NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ AVANOS MESLEK YÜKSEKOKULU

advertisement
NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ AVANOS MESLEK YÜKSEKOKULU BİTKİSEL VE
HAYVANSAL ÜRETİM BÖLÜMÜ ORGANİK TARIM PROGRAMI
Organik tarım yüksek girdi kullanımına dayalı endüstriyel tarımın insan sağlığı,
ekonomi ve çevre açısından ortaya çıkardığı olumsuz sonuçların karşısında alternatif olarak
ortaya çıkmış bir tarım sistemidir. Çevrenin, doğal kaynakların korunması ve bozulan ekolojik
dengenin yeniden tesisi, sürdürülebilir tarım, toprağın yaşatılması, flora ve faunanın
korunması biyolojik çeşitliliğin devamı ve kimyasal kirlilik ile zehirli kalıntının da
sonlandırılması temel amaç olmuştur. Bugün konvansiyonel tarımın üretim artışına yönelik
aşırı miktarda sentetik ve kimyasal girdi kullanımı sonucu çevre kirliliği önemli boyutlara
ulaşmıştır. Tarımın yarattığı kirlilik doğal dengenin bozulmasına neden olurken çevre kirliliği
ve besin zinciriyle tüm canlılara ulaşabilen hayati tehlikeye de yol açmaktadır. Konvansiyonel
tarımda ürünün kalitesinin ikinci plana atılması ekonomik üretim yapmak için
mekanizasyonun artırılması ve özellikle bilinçsiz uygulamalar, toprağın canlı tabakasını yok
etmiştir. Toprakta oluşan sert tabakalar, sıkışmalar yaratarak erozyonu teşvik etmiştir. Verim
artışı sağlanırken, üretimde ekolojik denge bozulmuş, iyi tarım toprakları elden çıkmış ve
toprağın canlı kısmı ölmüştür. Topraktan kaybolan bu maddelerin tekrar telafisi çok pahalıya
mal olmaya başlamış ve bazen de imkansız hale gelmiştir.
Günümüzde yaygın olarak kullanılan konvansiyonel tarım sisteminin doğal dengeyi ve
insan sağlığını sürekli bozması sebebiyle gelişmiş ülkelerde ve Türkiye’de organik tarım
hareketi gelişmektedir. Özellikle büyük şehirlerde insanların organik tarım ürünlerini tercih
eder hale gelmesi, yetkilileri ve üreticileri de bu konuda harekete geçmeye yöneltmektedir.
Tarım Bakanlığının Organik Tarım İstatistikleri incelendiğinde, ülkemizde yıllara göre
organik tarım üretici sayısının, üretim ve ihracat miktarının hızla arttığı gözlenmektedir. Ülke
ekonomisinde önemli yer tutan tarım sektörünün sürdürülebilirliğini sağlamak, değişen
tüketim talebini (sağlıklı, güvenilir, besin kalitesi yüksek, çevre dostu üretim modelleri ile
üretilmiş) karşılayabilmek, ekonomiyi desteklemek ve küçük çiftçinin gelir düzeyini artırmak
amacıyla organik tarım sektörünün desteklenmesi gerekmektedir.
Organik tarım ile ilgili olarak yapılan araştırmalar sonucu Kapadokya bölgesinin
organik tarıma uygun oluşu, yakın illerde bulunan organik tarım programlarının doluluk
oranları, bu programın açılmasında etken olmuştur.
Organik Tarım programı; organik tarım sektörünün teknik eleman ihtiyacını
karşılamak ve bu alanda mevcut bilgi birikimi, yeni teknolojilerin kullanımı konusunda teknik
birikime sahip eleman yetiştirmek gayesi ile açılmıştır. Program, organik tarım kapsamında
bilimsel yöntemlerle çalışacak, topluma sağlıklı gıdalar temin etme ve tüketme imkânı
sağlayacak, biyogüvenliğin ve biyoçeşitliliğin önemini kavramış, pazarlama, üretim ve işleme
konularında
bilgiye
yönlendirebilecek,
sahip,
pazarın
dünyada
organik
genişleme
tarım
eğilimlerini
konusundaki
yeni
takip
edebilecek
yaklaşımlara
ve
uyum
sağlayabilecek, organik tarım alanında hizmet veren kamu ve özel kuruluşlarında görev
alabilecek öğrenciler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Organik Tarım programı; ülkemiz ve
dünyada hızla gelişmekte olan organik tarım sektörünün teknik eleman ihtiyacını karşılamak
ve bu alanda mevcut bilgi birikimi, yeni teknolojilerin kullanımı konusunda teknik birikime
sahip teknik elemanlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
Avanos Meslek Yüksekokulu Organik Tarım Programı 2009-2010 yılında öğretime
başlamıştır. Eğitim dili Türkçe olan programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı)
derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması
elde eden öğrencilere ORGANİK TARIM alanında önlisans diploması verilmektedir.
