Antropoloji

advertisement
Sibel Özbudun - Balkı Şafak - N. Serpil Altuntek
Antropoloji
Kuramlar/Kuramcılar
İÇİNDEKİLER —0~x:^%^^0^<o^^
İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ
7
GİRİŞ
1. Antik Grek ve Roma Dünyası
2. Ortaçağ..
3.FetihYazmı
4. Antropolojik Paradigmalar
9
11
14
16
18
L BÖLÜM
21
EVRİMCİLİK
21
L 1. Alılak Felsefesi
22
L 2. Doğa Tarihi: Biyolojik Ecrimde Öncüler
28
L 3. Biyolojik Evrimden Toplumsal Evrime:
HerbertSpencer {18204903)
31
1.4. Sosyal/Kültürel Antropolojide Evrimciler,
35
/. 4. I. Henr)' J.S. Metine (J822']888)
35
I. 4.2. Jolıcum Jacob Bachofen (JdI5-I8S7)
38
1. 4.3. Jûbn Fe.rğu.wn McLennan (1827-188J)
43
I. 4. 4. Lewis Hçnry Morgan (1818-1881}
44
!. 4. 5. Eâwanl Burnett Tyior (1832-1917)
54
I. 4. 6. Totemizm Tartılmaları: McLennan, Robertson Snıith,
Frazer, Freıld
59
IL BÖLÜM
6S
TARİHSEL TİKELCİLİK VE BOASCI GELENEK
II. 1. Filoloji Araştırmaları
n. 2. Antropocoğrafya
•.
IL 3. Britanya Difüzyonizmi
IL 4. Franz Boas ve Tarihsel Tikelcilik
11. 5.AlfredLewisKroeher(1876-1960)
lî.4.2. Robert H. Lowie (1883-1857)
U. 5. Kültür ve Kişilik Kuramldrı
//. 5. 1. Rııth Fulton Benedicî (1887-1948)
65
66
69
72
74
84
89
91
94
III. BÖLÜM
99
İŞLEVSELCİLİK ve YAPISAL İŞLEVSELCİLİK:
MALINOVVSKI, RADCLIFFE-BROWN ve DİĞERLERİ...99
m. L İşlevselcilik ve Malino^ski
105
IH. 2. Yapısal İşlevselcilik: Durkhcinı'ın İzinden
112
III. 3. Alfred R. Radcliffe Hrown (1881-1955)
116
///. 3. I. Yapı ve Yapısal Bi<,im
J2()
III 3. 2. Toıemizm
122
III. 3. 3. Akrabalık ve Evlilik Sislenilen
123
III. 4. Ve Diğerleri
126
III. 5. Edward E. Evans-Prilchard (1902-1973)
128
IV. BÖLÜM
139
MADDECİ DEĞİŞİM KURAMLARI: YENİ EVRİMCİLİK,
KÜLTÜREL EKOLOJİ, KÜLTÜREL MADDECİLİK 139
IV. L Leslie White ve Yeni Evrimcilik
140
IV. 2. Çok-Hatlı Evrimcilik:
Kültürel Ekolojiden Ekolojik Antropolojiye
148
V. BÖLÜM
159
TRANSAKSİYONALİZM,YENİ-İŞLEVSELCİLİK,
SÜREÇSELCİLİK
V. 1. Sosyolojideki Kökler: Georg Simmel ve IVlax Weber
V. 2. Antropolojideki Kökler
V. 3. Transaksiyonalizm ya da Toplumsal Eylem
V. 4. Manchester Okulu ve Çatışma Kuramı
V. S. Edmund Ronald Leach ve Yapısal-Süreçselcilik
159
160
164
166
169
175
VL BÖLÜM
181
YAPISALCILIK VE LEVI-STRAUSS
VI. 1. Yapısalcı Dilbilim: Prag Ekolü
VI. 2. Claude Levi-Strauss (1908)
VI. 2. 1. Akrabalığın Temel Yapıları
VI. 2. 2. Sınıflandırma Sistemleri
VI. 2. 2. I. Mulfak Üçgeni
181
184
191
J96
200
20!
VI. 2. 3, Mitoslar
205
VİL BÖLÜM
211
MAKKSİST ANTROPOLOJİ
VII. L Sosyal Bilimlerde Kriz
VII. 2. Fransız Yapısal Marksizmi
VII.2.1 Akrabalık Üzerine Yapısal'Marksisı Tarn^malar.
