scapula`yı thorax`a doğru çekerek sabitler

advertisement
GÖĞÜS KASLARI
(Musculi thoracis)
Levent SARIKCIOĞLU
15 Mayıs 2009, 11.30
FASCIA PECTORALIS
Fascia superficialis
Göğüs ön duvarının ön yüzünü örten fascia superficialis
boyun, üst ekstr., karın, koltuk altı bölgesinin fascia
superficialisi ile devam eder. Bu bölgede 2 tabakası
arasında meme dokusu bulunur.
Fascia pectoralis
Fascia profunda’nın mm.pectoralisi örten kısmıdır. Bu fascia
m.pectoralis major’un tutunduğu clavicula,sternum ve
kıkırdak kaburgalara tutunur.
Orta hatta karşı fascia pectoralis, dışta fascia deltoidea,
fossa axillariste fascia axillaris, aşağıda ise karın kaslarının
fascia profunda’sı ile devam eder.
GÖGÜS KASLARI
1- M. pectoralis major
GÖGÜS KASLARI
1- M. pectoralis major
pars clavicularis
klavikulanın iç yarısından başlayan kısmı
pars sternocostalis
processus xiphoideus hariç sternumun ön yüzünden ve
buraya tutunan kıkırdak kaburgalardan başlayan bölümüdür
pars abdominalis
karın kasları aponeurozundan başlayan bölümüne
denir
GÖGÜS KASLARI
1- M. pectoralis major
Tendon twisting
Bu kasın lifleri sonlanma yeri
yakınında aponeuroza dönüşürken
alt bölüme ait kas lifleri üst
bölüme ait liflerinin arkasına
gelecek şekilde ikiye katlanır
Humerus’ un crista tuberculi
majoris’i
GÖGÜS KASLARI
1- M. pectoralis major
İnnervasyon:
n.pectoralis medialis, n.pectoralis lateralis
Fonksiyon:
Kolun en kuvvetli adduktoru
Vertikal ekseni içten çaprazladığı için
iç rotasyon yaptırır
Eğer kol yukarıda bir yere tespit edilmişse
gövdeyi yukarı çeker
Kaburgaları yukarı çekerek inspirasyona
yardım eder
Trigonum deltopectorale (Mohrenhaim üçgeni)
Yukarıda
clavicula’nın 1 3 dış
kısmı
İçte
m. pectoralis major’un
clavicular parçası
Dışta
M. deltoideus
V.Cephalica fascia
brachialisi delerek
derine geçer
GÖGÜS KASLARI
1- M. pectoralis major
Tendon twisting
GÖGÜS KASLARI
1- M. pectoralis major
GÖGÜS KASLARI
2- M. pectoralis minor
GÖGÜS KASLARI
2- M. pectoralis minor
origo
3. - 5.kostaların kemik ve kıkırdak
kısımlarının birleştiği yer
insertio
proc. coracoideus
GÖGÜS KASLARI
2- M. pectoralis minor
GÖGÜS KASLARI
2- M. pectoralis minor
Siniri
n.pectoralis medialis
Fonksiyonu:
Scapula ‘yı öne ve aşağı çeker
Scapula’yı göğüs ön duvarına doğru
çeker
Omuz sabit ise tutunduğu
kaburgaları yukarı çekerek
insipirasyona yardım eder
** normal solunumda ETKİLİ DEĞİL
Fascia axillaris’den ayrılan bir yaprak
m.pectoralis minora tutunur
(lig.suspensorium axillare). Bu bağ
m.pectoralis minora’un alt kenarında 2
yaprağa ayrılarak kası sarar ve üst
kenarda tekrar birleşerek tek yaprak
şeklinde fascia clavipectoralisi yapar.
Bu fascia v.cephalica, a.thoracoacromialis , n. pectoralis lateralis
tarafından delinir.
GÖGÜS KASLARI
3- M. subclavius
GÖGÜS KASLARI
3- M. subclavius
Origo
1.kostanın kemik
ve kıkırdak
kısımlarının
birleştiği yer
Insertio
sulcus subclavius
GÖGÜS KASLARI
3- M. subclavius
Siniri
n. subclavius
***Clavicula
kırıklarında kırık
uçla subclavian
damarların ve
plexus brach.truncus
superior’unun
zedelenmesine
engel olur.
GÖGÜS KASLARI
4- M. serratus anterior
GÖGÜS KASLARI
4- M. serratus anterior
origo
ilk 9 kostanın dış yüzünden dişli
çıkıntılar şeklinde başlar
Bu kadar geniş sahadan
başlayan kas göğüs duvarına
yaslanarak sırta dolanır
M. subscapularisin ön tarafından
geçerek
insertio
margo medialis scapula’ nın ön
kenarı ve angulus inferiorda
sonlanır
GÖGÜS KASLARI
4- M. serratus anterior
GÖGÜS KASLARI
4- M. serratus anterior
Fonksiyonu
Omuza hareket yaptıran en kuvvetli kaslardan
biridir.öne uzanma ya da yumruk atma
sırasında scapula’yı thorax’a doğru
çekerek sabitler -BOKSÖR KASI
Kasın üst bölümü scapula için asıcıdır (levator
scapula ve trapeziusun üst lifleri ile birlikte).
Dirence karşı itme sırasında (örn araba itme)
scapulayı thorax duvarı üzerine sabitler.
Orta lifler scapulayı öne çeker
En kuvvetli kısmı angulus inferiora yapışan alt
parçasıdır. Scapula rotasyonunda etkili.
