Slayt 1 - Akademik Teşvik Komisyonu

advertisement
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Akademik Teşvik Ödeneği Bilgilendirme Toplantısı
Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu
Ocak 2017
AKADEMİK TEŞVİK ÖDENEĞİ YÖNETMELİĞİ
31/12/2016 tarih ve 29935 sayılı (3.Mükerrer) Resmi Gazete
• Amaç ve kapsam
• MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik; akademik teşvik
puanının hesaplanmasına ilişkin usul ve
esaslar ile bu hesaplamaları yapacak
komisyonun oluşumu ile diğer hususları
belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.
Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme
ve İtiraz Komisyonu
• Bu Yönetmelikte belirtilen görevleri yerine getirmek üzere doçentlik
temel alanlarından akademik teşvik komisyonu kurulmuştur.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Prof.Dr.Adnan KONUK Başkan
Prof.Dr. Engin KARADAĞ Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme
Prof.Dr. Okan Zafer YEŞİLEL Fen Bilimleri ve Matematik
Prof.Dr. Erdoğan BOZ Filoloji
Prof.Dr. Ejder OKUMUŞ İlahiyat
Doç. Düriye KOZLU İSMALOĞLU Mimarlık, Planlama Tasarım
Prof.Dr. Mahmut YAVUZ Mühendislik
Prof.Dr.Emel ULUPINAR Sağlık Bilimleri
Prof.Dr. Nuray GİRGİNER Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Prof.Dr. Mehmet Demir KAYA Ziraat ve Orman Su Ürünleri
Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme
Komisyonu
• Bölüm, anabilimdalı veya anasanatdalı
başkanlıkları bünyesinde kurulacaktır.
• Komisyon, başkan dahil üye tamsayısının salt
çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya
katılanların salt çoğunluğu ile karar verir.
Oyların eşit olması halinde komisyon
başkanının oyu yönünde karar alınmış sayılır.
Üyeler çekimser oy kullanamaz.
AKADEMİK TEŞVİK ÖDENEĞİ
BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ
• 02-20 Ocak 2017 : Öğretim elemanlarının kadrolarının
bulunduğu bölüm/anabilim dalı başkanlıklarına başvurusu
• 23-26 Ocak 2017 : Bölüm/anabilim dalı başkanlıklarınca
kurulan Komisyonlar tarafından sunulan belgelerin
incelenmesi
• 27 Ocak 2017 : ATBİ Komisyonları tarafından teşvik almaya
hak kazananların liste ve evraklarının nihai karar için ATDDİ
Komisyonuna gönderilmesi
• 30 Ocak-3 Şubat 2017 : ATDDİ komisyonu tarafından teşvik
başvurularının değerlendirilmesi
• 6 Şubat 2017 Teşvik almaya hak kazanan öğretim
elemanlarının üniversite web sayfasından ilan edilmesi
• 6-10 Şubat 2017 : ATDDİ Komisyonuna itirazlar
• 13-14 Şubat 2017 : ATDDİ Komisyonuna tarafından
itirazların karara bağlanması
Başvurular
• Teşvik ödemesi 1 Ocak-31 Aralık 2016 tarihleri arasında
gerçekleştirilen faaliyetleri kapsamaktadır
• Başvuruda, akademik faaliyetlere ilişkin YÖKSİS’ten
alınan çıktı ile birlikte akademik faaliyetlere ilişkin
örnek ve belgeleri,
• “Akademik Teşvik Ödeneği Başvuru Beyan Formu” nu
imzalı olarak sunmaları,
• 2016 yılı içerisinde kurum değişikliği yapanların“Kurum
Değişikliği Beyan Formu” nun sunmaları,
• 2016 yılı içerisinde unvan değişikliği olanların “Unvan
Değişikliği Beyan Formu” nu sunmaları gerekmektedir.
