Prof. Dr. Aynur AYDIN`ın sunumu

advertisement
Mevzuat Ormanları Koruyor mu?
Son Döneme İlişkin Bir Analiz
Prof. Dr. Aynur Aydın
İstanbul Üniversitesi
Orman Fakültesi
Çevre ve Orman Hukuku Anabilim Dalı
>>
0
>>
1
>>
2
>>
3
>>
4
>>
Genel Tablo
• Hukuk kurallarına ve planlama ilkelerine uygun
olmayan yoğun yapılaşma usulleri
• Hatalı yararlanma biçimleri
• Hatalı Enerji Politikaları
– Enerji Üretiminin Güvenliği-Enerji Serbest Rekabet
– Rekabet Gücünü Artırmak Başlığı Altında «Çevre»
• Çevre (Sermaye Stoku) Anlayışı
• Hızlı Değişen Mevzuat
• Süreci anlamaya ve adapte olmaya çalışan
ve kurumsal mekanizmalar
>>
0
>>
1
>>
2
>>
3
>>
idari
4
>>
Gelinen Nokta
• Hızlı Değişen Hukuk Kuralları
• Kanun Yapma Tekniği
• « Torba Kanun»
• Kanun ile düzenlenmesi gereken konularda
– İdareye Geniş Takdir Hakkı
– Yönetmelik Düzenlemeleri
•
•
•
•
>>
Yetki ve görev örtüşmeleri yaşanan,
Kamu Yararına Yönelik ve İstikrarlı Olmayan Değişiklikler
Hizmet ettiği amaç ve politika belli olmayan
Ruhunu ve Özünü kaybetmiş
KURALLAR BÜTÜNÜ…
0
>>
1
>>
2
>>
3
>>
4
>>
Temel Mevzuat
Doğal kaynaklara yönelen tüketme, kaygısız ve
sınırsız kullanma anlayışının varlığı karşısında,
aslında güçlü bir «temel mevzuat çatısı»
olduğunu söylemek bir ironi değildir.
•Anayasa
•Medeni Kanun
•Türk Ceza Kanunu
•Çevre Kanunu
>>
0
>>
1
>>
2
>>
3
>>
4
>>
1982 Anayasası
1982 Anayasasında doğal kaynaklara ve bu kaynakların
toplum
yararına
kullanılmasına
dair
hükümler
içermektedir.
AY madde 35 mülkiyet hakkı
AY madde 43 kıyılardan yararlanma
AY madde 44 toprak koruma
AY madde 45 tarım alanları
AY madde 56 çevre hakkı
AY madde 166 planlama
AY madde 168 doğal kaynaklar
AY madde 169 ormanlar
Anayasa “Koruma” ağırlıklıdır.
>>
0
>>
1
>>
2
>>
3
>>
4
>>
Türk Medeni Kanunu
MK 715 kamu malları
MK 751 ormanlar
MK 756 sular
MK 659-668 Tarım toprakları
Medeni Kanun “Koruma” ağırlıklıdır.
>>
0
>>
1
>>
2
>>
3
>>
4
>>
Türk Ceza Kanunu
Çevreye Karşı Suçlar
Bu bölüm içinde,
çevrenin kasten ve taksirle kirletilmesi;
gürültüye ve imar kirliliğine neden olma
konuları düzenlenmiştir.
“Koruma” ağırlıklıdır.
>>
0
>>
1
>>
2
>>
3
>>
4
>>
Çevre Kanunu
Madde 1, amacı, çevrenin, “sürdürülebilir çevre” ilkesi
doğrultusunda korunmasını sağlamaktır
Madde 2, doğal kaynaklar, hava, su, toprak ve doğada
bulunan cansız varlıklar olarak nitelenmiş, bu
kaynakların korunmasına hükmolunmuştur.
Madde 3, çevre korunmasına ve çevre kirliliğinin
önlenmesine ilişkin genel ilkeler” tespit etmiştir.
“Koruma-
>>
0
>>
1
Kullanma” dengesi gözetir.
