Slayt 1 - Erguven.net

advertisement
İstanbul Atatürk Fen Lisesi
www.ataturkfenlisesi.com
Kimya.ataturkfenlisesi.com
Dalton Atom Modeli
 Thomson Atom Modeli
 Rutherford Atom Modeli
 Bohr Atom Modeli

İstanbul Atatürk Fen Lisesi
www.ataturkfenlisesi.com
Kimya.ataturkfenlisesi.com
.
Dalton Atom Modeli : Atomu ve
atomun yapısını bilimsel
anlamda ilk inceleyen kişi
Ingiliz kimyacı John
Dalton'dur. John Dalton'un
ortaya attıgı atom teorisine
kendi adı verilmiştir
İstanbul Atatürk Fen Lisesi
www.ataturkfenlisesi.com
Kimya.ataturkfenlisesi.com
Thomson Atom Modeli: Thomson
yaptıgı deneyle, gerilim
uygulanan katot ışınları
tüpündeki, katot ışınlarının
pozitif kutup tarafından
çekilirken negatif kutup
tarafından itildigini fark etti.
Bu deney sonucunda elde
ettigi modele göre elektronlar
atom içerisinde rasgele
dagıldıgı için bu modele,
"üzümlü kek" modeli de
denilir
İstanbul Atatürk Fen Lisesi
www.ataturkfenlisesi.com
Kimya.ataturkfenlisesi.com

Rutherford Atom Modeli: Rutherford yaptığı çalışmalar ile
bu gün kullanılan atom modeline çok yakın bir model elde
etmiştir. Rutherford atom modelini elde etmek için radyo aktif
bir element olan ve sadece alfa ışınımı yayan radyum
elementini kullanmıştır. Yaptığı deneyde oldukça ince altın bir
sacı alfa ışınları ile bombardıman etmiş ve sonuçta alfa
ışınlarının çoğunun sactan geçtiğini gözlemlemiştir. Alfa
taneciklerinin çoğu sacdan geçebildiğine göre atomun
yapısında büyük boşluklar olması gerektiğini farketmiştir.
Ayrıca alfa taneciklerinden bazılarının yönleri saparken,
bazıları da 90o 'ye yakın bir açıyla geri yansımıştır (alfa
taneciği "+" yüklü olduğundan bu deneyde 90o ile geri
yansıyan alfa tanecikleri çekirdeğe çarpan , yönleri sapan
tanecikler ise çekirdeğe çok yakın geçen taneciklerdir). Bu
yansıma ve sapmalar sayesinde atomun merkezinde artı yüklü
bir çekirdek olması
gerektiğini fark eden Rutherford kendi adı
İstanbul Atatürk Fen Lisesi
ile anılan bir atom teorisi ortaya atmıştır
www.ataturkfenlisesi.com
Kimya.ataturkfenlisesi.com

Bohr Atom Modeli: Bohr
yaptığı çalışmalarda Rutherford
atom modeline göre,
elektronların çekirdek etrafında
dönmeleri ile enerji yaymaları
sonucunda enerjilerinin
azalacağını ve çekirdek üzerine
düşeceklerini hesapladı, fakat
böyle bir elektron düşmesi
gerçekleşmediği için Rutherford
atom teorisinin bazı
yanlışlıklarının olması
gerektiğini fark etti ve bu
teoriye bazı eklemeler yaptığı
yeni bir atom modeli ortaya attı.
İstanbul Atatürk Fen Lisesi
www.ataturkfenlisesi.com
Kimya.ataturkfenlisesi.com



1924 yılında Fransız Louis de BROGLİE, maddenin ışık gibi
hem dalga hem de parçacık özelliği gösterdiğini ileri sürdü.
1925 yılında Alman fizikçi Werner HEİSENBERG, belirsizlik
prensibini ortaya atmıştır. Bu prensibe göre,”Bir elektronun
bulunduğu yeri ve o yerdeki hızını aynı anda ölçmek
mümkün değildir.” Bu teori Bohr modelindeki atomun yerinin
bilinmesi teorisini çürütmüştür.
1926 yılında Avusturyalı fizikçi SCHRÖDİNGER,teorileri
birleştirerek, atomun dalga mekaniği modelini yani modern
atom teorisini geliştirmiştir.
İstanbul Atatürk Fen Lisesi
www.ataturkfenlisesi.com
Kimya.ataturkfenlisesi.com