VİL 3. Yapısal Marksizme Marksist İtirazlar
VII. 4. Marksist Antropoloji ve Köylülük
VİL 5. Siyasal İktisat ve Küreselleşme Kuramı
211
211
218
229
231
233
234
VIIL BÖLÜM
239
BİLİŞSEL A N T R O P O L O J İ
VllLl. EtnobilimveEtm)grafik Anlambiliın
VIIL 2. Klasik Formol Analiz Teknikleri
VIIL 2. }. Bileşen Analizi
VIIL 2. 2. Taksouomik Analiz
VIII. 3. Prototip Kuramı ve Şema Kuramı
VIIL 4. Uzlaşma Analizi
VIII. 5. Folk Modelleri / Kültürel Modeller
VIIL 6. Karar Modelleri
VIII. 7. Söylem Analizi
VIIL 7. I. Anlafi Analizi
VIII. 8. Değerlendirme
239
243
247
249
25}
253
259
262
264
269
273
275
IX. BÖLÜM
277
SİMGESEL VE YORUMSAMACI A N T R O P O L O J İ ....277
IX. 1. Terminoloji ve Kavramlar
282
IX. 2. Victor Tıırner (1920-1983)
284
IX. 3. Mary Douglas (1921-)
289
[X. 4. David Schneider (1918-1995)
295
IX. 5. Marshall Sahlins (1930-)
299
IX. 6. Yürumsamacı Antropoloji ve Clifford (Jeertz
307
X. BÖLÜM
321
FEMİNİST A N T R O P O L O J İ
X. 1. Antropolojinin Öncü Feministleri
321
323
X. 2. Margaret Mead (1901-1978)
325
X. 3. Erilmerkezcillk
.....331
X. 4. Toplumsal Cinsiyol: Küllürel/Slmgesel İnşa ve
Toplumsal İlişkiler Sistemi
336
X. 5. Yapısalcı Yaklaşım: Sherry Ortner
337
X. 6. Psikolojik Yaklaşım: Nancy Cho(!orow
339
X. 7. Kamusal Alan - Ev-içi/Özel Alan (Sosyolojik Yaklaşım):
Michelle Zimbalİsl Rosaldo ve Rayna Rapp Reiler
342
X. 8. Marksist Yaklaşım: Friedrich Engels,
Eleanor Leacock ve Karen Sacks
346
X. 9. Toplumsal Cinsiyet: Farklılık, Aynılık. Ötekileştirme
351
X. 10. Düşünümsel Yaklaşım
354
X. 11. Söylem Analizi
356
XI. BÖLÜM
359
POSTMODERN A N T R O P O L O J İ
XI. 1. Post-yapısalcılar
XI. 2. Postmodernizm
XI. 3. Antropolojide Postmodernizm
XI. 4. Küreselleşme ve Antropoloji
359
360
366
369
379
KAYNAKÇA
383
Türkçe Antropolojik Kaynaklara İlave
393
Türkçe Antropolojik Kaynaklar
394
KAYNAKÇA - ^ o t ? ' ^ '-'3>(=.8^
ABEL, Ö. (1985). "Levi-Strauss'un Antropolojilc Yapısalcılığına bir Yakla­
şım." C. LEyi-STRAUSS, Irk ve Tarih içinde. İstanbul: Melis Yayıncılık.
AKAL, C. B. (1997). Modern Dü^iincemn Dûğuşıt. İspanyol Altın Çağı.
Ankara: Dost Kİtabevi.
ALTHLTSSER^ L. (). Poıır Marx.
~{\99$). Kapitali Okumak. İstanbul: Belge Yayınlan,
APPIGNANESI, R, ve C.. GARRET' (tarihsiz). Herkes için Postmodernizm,
APPLEBAÜM, H. (der.) (1987). Perspeclivm in Ctılttıral Anihıvpology.
Alhany: Stale Universİty of N,ew York.
ARATAN, H. (2004)
ASAD^ T. (1985). Anthropolog)> and Ihe Çohnial Encoımler. Londra: İtila­
ca Press, New. Jersey: Hıımanitıes Press,
AUGE, M. (1994)i Pour ime anfhropologie des mondes contemporaines.
PaFİ.s: F'lanımarion.
BACHOFjLN, J. J. ,.(1997). Söylence, Din veAnaerlâ İstanbul: Payel Yayınları.
BADOU, G. (2003). Hotanlû Veniisil. İstanbul: Epsilon Yayınları.
BARNARD, A,. (2Ö01). Hislory and Theoıy in Anthr&polögy. Canıbridge:
Canıbridge University Press.
BARNARD, A. ve J. SPENCER (der.) (1996). Encyclopedİa ofSocial
andCiillu.raLAn.thropology. Londra veNew York: Roııtledge.
BARRET, S. R, (.1996). Anthivpology: A Studenl's Gııide lo Theory and
Method. Torontp, BııiTalo^ Londra: University of Toronto Press.
BARTH, F. (der), (2001). Kinik Gruplar ve Sınırları. İstanbul: Bağlam
Yayınlan.
BEN-AMITTAY, J. (1988). Siyasal Diışiincelei' Tarihi. Çağlar Boyunca
Siyasal Düşihtcenhı Değişinıi. Ankara; Savaş Yayınlan.
BENEDİCT, R. (1998), KiHtiir Öriıntüleri. Ankara: Öteki Yayınları.
BENETT, C, (•r996). İn Search ofthe Saçred-Anlropohg\>' and ıhe Slıufy of
Religions. Londra, Nev York: Cassell.
BENVENISTE, t. (2005). "Dilde Öznellik Üstüne". XX. Yiizyüda Dil­
bilim ve Göstergebilim Kuramları 2. M, Rifat (der), İstanbul; Yapı Kredi
Yayınlan, 174-177.
BLOCH, M. (2001). Marksizm ve Antropoloji. Ankara: Ütopya Yayınlan.
- (1994). "Language, Anthropology, and Cognitive ^dıcnzo"[Âssessing CuUııral Anlhropolegy. R. Borofeky (ed), New York: McGraw-Hill, Inc., 276-283.
BOAS, E. (1940). R.ace. Language and Culmre. NGW. York: Frce Press;
3.83
Londra; IMcMillan Lld.
- (1963). The Mind of Primilive Man. York: Frec Press; Londra: Collier
- MeMİlian Ltd.
BOCK, P. K. (2001). İnsan Davranışuvn Kiillürel Temel/eri. Psikolojik
Anltvpo/oji. Ankara: İmge Yaynıcdık.
BOURDIEU, P. ve J. WACQÜANT (2003). Düşüniimsd bir Antropoloji
İçin Cevaplar. İslanbııl: İletişini Yayınları.
BOISSEVAİN, J. (1974). Friends ofFriends. Nehvorh.Manipulators and
Coalilion.'i. Oxrord: Basil Blaekwcll.
CAMPBELL, M. B. (1988). The Wilness andthe Olher IVorld Exolic Eııropeaıı Travcl i^rifing. 400-/600. Uhaca ve Londra: Comell Universily Press.
