dilbilgisi 4.sınıf

advertisement
DİLBİLGİSİ YILLIK PLAN ÇİZELGESİ SINIF 4
AYLAR
EYLÜL
EKİM
KONULAR
1. ÜNİTE: DİL VE DİLİN ÖNEMİ
 İnsan Toplulukları İçin Dilin Önemi
 İletişimde Dilin Yeri ve Önemi
 Konuşma Dili
 Yazı Dili
 Konuşma Dili – Yazı Dili Farkı
 Dilbilgisi Kurallarının Önemi
2. ÜNİTE: ANLAM BİLGİSİ
 SÖZCÜKTE ANLAM
1. Sözcüklerin Gerçek Anlamları ve İlgili Örnekler
2. Sözcüklerin Mecaz Anlamları ve İlgili Örnekler
3. Sözcüklerin Deyim Anlamları ve İlgili Örnekler
4. Sözcüklerin Terim Anlamları ve İlgili Örnekler
 SÖZCÜKLER ARASI ANLAM İLİŞKİLERİ
1. Eş Anlamlı Sözcükler ve İlgili Örnekler
2. Eş Sesli Sözcükler ve İlgili Örnekler
3. Karşıt Anlamlı Sözcükler ve İlgili Örnekler
 SÖZCÜK ÖBEKLERİNDE ANLAM
1.
2.
3.
4.
Deyimlerin Anlamları ve Kullanım Örnekleri
Atasözlerinin Anlamları ve Kullanım Örnekleri
Özdeyişlerin Anlamları ve Kullanım Örnekleri
Deyim - Atasözü – Özdeyiş Arasındaki Fark
2. ÜNİTE: ANLAM BİLGİSİ
 CÜMLEDE ANLAM
1. Dağınık Sözcüklerle Cümle Oluşturma
2. Cümlelerin Yansıttığı Duyguyu (endişe, acıma, sevinç,
küçümseme, alay v.b.) ifade etme
3. Cümleye Bağlı Devam Ettirilebilecek İfade Şekilleri ve
Cümleler
KASIM
 METNİN – ŞİRİN – PARAGRAFIN ANLAMI
1. Metnin – Şiirin – Paragrafın Anlamlandırılması ( ana
düşünce, ana duygu, yardımcı düşünceler v.b. kavramaya
yönelik soruların yanıtlanması )
2. Yarım bırakılan paragrafların istenilen şekilde
tamamlanması
3. Karşılıklı konuşmaları - diyalogları düzene koyma
3. ÜNİTE: SÖZDİZİMİ
 PARAGRAF
1. Paragrafın tanımı
2. Satır başı
3. Metinlerdeki paragraf sayısı
 CÜMLE
1. Cümlenin tanımı
2. Cümlenin başlayış ve bitiş şekline ait kurallar
3. Cümle olan – olmayan dizilimler
4. Dağınık verilen cümlelerde anlamlı ve kurallı paragraf
oluşturma çalışmaları
 SÖZCÜK
1. Sözcüğün tanımı
2. Sözcüklerle anlamlı ve kurallı cümle oluşturma çalışmaları
ARALIK
4. ÜNİTE: SES BİLGİSİ
 HARF
1. Harfin tanımı
2. Alfabenin Tanımı
3. Türk Alfabesi’nin kabulü ve alfabedeki harf sırası
4. Ünlü Harfler (kalın – ince)
5. Ünsüz Harfler (sert – yumuşak)
 ÜNLÜ HARFLERLE İLGİLİ KURALLAR
1. Büyük Ünlü Uyumu Kuralı
a) Büyük Ünlü Uyumu Kuralı’nın tanımı ve özellikleri
b) Kurala aykırı ekler
c) Zaman içinde değişen sözcükler
2. Ünlü (Hece) Düşmesi
 ÜNSÜZ HARFLERLE İLGİLİ KURALLAR
1. Sertleşme (Benzeşme)
2. Yumuşama
a) Yumuşamanın gerçekleşemeyeceği durumlar
 Tek heceli bazı sözcüklerde
 Yabancı dillerden dilimize geçmiş bazı
sözcüklerde
 Özel isimlerde
3. Kaynaştırma Ünsüzleri
OCAK
 ULAMA
1. Tanımı
2. Gerçekleşemeyeceği durumlar
5. ÜNİTE: HECE BİLGİSİ
 Tanımı
 Hece olan ve olmayan dizilimler
 Sözcüklerin (özellikle bileşik sözcüklerin) hecelerine ayrılması
 DEĞERLENDİRME
ŞUBAT
6. ÜNİTE: BİÇİM BİLGİSİ
 İSİMLER
1. İsmin tanımı
2. Varlıklara verilişine göre isimler (özel – cins)
3. Var oluşlarına göre isimler (somut – soyut )
4. Sayılarına göre isimler (tekil - çoğul – topluluk )
5. İsmin halleri
6. İsimlerde Küçültme
MART
 İSİM TAMLAMALARI
1. Belirtili İsim Tamlamaları
2. Belirtisiz İsim Tamlamaları
3. Takısız İsim Tamlamaları
4. Zincirleme İsim Tamlamaları
 ZAMİRLER (ADILLAR)
1. Tanımı
2. Zamir Çeşitleri
Sözcük halindeki zamirler

