TARİH: 27.11.1994 SAYI:22124 4046 ÖZELLEŞTİRME

advertisement
TARİH: 27.11.1994
SAYI:22124
4046
ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARI HAKKINDA KANUN
Madde 0029:
2983 sayılı Kanunun 5 inci maddesi madde başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
yeniden düzenlenmiştir.
"Kamu Ortaklığı Fonunun Kullanım Alanları
Madde 5 - Kamu Ortaklığı Fonu;
a. Kamu Ortaklığı Fonundan finanse edilecek tesislerin finansmanında,
bunların işletme, bakım, onarım, idame ve benzeri her türlü
masraflarının karşılanmasında,
b. İleride gelir ortaklığı senedi çıkarılacak veya işletme hakkı verilecek
altyapı tesisleri ile diğer tesislerin finansmanında,
c. Gelir ortaklığı senetleri için yapılacak her türlü ödemelerde,
d. Gerekli görülen hallerde, piyasaya arz edilmiş olan gelir ortaklığı
senetlerinin ve her türlü kıymetli evrakın satın alınmasında,
e. Kamu Ortaklığı Fonunun mevzuatla belirlenen kullanım alanları ile ilgili
her türlü işlemin yürütülebilmesi için gerekli harcamalarda,
kullanılır.
Ayrıca Kamu Ortaklığı Fonu gelirlerinin asgari %10'u organize sanayi
bölgelerinin kamulaştırma ve inşa yatırımları ile kalkınmada öncelikli
yörelerdeki alt yapı ve istihdamı artırıcı yatırımların finansmanında kullanılabilir.
Fon
bakiyelerinin
kısmen
veya
tamamen
kamu
bankalarında
nemalandırılmasına ilişkin usul ve esaslar Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığınca
kamu bankaları dışında nemalandırılmasına ilişkin usul ve esaslar ise Hazine ve
Dışticaret Müsteşarının teklifi üzerine Başbakanın onayı ile belirlenir."
Madde 0030:
2983 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi madde başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
yeniden düzenlenmiştir.
"Yüksek Planlama Kurulunun Görevleri
Madde 6 - Kamu Ortaklığı Fonuna ilişkin olarak Yüksek Planlama Kurulunun
görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir;
a.
i.Organize sanayi bölgelerinin kamulaştırma ve inşa yatırımları ile
kalkınmada öncelikli yörelerdeki alt yapı ve istihdamı artırıcı yatırımların
finansmanı ile ilgili esaslar hakkında teşvik sistemi de göz önünde
bulundurularak karar vermek."
Download