Angulus inf’u dışa çeker cavitas glenoidalisi
yukarı kaldırarak kolun omuzun üst kısmına
doğru yükselmesini sağlar (trapezius ile
birlikte) Kolun 90°’den sonra daha yukarı
kaldırılması (Saç tarama,şapka çıkarma)
Rhomboid kasların antagonistidir
GÖGÜS KASLARI
4- M. serratus anterior
Siniri
n. thoracicus longus
n. thoracicus longus felcinde
scapulanın medial kenarı romboid
kasların üstünlüğü ile toraks duvarından
ayrılır ve kanat şeklinde bir görünüm alır
kişi koluna hiperabduksiyon yaptıramaz
Winged scapula
kanat scapula
Scapula alata
GÖGÜS KASLARI
4- M. serratus anterior
GÖGÜS KASLARI
4- M. serratus anterior
GÖGÜS KASLARI
5- M. intercostalis externi
GÖGÜS KASLARI
5- M. intercostalis externi
11çifttir
Arkada
tuberculum costa hizasından
önde kıkırdak kostalar hizasına
kadar gelir
Kıkırdak kostalar arasında ise
membrana intercostalis externi
olarak devam eder
GÖGÜS KASLARI
5- M. intercostalis externi
Kas liflerinin yönü
Arkadan öne, Dıştan içe, Yukarıdan
aşağı
GÖGÜS KASLARI
6- M. intercostalis interni
Kas liflerinin yönü
Önden arkaya
İçten dışa
Aşağıdan yukarıya
GÖGÜS KASLARI
7- M. intercostalis intimi
Toraks duvarının yan kısımlarının iç
yüzünde bulunur Toraksın alt
seviyelerinde daha belirgindir
Kas liflerinin seyri fonksiyon ve siniri m.
intercostales interni ile aynıdır
İkisi arasından
İnterkostal damar ve sinirler geçer
PV=nRT
GÖGÜS KASLARI
8- M. transversus thoracis
GÖGÜS KASLARI
8- M. transversus thoracis
Sternum alt kısmı ve kıkırdak
kostalardan başlar
Yukarıda 2.- 6. kıkırdak kostalarda
sonlanır.
GÖGÜS KASLARI
8- M. transversus thoracis
GÖGÜS KASLARI
9- M. subcostalis
GÖGÜS KASLARI
9- M. subcostalis
Sadece alt interkostal aralıklarda bulunurlar
Angulus costa ‘dan başlayan lifler bir iki aşağıdaki costa ‘da
sonlanır.
Thorax duvarının damar
ve
sinirleri
Toraks duvarı
önde
a. intercostalis anterior
arkada
a.intercostalis posterior
A.intercostalis posterior ‘lar a.intercostalis anterior’ lardan
kalındır
ve her bir interkostal aralıkta tektir ve aorta thoracica’ nın
dalıdır
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Venler
Vv. intercostales anterior
Vv. thoracicae internae
v. brachiocephalica
7.
8.
9.
Vv. intercostales anterior
Vv. musculophrenica
V. thoracica interna
V. musculophrenica
V. epigastrica superior
V. thoracoepigastrica
V.azygos- v.hemiazygos-v.hemiazygos accessoria
Sağ 1. v.intercostales posteriores
2.
3
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
v.brachiocephalica
v. intercostalis superior dextra
v.intercostales posteriores
v.azygos
v. azygos
Nn . intercostales
Thoracic spinal sinirler intervertebral foramen
rami posteriores
rami anteriores
Torakal bölgede rami posteriores
deriyi sırt kaslarını kemik ve eklemleri
inerve eder
Rami anteriorlar segmental
durumlarını korurlar
pleksus yapmaznn.İntercostalis denir
R. cutaneus ant.
R. cutaneus lat.
interkostal aralık
DIAPHRAGMA
Diaphragma sella
Diaphragma oris
Diaphragma thoracoabdominalis
Diaphragma pelvis
Diaphragma urogenitalis
Diaphragma thoracoabdominale
Göğüs ve karın boşluklarını birbirinden ayıran kubbe şeklinde
muskuloaponeurotik bir yapıdır
Diaphragma thoracoabdominale
Periferik kısımları apertura thoracis inferior’u oluşturan kemiklerden
başlar ve kas yapısındadır
Kas lifleri diaphragma’nın kubbe kısmını yapan aponeurotik yapılı
centrum tendineum’da sonlanır
Diaphragma’nın muskuler
kısmı yapışma yerlerine
Pars sternalis
Pars costalis
Pars lumbalis
Crus dextrum
Crus sinistrum
Crus dextrum
1. ,2. ve 3 lumbal
vertebranın korpuslarının
ön yüzleri ile
aralarındaki diskuslardan
başlar
Crus sinistrum
1.ve 2. lumbal
vertebraların
korpuslarının ön yüzü ve
aralarındaki disklerden
başlar columna
vertebralis ‘in ön
yüzünde bulunan
ligamentum
longitudinale anterius’un
yapısına karışır
Centrum tendineum
Diafragma kubbesinin
ortasında ince fakat
kuvvetli liflerin birbirine
karışması sonucu oluşan
bir yapıdır
Arka kısım lifleri daha
uzundur
Sinirleri:
Motor siniri N.phrenicus
Duyu siniri
orta kısım N.phrenicus
perifer son altı intercostal sinir
Fonksiyonu
Diaphragma kasıldığı zaman aşağı çekilir. abdomen boşluğuna doğru
iner. Bu durum Toraks boşluğundaki hacmin büyümesine basınç ‘ın
düşmesine neden olur
İnspirasyonun en ÖNEMLİ KASIDIR.
Abdomen boşluğundaki hacimin küçülmesine buna bağlı olarak
karın içi basınç ‘ının artmasına neden olur. Artan basınç karın
organlarını etkileyerek miksiyon defekasyona kusma
ve doğum eylemine yardımcı olur
Download