Rusya Tarihi Kaynakçası

advertisement
Rusya Tarihi Kaynakçası
Mcmeekin, S. (2013). I. Dünya Şavaşı'nda Rusya'nın Rolü. : .
Efendi, Ş. O. (2011). Rusya Sefaretnamesi 1757-1758. Ankara: Türk Tarih
Kurumu Yayınları.
Vernadsky, G. (2010). Rusya Tarihi. Istanbul: Selenge.
Aydın, M. (2013). "19-20.Yüzyıllarda Osmanlı Balkanlarında Rusya'nın Casusluk
Faaliyetleri". Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü
Tarih Araştırmaları Dergisi, 32 (53), 17-54,
Tekir, G. (2014). Geopolitics of Russia's Caucasus policy and its implications for
the world.
Kamalov, İ. (2008). Altın Orda-Rus ilişkileri ve Altın Orda'nın Rusya'ya etkileri
(Altın Orda Devleti'nin yıkılışı ve Çarlık Rusyası'nın kuruluş sürecinde).
Kalimullina, F. (2005). "V.V. Vel'yaminov-Zernov'un Rusya Müslümanları
Tarihinin İncelenmesine Katkısı". Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, 2 (2),
1-9,
Kurat, A. N. (2014). Rusya Tarihi/Başlangıcından 1917'e Kadar. Ankara: Türk
Tarih Kurumu Yayınları.
Ahmadov, Y. (2000). Çeçen-İnguşya Halkıyla Rusya Arasındaki İlişkiler.
Istanbul: Sorun Yayınları.
Acar, K. (2009). Rusya - Ortaçağ'dan Sovyet Devrimi'ne. İstanbul: İletişim
Yayınevi.
Acar, K. (2006). Başlangıçtan 1917 Bolşevik Devrimi'ne Kadar Rusya. Ankara:
Nobel Yayın Dağıtım.
İrge, F. (2006). Sovyetlerden Rusya Federasyonu'na Kapitalist
Kuşatma/Balkanlar-Orta Asya-Kafkaslar. İstanbul: IQ Kültür Sanat Yayıncılık.
Leontyev, K. N. (2009). Diplomatik Mektuplar,Notlar,Raporlar(Osmanlı'nın
Sosyal ve Siyasal Yapısı ile Rusya İlişkileri(1865-1872). İstanbul: Kaynak
Yayınları.
Aslanova, S. (2011). 20.Yüzyılın Başında Rusya'nın Osmanlı Politikası. İstanbul:
İlkim Ozan Yayınları-Kelepir.
Kagarlitsky, B. (2008). Bugünkü Rusya&Neoliberalizm Otokrasi ve Restorasyon.
İstanbul: İthaki Yayınları.
Devlet, N. (2011). Millet ile Sovyet Arasında&1917 Ekim Devriminde Rusya
Türklerinin Varoluş Mücadelesi. İstanbul: Başlık Yayın Grubu.
Yalçın, A. (2014). Russian World Trade Organization (WTO) accession failures
in 2003 and 2007 under Putin's first and second presidential terms
(2000-2008).
Zinoviyev, G. (2012). Rusya Komünist Partisi Tarihi. İstanbul: Mızrak Yayınları.
Fıges, O. (2002). Nataşa'nın Dansı Rusya'nın Kültürel Tarihi. İstanbul: İnkılap
Yayınları.
Kamalov, İ. (2009). Altın Orda ve Rusya&Rusya Üzerindeki Türk-Tatar Etkisi.
Kamalov, İ. (2009). Altın Orda ve Rusya&Rusya Üzerindeki Türk-Tatar Etkisi.
İstanbul: Ötüken Neşriyat.
Overy, R. (2008). Hitler ve Almanya'sı Stalin ve Rusya'sı. İstanbul: Erko
Yayıncılık.
Perinçek, M. (2011). Türk-Rus Diplomasisinden Gizli Sayfalar. : .
Nalçacı, M. (2010). Resülzade Hüseyin Hüsnü Bey'in Rusya Ordusu Hakkında
Ma'lumat-ı Muhtasara Adlı Eserinin Transkripsiyon ve Tahlili.
Bookchin, M. (2013). 1905'ten 1917'ye Rus Devrimleri(Devrimci Halk
Hareketleri Tarihi). İstanbul: Dipnot Yayınları.
Nergiz, M. (2014). Rusya'dan Kasımpaşa'ya. İstanbul: Cinius Yayınları.
