anlık dipol

advertisement
AN / İNORGANİK
KİMYA
Kim351 / Kim207 An / İnorg. Kim. PROGRAMI
1. Hf - 07 / 08.02.08 - Atomik yopı……...........................20
2. “
3. “
4. ”
5. “
6. ”
7. “
8. ”
9. “
10.“
11.”
12.”
13.”
14.”
–
-
14
21
28
06
13
20
27
03
10
17
24
01
08
/ 15.02.08 - Periodik Özellikler………...….…..40
/ 22.02.08 - Molekül Yapısı.............……….….60
/ 29.02.08 - Kovalent Bağ ve DBT……………90
/ 07.03.08 - Molekül Orbital Teori….…….…125
/ 14.03.08 - İyon Bağı...……….......................135
/ 21. MART.2008- VİZE-1
/ 28.03.08 - İyonik Kristaller…......................145
/ 04.04.08 - Metal Bağı……………......…….....160
/ 11.04.08- Taneciklerarası Etkileşimler……180
/ 18.04.08- Asit-Baz-Çözeltiler......................215
/ 25.NİSAN.2008- VİZE-2
/ 02.05.08 -Koordinasyon Bileşikleri…….…240
/ 09.05.08 -Koordinasyon Bağı yapısı..…….285
TANECİKLERARARASI ETKİLEŞİMLER
Kimyasal Bağlar : 1)İyonik Bağ (Z+Z-e2/α.r) 400kj/mol (NaCl,CsF)
2) Kovalent Bağ --- 400kj/mol (H2,O2,CH4 )
3)Koordinasyon Bağı --- 400-600 kj/mol [Ag(NH3)2]Cl
4)Metalik Bağ 100 kj/mol --- (Fe, Cu, Al, Ni, Co…)
Van Der Waals Kuvvetleri :
1) İyon-dipol Kuv.(-Zμ/r2) 40kj/mol (NaCl-H2O)
2)Dipol-dipol Kuv. (-2μ2/r3) 10kj/mol (EtOH-H2O)
3)İyon-İnd.Dipol (n.mlkl) Kuv. (-α.Z2/2r4) 1kj/mol (NaCl-CCl4)
4)Dipol-İnd.Dipol (n.mlkl) Kuv. (-α. μ2/r6) 0,01kj/mol (H2O-CCl4)
5)LONDON KUV. (İnd.Dipol-İnd.Dipol (ani dipol-apolar mlkl) Kuv.) (-3IEα2/4r6)
1,75kj/mol (He.I2-CCl4)
PAULİ İTMESİ k / r n Tüm maddelerde belirli mesafe yaklaşımdan sonra görülür
aniden çok büyür.
H-KÖPRÜ KUVVETLERİ H’nin elektronegatif elementlerle yaptığı H2O, EtOH,
HF.HA gibi bileşiklerde görülür k. μ.ΔI/R bağıntısıyla bulunabilir 7,5-30 kj/mol
enerjilidir.
Van der Waals Kuvvetleri
ANLIK ve İNDÜKLENMİŞ DİPOLLER. e yük yoğunluklarının farklı bölgelerde
farklı şekillerde dağılması apolar karekterli bileşiklerde zaman zaman oluşan polar karekterli
ANLIK DİPOL nedeniyle molekülün DİPOL MOMENTi de oluşur. Bu da komşu atom ve
moleküllerdeki e’ların yer değiştirip dipolleşmesine neden olur. Bu bir İNDÜKLENME
Olayı olup böylece İNDÜKLENMİŞ DİPOL ve moleküllerarası çekim (Anlık Dipolİndüklenmiş Dipol Çekimi = Dağılma Kuvvetleri = LONDON KUVVETLERİ ) meydana
gelir. İndüklenme = kutuplaşma = polarlaşma e sayısı ve ısı ile artar. Bu nedenle maddelerin
EN ve KN’ları e sayısı (dolayısıyla Mol kütleleri) artışıyla artar. Örneğin 4He KN= 4 K
222Rn KN = =221 K dir. Benzer özellik Halojenler de de görülür.
• DİPOL DİPOL ETKİLEŞİM Dipoller kendiliğinden bir dipolün + ucu ötekinin –
•
•
•
•
ucuna gelecek şekilde düzenlenir ve buda maddenin EN ve KN değerlerini etkiler.