CASSON, K. (1994). "Cognitive Anthropology". P. K. BOCK (der.) P.sychotogica! Anthropülogy. Londra: Praeger,
CHAGNON, M. A. (2004). Yanomamö, Sava.-}a Doğanlar. İstanbul: Epsilon.
CHAYANOV, (tarihsiz). Peasant Farm Organİsation.
CLAESSEN, H. J. M. ve P. SKALNIK (der.) (1993). Erken Devlet. An­
kara: İmge Yayınlan.
CLIFFORD, J. ve G. E. MARCUS (der.) (1986). PVriıing Culnıre. The
Poetici and Polidcs of Edınography. Berkeley. Los Angeles ve Londra:
Universily of Califonıia Press.
CLIFFORD, J. (1986a). '-Inlrodııction: Paılial TrıUİıs", CLIFFORD, J. ve
G. E. MARCUS (der.) (1986). Wriling Cıdlure. The Poe/ics and Polidcs'
of Eıhnography İçinde. Berkeley, Los Angeles ve Londra: University of
Califonıia Press.
CLIFFORD, J. (1986b). "On Ethnographic Allegory", CLIFFORD, J. ve
G. B, MARCUS (der.) (1986), İVrding CuHııre. The Poefics and Poliücs
of Eıhnography içinde. Berkeley, Los Angeles ve Londra: Universily of
Califonıia Press.
COLBY, B. N. (1996). •'Cognitive Antlıropology", The Encyclopedia of
Cullııral Anthropology. D. Lcvinson ve M. Enıbcr (eds), New York: Hcnı^
HoltandCompany., 209-215.
COPANS J. ve D. SEDDON (1980). "Mancism and Anthropology: a preliminary sıırvey". D. SEDDON idQX.)Relation.s ofProduction. Marxisl Approache.H to Economic Anthropology>. Londra ve Totowa (NJ): Frank Cass &
Co. Ltd.
CORTAZZI, M. (2001). "NarraliveAnalysis in Ethnography" £7/7/7og/-fl/>
hy. P. Atkinson, A. Coffey. S. Delanıont, J, Lofland ve L. Lofİand (eds),
London: Sage Publications, 384-394.
D'ANDRADE, R. (1987). "A folk model of Ihe mind", Cullurai Models in
Langııage and Thought. D. Holland ve N. Qııİnn (eds). Cambridge: Camb384
ridge University Press, 112-148.
- (1990). "Some propositions about the relations between culture and hu­
marı cognition" Cultural Fsychohgy. Essays on Comparatİve Human Development. J. W. Stigler ve R, A, Shweder (eds), Cambridge: Cambridge
University Press,, 65-129.
"(1995). TheDevelopmentof CognitiveAnthropoîogy. Cambridge: Camb­
ridge University Press.
DARWIN, C. (1975). İnsanın Türeyişi. Ankara: Onur Yayınları.
DEMİRER, T. ve S. ÖZBUDUN. (1998). Yabancılaşma. Ankara: Öteki
Yayınları.
DOLGIN, L. D. S, KEMNITZER ve D. M. SCHNEIDER (1977). "Iniroduction: As People Express Their Lives, So They Are", DOLGIN vd.
(der.) Symbolİc Anlhropology: A Reader in the Sludy ofSymboh and Meanings. New York: Columbia University Press.
DOUGLAS, M. (1966). Pıırİly andDanger. An Analysis of the Concepts of
Potlııtion and Taboo. Londra ve New York: Routledge.
DOUGLAS M. ve B. ISHERWOOD (1999). Tüketimin Antropolojisi.
Ankara: Dost Kitabevi.
DURKHEIM, E. (1961). The Elemeniary Forms of Religious Life. New
York: Collier Books.
EAGLETON, T. (2004). Edebiyat Kuramı, (çev. Tuncay Birkan), İstanbul:
Ayrıntı Yayınlan.
EARLE, T. (der.) (2001). Devlete Doğru. Şeflikler: İktidar, İktisat. İdeolo­
ji. Ankara: Ütopya Yayınlan,
ELLIS, H. C. ve R. R. HUNT (1993). Fmdamentals
ofCognitivePsychology. Boston: McGraw Hill.
ENGELS, F, {\91S). L'Origine de lafamiHe, de laproprieteprivee et de
lEtat. Paris: Editions Socİales.
- (1979). Ailenin, özel Mülkiyetin, Devletin Kökeni. Ankara: Sol Yayınlan.
ERASMUS, A. C , E. BOSHOFF ve G.G. ROUSSEAU (2002). "The
potentıal of using script theory in consumer behaviour research" Journal of
Family Ecology and Consumer Sciences. Vol. 30.
ERICKSON, P. A. (1999). A History of Anthropological Theory. Ontario:
Broadview Press.
ERİKSEN, T. H. (2004). What is Anthropology? Londra, Ann Arbor: Pluto
Press.
ERİKSEN, T. H. ve F. SIVERT (2001). A History of Anthropology. Padstow: Pluto Press,
EVANS-PRITCHARD, E. E. (1964). Social Anthropology and Other Es­
says. Glencoe: Free Press.
385
- (1969). "The Nuerof the Southern Sudan". M. FORTES ve E. E. EVANSPRITCHARD (der.) A/rican Poîiücal Systems. Londra, New York, Toronto: Oxford University Press.
- (1998). İlkellerde Din. Ankara: Öteki Yayınlan.
FABI AN (1999). Zaman ve Öteki. Antropoloji Nesnesini Nasıl Oluşturur?.
Ankara: Bilim ve Sanat Yayınlan.
FEATHERSTONE, M. (1996). Postmodernizm ve Tüketim Kültürü. İs­
tanbul: Aynntı Yay.
FOLEY,W.(1999)./İR/;ıra;;o/ogîca/L/ngww//C5. USA:BlackwellPublishers.