Atomlarda, temel enerji düzeyleri bulunmaktadır
Her enerji düzeyinde n kadar alt enerji seviyesi
bulunur.Alt enerji seviyeleri s,p,d,f alt tabakalarıdır.
Elektronların bulunma olasılığı en fazla olan alt enerji
düzeylerine orbital denir.Orbitallerin bulunduğu alt
enerji tabakasının adını alır.
Bir orbitalde en fazla iki elektron bulunabilir ve bir
atomda s, p, d ve f olmak üzere dört çeşit orbital
vardır.
İstanbul Atatürk Fen Lisesi
www.ataturkfenlisesi.com
Kimya.ataturkfenlisesi.com



Şu an kullanılmakta olan atom modeli modern
atom modelidir
Bu teoriye göre elektronlar çok küçük
tanecikler oldukları için herhangi bir andaki
yeri kesin olarak bilinemez.
Çekirdeğin çevresinde "n" baş kuvant sayısıyla
ifade edilen enerji düzeyleri bulunur.
İstanbul Atatürk Fen Lisesi
www.ataturkfenlisesi.com
Kimya.ataturkfenlisesi.com




s orbitali:Her seviyede bulunur, küreseldir. Bir
tanedir.Zıt spinli iki tane elektron bulundurur.
p orbitalleri:n=2 seviyesinden itibaren her seviyede
bulunur.X,Y ve Z eksenleri boyunca uzamış PX , PY
ve PZ olmak üzere üç çeşittir.Toplam 6 elektron
bulundurur.
d orbitalleri:n=3 seviyesinden itibaren bulunur.5
çeşittir. Toplam 10 elektron bulundurur.
F orbitaller : n=4 seviyesinden başlar. 7
çeşittir.Toplam 14 elektronu bulunur. f orbitallerini
resimlemek güç ve karışıktır.
İstanbul Atatürk Fen Lisesi
www.ataturkfenlisesi.com
Kimya.ataturkfenlisesi.com
İstanbul Atatürk Fen Lisesi
www.ataturkfenlisesi.com
Kimya.ataturkfenlisesi.com
İstanbul Atatürk Fen Lisesi
www.ataturkfenlisesi.com
Kimya.ataturkfenlisesi.com





Elektronlar, orbitallere dolarken en düşük enerji
orbitali seçer.Temel enerji durumunda, çok elektronlu
atomların elektronları enerji seviyesi diyagramı
kullanılarak çizilir.
Bir orbitalde en fazla zıt spinli iki elektron bulunur
Aynı enerji düzeyinde bulunan aynı cins orbitallere
elektronlar önce tek tek dolar.
Temel haldeki çok elektronlu atomların elektron
dizilişi;
1s, 2s2p,3s3p, 4s3d4p, 5s4d5p, 6s4f5d6p, 7s5f6d7p
sırasına göre yazılır
İstanbul Atatürk Fen Lisesi
www.ataturkfenlisesi.com
Kimya.ataturkfenlisesi.com


Orbitallerin dizilişinin 1s, 2s2p,3s3p, 4s3d4p,
5s4d5p, 6s4f5d6p, 7s5f6d7p şeklinde devam
ettiği her enerji seviyesine s orbitali ile başlanıp
p orbitali ile bittiği görülmektedir
Son enerji seviyesindeki orbitallerin
elektronlarca tam dolu olması, atoma kararlı
yapı kazandırır.Son enerji seviyesindeki
orbitalleri elektronlarca tam dolu olan atomlar
soy gaz atomlarıdır.
İstanbul Atatürk Fen Lisesi
www.ataturkfenlisesi.com
Kimya.ataturkfenlisesi.com
İyonlarda Elektron Dizilişi;
 Atomlar, kimyasal olaylarda, değerlik
orbitalinde (en yüksek enerjili orbitalleri)
bulunan elektronları (değerlik elektronları
vererek (+) yüklü iyon yada yarı dolu veya boş
değerlik orbitallerine elektron alarak (-) yüklü
iyonları oluştururlar. Elektron dizilişleri iyonda
bulunan toplam elektron sayısına göredir.
İstanbul Atatürk Fen Lisesi
www.ataturkfenlisesi.com
Kimya.ataturkfenlisesi.com
İstanbul Atatürk Fen Lisesi
www.ataturkfenlisesi.com
Kimya.ataturkfenlisesi.com
İstanbul Atatürk Fen Lisesi
www.ataturkfenlisesi.com
Kimya.ataturkfenlisesi.com
Download