Grup A Streptokok Hızlı ANTİJEN TESTLERİNİN UYGULANMASI

advertisement
T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
GRUP A STREPTOKOK
HIZLI ANTİJEN TESTLERİNİN UYGULANMASI
Hizmete Özel
T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
GAS Hızlı Tanı Kitlerinin Kullanılması
Amaç
Akut Üst Solunum Yolu Enfeksiyonlarında Kanıta
Dayalı Reçeteleme
 Üst Solunum Yolu Enfeksiyonlarında GAS tanısının konulması
 Veriye ve kanıta dayalı politikalarla akılcı ilaç kullanımına geçiş
Hedefler
 ÜSYE kapsamında
azaltılması
tüketilen
gereksiz
antibiyotik
kullanımının
 Çoğul antibiyotik dirençli bakteriyel enfeksiyon oranının azaltılması
 Aile hekimine hasta tarafından duyulan güvenin artması
Yöntem
Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde hızlı tanı kitlerinin
kullanılması
Hizmete Özel
T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Akut tonsillofarenjitin tanısı
• Klinik belirti & bulgular
• Epidemiyolojik öykü
• Laboratuvar tanı
– kültür
– hızlı antijen saptama testleri
– moleküler yöntemler
Hizmete Özel
T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
HSM-GAS tonsillofarenjiti
HSAT ve Moleküler Tanı
Boğaz
sürüntüsü
Pozitif
Negatif
Tanıda “altın standart” olan boğaz kültürü ekonomik
Ancak; sonuçlar en erken 24-48 saatte alındığı için,
tonsillofarenjit teşhisi konulan hastaların ancak %3-5’ine
uygulanmaktadır.
Bu sorun ancak sonuçları ve maliyeti boğaz kültürüne
eşdeğer,
hızlı S.pyogenes tespit
aşılabilir.
Hizmete Özel
yöntemlerinin
geliştirilmesi
ile
T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
GAS tonsillofarenjitinin laboratuvar tanısı
KÜLTÜR
Hızlı Antijen Saptama
Latex aglütinasyon, ELISA, OIA,
ve hasta başı hızlı test (lateral
flow - immunokromatografik)
 Altın Standart
 Duyarlılık: %90-95
 Sonuç süresi
olduğu için
kullanım-tercih
uzun
kısıtlı
GAS
farenjiti
düşünülen
olgularda kültür sonucu 48
saatten
önce
alınmayacak
olgularda ilk yapılması gereken
testler
Moleküler
Kültüre eşit veya
yüksek duyarlılık,
özgüllük %97-99
Hızlı (< 60 dk)
Direct Test (Gen-Probe)
PCR
Duyarlılık: %65-96 ve özgüllük
>%95
Hizmete Özel
(American Academy of Pediatrics)
(Infectious Disease Society of America)
T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
HSAT Duyarlılık ve Özgüllükleri Etkileyen Faktörler
 Çalışılan popülasyon (çocuk ve erişkin)
 Klinik spektrum
 Kullanılan eküvyon çubuğu ve örnek alınma şekli, nereden
alındığı
 Kullanılan eküvyon sayısı (tek veya çift, aynı eküvyondan kültür
yapılması)
 Çalışılan numune sayısı
 Duyarlılık ve özgüllük yerine ‘Tanısal doğruluk’ ele alınmaması
Wei Ling Lean et al. Rapid Diagnostic Tests for Group A Streptococcal Pharyngitis: A Meta-analysisPediatrics 2014;134:771-781
T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Hizmete Özel
T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Aile Sağlığı Merkezi – Akut tonsillofarenjit
TOYO Hızlı Strep A test
1
Hizmete Özel
Download