FORTES, İM. ve E. E, EVANS-PRITCHARD (der.) (1969). African Political Systems. Londra, New York, Toronto: Oxford University Press.
FRANK, A. G. (1967). Capitalism and Vnderdevelopment in Latin Ameri­
ca. Monthly Review Press.
- (1995). Lümpen Burjuvazi, Lümpen Gelişim. İstanbul: Gökkuşağı Yayın­
lan.
FRANK, A. G. ve B. K. GILLS (der.) (2003). Dünya Sistemi. Ankara:
İmge Yayınlan.
FREUD, S. (1971).7b/e/K ve Tabu. İstanbul: Remzi Kitabevi.
FRISBY, D. (2003). "George Simmel - Modemitenin İlk Sosyologu". G.
SIMMEL Modern Kültürde Çatışma içinde, İstanbul: İletişim Yayınlan.
GADAİMER, H. G. (2003). "Hemıeneutik", D. ÖZLEM (der). Hermeneutik Özerine Yazılar. İstanbul: İnkılap Yayınlan.
GARSTER, T. H. (der.)(1964). The New Golden Bough. A New Ahridgment of the Classic Work by Sir James George Frazer Chicago: Mentor
Books.
GAUDANT, M. ve J. GAUDANT (1971). Theories classigues de
l'evolution. Paris: Editions Dunod.
GEERTZ, C. (1973). The Interpretation ofCullures. Selected Essays. New
York: Basic Books.
GELLNER, E. (1992). Postmodernlsm, Reason and Religion. Londra:
Routledge.
GtADWIN, C. H. (1989). Ethnographic Decision Tree Modeling. London: Sage Publİcations.
- ve J. GARIS (1996). "Decision Theory". The Encyclopedia ofCuHural
Anthropology. D. Levinson ve M. Ember (eds), New York: Henry Holt and
Company., 316-318.
GLUCKMAN, M. (1963). "Rituals of Rebellion in South East Africa",
Order and Rebellion in Tribal Africa. Londra: Cohen & West.
- (1966). Custom andConflict in Africa. Oxford: Basil Blackwell.
- (1969). "The Kingdom of the Zulu of South Africa. M. FORTES ve E. E.
, 386
EVANS-PRITCHARD (der.) AJrican Poîiücal Systems. Londra, New York,
Toronto: Oxford Universif/ Press.
GODELIER, M. (1970). "Asya Tipi Üretim Tarzı ve Marksist Şemalara
Göre Toplumların Evrimine Önsöz", Asya Tipi Üretim Tarzı. İstanbul: Ant
Yayınlan.
- (1977). "The Concept of 'Social and Economie Formation': The Inca
Example", M. Godelier (der.) Perspectives in MafJcist Anthropology.
Cambridge University Press.
- (1988). The Mentol and the Uaterial Thoughl, Economy and Society.
Londra ve New York: Verşo.
GOODENOUGH, W. H. (1964). "Cultural Anthropology and Linguistic",
Language in Cuîture and Society. New York; Harper and Row, Publishers,
36-39.
- (1994). "Toward a Working Theoıy of Culture", Assesihg Cultural Anth­
ropology. New York: MGGraw-Hill, Inc., 262-275.
GULBENKIAN KOMİSYONU (1996). Sosyal Bilimleri Açın, istanbul;
Metis Yayınlan.
GUPTA, A. veJ. FERGUSON (1997). "Beyond 'Gulture': Space, Identity
and the PoHtics of Difference". A. GUPTA ve J. Ferguson (der.), Culture,
Power, Place, Explorations in Critical Anthropology içinde. Durham ve
Londra: Duke University Press.
GÜVENÇ, B. (1979). İnsan ve Kültür. İstanbul; Remzi Kitabevi,
HARRIS, M. (1995). Yamyamlar ve Krallar. Kültürlerin Kökenleri. Anka­
ra: İmge Yayınları.
- (1997). inekler, Domuzlar, Savaşlar ve Cadılar. Kültür Bilmeceleri. An­
kara: İmge Yaymları.
- (2001). The Rise ofAnthropological Theory. AHistory ofTheories of Cul­
ture. Walnut Creek, Lanham, New York, Oxford: Altamira Pres.
HENAFF, M. (1998). Ciaude Levi-Strauss and the Meaning of Social An­
thropology. Minneapolis ve Londra: University of Minneapolis Press.
HERODOTOS (1973). Herodoî Tarihi. A. ERHAT (der.) İstanbul: Remzi
Kitabevi.
HODGEN, M. (1964). Early Anthropology in theSixteenth and Severtteenth Centuries. University of Pennsylvania Press.
HOLLAND, D. ve N. QUINN (der.) (1987). Cultural Models in Language
and Thought. Cambridge: Cambridge University Press.
INDA, J. X. ve R. ROSALDO (2002). "Introduction: A World in Motion",
The Anthropology of Globalization. A Reader. INDA, J. X. ve R. ROSAL­
DO (eds.), Malden, Mass. ve Oxford: Blackwell Publishers.
ÎBN HALDUN (1989). Mukaddime L Ankara: MEB Yayınlan.
387
JACOB, E. (1987). "pualitative Research Traditions". Review ofEducationalResearch. 57(l):l-50.
KEESING, F. M. (1973). Culiure Change An Analiysis and Bibliography
ofAntropological Resources. New York: Octagon Books.
KEESING, R. M. (1967). "Statistical Models and Decision Models of Social Structure; A Kwaio Case", Ethnology. 6(1): 1-16.
- (1972). "Paradigms Lost: the New Ethnography of Anthropology" Soulhwestern Journal of Anlhropology. 28 (4): 299-332.
- (1987). "Models, 'folk' and "cultural': paradigms regained?". Cultural
Models in Language and Thought. D. HoUand ve N. Quinn (eds).Cambridge: Cambridge University Press.
