Sonuç Raporu - Kamu-Özel Ortaklığı Derneği

advertisement
SAĞLIKTA KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI, SAĞLIK KENTLERİ KONGRESİ
Kongre Sonuç Raporu
Ülkemizde ihtiyaç duyulan tüm kamu yatırımlarının, giderek özel sektör işbirliği ile hayata geçirildiği
günümüzde, sağlık alanında Bakanlığımızca yürütülen çalışmalar neticesinde büyük bir işbirliğinin
doğduğunu görmekteyiz.
Sağlık alanında ihtiyaç duyulan yatırımların özel sektör işbirliği ile hayata geçirilmesini amaçlayan
Sağlıkta kamu ve özel ortaklığının hayata geçirilmesinde doğru zamanda, doğru yerde ve yeterli
bilgilenme/bilgilendirme oldukça önem arz etmektedir.
Sağlıkta kamu özel ortaklığı olarak tanımlanabilecek bu işbirliğinin yaygınlaştırılması,
güçlendirilmesi ve ilgili taraflar nezdinde daha fazla anlaşılabilmesi için çeşitli etkinliklerin, eğitim
toplantıları, kongre ve konferanslar ile fuar çalışmalarının gerçekleştirilmesi tüm tarafların desteği
ile birlikte biz sivil toplum örgütlerine düşmektedir.
Bu çerçevede ilki Sağlık Yöneticileri ve Eğitimi Derneği (SAYED) tarafından 04-05 Aralık 2007
tarihinde Ankara’da düzenlenen “Sağlıkta Kamu Özel Ortaklığı Konferansı”nın devamı
mahiyetindeki bu kongre ve fuar siz değerli katılımcıların desteği ile gerçekleştirilmektedir.
İlk konferansın devamı niteliğindeki ve Kamu Özel Ortaklığı, Sağlık Yöneticileri ve Eğitimi
(SAYED) Dernekleri ile Sağlık Bakanlığı işbirliği ile gerçekleştirilecek olan Sağlıkta Kamu Özel
Ortaklığı “SAĞLIK KENTLERİ” kongresinin ülkemize, sağlık sektörüne ve tüm katılımcılara
yararlı sonuçlar vermesini temenni ederim.
Ülkemizde nitelikli sağlık yatırımına olan ihtiyaç ortadadır. Bu sebeple mevcut sağlık yatırımlarının
gerek kalite gerekse etkinlik düzeyini arttırmak gerekse yeni yatırımların gerçekleştirilmesini
sağlamak önemli bir hedef olarak karşımızdadır.
Bu çerçevede sağlık yatırımlarının kamu ve özel sektörün işbirliği ile hayata geçirilmesi ve bu
gereksinimin yerine getirilmesi ülkemiz için oldukça önem arz etmektedir.
Günümüzde dünyanın en önemli rekabet alanlarından birisi de “sağlık” olmuştur. Bu rekabet, ülke
ve ekonomik bölge sınırlarını aşmış, adeta bu tip merkezlerin bulunduğu yerlerle anılır hale
gelmiştir.
Sağlıkta gerçekleşen bu ciddi rekabetin önemli bileşenlerinden birisi de sağlık kampüsleri (health
campus) ya da sağlık kentleri (health city)dir. Giderek büyüyen boyutları, ölçekleri, hizmet ve
etkinlik alanları ile bu merkezler bölge, ülke ve geniş bir coğrafi alana haiz hinterlanda sahiptir.
Sağlık Bakanlığınca yürütülmekte olan Sağlıkta Dönüşüm Programı çerçevesinde ülkemizde mevcut
sağlık tesisi altyapısının güçlü, rekabetçi ve uluslararası standartta yenilenmesi ve güçlendirilmesi
edilmesi için önümüzdeki dönemde kamu ve özel sektör birlikteliği ile büyük bir işbirliği
doğmaktadır. Sağlıkta Kamu Özel Ortaklığı (PPP - Public Private Partnerships) olarak
adlandırılan modelle kısa bir süre içerisinde sağlık kampüslerinden daha alt düzeyde sağlık
yatırımlarına kadar yüzlerce sağlık tesisinin hayata geçirilmesi hedeflenmektedir.
Bu sebeple yatırımcılardan finans kuruluşlarına, müteahhit gruplardan medikal gruplara,
sigorta şirketlerinden sağlık mimarisine, yönetim şirketlerinden özel sağlık sektörü
yatırımcılarına kadar farklı pek çok sektörü ilgilendiren bu önemli sağlık yatırımı gündemi,
derneğimizce de dikkatlice takip edilmekte ve ilgili tüm sektörlere sağlıklı bilgiyi sunmayı
hedeflemektedir.
