Genel Üniversite Kimyası

advertisement
GENEL KİMYA II
Prof. Dr. Baki Hazer
Zonguldak Karaelmas
Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Kimya Bölümü
Dersin Künyesi
Dersin Kodu, Adı ve
Kredisi
KİM116 Genel Kimya II
425
KIM116 General Chemistry II (ECTS 6)
Seçmeli/Zorunlu
Zorunlu
Önşart
Yok
Dersin süresi
Ders saati: 50 dakikadır
Dersin İçeriği
Kimyasal termodinamik. Elektrokimya. Asitler ve bazlar. Metaller,yarı metaller, ametaller. Çekirdek
kimyası. Yaşamsal kimya.
Dersin Amacı
Reaksiyonların ısı ve elektron akışını incelemek. Periyodik tabloda yer alan elementlerin üretimi,
özellikleri, kimyasal reaksiyonları ve kimyasal analiz hakkında öğrencileri bilgilendirmek.
Öğrenim Çıktıları
Genel Kimya II dersini başaran öğrenci kimyasal reaksiyonların hız, denge, ısı ve elektrik akışını,
periyodik tablodaki başlıca elementlerin elde edilişi, özellikleri ve reaksiyonları ile nicel ve nitel
analizlerini bilir. Üst sınıflarda alacağı derslere gerekli olan bir kimya bilgisine sahiptir.
Kaynak Kitap
Baki Hazer, Genel Kimya, 5. Baskı. Üniversite Kitabevi, (2009) Zonguldak.
Yardımcı Kitaplar
A. Bahattin Soydan, A. Sezai Saraç (2004); Genel Üniversite Kimyası, 7. Baskı. Alfa Yayınları,
İstanbul; Petrucci.Harwood.Herring (2002);Çev.Ed: Tahsin Uyar, Serpil Aksoy; Genel Kimya,
Palme Yayıncılık, Ankara.
Hafta
Konu Başlığı
Birinci Hafta
İkinci Hafta
Üçüncü Hafta
Dördüncü Hafta
Yedinci Hafta
Termodinamik. Termodinamiğin 0. ve 1. yasaları. Hess yasası.
Termodinamiğin 2. ve 3. yasaları. Entropi. Serbest enerji.
Asitler ve bazlar. Asit baz tanımları. İyonik denge, pH ve pOH.
Asit ve bazların iyonlaşma sabitleri. Hidroliz. Ortak iyon etkisi.
Tampon çözeltiler.
Gravimetrik ve volümetrik analiz. Eşdeğer kütle ve normalite.
Denklem denkleştirme.
Elektrokimya. Faraday yasası. Pil gösterimleri ve elektrot çeşitleri.
Elektromotor kuvvet ve endüstriyel piller.
Ametaller. Hidrojen, oksijen,karbon, azot, fosfor, kükürt.
Sekizinci Hafta
Dokuzuncu Hafta
Halojenler: Flor, Klor, Brom, İyot, Astatin
Metaller; s-bloku metalleri, p-bloku metalleri. Çinko ailesi metalleri.
Onuncu Hafta
Geçiş metalleri. Krom, mangan, demir, kobalt, nikel. Kompleks
bileşikleri. Geçiş metallerinin reaksiyonları.
Bakır, gümüş, altın. Elde edilişleri ve kimyasal reaksiyonları.
Beşinci Hafta
Altıncı Hafta
Onbirinci Hafta
Onikinci Hafta
Onüçüncü Hafta
Ondördüncü Hafta
Yarı metaller; bor, silisyum, germanyum. Arsenik, antimon, selen ve
tellür. Elde edilişleri ve kimyasal reaksiyonları.
Çekirdek kimyası. Radyoaktiflik. Çekirdek reaksiyonları.
Organik kimya, polimerler ve biyokimya.
Download