Kurat, A. N. (1993). Rusya Tarihi. Ankara: Türk Tarih Kurumu.
Carr, E. H. (2013). Lenin'den Stalin'e Rus Devrimi(1917-1929). İstanbul:
Yordam Yayınevi.
Bekcan, U. (2013). Yeni Dünya Düzeninde Rusya-Çin İlişkileri. Ankara: Phoenix
Yayınevi.
Atasoy, E. (2011). Demografi,Jeopolitik ve Etnocoğrafya Işığında Rusya. Bursa:
Marmara Kitap Merkezi Yayınları.
Yılmaz, Y. (2014). Russian political elite in the Russian politics after the
collapse of the Soviet Union.
Devlet, N. (2014). Rusya Türklerinin Milli Mücadele Tarihi(1905-1917). Ankara:
Türk Tarih Kurumu Yayınları.
(2011). Rusya ve Ruslar: Erken Dönemden 21. Yüzyıla. İstanbul: İletişim
Yayınları.
Werth, N. (2008). 1917 Rus Devrimi. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları;.
Cliff, T. (1990). Rusya'da Devlet Kapitalizmi. İstanbul: Metis Yayıncılık.
Kurat, A. N. (1999). Rusya Tarihi, Başlangıcından 1917'ye Kadar. Ankara: Türk
Tarih Kurumu.
Fedoseeva Kuzucuoğlu, İ. (2011). Ориентализм:российская общественная
мысль первой половины xix века и турция.
Kollontay, A. (2000). Rusya'da İşçi Muhalefeti. İstanbul: Belge Yayınları.
Devlet, N. (1985). Rusya Türklerinin Milli Mücadele Tarihi. Ankara: Türk
Kültürünü Araştırma Ensitüsü.
Aktürk, Ş. (2015). Almanya,Rusya ve Türkiye'de Etnisite Rejimleri ve Milliyet.
İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
Kanlıdere, A. (2003). "Sovyet ve Türk Tarih Yazıcılığında Rusya
Müslümanlarının Düşünce Tarihi". Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, 1
(2), 149-181,
Ziyayev, H. (2007). Türkistan'da Rus Hakimiyetine Karşı Mücadele. Ankara:
Türk Tarih Kurumu.
Devlet, N. (1979). "Rusya Türklerinde Milliyetçilik (Türkçülük) Şuurunun
Gelişmesi". Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, (14), 148-160,
Nusretoğlu, T. (2012). Rusya'nın Azerbaycan'da Hakimiyet Kurma Mücadelesi.
İstanbul: Adım Kitap.
Hosking, G. (2011). Rusya ve Ruslar&Erken Dönemden 21.Yüzyıla. İstanbul:
İletişim Yayınları.
Sobyanina, O. (2011). Women's changing conditions in the post-Soviet Russia.
Ahmet Cavıd Bey, M. (2005). Osmanlı Rus İlişkileri Tarihi. İstanbul: Yeditepe
Yayınları.
Unat, F. R. (1949). "Kırım Tarihi veya Necati Efendi'nin Rusya Sefaretnamesi
III". Tarih Vesikaları Dergisi, 3 (15), 222-229,
Spencer, E. (2014). Türkiye,Rusya,Karadeniz ve Çerkezistan. Ankara: Türk
Tarih Kurumu Yayınları.
Carr, E. H. (2004). Bolşevik Devrimi 3(1917-1923). İstanbul: Metis Yayıncılık.
Özkan, T. (2014). Kaliningrad'dan Kamçatka'ya Rusya. Ankara : Alter Yayıncılık.
Aktepe, M. M. (1974). Mehmed Emni Beyefendi (Paşa)' nın Rusya Sefareti ve
Sefaretnamesi. Ankara: TTK.
Yavuz, H. (2012). Tarih-i Sefer-i Rusya'ya göre 1768-1774 Osmanlı- Rus savaşı.
Şirokorad, A. B. (2009). Osmanlı-Rus Savaşları. İstanbul: Selenge Yayınları.
Çomak, İ. (2006). Rusya Stratejik Araştırmaları-I. İstanbul: Tasam Yayınları.
Okçu, Y. (1953). Türk-Rus Mücadelesi Tarihi. Ankara: .
Kurat, Y. T. (1962). "1877-1878 Osmanlı-Rus Harbinin Sebepleri". Belleten,
XXVI (103), 567-592,
Acar, K. (2004). Resimlerle Rusya,Savaşlar ve Türkler. Adana: Nobel Yayın
Dağıtım.
