Ahmed Kadıyani ve Kadıyanilik Nedir?

advertisement
Ahmed Kadıyani ve Kadıyanilik Nedir?
Açıklama: Ahmed Kadıyani ve Kadıyanilik hakkında bilgi..
Kategori: AHMED KADIYANİ
Eklenme Tarihi: 02 Aralık 2015
Geçerli Tarih: 19 Temmuz 2017, 02:19
Site: Reddiyeler.com - Ehli sünnet itikadı üzerine site
URL: http://www.reddiyeler.com/detay.asp?haberID=348
Sual: Kadıyanilik nedir?
CEVAP
Hindistan’ın Pencap eyaletinde 1880’de Mirza Gulam Ahmed Kadıyani
tarafından kurulmuştur. Ahmediye de denir. İngilizlerin Hindistan’ı sömürge
yaptıktan bir yıl sonra ortaya çıkan bu fırka, onlar tarafından beslenmiştir.
İslâmiyet’i içerden yıkmak için çalışan İngiliz casuslarının yardımıyla Pencap ve
Bombay’da cahil halk arasında süratle yayıldı. Sonra Avrupa ve Amerika’da
gayrimüslimlerden ve dinini bilmeyen cahillerden taraftarlar buldu.
Daha önce İsmailiye fırkasında olan Mirza Gulam Ahmed, önce müceddid, daha
sonra da Mehdi olduğunu iddia etti. İsmailî ve Behaîlerden taraftar buldu. En
sonunda kendisinin, gökten ineceği bildirilen İsa Mesih olduğunu, yeni bir din
getirdiğini söyledi. Kadıyan’da yaptırdığı mescide, Mescid-i Aksa dedi.
Kendisinin Kur’an-ı kerimde övüldüğünü iddia etti. Hazret-i İsa’ya iftiralarda
bulundu. İslam âlimleri, Kadıyanilerin Müslüman olmadıklarını ittifakla bildirmiştir.
İslâm âlimlerinin bunlara verdiği cevapları dikkate alan Pakistan Parlamentosu
da, 7 Eylül 1974 tarihli kararıyla Kadıyanileri, İslâm dışı azınlık olarak ilân etti.
Buna rağmen, Müslüman süsü verebilmek için, kendilerinden Müslüman
Ahmediye cemaati diye bahsediyorlar. Kadıyanilerin İslamiyet’e uymayan
görüşleri çoktur. Birkaçı şöyledir:
1- (İsa’yı Yahudiler asmak istemişlerdi; fakat kendiliğinden öldü ve toprağa
kondu. Sonra kabirden çıkıp Keşmir’e gitti. Orada İncil’i öğretip tekrar
öldü) diyorlar. Hâlbuki Ehl-i sünnet âlimleri, İsa aleyhisselamın ölmediğini, diri
olarak göğe kaldırıldığını bildirmişlerdir. Kur’an-ı kerimde mealen buyuruluyor ki:
(Allah’ın resulü Meryem oğlu İsa’yı öldürdük dedikleri için Yahudileri
lanetledik. Hâlbuki onlar İsa’yı öldürmediler, asmadılar da. Öldürülen kimse
kendilerine İsa gibi gösterildi. Onun hakkında ihtilafa düşenler tam bir
kararsızlık içindedir. Bu konuda zandan başka hiçbir bilgileri yoktur ve
kesin olarak onu öldürmediler. Bilakis Allah İsa’yı kendi nezdine kaldırmış
yani himayesine almıştır.) [Nisa 157–158]
2- (İsa ve Muhammed aleyhisselâmın ruhları insan şeklinde görünecektir. Bu da
Mirza Ahmed’dir. Başka Mehdi yoktur. İsa Mesih ve Mehdi, aynı kişiye verilen iki
isimdir) diyorlar. Halbuki İsa aleyhisselamla hazret-i Mehdi aynı kişi değildir.