>>
2
>>
3
>>
4
>>
Genel Değerlendirme
>>
0
>>
1
>>
2
>>
3
>>
4
>>
Doğal Kaynakların Tahrip Olduğu Ortamlarda….
SUÇLU KİM?
HUKUK MU?
HANGİ HUKUK?
KİMİN HUKUKU?
Doğal kaynakları yeterince koruyamayan Hukuk mu?
Doğal kaynağın kullanımına bağlı yatırımları
engelleyen Hukuk mu?
Gerçekten her şeyi belirleyen yasal düzenlemeler midir?
>>
0
>>
1
>>
2
>>
3
>>
4
>>
Orman Varlığını Etkileyen Yasal
Düzenlemeler
>>
Maden Kanunu
Afet Kanunu
Çevre Kanunu
Milli Parklar Kanunu
Orman Kanunu
Karayolları Genel Müdürlüğü….
İskan Kanunu
….
…0
>>
1
>>
2
>>
3
>>
4
>>
Maden Kanunu
>>
0
>>
1
>>
2
>>
3
>>
4
>>
Afet Kanunu
2012 yılında yürürlüğe girdi.
Afet
Afet Riski Taşıyan Alanlar!!!!!!!!!!!!!
«Şehrin içindeki veya yakın çevresindeki ormanlık alanların
afetler öncesinde piknik alanı, mesire yeri ve afet
sonrasında geçici barınma yeri olarak kullanılması “
« orman veya mera vasıflı alanlardan ve Hazinenin özel
mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında
bulunan taşınmazlarda yeni yerleşim yerleri
oluşturulabileceği»
"Uygulanmayacak Mevzuat"
>>
0
>>
1
>>
2
>>
3
>>
4
>>
Milli Parklar Mevzuatı
Milli Parklar Yönetmeliği & Milli Parklar Kanunu
«İçme suyu temini açısından yapımı aciliyet gösteren ve
kamu yararı açısından vazgeçilmez ve kesin bir zorunluluk
arz eden tesisler için uzun devreli gelişme planı şartı
aranmaz.»
Orman Mühendisleri Odası
Danıştay YD…
“kamu yararı açısından vazgeçilmez ve kesin bir zorunluluk
arzeden yapı ve tesisler” açıkça gösterilmemiştir.
>>
0
>>
1
>>
2
>>
3
>>
4
>>
Çevre Kanunu (ÇED)
>>
0
>>
1
>>
2
>>
3
>>
4
>>
BUGÜN ÇED
"23.6.1997
tarihinden önce kamu yatırım programına
alınmış olup, 29.5.2013 tarihi itibariyle üretim veya
işletmeye
başlamış
olan
projeler
ile
bunların
gerçekleştirilmesi için zorunlu olan yapı ve tesisler Çevresel
Etki Değerlendirmesi kapsamı dışındadır".
Geçici 2. maddeye göre de "7.2.1993 tarihinden önce
üretime ve/veya işletmeye başladığı belgelenen projeler
Çevresel Etki Değerlendirmesi kapsamı dışındadır"
>>
0
>>
1
>>
2
>>
3
>>
4
>>
Orman Kanunu
>>
0
>>
1
>>
2
>>
3
>>
4
>>
Orman Kanunu
Toplamda 40 değişiklik
15 yılda 25 Değişiklik
10 temel değişiklik «Bina ve tesis yapımına ilişkin»
«Kadastro»
«Suç ve Cezalara»
ilişkindir.
>>
0
>>
1
>>
2
>>
3
>>
4
>>
Yayla Yerleşimleri
6292 sayılı Kanun ile 2012
madde değiştirildi.
yılında Orman Kanunu 17.
“…Devlet ormanlarında 31/12/2011 tarihinden önce toplu yerleşimin
bulunduğu; yaylak ve otlak olarak kullanılan alanlar içindeki yerler ile yılın belirli
dönemlerinde geleneksel yaylacılık maksadıyla… tespit edilir.