KIRAN, Z. (1986). Dilbilim Akımları. Ankara: Onur Yabancı Diller Kitap
ve Yayın Merkezi.
KNIGHT, C. (1966). "Totemism", A. BARNARD, ve J. SPENCER (der.)
Encyclopedia ofSocial and Cultural Anthropology. Londra ve New York:
Routledge.
KRADER, L. (1972). The Ethnologîcal Notebooks of Kari Marx. Assen.
KRONENFELD, D. B. "Gomponential Analysis" The Encyclopedia of
Cultural Anthropology. D. Levinson ve M. Ember (eds), New York: Henry
Holt and Company., 224-227.
KUKLICK, H. (1996). "Diffusionism". A. BARNARD, ve J. SPENCER
(der.) Encyclopedia ofSocial and Cultural Anthropology. Londra ve New
York: Routledge.
KUPER, A. (1983). Anthropology and Anthropologists. The Modern British School. Londra ve New York: Routledge.
- (1988). The Inveniion ofPrimitive Socieiy. Transformations of an Illusion.
Londra ve New York: Routledge.
- (1999). Culture. The Anthropologists' Account. Harvard University
Press.
LAUER, R. H. (1991). Perspeclives on Social Change. Boston, Londra,
Toronto: Ailynand Bacon
LEACH, E. R. (1985). Levi-Strauss. İstanbul; Afa Yayınları.
- (2001). Rewanduz Kürtlerî-Toplumsal ve İktisadi Örgütlenme. İstanbul:
Aram Yayıncılık.
LEVİ-STRAUSS, C. (1984). Yaban Düşünce. İstanbul: Hürriyet Vakfı Yayınlan.
- (1985). Irk ve Tarih. İstanbul: Metis Yayınlan.
- (1986). Mit ve Anlam. İstanbul: Alan Yayıncılık.
- (1994). Hüzünlü Dönenceler. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
(1996). "Structural Analysis in Linguistics and in Anthropology". MçGEE,
R. J. ve R. L. WARMS (der.). Anthropological Theory. An Introductory
388
History. Londra, Toronto, Califomia: Mayfield Publishing Co.
MALINOWSKI, Bi (1961). The Dynamics ofCulture Change. An Inguiry
into Race Relalions in Africa. P. M. KABERRY (der.) New Haven: Yale
University Press,
- (1964). Büyü, Bilim ye Din. İstanbul: Varlık Yayınlan.
- (1992). Bilimsel Bir Kiilitir Teorisi. İstanbul: Kabala Yayınlan.
- (1998). İlkel Toplum. Ankara: Öteki Yayınları.
McGEE, R. J. ve R. L. WARMS (der.) (1996). Anthropohgical Theory. An
Introductory History. Londra, Toronto, Califomia: Mayfield Publishing Co.
MEAD, M. (1972). Male andFemale. A Sludy ofthe Sexes in a Changing
World. New York: Laurel Edition.
- (1977). Growing Up in New Guinea. Londra; Pelican Books.
MEILLASSOUX, C. (1975). Femmes, Greniers et capitaux. Paris: Editions Maspero.
- (1980). "The Social Organization ofthe Peasantry: The Economic Basis
of Kinship". D. SEDDON (dcT.)Relations of Produclion. Marxisl Approaches to Economic Anthropology. Londra ve Totovi^a (NJ): Frank Cass &
Co. Ltd.
MINTZ, S. (1996). $eker ve Güç. İstanbul: Kabalcı Yayınlan.
MORGAN, L. H. (1986). Eski Toplum I. İstanbul; Payel Yayınlan.
- (1987). Eski Toplum 11. İstanbul: Payel Yayınlan.
MORRIS, B. (2004). Din Üzerine Antropolojik İncelemeler. Bir Giriş Met­
ni. Ankara: İmge Yayınlan.
OLENDER, M. (1998). Cennetin Dilleri. Tanrısal Bir Çift: Ariler ve Samiler. Ankara: Dost Kitabeyi.
ÖZBUDUN, S. (2003a). "'Öteki'nin Tarihçesi". Kültür Halleri. Ankara:
Ütopya Yayınlan.
- (2003b). "Küreselleşme ve Kültür; Melezleşme mi Kültürel Hegemonya
mı?" Kültür Halleri. Ankara: Ütopya Yayınlan.
PALA-ERCAN, Ş. (2000). Yorumsal/Simgesel Antropoloji Bilgi Kuramı
ve Yöntembilimi: Geeriz Örneği. Yayunlanmamış doktora tezi. H. Ü. An­
tropoloji Anabilim Dalı.
PAKER, O. (2004). "Batı Dışı Toplumlarda Sosyal Psikolojiyi Yeniden Dü­
şünmek; İnşacı Yaklaşımın îmkanlan Üzerine Bir Deneme". Doğunun ve
Batının Yerelliği. S. A. Arkonaç (der.). İstanbul: Alfa Yayınları., 203-248.
PEACE, W. J. (1988). "Vere Gordon Childe and American Anthropology",
Journal ofAnthropohgical Research, 44; 4,417-433.
PELTO, P. J. ((1970). Anthropohgical Method. The Stnıcture of Inguiry.
Harper & Row Publishers.
RADCLIFFE-BROVVN, A. R. (1964). The Andaman Islanders. New
389
York: Free Press.
- (1968). Method in SociaîAnthropology. M. N. SRINIVIAS (der.). Chica­
go ve Londra: University of Chicago Press.
RAPPAPORT, R. (1967). Pigsfor the Ancestors.
- (1997). Riiual andRelİgion in the Making ofHumanily. Cambridge University Pre
READ, D. W. (1996). "Mathematical Models", The Encyclopedia of Cultu­
ral Anthropology. D. Levinson ve M. Ember (eds), New York; Henry Holt
and Company., 752-757.