İkisinin de gelmesi kıyametin büyük alametlerindendir. İki hadis-i şerif meali:
(İsa, âdil bir hakem olarak gökten inecek, haçı kıracak,[Hristiyanlığı
kaldıracak] domuzu öldürecek, [domuz etini yasaklayacak] İslam’dan başka
şeyi yasaklayacaktır.) [Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, İbni Ebi Şeybe]
(İsa, Mehdi’nin arkasında namaz kılacaktır.) [İbni Hacer-i Mekki]
3- İslâmiyet’le bildirilen cihadı, yanlış yorumlayarak, Kur’an-ı kerimin mânâsını
değiştiriyorlar. Cihad sadece sözle olur diyorlar. İslam âlimleri ise, cihadı üçe
ayırıyorlar: Savaşla yapılan cihadı, devlet yapar. Sözle ve her türlü yayın
vasıtasıyla olan cihadı İslam âlimleri yapar. Bu iki cihadı yapamayan da, mal, can
ve duayla yardım eder. Bu da her Müslümanın vazifesidir. Bir âyet-i kerime
meali:
(Ey iman edenler! Din düşmanlarının eziyetlerine sabredin. Onlarla olan
cihadda üstün gelmek için, sabır yarışı yapın. Sınır boylarında kâfirlere
karşı cihad için nöbet bekleyin ve Allah’tan korkun ki, kurtuluşa
eresiniz) [Al-i İmran 200]
4- Mirza Gulam Ahmed, Hakikat-ul-Vahy kitabında, (Allah bu ümmet arasında,
İsa’dan daha üstün bir Mesih yarattı. O da benim. İsa şimdi sağ olsaydı, benim
yaptıklarımı yapamazdı. Bende görülen mucizeler, onda görülmezdi. Allah beni
peygamber olarak gönderdi. Bana üç yüz bin mucize verdi) diyerek küfrünü
açıkça ortaya koymuştur. Üç hadis-i şerif meali:
(Nübüvvet ve risalet sona erdi. Benden sonra nebi de, resul de
yoktur.) [Tirmizi]
(Benden sonra peygamber gelmez; ama peygamberim diyen yalancılar
çıkar.) [Mişkat]
(Allah’ın resulüyüm diyen yalancılar çıkmadıkça, kıyamet kopmaz.) [Buhari]
5- (Talimatlarımıza gönülden bağlı olana da, Allah mucizeler ihsan eder) diyorlar.
Hâlbuki mucize, sadece Peygamberlerde görülür.
6- (Herkesi sev, kimseden nefret etme!) diyorlar. Dinimiz ise, Müslümanları
sevip, Allah düşmanlarını sevmememizi emrediyor. Üç âyet-i kerime meali:
(Allah’a ve kıyamet gününe iman edenler; babaları, kardeşleri ve akrabası
olsa da, Allah’ın ve Resulünün düşmanlarını sevmez.) [Mücadele 22]
(Kâfirleri dost edinen, Allah’ın dostluğunu bırakmış olur.) [Âl-i İmran 28]
(Ey iman edenler, Yahudileri de, Hristiyanları da dost edinmeyin!
Onlar, [İslam’a olan düşmanlıklarında] birbirinin dostudur. Onları dost edinen
de onlardan [kâfir] olur. Allahü teâlâ, [kâfirleri dost edinip,
kendine] zulmedenlere hidâyet etmez.)[Maide 51]
7- (Mümin olsun, kâfir olsun, hiç kimse, ebediyen azap içinde kalmaz; çünkü
Kur’anda “Benim rahmetim her şeyi kaplar” denmektedir) diyorlar. Hâlbuki Allahü
teâlânın rahmeti, şefkati dünyada müminlere ve kâfirlere, herkese birlikte yetiştiği
ve herkesin çalışmasına, iyiliklerine dünyada karşılığını verdiği halde, ahirette
kâfirlere merhametin zerresi bile yoktur. Kâfirler, cehennemde ebedi
kalacaklardır, cehennemden çıkmalarına, kesinlikle imkân ve ihtimal yoktur.
İşte bir âyet-i kerime meali:
(Elbette, ehl-i kitabdan [Yahudi ve Hristiyan] olsun, müşriklerden olsun
bütün kâfirler Cehennem ateşindedir, orada ebedi kalırlar. Onlar
yaratıkların en kötüsüdür.) [Beyyine 6]
Kur’anı kerimin tamamına inanmadıkça, Müslümanız demekle Müslüman
olunmaz.
Download