Koyre, A. (1994). 19. Yüzyıl Başlarında Rusya'da Batıcılık, Ulusçuluk ve Felsefe.
istanbul: Belge Yayınları.
Walicki, A. (2013). Rus Düşünce Tarihi(Aydınlatmadan Marksizme). İstanbul:
İletişim Yayınları.
Büyükgüzel, H. (2015). Rusya'nın Türk Cumhuriyetleri Politikası. : Kripto.
Kalkan, M. (2007). Sovyetler Birliği'nin ve Rusya Federasyonu'nun Orta Asya
Üzerindeki Stratejik Planları. İstanbul: Bilge Kültür Sanat.
Smırnov, N. A. (2005). Sovyet Rusya'da İslam Tarihi İncelemeleri. istanbul: .
Afyoncu, E. (1990). Necati Efendi Tarih-i Kırım (Rusya Sefaretnamesi).
Hablemitoğlu, N., & Hablemitoğlu, Ş. (1998). Şefika Gaspıralı ve Rusya''da Türk
Kadın Hareketi. Ankara: Yeni Zamanlar Sahaf.
Kutlu, C. (1997). I.Dünya Savaşı'nda Rusya'daki Türk Savaş Esirleri ve Bunların
Yurda Döndürülmeleri Faaliyetleri.
Şimşir, N. (2010). Rus Devlet Tarihi(XVI-XX.Yüzyıllar). İstanbul: IQ Kültür Sanat
Yayıncılık.
Dualı , Ş. M. (2014). Başlangıçtan Günümüze Rusya'da Din-devlet İlişkileri.
İstanbul: İz Yayıncılık.
Weir, F., & Kotz, D. M. (2012). Gorbaçov'dan Putin'e Rusya'nın Yolu&Sovyet
Sisteminin Çöküşü ve Yeni Rusya. İstanbul: Kalkedon Yayınları.
Hekimoğlu, A. N. (2007). Rusya'nın Dış Politikası-I. İstanbul: Vadi Yayınları.
Karabayram, F. (2011). Güney Kafkasya Jeopolitiğinde Rusya Gerçeği. İstanbul:
IQ Kültür Sanat Yayıncılık.
Jafarov, S. (2007). Dünden Bugüne Rusya-Nato İlişkileri. Ankara: Ezgi Kitabevi.
Kocabaş, S. (1987). "Rusya'nın Osmanlı Sefiri General İgnatiyef'in Entrikaları".
Türk Dünyası Tarih Dergisi, (29), 17-23,
D'encausse, H. C. (2013). İki Dünya Arasında Rusya. Ankara: Ötüken Neşriyat.
Montefiore, S. S. (2010). Genç Stalin. İstanbul: İthaki Yayınları.
Kononov, A. N. (2009). Rusya'da Türk Dillerinin Araştırılması Tarihi. Ankara:
Türk Dil Kurumu Yayınları.
Ttk, T. T. (1999). Türk-Rus İlişkilerinde 500 Yıl. Ankara: Ttk.
Hablemitoğlu, N. (2005). Sovyet Rusya'da Devlet Terörü. İstanbul: Toplumsal
Dönüşüm Yayınları.
Shenming, L. (2013). Sovyet Mirası ve Sovyet Sonrası Rusya'da Toplumsal
Mücadeleler&Sovyet Sosyalizminin Dersleri Cilt-II. İstanbul: Canut Yayınları.
Özgür, G. (1993). Rusya'da 1917 Sosyalist Ekim Devrimi ve Kadınların
Kurtuluşu Cilt-1(Olgular-Belgeler-Çözümlemeler). İstanbul: Dönüşüm Yayınları.
Bay, A. (2014). Abdülkerim Paşa'nın Rusya Sefareti ve Sefaretnamesi. İstanbul:
Gece Kitaplığı.
Riasanovsky, N. V., & Steinberg, M. D. (2011). Rusya Tarihi&Başlangıçtan
Günümüze. İstanbul: İnkılap Kitabevi.
Onay, Y. (2008). Batı'ya Direnen Devlet Rusya. İstanbul: Yeniyüzyıl Yayınları.
Ersöz, A. (1998). Bediüzzaman'ın Rusya Esareti. İstanbul: Nil Yayınları.
Carr, E. H. (1996). Bolşevik Devrimi. İstanbul: Metis Yayınları.
(1990). Rusya Türk Cumhuriyetleri Kültürleri. Moskova: .
Download