Yayın ve Tebliğ Faaliyetlerinde
Faaliyetlerde Puanlama
Yayın ve tebliğ faaliyetlerinde faaliyet türü puan
teşvik oranlarının belirlenmesinde:
• Birinci isim için %100’ü,
• Yayındaki sorumlu yazar (corresponding author) ve
senyör yazar (yayının yapıldığı alanda daha önce en az
on adet uluslararası yayın yapmış makaledeki son isim)
ile tebliği sunan isim için yazar sırasına bakılmaksızın
%100’ü,
• İkinci isim için %90’ı,
• Üçüncü isim için %80’i,
• Dördüncü isim için %70’i
• Beşinci ve daha sonraki isimler için %50’si
dikkate alınır.
Proje Faaliyetlerinde Puanlama
Proje faaliyet türü puan teşvik oranlarının
belirlenmesinde:
• Yürütücü için %100’ü,
• Araştırmacı veya danışman öğretim üyesi için
%80’i,
• Araştırmacı veya danışman; öğretim görevlisi,
araştırma görevlisi, okutman ve uzman için
%70’i,
dikkate alınır.
Atıflar
• Atıf faaliyet türünün puanlanmasında kişi
sayısı dikkate alınmaz, her bir araştırmacı için
ayrı puanlama yapılır.
• Aynı esere bir kitabın veya makalenin farklı
bölümlerinde/kısımlarında yapılan atıflar
yalnızca bir atıf olarak değerlendirilir. Ancak,
bölüm yazarları farklı olan kitaplarda farklı
bölümlerde yapılan her bir atıf için ayrı puan
değerlendirmesi yapılır.
Özel bir paylaşım oranı olmayan veya
isim sıralaması/derecelendirmesi
bulunmayan faaliyetler
• “oran/kişi sayısı” oranı dikkate alınır.
• Sergi faaliyet türündeki karma etkinlikler kişi
sayısına bakılmaksızın tam puanla
değerlendirilir.
Puanlamada Unvan Katsayısı
•
•
•
•
Faaliyet puanı hesaplanırken, alt faaliyet oranları
Profesör ve doçent kadrosunda bulunanlar için 1;
Yardımcı doçent kadrosunda bulunanlar için 1,5;
Araştırma görevlisi, öğretim görevlisi ve okutman
kadrolarında bulunanlar için 2;
• Uzman, çevirici ve eğitim-öğretim planlamacısı
kadrolarında bulunanlar için 1 ile çarpılır.
Faaliyet Türü: Proje
Yönetmelik 3/ı
• Bilimsel değerlendirme süreci sonucunda
ulusal veya uluslararası kurumlarca
onaylanarak bütçe desteği sağlanmış olmalı,
• Yeni bilgiler üretilmesi, bilimsel yorumların
yapılması veya teknolojik problemlerin
çözümlenmesi için bilimsel esaslara uygun
olarak yürütülmüş olmalı,
• Sonuç raporu yetkili mercilerce başarılı
bulunarak kapatılmış olmalıdır.
Faaliyet Türü: Proje
Yönetmelik 7-(9) ile Faaliyet ve Puan Tablosu
• Araştırma altyapısı oluşturulması, girişimcilik,
araştırmacıların ve öğrencilerin araştırma
kültürünün desteklenmesine yönelik projeler ile
sosyal sorumluluk ve etkinliklere yönelik projeler
teşvik kapsamı dışındadır.
• Temelde aynı projenin parçası/uzantısı olan
çalışmalar için mükerrer puanlama yapılmaz.
• Yalnızca Ar-Ge niteliğindeki projeler kabul
• Ar-ge, Yenilik ve Özgün Tasarım Projeleri kabul
(Özel Kuruluşlar)
Faaliyet Türü: Proje
Koşullar:
• Projeler 2016 yılı içerisinde sonuç raporları onaylanarak
tamamlanmış (kapanmış) olmalıdır.