REYES-GARCIA, V. ve diğerleri (2003). "Measuring Culture as Shared Knowledge: Do Data Colleclion Formats Matter? Cultural Knowledge
of Plant Uses among Tsimane' Amerindians Bolİvia". Field Methods. 15
(2): 1-22.
RICOEUR, P. (1990). "Anlamlı Eylemi Bir Metin Gibi Gönnek" Toplumbilimlerinde Yorumcu Yaklaşım. P. Rabinow ve W. Sullivan (der), (çev.
Taha Parla), İstanbul: Hürriyet Vakfı Yayınlan, 27- 44.
- (2000). Söz Edimleri Kuramı ve Etik. Bursa: Asa Yaymevi.
RIESMANN, C. K. (1993). Narrative Amlysis. Newbury Park: Sage Publications.
RİFAT, M. (2005). XX. Yüzyılda Dilbilim ve Gösteıgebilim Kuramları 1.
İstanbul: Yapı ICredi Yaymları.
ROMM, J. S. (1992). The Edges of the Earth in Ancient Thought - Geography, Exploration and Fiction. New Jersey; Princeton University Press.
ROMNEY, A. K-, S. C. WELLER ve W. H. BATCHELDER (1986).
"Culture as Consensus; A Theory of Culture and Informant Accuracy",
American Anthropologist. 88 (2); 313-338.
RYAN, W. G. ve H. MARTINEZ (1996). "Can We Predict What Mothers
Do? Modeling Childhood Diarrhea in Rural Mexico", Human OrganizatİW7. 55(1): 47-57.
RYAN, W. G. ve R. BERNARD (2003). "Data Management and Analysis
Methods" Collecting and Interpreiing Çııalitalive Materials. N. K.. Denzin
ve Y. S. Lincoln (eds), London: Sage Publicatİons-, 259-309.
SAHLINS, M. (1974). StoneAge Ecommics. Londra: Tavistock Publicatİons.
- (1998). Tarih Adaları. Ankara: Dost Kitabevi.
SAİD, E. W. (1982). Oryantalizm. Sömürgeciliğin Keşif Kolu. İstanbul:
Pmar Yaymcılık.
SANJEC, R. (1996). "Boas, Franz", A. BARNARD, ve J. SPENCER
(der.) Encyclopedia ofSocial and Cultural Anthropology. Londra ve New
York: Routledge.
SCHNEIDER, D. M. (1977). "Kinship, Nationahty and Religion in Ameri­
can Culture: Toward a Definition of Kinship". L. D. DOLGIN, S. KEMNIT390
ZER ve D. M. SCHN:EIDER(der.) SymbolicAnthropology: A Reader İn the
StudyofSyMbols dndMeanings. New York: Columbia University Press.
SCHRIFFIN, A. (def.) (1997) TheGold War & The University New York:
The New Press.
SEARLE, J. R. (1982). "Söz Eylem Nedir?" Dilbilim Seçkisi. D. Aksan
(der), Ankara: TDK yayınlan, 187-204.
S H O R E , B. (1996). Cultüre in Mind. New York: Oxford University Press.
SIMMEL, G. (2003). il/oiferfl .fi:0rtir.^eÇa/ty>na. İstanbul: İletişim Yayınlan.
SHANIN, T. (Tarihsiz). "Chayahov's Message: lUuminations, Miscomprehensions and the Gontemporary 'Development Theory"' CHAYANOV
içinde.
SLOBİN, D. 1. (1979). Psycholinguisties. Glenview, Illinois; Scott, Foresman and Company:
SPRADLE Y, J. P. (1972). Culıute and Cogniüon: Rules, Maps, and Plans.
San Francisco: Chandler Publishing Company.
STRAUSSi C. ve N. QUINN (1997). A Cognitive Theory of Culturaî Meaning. Cambridge: Cambridge University Press.
STURTEVANT, W. C. (1972). "Studies in Ethnoscience" Culture and
Cognition: Rules, Maps,. and Plans. J. P. Spradley (ed), San Francisco:
Chandler Publishing Company, 129-167.
SURET-CANALE, (1970). "Tropikal Afrika'daki Geleneksel Toplumlar ve
Asya Tipi Üretim târzi", Asya Tipi Üretim Tarzı. İstanbul: Ant Yayınları.
- (1985). "îlk Sınıflı Toplumlann İrdelenmesinin Teorik Sorunlan". K. SOMER (der.). İlk Sınıflı Toplumlar, Asyagil Üretim Tarzı ve Doğu Despotiz­
mi^ Ankara: Birey ve Toplum Yayınlan.
TERRAY, E, (1979). Mqrxisme devant les societes primitives, Maspero,
Paris: 1979.
THOMPSON, E. P. (1994). Teorinin Sefaleti.Teorinin Sefaleti. İstanbul:
Alan Yayınlan.
THORNER, D. (tarihsiz). "Chayanov's Concept of Peasant Economy".
CHAYANOV içinde.
TOMLINSON, J. (1999). mUûrel Emperyalizm. Eleştirel bir Giriş. İstan­
bul: Aynntı Yaymlan.
- (2000). Globalization and Culture. Chicago University Press.
TÖREN, C. (1996). "Culture andPersonaUty". A. BARNARD, ve J. SPENCER (der.) Encydopedia ofSocial and Culturaî Anihropology. Londra ve
New York: Routledge.
TURNER, V. (1977). "Symbols in African Ritual". L. D. DOLGIN, S.
KEMNITZER ve D. M. SCHNEIDER (der.) Symbolic Anthropology: A
Reader in the Study ofSymbols and Meanings. New York: Columbia Uni391
versily Press.
