0343511

advertisement
2010-2011 YAZ ÖĞRETİMİNDE
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜNDE AÇILAN DERSLERE AİT BİLGİLER
Dersin
Kodu
034 4701
034 4702
034 2801
034 2802
034 1501
Adı
TÜRKİYE'NİN DIŞ
POLİTİKASI I
TÜRKİYE'NİN DIŞ
POLİTİKASI II
SİYASİ TARİH I
SİYASİ TARİH II
SİYASET
BİLİMİNE GİRİŞ
(T-U)
Kredisi
Öğretim Üyesi
(3-0) 3
Doç. Dr. Fuat Aksu
(3-0) 3
Doç. Dr. Fuat Aksu
(3-0) 3
(3-0) 3
(3-0)3
İçeriği
Türkiye'nin Dış Politikasına Yön Veren Temel Etmenlerin Çözümlenmesi / 1919 - 1990 Yılları
Arasında Türkiye Dış Politikasının Oluşumunun Tarihsel Bir Perspektif İçinde Ele Alınması.
Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Türkiye'nin Dış Politikasına Yön Veren Temel Etmenler /
Önemli Gelişmeler Işığında Türkiye'nin Dış İlişkilerinin Çözümlenmesi
Doç. Dr. Elçin Macar
Fransız Devrimi'nden I. Dünya Savaşı'nın Sonuna Kadar Olan Dönemde Dünya Siyasetine
Hakim Olan Büyük Güçlerin Doğuşları/ Çöküşleri/ Birbirleriyle Olan Ekonomik Askeri ve
Siyasal Mücadeleleri/ Etkileşimleri/ Osmanlı İmparatorluğu, Fransa, İngiltere, AvusturyaMacaristan İmparatorluğu, Prusya ve 20. Yüzyıl Başlarından İtibaren A.B.D. ve Rusya'nın
Uluslararası Siyasal Gelişmelerdeki Konumları ve Rolleri
Doç. Dr. Elçin Macar
1919’dan Günümüze Kadar Olan Dönemde Avrupa’da ve Amerika’da Oluşan Uluslararası
Gelişmeler / 1. Dünya Savaşından 2. Dünya Savaşına Kadar Olan Uluslararası Gelişmeler / 2.
Dünya Savaşı ve Bu Savaş Sonrası ABD’nin Avrupa Siyasetine Artan Müdahalesi / Soğuk Savaş
/ Doğu Avrupa’nın Sovyetleştirilmesi / Üçüncü Dünya Ülkelerinin Bağımsızlık Mücadeleleri./
Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkeler Arasındaki Siyasal, Askeri ve Ekonomik Alanlardaki
İlişkiler.
Doç. Dr. Cengiz Çağla
Birey ve hakları/Bireycilik ve kolektivizm/Siyasal toplumsallaşma/Siyasal katılma/Siyaset ve
toplumsal değişme/Siyaset ve düşünceler: özgürlük, eşitlik, adalet/Siyasal düşünce/Siyasal
ideolojiler/Devletin doğası: devlet teorileri/Ulusal devlet politikaları/Ulus-devlet içinde
siyaset/Etki ve denetim politikaları/Siyasa süreci/Ulus-devlet ötesi siyaset/Küreselleşme süreçleri
Hazırlık Kaynakçası: B. Axford, G. K. Browning, R. Huggins, B. Rosamond, J. Turner,
Politics: An Introduction, London and New York: Routledge, 1997.
2010-2011 YAZ ÖĞRETİMİNDE
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜNDE AÇILAN DERSLERE AİT BİLGİLER
Dersin
Kodu
Adı
(T-U)
Kredisi
Öğretim Üyesi
034 2502
Political Theory II
(3-0)3
Doç. Dr. Cengiz Çağla
0343511
Türkiye Siyaseti I
(3-0)3
Yrd. Doç. Dr. İsmet Akça
0343512
Türkiye Siyaseti II
(3-0)3
Yrd. Doç. Dr. İsmet Akça
İçeriği
Locke / Montesquieu / Rousseau / Hume ve Burke / Bentham ve Mill / Constant ve Tocqueville /
Fichte ve Hegel/ Marx ve Engels / Communitarianism / Yurttaşlık Kuramı / Multiculturalism /
Karşılaştırmalar ve Genel Değerlendirme.
Hazırlık Kaynakçası: Mete Tuncay (der), Batı'da Siyasal Düşünceler Tarihi,Cilt 1, 2, İstanbul:
Bilgi Universitesi Yayınları, 2006.
Osmanlı Siyasal, Ekonomik ve Toplumsal Örgütlenmesi ve Mutlak İktidarın Dayanakları /
Osmanlı Mali Bunalımı ve Geleneksel Devlet Düzeninde Sorunlar / III. Selim’den II. Mahmut’a
Islahat Çalışmaları / Tanzimat: Geleneksel İktidar Düzeninin Yeniden Yapılanması / Tanzimat’ın
Ekonomik, Siyasal ve Toplumsal Sonuçları / I.Meşrutiyet’in İlanı: Mutlak Monarşiden Meşruti
Monarşiye / II. Abdülhamit dönemi/ II. Meşrutiyet’in İlanı / Parlamenter Deneyim / İttihat ve
Terakki’nin İktidar Mücadelesi ve 31 Mart Olayı / 31 Mart Sonrası Siyasi Gelişmeler, Siyasi
Muhalefetin Yeniden Örgütlenmesi / 1913 Bab-ı Ali Baskını ve İttihat ve Terakki’nin Tam
İktidar Yılları / II. Meşrutiyetten Cumhuriyete / Kurtuluş Savaşı Dönemi: Meclis Hükümeti
Rejimi
Cumhuriyet’in İlanı; Ulus Devlet’in Güçlenmesi ve Siyasal Mücadelenin Gelişimi / Cumhuriyet
Dönemi’nin İktisat Politikaları: Kapitalist Gelişme Modeli / TCF-SCF Deneyiminden Tek Parti
Yönetiminin Köklenmesinde Siyasal Gelişmeler / DP’nin Kuruluşu ve CHP’de Uyum
Değişiklikleri / Çok Partili Yaşam 1946 ve 1950 Genel Seçimleri ve Siyasi Ortam / Türkiye’de
Ordu-Siyaset İlişkileri ve 1960 Askeri Darbesi / 1960 Askeri Darbesi sonrası Siyasal Yaşam ve
Koalisyon Hükümetleri / 1965 Genel Seçimlerine Girerken Genel Siyasi, Toplumsal ve
Ekonomik Ortam / 1965 Genel Seçimleri, AP İktidari ve Siyasal Sorunlar / 1971 Askeri
Müdahalesine Giden Süreç / 1973 Genel Seçimlerine Giderken Siyasi Gelişmeler ve Sorunlar /
12 Eylül Askeri Darbesi ve 1980 Askeri Rejimi
Hazırlık Kaynakçası: Erik Jan Zürcher, Modernleşen Turkiye'nin Tarihi, 16. bs., İstanbul:
İletişim Yayınları, 2003.
Download