• Üniversitemiz BAP Komisyonunca desteklenen A (A1 ve
A2), B, C (C1, C2 ve C3) ve D tipi projelerden 2016 yılı
içerisinde tamamlanan projeler değerlendirmeye
alınacaktır.
Kanıtlayıcı Belgeler
• Destekleyen kuruluş tarafından onaylı olan ve projenin
sonuçlandığını/kapatıldığını gösteren belge.
• Destekleyen kuruluş tarafından kişinin yönetmelikte ifade
edilen görevi yaptığını gösteren belge(araştırmacı,
danışman, yürütücü)
Faaliyet Türü: Araştırma
Yönetmelik: 3-c
• Proje tanımı kapsamında olmamalı,
• Yükseköğretim kurumu ile ulusal/uluslararası kurum ve
kuruluşların yazılı mutabakatı veya onayı ile başlatılmış
olmalı,
• Araştırmacıların kendi kurumu dışında bir üniversite ya da
araştırma kurumunda en az 3 ay süreyle görevlendirilmek
suretiyle yapılmalı,
• Yeni bilgiler üretilmesi, teknolojik problemlerin
çözümlenmesi/analiz edilmesi, yenilikçi ürün, süreç, eser
veya tasarımlar geliştirilmesi amacıyla bilimsel esaslara
uygun olarak yürütülmüş olmalı
• Sonuç raporu ilgili kurumların yetkili mercilerince başarılı
bulunarak sonuçlandırılmış olmalıdır.
Faaliyet Türü: Araştırma
Koşullar:
• Araştırma 2016 yılı içerisinde tamamlanmış (kapanmış)
olmalıdır.
Kanıtlayıcı Belgeler
• Üniversitemiz ve araştırmanın ilgili olduğu kurum
tarafından hazırlanmış/onaylanmış olan araştırmanın
başlatılmasına yönelik belge.
• Araştırmanın en az 3 ay süreyle yürütüldüğüne yönelik
çalışma süresini gösterir görevlendirme belgesi.
• Araştırmanın sonuç raporunun üniversitemiz ve
çalışmanın ilgili olduğu kurum tarafından onaylandığını
gösteren belge.
• Diğer (gerekli ise)
Faaliyet Türü: Yayın
Koşullar:
• Yayınlar 2016 yılı içerisinde yayımlanmış olmalıdır. Kabul edilmiş olsa
dahi henüz yayımlanmamış yayınlar teşvik kapsamı dışındadır.
• Senior isim (makaledeki son isim) durumunda olan
araştırmacıların, yayının yapıldığı alanda en az 10 adet uluslararası
nitelikte yayınının bulunduğunu, yayınların özet sayfaları ile
belgelendirmeleri zorunludur.
• Correspondence yazarlık için yayımlanan makalede ilgili yazarın
Correspondence yazar olarak belirtilmiş olması zorunludur.
• İçeriğinde önemli değişiklikler yapılmamış tebliğin makale, kitap
veya kitap bölümü haline dönüştürülmesi durumunda yeniden
teşvik değerlendirmesi yapılmaz.
• Hakemli dergilerde editörlük için ilgili yılda görev alınan dergi
sayılarından her birisi için ayrı başvuru yapılmalıdır.
• Aynı yıl içerisinde tekrar baskısı yapılmış kitap veya kitap bölümleri
için sadece bir tanesi dikkate alınır.
Faaliyet Türü: Yayın
Kanıtlayıcı Belge ve Bilgiler
• Araştırma Kitabı, Ders Kitabı, Kitap Editörlüğü,
Kitap Tercümesi, Kitap Tercümesinde Editörlük
için,
– Kitabın kapak, basım bilgileri ve içindekiler
sayfalarının yer aldığı tek bir dosya.
