213001D1BYF621 Temel Elektromyografi

advertisement
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOFİZİK ANABİLİM DALI
BİYOFİZİK (TIP) DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ
ZORUNLU DERSLER
213001D0BYF601
Dolaşım ve Solonum Biyofiziği
Hemodinamiğin temel kavramları, dolaşım ve solunum sisteminin yapı ve işlevi, kanın fiziksel
özellikleri ve viskozite, Poiseuille ve Bernouilli yasası, laminar ve türbülant akımlar, Laplace yasası
damarlarda ve solunum sisteminde basınç, hacim, direnç ilişkilerini kapsamaktadır. Kalbin etkinliği ve
gücü, kalp devri, arteriyel basınç pulsunun yayılması ve kan basıncının ölçülmesi, solunumla ilgili gaz
yasaları, yüzey gerilimi ve alveol mekaniği, kompliyans, solunum işi ve parametreleri incelenecektir.
213001D0BYF602
Biyofiziksel Ölçmeler
Elektriğin temel kavramları, pasif ve aktif devre elemanları ile bunların alternatif akım davranışları,
bunlardan oluşan RC ve RLC devrelerinin değişken akım davranışları, bu kavramların kullanıldığı
biyomedikal uygulamalar (empedans pletismografisi, galvanik deri direnci, vb.) incelenecektir. Elektrot,
transdüserler ve biyoelektrik amplifikatörlerin karakteristikleri, elektrofizyolojide kullanımına ait örnekler
ile biyofiziksel gözlem ve kayıt cihazları incelenecektir.
213001D0BYF603
İleri Moleküler Biyofizik
Rekombinant DNA teknikleri, RNA/DNA izolasyonu, cDNA sentezi ve ters transkripsiyon, elektroforez
yöntemleri, PCR, ve RT-PCR.
213001D0BYF604
Membran Biyofiziği
Hücre membran yapısını, hücre membranındaki reseptörler, hücre membranının geçirgenlik
özelliklerini, iyon kanallarının yapısını ve fonksiyonu ile hücre membranı için elektriksel eşdeğer
devreyi kavramayı içermektedir.
213001D0BYF605
Doku Biyofiziği
Dokuda piezoelektrik yapılar, elektrik alan ve manyetik alanın (sürekli ve puls) kemik ve kıkırdak
dokusu üzerine etkileri, dokuda invasiv ve invasiv olmayan ölçüm teknikleri, ışık (görünür, UV,
Kızılötesi) doku etkileşimi, Lazer’in özellikleri ve klinikte uygulanmasını içermektedir.
213001D0BYF606
Fizyolojik Sinyallerin Analizi ve Değerlendirilmesi
Fizyolojik sinyalleri kaydetme, işleme, örnekleme, değerlendirme aşamalarını kapsamaktadır.
Fizyolojik sinyal örneklerinde, yok etme ve zayıflatma, türev ve integral alma, süzme, sayısallaştırma,
örnekleme, istatistiksel karakteristiklerin belirlenmesi, sayısal filtreleme, Fourier ve Dalgacık analizini
içermektedir.
213001D0BYF607
Temel Nörofizyoloji
Elektroensefalografi, elektromyografi, ve elektronöromyografinin çalışma prensipleri incelenecektir.
Uyarılmış Potansiyeller, reseptörler ve mekanizmaları, duyusal İletim, nöral plastisite, bellek ve
öğrenmeyi de kapsamaktadır.
SEÇMELİ DERSLER
213001D1BYF621
Temel Elektromyografi
Elektromyografinin (EMG) çalışma prensiplerini, normal kas ve sinir aksiyon potansiyellerinin
özelliklerini, EMG’nin klinik kullanımını, kas hastalıklarında ve nörojenik tutulumlarda EMG sinyalinin
analizi, motor ve duyu sinir iletim hızı ölçümleri ve EMG sinyalinin değerlendirilmesini kapsamaktadır.
213001D1BYF622
Uyarılmış Potansiyeller
Vizuel sistemin anatomi-fizyolojisi, VEP’lerin kaynağı, p100 latansının hesaplanması, PVEP
stimulasyonları, PVEP kayıtları, VEP’lerin nörolojik ve oftalmolojik önemi, akustik stimülasyon,
işitmenin fizyolojisi, kayıt prensipleri, BAEP’lerin kaynağı, BAEP dalgaları, BAEP’lerin nörolojik ve
otolojik yönden önemi incelenecektir.
213001D1BYF623
Elektroensefalografi
Temel Prensipleri, EEG kayıtlarının alınması, EEG ve beyin uyarılmış potansiyellerinin duyusal, motor
ve psikolojik fonksiyonlar ile ilişkisi, EEG potansiyellerinin kaydı, analizi ve yorumlanmasını
kapsamaktadır.
213001D1BYF624
Yüzey Plazma Rezonansı ve Biyosensörler
Yüzey plazma Rezonansı ve uygulamaları, biyosensör teknolojisi, biyosensör uygulamaları.
213001D1BYF625
Biyomekanik
Temel biyomekanik kavramlar, hareketin ve diğer aktivitelerin analizi, hareket kontrolü, vektörler,
dönme momenti, yerçekimi, ağırlık merkezi, denge, kaldıraç sistemleri ile vücut bölge ve
ekstremitelerinin biyomekanik özellikleri incelenecektir.