Anlık Dipol-İndüklenmiş Dipol Çekimi = Dağılma Kuvvetleri = LONDON
KUVVETLERİ Bütün Moleküllerde görülür Mw ve molekülün şekliyle ilgili olarak artar.
KALICI DİPOL Moment Polar karekterli Dipol Momenti olan bileşiklerde görülür.
Mw ları yakın moleküllerin EN,KN, HBB farklılıkları dipol mometlerinde ileri gelir.
Mw ları çok farklı olan bileşiklerde London Kuvvetleri dipol Momentten daha etkindir.
Prentice-Hall © 2002
İndüklenme
Bir balonun bir yüzey tarafından çekilmesi indüklenmenin en bilinen örneğidir.Balon
sürtünmeyle yüklenir ve yüklü balon yüzeyin zıt yükle yüklenmesine (İNDÜKLENMEYE)
neden olur
Prentice-Hall © 2002
ANLIK ve İNDÜKLENMİŞ DİPOLLER
a) Apolar karekterli maddede homojen, simetrik bir yük dağılımı vardır.
b) e’ların hareketliliği molekülde kutuplaşma (polarlık) ve ANLIK DİPOL oluşturur
c) Bir moleküldeki kutuplaşma diğer molekülleride İNDÜKLENME ile polarlaştırır..
Neopentan yuvarlak homojen (simetrik) yapısı nedeniyle zincir yapılı pentan’dan daha zor
polarlaşır. Kolay Polarlaşma nedeniyle pentanın KN daha yüksektir.
Prentice-Hall © 2002
a)Kovalent Molekül
b)Dipol Yapı
c) Dipol-Dipol Etkileşim
Hidrürlerin Kaynama Nok./Erime Nok./Buharlaşma Entalpileri
Dipoller çekim nedeniyle kendiliğinden bir dipolün pozitif ucu ötekinin negatif ucuna
gelecek şekilde düzenlenirler. Normalde ısıl hareketler bu düzeni bozar.Maddenin
şeklinden de kaynaklanan böyle bir düzenlenme eğilimi EN, KN, BB gibi fiziksel
özelliklerin artmasına neden olur.
H-KÖPRÜ KUVVETLERİ
HF ‘de H-Köprüleri a)Su da H-Köprüleriyle b) Buz da H-Köprüleri
HalkalıYapı
Bir Molekülün Çevrilmesi
HF ‘de H-Köprülerinin uzun zincir hali
c) Suda H-Köp.
H-Bağlı diğer Bileşikler
Prentice-Hall © 2002
HALOJENLERİN EN ve KN
?
266
Prentice-Hall © 2002
?
332
3.Periyot Elementlerinin EN=ERİME NOKTALARI
Prentice-Hall © 2002
C’lu ve H’li Halojenürlerin EN
Prentice-Hall © 2002
1A v 2A grubu elementlerinin
İNDİRGEME Yetenekleri
2 K(s) + 2 H2O(l) → 2 K+ + 2 OH- + H2(g)
K içinI1 = 419 kJ
Ca için I1 = 590 kJ
Ca için I2 = 1145 kJ
Ca(s) + 2 H2O(l) → Ca2+ + 2 OH- + H2(g)
Prentice-Hall © 2002
Halogenlerin YÜKSELTGEME yetenekleri
Cl2 + 2 I- → 2 Cl- + I2
2 Na + Cl2 → 2 NaCl
Prentice-Hall © 2002
Element Oksitlerin Asit Baz Özellikleri
•
Alkali ve toprakalkali metal oksitler baz anhidritleridir.
Li2O(s) + H2O(l) → 2 Li+(aq) + 2 OH-(aq)
•
Ametal oksitler asit anhidritleridir:
SO2 (g) + H2O(l) → H2SO3(aq)
•
Na2O ve MgO suda bazik çözelti oluştururlar.
•
Cl2O, SO2 ve P4O10 ‘in çözeltileri asidik çözeltidir.
•
SiO2 suda çözünmez ancak asidik özellikte olması dolayısıyla kuvvetli bazlarda bir miktar
çözününerek silikatları oluşturur. SiO2 + Na2O → Na2SiO3
•
Al2O3 hem asit hem baz özellikte AMFOTER bir oksittir.
•
Al2O3(k) + 6 HClaq → 2AlCl3(aq) + 3 H2O
•
Al2O3(k) + 6 NaOHaq → 2Na [Al(OH)4](aq)
Prentice-Hall © 2002
Download