– Ulusal Yayınevleri için,
• İlgili yayınevi tarafından aynı alanda farklı yazarlara ait
yayımlanmış en az yirmi kitabın künyesine erişilebilecek
internet sayfasının veya sayfalarının adresi;
• Yayınevinin internet sitesinden veya sunulan diğer
belgelerden yayınevinin en az beş yıl ulusal düzeyde düzenli
faaliyet gösterdiğine yönelik bilgiye erişim imkanı yok ise,
yayınevinin en az beş yıl ulusal düzeyde düzenli olarak
faaliyet yürüttüğünü gösteren belge/yazı.
Faaliyet Türü: Yayın
Kanıtlayıcı Belge ve Bilgiler
• Araştırma Kitabı, Ders Kitabı, Kitap Editörlüğü, Kitap
Tercümesi, Kitap Tercümesinde Editörlük için,
– Uluslararası Yayınevleri için,
• İlgili yayınevinin aynı alanda farklı yazarlara ait yayımlanmış en az
yirmi kitabın künyesine erişilebilecek internet sayfasının veya
sayfalarının adresi;
• Yükseköğretim Kurulunca tanınan yükseköğretim kurumlarının
kataloglarında yer aldığını gösteren belge, yazı veya internet
sitesinden alınan ekran görüntüsü sunulmalıdır. İnternet
sitelerinde doğrulayıcı bilgilerin yer aldığı web sayfaları
bulunması durumunda ilgili ekran görüntüsünün alındığı internet
sitesinin adresi de belirtilmelidir.
• Yayınevinin internet sitesinden veya sunulan diğer belgelerden
yayınevinin en az beş yıl uluslararası düzeyde düzenli faaliyet
gösterdiğine yönelik bilgiye erişim imkanı yok ise, yayınevinin en az
beş yıl uluslararası düzeyde düzenli olarak faaliyet yürüttüğünü
gösteren belge/yazı.
Faaliyet Türü: Yayın
Kanıtlayıcı Belge ve Bilgiler
• Kitap Bölümü için,
– Kitabın kapak, basım bilgileri, içindekiler sayfaları ve ilgili bölümün yer
aldığı tek bir dosya.
– Ulusal veya Uluslararası yayınevi belge ve bilgilerinin sunulması
zorunludur.
•
• Ansiklopedide Konu/Madde Yazarlığı
– Ansiklopedinin kapak, basım bilgileri ve içindekiler sayfası ve ilgili
konunun/maddenin yer aldığı tek bir dosya.
– İnternet ortamda yayımlanan ansiklopediler için ilgili
konunun/maddenin bulunduğu web sitesinin adresi ve
konunun/maddenin yer aldığı internet sayfasının ekran görüntüsü.
– Ulusal veya Uluslararası yayınevi belge ve bilgilerinin sunulması
zorunludur.
Faaliyet Türü: Yayın
Kanıtlayıcı Belge ve Bilgiler
Dergi Editörlüğü
• Hakemli dergilerdeki editörlük görevleri için ilgili yılda
yayımlanmış dergi sayılardan hangisi için başvuru
yapılıyor ise, ilgili sayının editörlerini gösteren web
sitesinin adresi ve ekran görüntülerine ait belge.
• Derginin son 3 yıldır yayımlandığını ve yılda en az bir
kez yayınlandığını göstermek üzere, derginin geçmiş
yıllara yönelik sayılarına erişilebilecek internet adresi
veya dergiden alınmış yazı veya derginin internet
sitesinde buna yönelik bilgi var ise ilgili internet
adresinin beyan edilmesi.
Faaliyet Türü: Yayın
Kanıtlayıcı Belge ve Bilgiler
Kitap Editörlüğü
• Kitap editörlüğü için, Kitabın kapak, basım
bilgileri ve editörlerini gösteren sayfalarının
yer aldığı tek bir dosya.
• Kitabın ulusal/uluslararası yayıevleri
tarafından basıldığını gösterir belge ve
bilgilerin sunulması zorunludur.