213001D1BYF626
Tıpta Kullanılan Modern Fiziksel Yöntemler
Bilgisayarlı tomografi (BT), manyetik rezonans görüntüleme (MRG), tek foton emisyon tomografisi
(SPECT), pozitron emisyon tomografisi (PET), Ultrasonografi/Doppler ve 3 boyutlu görüntüleme için
kullanılan yeni teknikler incelenecektir.
213001D1BYF627
Duyu Biyofiziği
Temel duyu organlarının çalışma mekanizmaları, nöronların yapısı, duyu organlarında oluşan
membran
potansiyelleri,
incelenecektir.
nörotransmitterler,
sinaptik
iletim,
sinyal
kodlanması
kavramları
213001D1BYF628
UV-Vis
soğrulma
Spektroskopik Yöntemler ve Uygulamaları
spektroskopisi,
floresan
spektroskopisi,
kızılötesi
spektroskopisi,
FTIR
spektroskopisi, yansıma spektroskopisi, Raman spektroskopisi ve kütle spektroskopisinin çalışma
prensipleri ile uygulama alanlarının örneklerle açıklanmasını göstermektedir.
213001D1BYF629
Doku Optik Analizi
Temel prensiplerini, Doku optik teorilerini (Kubelka-Munk Modeli, foton-difüzyon yaklaşımı, Monta
Carlo simülasyonu, ve delta-Edington yaklaşımı) ve fotodinamik tedavide uygulanacak lazer dozunu
hesaplamada doku optik parametrelerinin kullanımını kapsamaktadır.
213001D1BYF630
Tıpta Lazer Uygulamaları
Lazer ışığının elde edilmesi, özellikleri, tipleri, lazer doku etkileşimi, uygulama yöntemleri ve tıpta
kullanım alanları incelenecektir.
213001D1BYF631
Ultrason ve Uygulamaları
Ses ve ultrases, ultrasonun oluşturulması ve hedefe yönlendirilmesi, ultrason cihazlarının yapıları ve
çalışma prensipleri, ultrason görüntülerinin değerlendirilmesi ve ultrasonun tıptaki uygulamalarını
kapsamaktadır.
213001D1BYF632
Kas Biyofiziği
Kas hücresi ve dokusunun biyofizik özellikleri, iskelet kasında kasılma, uyarı-kasılma çifti, kasılma
kinetiği, düz kas ile kalp kasında kasılma mekanizmaları, sarsı, tetani ve kasılma mekanizmasının
simülasyonu incelenecektir.
213001D1BYF633
İleri Manyetik Rezonans teknikler ve Tıpta Uygulamaları
Temel prensipler, Nükleer Manyetik Rezonans spektroskopisi, Elektron Spin Rezonans tekniği, bu
tekniklerin tıpta uygulamaları ve elde edilen verilerin analizini içermektedir.
213001D1BYF634
Biyofizikte Makale Tartışması
Biyofizik konuları ile ilgili yayınlanmış İngilizce/Türkçe araştırma makalelerin Powerpoint gösterisi
şeklinde sunumu,
makalenin metodunun ve sonuçlarının tartışılması, makalenin bilimsel olarak
getirdiği yeniliklerin belirlenmesi ve bize ne bilgiler verdiğinin belirtilmesini kapsamaktadır.
213001D1BYF635
Disiplinlerarası Bilimler ve Biyofizik
Biyofizik alanında ortak çalışma yapabilecek farklı disiplinlerin tanımı ve çalışma alanları ile
biyomühendislik, biyomalzeme, biyoteknoloji, biyomekanik ve biyomateryalin biyofizik ile ilişkisinin boyutları
ve ortak çalışmaları incelenecektir.
213001D1BYF636
Biyolojik Sistemlerde Modelleme ve Simülasyon
Biyolojik sistem fonksiyonlarını matematiksel ve fiziksel modellerle kavrama, analog-digital kavramlar,
yapay sinir ağları, hücresel otomasyon modeli ve Monta Carlo Metodunu içermektedir.
213001D1BYF637
Biyomedikal Elektroniği
EKG, EEG, EMG, EOG, v.b devreleri, biyomedikal sinyalleri kayıt ve analiz için cihaz geliştirmeyi
içermektedir.
213001D1BYF638
İyonize Olmayan Radyasyonun Biyolojik Sistemlere Etkileri
İyonize olmayan radyasyonla ilgili temel kavramlar, doğru akım ve elektrik alanların biyolojik dokularla
etkileşimi, çok düşük frekans, radyo frekans ve optik frekanslardaki elektromanyetik alanların biyolojik
dokularla etkileşimi incelenecektir. İyonize olmayan radyasyonun hücre, organ, doku ile kan, sinir,
üreme ve metabolik sistemler üzerine etkileri değerlendirilecektir.
213001D1BYF639
Moleküler Yapı Biyofiziği
Makromoleküllerin yapısal özellikleri ve fonksiyonları: protein, enzim, lipit ve nükleik asitler.
Makromoleküler arası etkileşimlerde biyofiziksel yaklaşımlar.
Download