Bu alanlardan uygun görülenler Bakanlığının teklifi üzerine BK kararı ile «yayla
alanı» olarak ilan edilir.
İlan edilen yayla alanlarında 31/12/2011 tarihinden evvel ….her türlü bina ve
tesisler mevcut haliyle vaziyet planında gösterilerek OGM sabit kıymetlerine
alınır. Yayla alanlarında bulunan bina ve tesisler orman idaresi tarafından
işletilir, işlettirilebilir veya kiraya verilebilir. ……”
>>
0
>>
1
>>
2
>>
3
>>
4
>>
Orman İçine Bina ve Tesis Yapımı
>>
0
>>
1
>>
2
>>
3
>>
4
>>
Karayolları Genel Müdürlüğü izinleri
2014 tarih ve 6527 sayılı Kanun
Devlet ormanlarında, erişme kontrolü uygulanan karayollarındaki;
•ulaştırma yapıları ve müştemilatı olan hizmet tesisleri
•bakım işletme tesislerine ..» izin verilir.
Devlet idareleri ile kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan, işletilen, işlettirilen veya yapişlet-devret modeli esas alınarak yaptırılan ve işlettirilen bu tesislerden herhangi bir
bedel alınmaz.,
6001 Sayılı KGM Kanunu
Erişme Kontrolü Uygulanan Karayollarında,
Yapı ve tesisler, İmar Kanuna tabi değil.
Yapı ve tesisler, KGM izni ile kurulacak.
Kanunun lafzı…. «verillir» «verir»
Yapı ve Tesislerin İşlettirilmesi
İşletme Hakkının Devri
>>
0
>>
1
>>
2
>>
3
>>
4
>>
Erişme Kontrolü Uygulanan Karayolu--Tesisler
Yaya, hayvan ve motorsuz taşıt ve araçların girmesinin engellendiği, belirli
yerler ve şartlar dışında giriş ve çıkışın yasak olduğu, trafiğin özel bir kontrole
tâbi tutulduğu, transit trafiğe tahsis edilen karayolu anlamına gelen erişme
kontrolü uygulanan karayollarının etrafında
ulaştırma yapıları ve
hizmet binaları
Bu sınırlar içerisinde
KGM’ nin izni ile kurulacak tesisler
dışında
tesis kurulması yasaktır”
otel, motel, lokanta, akaryakıt istasyonu, servis istasyonu
ve diğer tesisleri
İşlettirme
İşletme Hakkının Verilmesi
>>
0
>>
1
>>
2
>>
3
>>
4
>>
Sonuç
• Hukuki düzenlemelerdeki, koruma dengesi
kullanma ağırlıklı hükümlere bırakmıştır.
yerini
• Bu değişimin olası negatif etkilerinin iyi analiz edilmesi
gereklidir.
• Doğal kaynağa yönelik hukuki metinlerin, son derece
ihtiyatlı, bilimsel veriler, objektif kriterler ışığında ve
işinin ehli uzman gruplarınca ortak akıl yürütme
toplantıları sonunda hazırlanması zorunludur.
>>
0
>>
1
>>
2
>>
3
>>
4
>>
ANCAK!
• Doğal
kaynakların
önemi
toplum
tarafından
benimsenmedikçe,
• Çevre, sermaye stoku olarak görüldükçe,
• Karar alma süreçlerinde halkın katılımı esas olmadıkça,
• Denetim ve yaptırım mekanizmaları çalıştırılmadıkça,
• Doğal kaynaklardan yararlanma konusunda “üstün kamu
yararı” ilke olmadıkça,
Hiçbir hukuki düzenleme
ormanların korunması için yeterli olmayacaktır.
>>
0
>>
1
>>
2
>>
3
>>
4
>>
İlginiz için teşekkür ederim.
Saygılarımla.
Prof.Dr. Aynur AYDIN
>>
0
>>
1
>>
2
>>
3
>>
4
>>
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

321işletme

2 Cards oldcity

Create flashcards