- (1990). Le phenomene rituel: Structure et contre-structure. Paris: PUF.
TÜRK, H. (1996). Kuramsal Yaklaşımlar Işığında İnsanın Biyokültürel
Evrimi. Ankara: Bilim Yayınlan.
TYLER, S. A. (1996). "Introduction to Cognitive Anthropology", R. J.
McGEE, ve R. L. WARMS (der.) Anthropological Theoıy. An Iniroduclory
History içinde. Londra, Toronto, Califomia: Mayfield Publishing Co.
- (1999). "Ethnoscience and Cognitive Anthropology", Anthropological
Theory. R. J. McGee ve R. L. Warms (der.). London: Mayfield Publishing
Company, 351-366.
ULIN, R. C. (2001). Underslanding Cultures. Perspectives m Anthropo­
logy and Social Theoıy. Oxford ve Massachusetts; Blackvvell.
VAN DUK, T. A. (1978). "Cognitive Processing of Literary Discourse"
www.tau.ac.il/ humanities/ publications/poetics/art/cog9.html.
- (der.) (1985). Handbook ofDiscourse Analysis. London: Academİc Press. Vol.4.
- (2003). "Söylem ve İdeoloji: Çok Alanlı Bir Yaklaşım". Söylem ve İdeolo­
ji. B. Çoban ve Z. Özarslan (haz.). İstanbul: Su Yayınları.,13-112.
WALLERSTEIN, I. (1997). Sosyal Bilimleri Düşünmemek - 19. Yüzyıl
Paradigmasınm Sınırları. İstanbul: Avesta Yayınlan.
- (2003). Yeni Bir Sosyal Bilim İçin. İstanbul: Aram Yaymcıhk.
WEBER, M. (1985). Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu. İstanbul: Hil
Yayıncılık.
VVELLER, S. C. ve A. K. ROMNEV (1988). Systemaîic Data CoUection.
Newbury Park: Sage Publications.
WOLF, E. (2000). Köylüleri Ankara: İmge Yayınlan.
- Avrupa ve Tarihi Olmayan Halklar.
YAVUZ, H. (1986). "Levi-Strauss, 'nonnal antropoloji' ve bir felsefi an­
tropoloji üzerine", LEVI-STRAUSS, Mil ve Anlam içinde. İstanbul: Alan
Yayıncılık.
ZUBRITSKI, Y.; MITROPOLSKI ve V. KEROV (191l).İlkel Toplum.
Köleci Toplum, Feodal Toplum. Ankara: Sol Yaymları.
392
T ü r k ç e Antropolojik K a y n a k l a r
Hazırlayan:
Araş. Gör. Çağdaş
Demren
(Aşağıdaki listede Türkçe antropolojik kaynaklar verilirken, ister iste­
mez birtakım sınırlamalar yapılmıştır. Örneğin, antropolojiyle yakın­
dan ilişkili olmakla birlikte, "Kültürel Çalışmalar", tekil etnik gruplara
ilişkin monografiler, mitolojiye ilişkin çalışmalar, kültüre ilişkin genel
kuramsal yapıtlar, vb., tümünün birden kapsanması burada olanaksız
olacağı için, yalnızca, "Sosyal - Kültürel Antropoloji" başlığı altına
yerleştirilebilecek kitaplarla, doğrudan antropologların alan araştır­
malarına dayalı kitaplara yer verilmiştir).
• Abeles, Marc. 1998. Devletin Antropolojisi, Çev; N.Ökten, İstanbul: Kesit Yay.
• Abu-Lughod, Lila. 2004. Kadınların Dünyası - Bedevi Öyküleri, Çev: S. Ertüzün, İstanbul; Epsilon Yay.
• Ahmed, Elcber S. 1995. îslam ve Antropoloji, Çev:B.Genccr, İstanbul: İnsan Yay.
• Akal, Cemal Bâli. 1998. İlctidarın Üç Yüzü, Ankara:Dost Yay.
• AltUııtek.N. Serpil. 1993. Van Yöresinde Akraba Evliliği, Ankara; Kültür Ba­
kanlığı Yay.
• Atay, Tayâın. 1996. Batıda bir Nakşi Cemaati, İstanbul; İletişim Yay.
• Atay, Tayftın. 2004. Din Hayattan Çıkar-Antrop.oiojik Denemeler, İstanbul:
İletişim Yay.
• Atay, Tayftın. 2004. Yaşasın Meşlıuriyet Çağı, İstanbul: Epsilon Yay.
• Atay, Tayftın. 2006. Türkler, Kürtler, Kıbrıslılar - İngiltere'de Türkçe Yaşa­
mak, Ankara; Dipnot Yay.
• Auge, Marc. 1995, Çağdaş Dünyaların Antropolojisi, Çev: H. Tufan, İstanbul:
Kesit Yay.
• Auge, Marc. 1997. Yer-Olmayanlar, Çev: T. İlgaz, İstanbul: Kesit Yay.
• Auge, Marc. 1999. Unutma Biçimleri, Çev; M. Sert, İstanbul: Om Yay.
393
• Auge, Marc, Jean-Paul Colleyn. 2005, Antropoloji, Çev: t, Yergus, Ankara: Dost Yay.
• Bachofen, J.Jacob. 1997. Söylenee Din ve Anaerki, Çev: N. Şannan, İstanbul:
Paye! Yay.
• Badou, Gerard. 2003. Hotanto Venüsü, Çev: P.Dirim, İstanbul: Epsİlon Yay.
• Bales, Kevin. 2002. Kullanılıp Atılanlar - Küresel Ekonomide Yeni Kölelik,
Çev: P.öğünç, İstanbul: Çitlembik Yay.
• Barth, Fredrik. 2001. Etnik Gruplar ve Sınırları, Çev:A.Kaya-S,Gürkan, Ankara:BağIaiTi Yay.
