AntiDiscrimBodyTR

advertisement
Ayrımcılığa Karşı Kurumun tanıtım metni
2004 yılından itibaren faaliyette bulunan Ayrımcılığa Karşı Kurumun amacı, insan
onuruna saygı göstererek ırkçılık ile ayrımcılığa karşı mücadele etmek ve eşit
muameleyi teşvik etmektir.
Kurumun kurulması, Irkçılık ve diğer ayrımcılık türlerine karşı mücadeleye dair
yasanın yürürlüğe girmesinden sonra Kıbrıs yasalarının Avrupa Birliği mevzuatıyla
uyumlaştırılmasının sonucuydu. Bu yasalar, ayrımcılıkların önlenmesi, mücadele
edilmesi için yeni bir yasal çerçeve sağlayıp acil bir biçimde insan haklarına saygı
göstermenin lüzumunu gösterdi.
Kişisel şikâyetleri incelemekten başka Ayrımcılığa Karşı Kurum, sistemik düzeyde
müdahalelerin önemini tanıyarak kamu yapılarının eğilimleriyle ihtiyaçlarını
belirlenmiştir.
Ayrımcılık içeren muamele ya da pratikler olduğu tespit edildiği hallerde Kurum
cezalar uygulayabilmektedir. Yetkileri sadece kurumsal olarak garantili olan
şikâyet incelemesi ve de kendi inisiyatifiyle yaptığı müdahale ile sınırlı olmayıp ırk,
milli veya etnik köken, toplum, dil, renk, yaş, engelli olma, cinsel eğilim, din,
politik ve diğer inançlara bakılmaksızın eşit fırsatlar sağlamayı hedefleyen
bildirme, önleme ve eğitme etkinlikleri de kapsamına almaktadır.
Bunun yanı sıra, Kurumun faaliyet ve çalışma alanına; uygulama kodları
yayınlamak, araştırmalar yapmak, kamu hizmetini, sivil toplumu ve genel olarak
Kıbrıs toplumunu bilinçlendirmek amacıyla kampanyalar gerçekleştirmek, okullarda
eğitim oturumları düzenlemek, etkinlikler ve konferanslara katılmak da
girmektedir.
Kurumun faaliyetleri hem özel, hem de kamu sektörünü kapsamaktadır ve Sosyal
koruma, Sosyal güvenlik, Sosyal yardımlar, Sağlık hizmetleri, Eğitim, Dernekler ve
meslek örgütlerine katılım, Konut da dâhil mal ve hizmetlere erişim sektörlerini
içermektedir.
Ne gibi şikâyetler Ayrımcılığa Karşı Kurumca incelenmektedir:
 Hastaneye gittiniz ve size hizmet sağlayan sağlık personelinin bir üyesi,
renginiz ya da etnik kökeniniz nedeniyle karşınıza ırkçı davranış gösterdi.
Bununla ilgili olarak Ayrımcılığa Karşı Kuruma şikâyet sunabilirsiniz.
 Polis teşkilatının üyeleri tarafından bazı kişilere karşı etnik kökenleri
nedeniyle aşırı güç kullanılmıştır. Bununla ilgili olarak Ayrımcılığa Karşı
Kuruma şikâyet sunabilirsiniz.
 Bir sigorta şirketi, yaşlarının 70. yılını aşmış olan kişiler için farklı hükümler/
koşullar öngörmektedir ve siz bunun ayrımcılık oluştuğuna inanmaktasınız.
Bununla ilgili olarak Ayrımcılığa Karşı Kuruma şikâyet sunabilirsiniz.
Download