Perikard hastal klar - İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

advertisement
PERİKARD HASTALIKLARI VE
CERRAHİSİ
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı
PERİKARDIN ANATOMİSİ
• Mezotelyal kökenli 2 tabakası vardır:
– Viseral perikard (Epikardiyum): Miyokard üzerine
sıkıca yapışık ve seröz yapıya sahip
– Pariyetal perikard (Perikardiyal kese): Elastik ve
kollagen liflerden zengindir.
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı
PERİKARD SIVISI
• Mezotel hücreleri tarafından kandan filtre edilen 15-50 ml
miktarında bir sıvı bulunur.
• Fosfolipid ihtiva eden bu sıvı, elektrolit içeriği plazmaya
yakın, protein içeriği ise plazmanın 1/3’ü kadar olan bir
‘plazma ultrafiltratıdır’ ve paryetal perikard aracılığıyla
lenfatik sisteme drene olur.
• İntraperikardiyal basınç solunum siklusu boyunca –5 ile
+5cm H2O arasında değişmektedir.
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı
PERİKARD ANATOMİSİ
• Pariyetal perikard büyük damarların başlangıç kısımlarını
sardıktan sonra viseral perikard şeklinde devam eder.
• Büyük damarların çevresindeki perikardiyal uzantılar
perikardı üstten tutar ve iki boşluk oluşur: oblik ve
transvers sinüsler.
• Kalp boşluklar içinde sadece sol atrium ekstraperikardiyal
bir odacıktır.
• Frenik sinirler pariyetal perikard içinden geçerler ve bu
nedenle perikardın rezeksiyonu sırasında zedelenebilirler.
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı
PERİKARD FİZYOLOJİSİ
• Fonksiyonları:
– Kalbin kasılması sırasında kayganlığı sağlar
– Yerçekimi kuvvetlerinin eşit olarak dağılımını sağlar
– Kalbin orta mediastende sabit kalmasını sağlar
– Kalp odacıklarının distansiyonunu sınırlar
– Çevre yapılardaki enfeksiyonun kalbe yayılmasını önler
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı
PERİKARDİYAL DEFEKTLER
Perikardın konjenital defektleri nadirdir ve genellikle sol
tarafı ilgilendirir.
Parsiyel defektler
Komplet defektler
Çoğu asemptomatik seyreder ve genellikle açık kalp
ameliyatı esnasında rastlantısal olarak saptanırlar.
Orta büyüklükteki defektler sol atriumun herniasyonuna
yol açabilirler.
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı
PERİKARD TÜMÖRLERİ
Primer Tümörler
• Perikardın primer tümörleri nadir görülür.
• Perikardın benign tümörleri infant ve çocukluk döneminde görülür. En
sık görülen benign tümör teratomdur.
• En sık görülen primer malign tümör mezotelyomadır. Mezotelyomalar
genellikle diffüz malign, seyrek olarak soliter benign seyreder. Asbest
ve fibreglass ile ilişkilidir. Genellikle 30-50 yaş arasındaki kadınlarda
görülür, dispne, angina, vena kava superior sendromu, aritmi ve
perikardiyal effüzyon ile seyreder. Tanı sitoloji ve biopsi ile konur.
Benign mezotelyomanın çıkarılması iyi sonuç vermekteyken, malign
formunda operasyon şansı yoktur.
Sekonder Tümörler
• Kardiyak metastaz malign tümörlü hastaların %10’unda görülür.
Komşuluk yoluyla erkeklerde bronş karsinomu, kadınlarda meme
kanseri, lenf yoluyla lenfoma ve hematojen yolla da melanoma
perikarda metastaz yapar. Tedavide operasyon şansı yoktur,
radyoterapi ve kemoterapi yapılabilir.
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı
KALP TAMPONADI
• Perikardiyal aralıkta sıvı birikimine bağlı olarak ortaya
çıkan intraperikardiyal basınç artışının ventriküllerin
diyastolik doluşunu kısıtlaması ve kalp debisinin düşmesi
ile sonuçlanan klinik durumdur.