Meslek liselerinin; Bahçecilik, Çay Teknolojisi, Genel Ziraat, Makine (Tarım Meslek Lisesi),
Makine-Tarım Teknolojisi, Peyzaj, Süs Bitkileri, Tarım, Tarım Teknolojisi, Zeytin
Teknolojisi, Ziraat bölümlerinden mezun olanlar “Organik Tarım” ön lisans programına
sınavsız geçiş için başvurabilmektedirler. Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen
bölümleri dışındaki bölümlerden ya da genel liselerden mezun olanlar/olacaklar ise sınavsız
yerleştirme sonunda açık kontenjan kalırsa ek yerleştirme ile açık olan programlara
istediklerine ve ÖSS puanlarına göre yerleştirilebilmektedirler. Bunun için bu kişilerin ÖSYM
Başkanlığınca yapılan Yüksek Öğrenime Giriş Sınavına (YGS) girmeleri ve yeterli “YGS-1”
puanı almaları gerekmektedir.
Bu bölümü başarı ile tamamlayan öğrenciler ise;
Yabancı dil kullanarak alanındaki gelişmeleri takip eder ve hem yurt içinde hem de
yurt dışında meslektaşlarıyla iletişim kurar, bir işletim sistemi ve bilgisayar donanımı
hakkında bilgi sahibi olur, temel ofis yazılımları ve interneti kullanır.
Organik tarım amaçlı üretimi yapılan bitkileri tanır, organik tarımda üretim
aşamasındaki ekolojik koşulları da dikkate alarak en uygun yetiştirme tekniğini uygular.
Biyolojik çeşitlilik ve çevre bilincine sahip olur. Organik Tarım Programı’nı ilgilendiren
konularda sosyal sorumluluk, etik değerler ve yasal dayanaklar hakkında bilgi sahibi olur.
Tarımsal üretim ve pazarlamada sorunlar ve çözüm önerileri hakkında karar verir. Tarım,
Orman ve Su Ürünleri alanlarıyla ilgili temel bilgilere sahiptir. Sorumluluğu altında
çalışanları yönetir.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile
çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
Programı başarı ile tamamlamak için mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS
karşılığı) geçmek, 4.0 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve 30 günlük
zorunlu staj eğitimi (EDE = Endüstriye Dayalı Eğitim) tamamlamak gerekmektedir.
Programımız mezunlarının istihdam alanları oldukça geniştir. Programımızdan mezun
olanlar Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'na bağlı tarım il ve ilçe müdürlüklerinde tekniker olarak,
organik tarım işletmelerinde tekniker olarak, organik üretime girdi (tohum, organik gübre,
organik tarımsal mücadele) sağlayacak özel sektör kuruluşlarında tekniker olarak, Organik
ürün sertifikası veren kuruluşlarda, küçük ve orta ölçekli tarıma dayalı sanayiler ve
KOBİ'lerde istihdam edilebilirler. Ön Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Dikey
Geçiş sınavından geçerli not almaları koşulu ile Lisans programlarında öğrenim görebilirler.
Programımızda eğitim-öğretim faaliyetleri 3 Öğretim Görevlisi ile yürütülmekle beraber,
üniversite bünyesinde kadrolu olan, alanla ilgili diğer Öğretim Görevlisi ve Öğretim Üyeleri
de Organik Tarım programı öğrencilerimizin derslerine girmektedirler. Programımızda; 360
dekar bölüm arazisi bulunmakta bunun yanı sıra dersler laboratuar ve projeksiyonlu sınıflarda
yürütülmektedir.
Download