• Diğer (gerekli ise)
Faaliyet Türü: Yayın
Kanıtlayıcı Belge ve Bilgiler
• Özgün/Derleme/Diğer Makale
• SCI-EXP, SSCI, AH&CI ve ESCI endekslerinde taranan
dergilerdeki makalelerin ilgili indeks kapsamındaki dergide
yayınlandığı belgelendirilmeli ve makalenin pdf format
örneği verilmelidir.
• Diğer alan indekslerine giren veya indekslere girmeyen
dergilerde yayımlanan makaleler için,
– Yayımlanmış makalenin pdf formatında örneği,
– Derginin son 3 yıldır ve yılda enaz bir kez yayımlandığını
göstermek üzere, derginin geçmiş yıllara yönelik sayılarına
erişilebilecek internet adresi veya dergiden alınmış yazı veya
derginin internet sitesinde buna yönelik bilgi var ise ilgili internet
adresinin beyan edilmesi.
• Diğer (gerekli ise)
Faaliyet Türü: Yayın
Kanıtlayıcı Belge ve Bilgiler
Ses veya Görüntü Kaydı
• Müzik ve Konservatuvar bölümleri için performansa dayalı
etkinliğin ulusal veya uluslararası niteliğini ve dikkate alınan
yılda yayımlanmış olduğunu gösteren belge,
• Müzik ve Konservatuvar bölümleri için CD, DVD veya
benzeri ortamdaki kayıtlara yönelik bandrol verildiğini
gösterir belge.
• Bestecilik, yorumculuk, koreograflık, rejisörlük, oyun
yazarlığı, dramaturji ve sahne tasarımı için etkinliğin ulusal
veya uluslararası boyutunu ve dikkate alınan yılda
yayımlanmış olduğunu gösteren belge.
• CD, DVD ve benzeri medya ortamı kayıtlarının Kültür ve
Turizm Bakanlığınca verilmiş bandrol fotokopileri,
Faaliyet Türü: Yayın
Kanıtlayıcı Belge ve Bilgiler
Hakemlik
• Hakemlik yapılan derginin hangi endekse
girdiğinin belgelendirilmesi,
• Editörün hakemlik teklif yazısının
belgelendirilmesi,
• Hakemlik sonucu dergi editörüne gönderilen
görüş veya değerlendirmenin (veya Editörün
teşekkür yazısının) belgelendirilmesi.
Faaliyet Türü: Tasarım
Koşullar:
• Tasarımın, öğretim elemanının akademik faaliyet alanında
bir yapının, teknik veya endüstriyel ürünün ilk taslağı, çizim
ve dizayn halini içermesi gerekir.
• Tasarımın dikkate alınan yıl içerisinde uygulamaya
konulmuş veya tescil edilmiş olması zorunludur.
Kanıtlayıcı Belgeler
• Kamu kurumları veya özel hukuk tüzel kişileri bünyesinde
uygulamaya konulmuş sanatsal tasarımlar için, sanatsal
tasarımı ve uygulamaya konulduğu yılı belirten belge.
• Bilimsel yayınla tescillenmiş sanatsal tasarımlar için,
yayının yayımlanmış halinin pdf formatında nüshası.
• Faydalı Obje/Model çalışmaları için TSE veya TPE tescil
belgesinin örneği.
• Diğer (gerekli ise)
Faaliyet Türü: Sergi
Koşullar:
• Sergi, öğretim elemanının akademik faaliyet alanında
gerçekleştirdiği sanatsal veya bilimsel niteliği haiz işitsel ve görsel
etkinliklere dair tüm sergi, bienal, gösteri, dinleti, konser, festival ve
gösterim etkinliklerini kapsamalıdır.
• Serginin dikkate alınan yıl içerisinde gerçekleştirilmiş veya başlamış
olması zorunludur.
Kanıtlayıcı Belgeler
• Serginin özgün kişisel sergi veya davetli/yarışmaya dayalı nitelikte
olup olmadığını, sergi tarihini ve yerini kanıtlayıcı belge.