• İntrakardiyak basınçlarda artma, ventriküllerin diyastolik
doluşunda kısıtlanma, atım volümü ve kardiyak outputta
azalma ile karakterizedir.
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı
KALP TAMPONADI SEBEPLERİ
• Majör sebepler:
–
–
–
–
–
İnfeksiyon (viral , bakteriyel)
Malignite
Travma
Konnektif doku hastalıkları
Üremi
• Diğer sebepler:
– Hemoperikardiyum
•
•
•
•
MI sonrası kalp rüptürü
Aort diseksiyonu
Aort anevrizma rüptürü
Antikoagülan tedavi
– Cerrahi işlemler
– Kateter komplikasyonları
– Radyasyon
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı
KALP TAMPONADI
• Perikardiyum genişleyemeden veya gerilemeden
akut olarak ortaya çıkan 200 ml’den daha az
volüm artışı intraperikardiyal basıncın ani olarak
20-30 mmHg’nın üstüne çıkmasına yol açar.
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı
KALP TAMPONADI
• Önce sağ atriyum sonra sağ ventrikül doluşları
engellenerek kalp tamponadı başlar. İntraperikardiyal
basınç sol ventrikül diyastolik basıncına eşitlenir veya
geçince ventrikül volümünde azalma, atım volümü ve
kardiyak debide düşmeye sebep olur. Bu durum
başlangıçta refleks taşikardi ile kompanse edilmeye
çalışılır.
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı
KALP TAMPONADI
• İnspiryumda sağ kalbe olan diyastolik doluş artar,
interventriküler septum sola kayar, sol kalbe olan dönüş
azalır.
• Sağ atriyum ve intraperikardiyal basınçlardaki yükselme
hipovolemi varlığında azalır ve bu nedenle hipovolemi
durumunda kardiyak tamponad maskelenir.
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı
KALP TAMPONADI
Klinik Bulgular
• Beck triadı:
– Hipotansiyon
– Sistemik venöz basınçta artma
– Küçük sessiz kalp
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı
KALP TAMPONADI
Klinik Bulgular
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Anksiyete
Dispne ve ortopne
Taşipne
Taşikardi
Pulsus paradoksus
Juguler venöz basınç artar
Hepatomegali
Nabız basıncında ve TA’de azalma
Perikardiyal sürtünme sesi (%29)
Kalp seslerinde azalma (%34)
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı
KALP TAMPONADI
Klinik Bulgular
• Pulsus paradoksus:
– İnspiryumda nabız basıncı azalır ve tansiyon arteriyelde
hafif bir düşme olur.
– Pulsus paradoksus fizyolojik değişikliklerin
belirginleşmesidir.
– İnspiryumda tansiyon arteriyelde 15mmHg’nin üstünde
bir düşme meydana gelmesi.
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı
KALP TAMPONADI
• Teleradyografi:
– Normal
– Kalp gölgesi büyük, çadır veya sürahi görünümü
• EKG:
– R amplitüdünde azalma
– Elektriki alternans
• Ekokardiyografi:
– Sağ atriyum ve sağ ventrikülde diyastolik kollaps, inspiryumda sağ
ventrikülde genişleme, sola ani septal deviasyon, sol ventrikül
hacminde azalma, VC’da inspiratuar kollapsın olmaması
• Kardiyak kateterizasyon:
– Strok volümde azalma
– İntraperikardiyal ve intrakardiyak diyastolik basınçlarda yükselme
ve eşitlenme
– Sağ atriyal basınçta x inişi belirginleşir, diyastolik y inişi silikleşir.
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı
KALP TAMPONADI
• Tedavisi:
Kalp tamponadı hayatı tehdit eden, hızlı tanı ve acil tedavi
gerektiren bir durumdur.
