Sayın Okuyucumuz, Elinizdeki 280 sayılı dergi 1981 yılının

advertisement
Sayın Okuyucumuz,
Elinizdeki 280 sayılı dergi 1981 yılının son dergisidir. Elektrik
Mühendisliği Dergisi 1981 yılı ortalarında, birbuçuk yıllık bir ara
dan sonra yeniden çıkmaya başladı. Kâğıt, baskı ve film masraf
larının son birkaç yılda hızla artması sonucunda derginin sayfa sa
yısında eksiltmeye gidildi. Yeni biçimi ile dergi her ay 8.000 tirajlı
düzenli bir şekilde elektrik mühendislerine ve abonelere iletiliyor.
Bu düzenli çıkış 1982 yılında da sürecek. Yeni dönemde derginin
eskiden olduğu gibi bir yayın kurulu tarafından çıkarılması Oda
Yönetim Kurulunca kararlaştırıldı. Yayın Kurulu derginin hazır
lanmasında katkıda bulunmak isteyen tüm üyelere açık. Ayrıca
İstanbul, İzmir, Bursa, İzmit, Adana gibi sanayinin gelişkin oldu
ğu yerlerde dergiye yazı ve haber göndermekle yükümlü yayın gö
revlilerinin atanması düşünülüyor.
Derginin üyelerin tümünün gereksinme duydukları teknik konula
rı, özgün çalışmaları, bilim ve teknolojideki yeni gelişmeleri ak
tarabilmesinin ancak üyelerin yayın hayatına aktif katılması ile
olanaklı olacağını tekrar hatırlatıyoruz.
Yeni yılda yine beraber olmak üzere tüm okurlarımıza sağlık ve
neşe dolu bir yıl diliyoruz.
Yazı İşleri Müdürü
Download