Kamu Özel Ortaklığı ile Sağlık Yöneticileri ve Eğitimi Derneği ile Sağlık Bakanlığı işbirliği ile
gerçekleştirilecek olan Sağlıkta Kamu Özel Ortaklığı “SAĞLIK KENTLERİ” Kongresine belirtilen
tüm tarafların ilgisi en önemli beklentimizdir.
05-06 Aralık 2007 tarihinde Bilkent Otelde T.C. Sağlık Bakanlığı desteği ile SAYED (Sağlık
Yönetimi ve Eğitimi Derneği) tarafından Ankara Bilkent Otelde “Sağlıkta Kamu Özel Ortaklığı
Konferansı” düzenlenecektir.
Bu konferansın kamu özel ortaklığı dünyasının daha fazla tanınmasına, konunun tüm taraflarına
daha fazla bilgi sunulması, pratik uygulama ve sonuçlarının tartışılmasına imkan vermesi açısından
önem vermekteyiz.
Kamusal hizmetlerin kullanıcılara sunumu ile bu hizmetlerin özel sektörün dinamik gücü ile
gerçekleştirilmesi arasındaki ilişki olarak özetlenebilecek kamu özel ortaklıkları, dünyanın pek çok
yerinde çeşitli sektörlerde başarılı bir şekilde hayata geçmiştir, geçmeye devam etmektedir.
Kamusal hizmetlere özel sektörün katılımını sağlamak ve böylece devletlerin finansman sorununu
aşmak amacıyla geliştirilen Kamu Özel Ortaklığı Modelleri (Public Private Partnership - PPP)
İngiltere başta olmak üzere İrlanda, İspanya , İtalya gibi ülkelerde kamu altyapı hizmetlerinin
sağlanmasında bir çözüm yöntemi olarak gündeme gelmiştir.
Kamu özel ortaklığı yoluyla karayolları, hastaneler, içme suyu ve kanalizasyonlar, eğitim yapıları,
baraj ve elektrik santralleri gibi çeşitli ölçekteki kamusal projelerin yapımı veya işletmeciliği özel
sektöre açılmaktadır. Bu çerçevede kamu özel ortaklığı yetki ve sorumlulukların, maliyet ve risklerin,
gelir ve yararların, optimum oranlarda kamu ve özel sektör tarafından paylaşıldığı düzenlemeler
olarak tanımlanabilir. Tüm yönleri ile eğitimden sağlığa, karayollarından diğer altyapı yatırımlarına
kadar pek çok yatırıma fazlaca ihtiyaç duyulan ülkemizde, bu ihtiyaçların özel sektörün mali gücü
ile belirli imtiyazlar çerçevesinde sağlatılmasının, hizmetlerin ivedilikle kullanıcılara sunulması
yolunda büyük bir itici güç olacağı beklenen durumdur.
Konferansın ana temasını oluşturan “Sağlıkta Kamu Özel Ortaklığı” çalışmaları Sağlık Bakanlığınca
sektörel hukuki altyapı oluşturma süreci ile başlamıştır. Sağlık Bakanlığı gerçekleştirdiği çalışmalar
çerçevesinde;
Temelini Kamu-Özel Ortaklığı Finansman Modeli (KÖO)'nın oluşturduğu ve birçok uygulama
alternatifi bulunan modeli esas alan 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununa bir madde
ekleyen 5396 sayılı kanun 15 Temmuz 2005 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe
girmiştir.
Anılan kanunun uygulama usul ve esaslarının düzenlenmesi için, ilgili kurumların (Devlet Planlama
Teşkilatı, Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile Hazine Müsteşarlığı) katkılarıyla 3359 sayılı Sağlık
Hizmetleri Temel Kanununun ek 7. maddesinin uygulanmasına yönelik olarak çıkarılan “Sağlık
Tesislerinin Kiralama Karşılığı Yaptırılması İle Tesislerdeki Tıbbi Alan Dışındaki Hizmet ve
Alanların İşletilmesi Karşılığında Yenilenmesine Dair Yönetmelik”ise 22 Temmuz 2006 tarihli
Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Kanun ve yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile ülkemizde KÖO modellerinin sağlık alanında
uygulanmasına yönelik hukuki altyapı çalışmaları tamamlanmış uygulama aşamasına gelinmiştir.
Konferansta sağlık yatırımlarının kamu özel ortaklığı modeli ile gerçekleştirilmesinin bilimsel
boyutta tartışılmasının yanı sıra; yatırımcılardan, finans kuruluşlarına, kamu kurum ve
kuruluşlarından, inşaat sektörüne, medikal gruplardan, özel sağlık gruplarına kadar tüm tarafların
en iyi şekilde bilgilenmesi ve önümüzdeki dönemde bu yöntemle gerçekleşmesi beklenen sağlık
yatırımlarının en iyi şekilde değerlendirilmesi ümidiyle siz resmi ve özel sektör temsilcilerini
aramızda görmek bizleri mutlu edecektir.
Download