– Perikardiyosentez
– Subksifoidal perikardiyal tüp drenajı
– Torakoskopik perikardiyal pencere
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı
KALP TAMPONADI
Perikardiyosentez: Hasta yarı oturur pozisyona getirilerek effüzyonun ön
ve altta birikmesi sağlanır. Subksifoidal olarak sol kosta yayı ile
ksifoid çıkıntı arasından frontal , sagittal ve horizontal planlarda 45
derece açı yapacak şekilde sol omuza doğru ponksiyon yapılır.
Ponksiyon yapılırken EKG monitorizasyonu, floroskopi veya
ekokardiyografi kılavuzluğundan faydalanılır. İğne ventrikül duvarına
dokunduğunda EKG’de ST elevasyonu veya ventriküler ekstrasistoller
ortaya çıkar. Floroskopi altında yapıldığında kontrast madde
enjeksiyonu ile kardiyak boşluklara girilip girilmediği kontrol
edilebilir. Aspirasyon sıvısı hemorajik ise pıhtılaşıp pıhtılaşmadığı
kontrol edilir. Defibrine olması gereken perikard sıvısı pıhtılaşmaz.
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı
KONSTRÜKTİF PERİKARDİT
Kalbin normal diyastolik doluşunu kısıtlayan, değişik derecelerde
kalınlaşmış, fibrotik ve sıklıkla kalsifik perikard ile karakterize,
postinflamatuar bir hastalıktır.
Genellikle fibrin depozisyonu ve perikardiyal effüzyonla birlikte
olan inisiyal bir akut perikardit atağı ile başlar, bu ilk atak klinik olarak
tesbit edilmemiş olabilir.
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı
KONSTRÜKTİF PERİKARDİT
SEBEPLERİ
İdiyopatik veya viral
İnfeksiyon: Özellikle tüberküloz
Radyasyon
Cerrahi sonrası
Neoplastik hastalıklar
İlaçlar: Hidralazin, prokainamid, metiserjid
Konnektif doku hastalığı
Üremi
Sarkoidoz
Travma
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı
KONSTRÜKTİF PERİKARDİT
• Juguler venöz basınç yükselir.
• Asit ve sistemik ödemle birlikte hepatomegali olabilir.
• Diastolik perikardiyal knock-sternumun sol kenarında üfürüm olmadan
duyulabilir.
• Akciğer grafisinde perikard kalsifikasyonu, superior vena kava ve sol
atriyum genişlemesi, plevral efüzyon sık görülen bulgulardır.
• EKG’de QRS voltajında azalma, T dalga düzleşmesi veya
negatifleşmesi, sol atriyal hipertrofi görülebilir.
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı
KONSTRÜKTİF PERİKARDİT
• Ekokardiyografide:
– Perikardiyal kalınlaşma
– Erken diyastolik doluş esnasında interventriküler septumun ani yer
değiştirmesi
– Hepatik venler ve inferior vena kavanın dilatasyonu
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı
KONSTRÜKTİF PERİKARDİT
Kardiyak Kateterizasyon
Sağ ve sol atriyal basınçlar, ventriküler end diyastolik basınç ve
pulmoner arter wedge basınç yükselmiş ve eşitlenmiştir.
Sağ ve sol ventrikül diyastolik basınçlar arasındaki fark 5 mmHG
veya daha azdır.
Ventrikül basınç kayıtlarında hızlı erken diyastolik doluş ve
takiben ‘plato’ (karekök işareti) saptanır.
Sağ atriyal trasede x ve y inişleri belirgin ve eşitlenmiştir.
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı
KONSTRÜKTİF PERİKARDİT
TEDAVİSİ
Radikal perikardiyektomi
Subtotal perikardiyektomi
Parsiyel perikardiyektomi
Sağ ventrikül debisi artarak akciğer ödemi oluşmaması için önce
sol kalp serbestleştirilir. Dolayısıyla önce aorta, sol ventrikül,
pulmoner arter, sağ ventrikül ve sonunda atriyumlar ile vena kavalar
serbestleştirilmeli.
Postoperatif mortalite %2 civarındadır. Mortalite sebebi
genellikle kanama ve kronik kalp yetmezliğidir. Hastaların %75’inde
semptomatik düzelme görülür.
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı
Download