• Uluslararası sergiler için, serginin uluslararası nitelikte olduğuna
dair bölüm, anabilimdalı veya anasanatdalı kurulu kararı.
• Diğer (zorunlu değil)
Faaliyet Türü: Patent
Koşullar:
• Patent dikkate alınan yıl içerisinde tescil edilmiş
olmalıdır.
• Birden fazla ülkede tescillenmiş aynı içerikli
patentler için bir kez başvuru gerçekleştirilir.
Kanıtlayıcı Belgeler
• TPE veya uluslararası yetkili mercilerce
düzenlenmiş patent tescil belgesinin nüshası
Faaliyet Türü: Atıf
Koşullar:
• Teşvik başvurularında yalnıza diğer yazarlar tarafından
gerçekleştirilen yayınlarda (araştırmacının yazar olarak yer almadığı
yayınlar) gerçekleştirilen atıflar dikkate alınır.
• Dikkate alınan yılda yayımlanmış çalışmalarda yapılan atıflar
dikkate alınır.
Kanıtlayıcı Belgeler
• Kitaplarda Yapılan atıflar için, Kitabın kapak, basım ve kaynakçalar
sayfaları ile atıf yapılan sayfalarını veya kaynakçayı gösteren tek bir
pdf dosya sunulmalıdır. Basım sayfası kitabın yayınevi, basım yılı ve
telif haklarına yönelik bilgilerin bulunduğu sayfadır.
• SSCI, ESCI-Exp, AHCI ve ESCI indekslerinde taranan dergilerdeki
atıflar için, Web of Science’ın web sayfası üzerinden gerçekleştirilen
atıf sorgulama sonucunda, araştırmacının yayınlarına atıf yapan
diğer yayınların listesine ait ekran görüntüsü.
Faaliyet Türü: Atıf
Kanıtlayıcı Belgeler
• Diğer veri tabanları tarafından (örneğin http://scholar.google.com.tr/
tarafından) taranan SSCI, ESCI-Exp, AHCI, ESCI indekslerindeki dergilerdeki
atıflar;
– Her bir atfın yapıldığı yayının ilk sayfası ve atıfı gösteren kaynakça bölümü
kopyası.
– Derginin tarandığı indeks(ler)ini gösteren web sayfasının ekran görüntüsü
veya ilgili bilgiye erişilebilecek web sayfası adresi.
• Alan indekslerinde taranan dergilerdeki atıflar için,
– Her bir atfın yapıldığı yayının ilk sayfası ve atıfı gösteren kaynakça bölümü
kopyası.
– Derginin tarandığı alan indeks(ler)ini gösteren web sayfasının ekran görüntüsü
veya ilgili bilgiye erişilebilecek web sayfası adresi.
• Diğer hakemli uluslararası veya ulusal dergilerdeki atıflar için, her bir atfın
yapıldığı yayının pdf formatındaki nüshası.
• Bestecinin kendisinin yer almadığı uluslararası konserde eserinin
seslendirilmesine ait kayıt CD.
Faaliyet Türü: Tebliğ
Koşullar:
• İlgili yılda gerçekleştirilmiş veya başlamış bilim kurulu bulunan etkinliklerde
sunulan ve bildiri kitabı, özetler kitabı, web sitesi veya CD, DVD gibi medya
ortamlarında yayımlanmış tebliğler destek kapsamında değerlendirilir.
• Yalnızca uluslararası nitelikteki tebliğler teşvik kapsamındadır.
• Bir etkinliğin uluslararası nitelikte kabul edilmesi için, bilim kurulunda en az 5
yabancı akademisyen bulunması zorunludur.
Kanıtlayıcı Belge ve Bilgiler
• Tebliğin sunulduğu etkinliğin adı, tebliğin başlığı ve sunum şeklini ispatlayan
belge.
