonusu kullanıcı tarafından şifre ve kullanıcı adı kullanılarak
yapılacak tüm işlemlerin sonuçlarından doğacak her türlü zarar ve ziyandan Üye sorumlu
olacaktır.
Üye, talebi halinde muhtelif yetkilendirme seviyelerini haiz şifrelerin kendisine iletilmesi
durumunda dahi,yukarıda belirtilen hükümler saklı kalmak kaydı ile bu şifreleri 3. kişilerin
kullanımından ve bunun neticelerinden kendisinin sorumlu olduğunu; Birliğin şifreleri kullanmak
suretiyle işlem yapan kişilerin kimliklerini araştırma yükümlülüğünün olmadığını ve
yetkilendirme seviyelerinin ve şifrelerin değiştirilmesine yönelik olarak talimat verilmediği
sürece, bu şifrelerin kullanımı suretiyle yapılan E-Birlik sistemi işlemlerinin kendisini
bağlayacağını kabul ve beyan eder.
F-SİSTEM KULLANIM ESASLARI
Üye veya sistem kullanıcısı işbu taahhütname çerçevesinde kendisine tanımlanmış bulunan
yetkiler dahilinde sistemin olanaklarından istifade etmeyi, yazılıma zarar verebilecek şartların
oluşmamasına dikkat etmeyi taahhüt eder.
Birliğin Üyeye veya sistem kullanıcısına E-Birlik sistemi hizmeti verecek olması, Üyeye veya
sistem kullanıcısına donanım ve yazılım(hardware-software) temini konusunda ve E-Birlik
sistemine bağlanabilmek için gerekli olan network bağlantısının temini hususunda bir taahhüdünü
oluşturmaz, Üyenin veya sistemin kullanıcısının kendi ofisinden sisteme bağlantısının sağlanması
için gerekli olan network bağlantısı masrafları da Üye veya vekalet verdiği kuruluş tarafından
karşılanır.
Üye veya sistem kullanıcısı Birliğin verdiği E-Birlik Sistemi hizmetlerinin verilmesi esnasında
veya herhangi bir zamanda oluşabilecek arıza v.s. teknik sebepler ile bu hizmetlerin verilmesine
ara veya son verilmesi, yahut hizmetin kesintiye uğramasından, keza donanım, yazılım
(hardware-software) ve E-Birlik Sistemi sunucusundan kaynaklanan aksaklıklar vesair sebepler
sonucu 3. kişilerin kendisine ait menkul mallara ,kıymetli evraka ve diğer tüm bilgilere erişimi
nedeniyle,buna yönelik her türlü zarar, ziyan , talep ve dava hakkından Birlik lehine feragat
ettiğini beyan, kabul ve ikrar eder.
Birlik, bu taahhütname kapsamında verilecek hizmetlerle ilgili olarak, Birliğin istemi dışında
olacak her türlü teknik arıza ya da sorun nedeni ile işlemlerin tamamlanamaması, iptal edilmesi
halinde sorumlu olmayacaktır. Birlik söz konusu hizmetlerin Üyeye veya sistem kullanıcısına
sunulması ile ilgili olarak herhangi bir neden göstermeksizin uygulama değişikliği yapabilir veya
hizmetin verilmesine ara verebilir veya tamamen durdurabilir.
G-UMUMİ HÜKÜMLER
Birlik, E-Birlik sistemi hizmetine dahil edeceği ve burada tanımlanmayan hizmetleri de yine
Üyenin onayına gerek kalmaksızın uygulamaya koyabilir. Bu durumda verilen hizmetin çeşit ve
unsurlarına bakılmaksızın yine bu taahhütnamenin geçerli olduğu ve olacağı kabul edilmiştir.
Üye veya sistem kullanıcısı, nisbi veya maktu aidatın kredi kartı veya diğer ödeme şekilleri ile
gerçekleşmesi halinde, kredi kartının veya diğer ödeme şekillerinden doğabilecek her türlü
ihtilafta yasal muhatabın Üye veya vekili olduğunu beyan, kabul ve ikrar eder.
Firma Üyelik vecibelerini yerine getirmekle yükümlü olup, Üyelik vecibelerinin yerine
getirilememesinden kaynaklanan Üyesi olduğu Birlik tarafından Üyeliğinin kapatılması, askıya
alınması gibi durumlarda ihracat işlemlerinin aksaması tamamen Üyenin sorumluluğundan olup
bu nedenle Birliği herhangi bir şekilde sorumluluk altına sokmayacağını kabul ve taahhüt eder.
H-SÜRE VE İHTİLAFLARIN HALLİ
Bu taahhütname,imza tarihinden itibaren süresiz olup , Birlik dilediği anda Üyeye veya sistem
kullanıcısına herhangi bir ihbar ve ihtara gerek olmaksızın taahhütnameyi feshederek hizmeti
durdurmaya yetkilidir. Üyenin veya sistem kullanıcısının fesih ve hizmet durması nedeniyle
hiçbir itiraz hakkı olmayacaktır. Aynı şekilde, Üye veya Üye tarafından yetkilendirilmiş sistem
kullanıcısının işbu sistemden yararlanmak isteyip istememesi kendi inhisarında olup, işbu
taahhütname kapsamı hizmetlerden tek yanlı olarak vazgeçme hakları vardır. Bu durumda,
Üyenin veya sistem kullanıcısının bu sistemden yararlanmadan Birlik merkezi tarafından verilen
hizmetlerden yararlanma hakları devam eder.
Üye veya sistem kullanıcısı, işbu taahhütnamenin uygulanmasından çıkabilecek her türlü
anlaşmazlıklarda Birliğin defter, mikrofilm, mikrochip, bilgisayar v.s kayıtlarının HUMK
287.maddesi uyarınca; geçerli , bağlayıcı kesin delil olacağını bunlara itiraz etmeyeceğini kabul
ve taahhüt eder.
Üye veya sistem kullanıcısı tarafından adres değişikliğinin yazılı olarak bildirilmemesi halinde;
başvuru formu ve /veya taahhütnamede belirtilen yerlere yapılacak tebligatların kendilerine
yapılmış sayılacağını kabul ve taahhüt ederler.
Üye veya sistem kullanıcısı, E-Birlik sistemi kullanımı için gerekli olan kullanıcı adı ve
şifrelerini teslim aldığını ve neticesinde işbu taahhütnameyi imzaladığını beyan eder.
Üye veya sistem kullanıcısı, bu taahhütnameden dolayı doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde
Trabzon Asliye Ticaret Mahkemesi ve İcra Dairelerinin yetkili olduğunu kabul, beyan ve ikrar
ederler.
Tarih:
......../....../..........
KAŞE
İMZA
Ekler:
- Vekaletname (Üyenin sistem kullanıcısını yetkilendirdiği noter tasdikli özel vekaletname.)
- İmza sirküleri :(Taahhütnameyi imzalayanın imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti.)
Download