Kişi zamirleri

İşaret zamirleri

Belgisiz zamir

Soru zamirleri
3. Kişi zamiri olan “o” ile işaret zamiri olan “o”
arasındaki farklar
 SIFATLAR
1) Sıfatın tanımı
2) Sıfat çeşitleri
a) Niteleme sıfatları
NİSAN
b) Belirtme sıfatları

İşaret sıfatları

Soru sıfatları

Sayı sıfatları
Asıl sayı sıfatları, sıra sayı sıfatları, kesir sayı
sıfatları,

üleştirme sıfatları
Belgisiz sıfatlar
3) Sıfat tamlamaları ve isim tamlamaları arasındaki genel
benzerlikler ve farklar
4) Sıfat tamlaması ve takısız isim tamlaması arasındaki
fark
 FİİLLER (EYLEMLER)
a) Fiillerin tanımı ve mastar hali
b) Fiillerin zamanı (haber kipleri)
c) Fiillerde kişi ekleri
SÖZCÜKTE YAPI
 KÖK KAVRAMI
Kök çeşitleri ve farkları
 GÖVDE KAVRAMI
MAYIS
 ÇEKİM EKLERİ
1) Fiillere eklenen çekim ekleri (olumsuzluk – zaman –
kişi)
2) İsimlere eklenen çekim ekleri (çoğul – hal – iyelik –
tamlayan – ilgi)
 YAPIM EKLERİ
1) İsimden isim yapan yapım ekleri
2) İsimden fiil yapan yapım ekleri
3) Fiilden isim yapan yapım ekleri
 YAPILARI BAKIMINDAN SÖZCÜKLER ARASINDAKİ
FARKLILIKLAR
1) Basit sözcükler
2) Türemiş sözcükler
3) Bileşik sözcükler
7. ÜNİTE: NOKTALAMA VE YAZIM KURALLARI BİLGİSİ
 Başlıca kullanılabilecek noktalama işaretleri
1) Cümle sonunda ( nokta, soru işareti, ünlem, üç nokta)
2) Cümle içinde ( virgül, iki nokta, çift tırnak, kısa çizgi,
uzun çizgi, kesme işareti, ayraç)
 Bazı yazım kuralları
1) Büyük harflerin kullanımı
2) Kesme işaretinin kullanımı
3) Özel isimlere getirilen yapım ve çekim eklerinin yazımı
4) Sayılara ve kısaltmalara getirilen eklerin yazımı
5) – de / -da eki ile de / da bağlacının yazımı
6) daralmaya uğramış –mı / mi eki ile mı / mi edatının
HAZİRAN
yazımı
9. ÜNİTE: METİN TÜRLERİ BİLGİSİ
 Şiir – masal – fabl – efsane – öykü – fen ve doğa olaylarını
anlatan yazılar – anı – gezi yazısı – biyografi
 GENEL TEKRAR VE DEĞERLENDİRME
Rifat TAŞKENTLİ
Sınıf Öğretmeni
Görüş ve Önerileriniz:
Mehmet MENTEŞ
Okul Müdürü
Download