• Tebliğin pdf formatında örneği
• Katılım Belgesi: Katılım belgesi İngilizce dışında bir dilde hazırlanmış ise dekan,
müdür veya bölüm başkanı tarafından onaylanmış tercümesi de sunulmalıdır.
• Etkinliğin web sayfası adresi
Faaliyet Türü: Ödül
Koşullar:
• Öğretim elemanının kadrosunun bulunduğu kurum tarafından verilenler,
çalışma/proje/ yayın teşvik/teşekkür-başarı belgesi ve plaketi/burs/onur
belgesi/ hizmet belgesi hariç olmak üzere, akademik faaliyet alanında
gerçekleştirdiği faaliyetlere karşılık olarak verilmiş akademik ve sanatsal
ödüller teşvik kapsamındadır.
• Aynı faaliyetten dolayı birden fazla ödül alınabilir. Bu durumda her bir ödül
için ayrı başvuru yapılır.
• Uluslararası/Ulusal kongre, kurultay, sempozyum, konferans ve festival gibi
etkinliklerin bilim ve/veya sanat kurulu tarafından verilen ödüller, sadece
adına belge düzenlenen öğretim elemanı için geçerlidir.
• Ödülün alındığı tarih geçerlidir.
• Alınan ödülün, öğretim elemanının bilim alanı ile ilgili olması gerekir.
• Alanında faaliyet gösteren meslek organizasyonları ile kamu veya özel
kuruluşlar tarafından, üyeleri arasında araştırmacının alanından
uzmanların da bulunduğu bir kurulun değerlendirmesi sonucunda verilen
ulusal veya uluslararası düzeyde akademik ve sanatsal ödüller geçerlidir.
Faaliyet Türü: Ödül
Kanıtlayıcı Belge ve Bilgiler
• Yetkili mercilerce onaylanmış ödül belgesinin nüshası.
• Ödül alınan kurum ve kuruluşun, araştırmacının
alanından uzmanların da bulunduğu bir kurulun
değerlendirmesi sonucunda bu ödülü verdiği
belgelendirilmelidir.
• Bilim ve sanat kurulu olan kongre, kurultay,
sempozyum, konferans ve festival gibi etkinlikler
tarafından verilen ödüller için, ilgili etkinlik ve etkinliğin
yetkili kurullarına yönelik bilgiye erişmeye imkan
sağlayacak broşür, kitapçık veya internet sayfası adresi
gibi bilgilerin yer aldığı belge(ler) ve/veya bilgi.
(akademik teşvik
puanı/100)
X
akademik teşvik puanı
Faaliyet
Puan
(1) PROJE
(2) ARAŞTIRMA
(3) YAYIN
(4) TASARIM
(5) SERGİ
(6) PATENT
(7) ATIF
(8) TEBLİĞ
(9) ÖDÜL
Maksimum Toplam
30
30
30
30
30
30
30
30
30
100
Akademik teşvik
puanı, bu Yönetmeliğin
ekinde yer alan Faaliyet
ve Puan Tablosu esas
alınarak
aşağıdaki
şekilde hesaplanır.
=
Akademik
Faaliyet Türü
Puanı
(Max) 30
+
Akademik
Faaliyet Türü
Puanı
(Max) 30
akademik teşvik puanı 100
geçemez
+
…
Akademik Teşvik Ödeneği
100 Tam Puan İçin
• 1/1/2016-30/06/2016 tarihleri arasında
geçerli olmak üzere;
Maaş Katsayısı=0,096058
• En yüksek Devlet Memuru Brüt Aylığı:
(Aylık Gösterge + Ek Gösterge)*Katsayı
= (1500+8000)*0,096058
= 912,55 TL (-Damga Vergisi)
https://tesvik.ogu.edu.tr/
• WEB SAYFASINDAKİ DUYURULARI
TAKİP ETMENİZ RİCA OLUNUR.
TEŞEKKÜRLER….
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu
Download