'
' Barth, Fredrİk. 2001. Kürdistan'da Toplumsal Örgütlenmenin tikeleri, Çev: S.
R. Şengül, İstanbul: Avesta Yay.
• Bataille, Gcorges. 1999. Lanetli Pay, Çev: M.M.Yakupoğlu, Ankara: Mor Yay.
• Bamnann, Gerd. 2006. Çokkültürlülük Bilmecesi - Ulusal, Etnik ve Dinsel
Kimlikleri Yeniden Düşünmek, Çev: I, Demirakın, Ankara: Dost Yay.
• Bauman, Zygnuınt. 2000. Ölümlülük, Ölümsüzlük ve Diğer Hayat Stratejileri,
Çev: N. Demirdüven, İstanbul Aynnd Yay.
• Bayart, Jean-François. 1999. Kimlik Yanılsaması, Çev: M. Morali, îstanbul: Me­
tis Yay.
• Beals, Alan R. 2004. Orada Bir Köy - Gopalpur Hindistan, Çcv: Z.Sarıhacıoğİu,
îstanbul: Epsilon Yay,
• Bell, Hannah R. 2003. Erkek İşi- Kadın İşi, Çev: M.Erkmen, îstanbul: Epsilon Yay.
• Beller-Hann, lUiiko, Clıris Hann, 2003. İki Buçuk Yaprak Çay - Doğu
Karadeniz'de Devlet, Piyasa, Kimlik, Çev: RÖztamur, İstanbul: İletişim Yay.
• Bemasconi, Robert. 2000. İrk Kavramını Kim İcat Etti?, Çev:Z.Dİrck, îstan­
bul; Metis Yay.
• Bencdict, Ruth. 1994. Krizantem ve Kılıç; Japon Kültür Örnekleri, Çev:T.
Turgut, Ankara: Türkiye İş Bankası Yay.
• Benedict, Ruth. 2000. Kültür Örüntüleri, Çev: M.Topal, Ankara: Öteki Yay.
• Bloch, Maurice. 2002. Marksizm ve Antropoloji, Çev; M. Bozok, Ankara:
Ütopya Yay.
• Bock, Philip K. 2001. İnsan Davranışının Kültürel Temelleri - Psikolojik An­
tropoloji, Çcv: N.S.Altuntek, Ankara: İmge Yay,
• Bora, Aksu. 2005. Kadınların Smıfı - Ücretli Ev Emeği ve Kadının Öznelliği­
nin İnşası, İstanbul: İletişim Yay.
394
• Borgeaud, Ptıilippe,;1999. Kar^ÖaşBia Karşılaştırma, Çev: M.E.Özcan, Anlötra:
Dost Yay.
•Bbiacdieu, Pierrq> Löic J,E).'İWaequant. 20Û3. Düşünsel Bir Antropoloji İçin eeyiâplâr, Çev; N.Ökten, îstanbul: İletişim Yay^.
• Brauer, Erich, Raphael Patâi. 2005. KürdlstailU.Yah.ttcUler,,Çev: F. Adsay, İs­
tanbul: Avesta Yay.
• Broııowski, Jacobi 1987. İnsatun YÜkselişi,Çey: A.Göker, Ankai'a: Verso Yay.
• Sr0Wh, Deei 1^90. Eâlbimii Vıatanıma Göniiin, Çev:^ C. Üster, İstanbul. E Yay.
*/İ;röwh. Tom JR. 2002, Büyükbaba, Çev: Y.Erdemİi, îstanbul; Epsilon Yay.
• Cismal, Mustafa. 1996. E^şitlikçi Toplumlar, îstanbul: Belge Yay.
• Chagıion, Napoleon A. 2004. Vianomamö - Savaşa Doğanlar, Çevr B.Bölükbaşı,
îstanbul: Epsİlon Yay.
' ehilde, Gordon. İ992. Kendini Yaratan însan, Çev: KOfİuoğlıı, tstanbul: Varlık Yay.
• Chiİdc, Gordon. 1993. Tarihte Neler Oldu, Çev: M.Tunçay ve A.Şenel, îstanbul:
Alan Yay
• Clastrfes, Pi^rr^. t 9 | l . Devlete. Karşı Toplum, Çev: M.Seıt ve N.Demİrtaş, İsnfm\: Ayrıntı Yay.
'' '
'" ' •
1- Clastres, PieiTc. 1992. Vahşi Savaşçının Mutsuzluğu, Çev: A.Türker ve M.Sert,
îstanbul: Ayrıntı Yay.
• Çohen, Anthony P. 1999. TüşpluluğlSin Simgesel Kuruluşu, Çev: M.KüçÜk, An­
ılara: DoStYay^' • • ' • ' • • • - ' • • •
• .Eönnefton^ PâUİ. 1999. Toplumlar Nasıl Anımsar?, Çey: A.Şenel, İstanbul: Ayriiı:tıYay.
•Çrehan,Kâte,2MÖ,:Gramscî,:KÜİtÜr,Antropoloji^Çev:Ü.AydoğrauşJştaTibul:
Kalkedoıı Yay ' ' '
• • .
••
• Delaney, Caröl. 2ÖÖ1. töhum ve Toprak, Çev: Ş.Somuncuoğlu ve A.Bora, İstan­
bul: İletişim Yay.
• Diamond, Jared. 20Ö2, TÖfökjMikt^op ve Çfelik,-Çev: Ü.înce,:Ankara: TÖbitakYay,
*'©onnan, Hâstings ve T:M. Wilson. 2002. Sınırlar - Kimlik, Ulus ve Devletin
İTçİairl, Çfev: Z.Yaş, Ankara: Ütopya Yay,
• Dopglas, Mary ve B. Isherwppü. 1999. Ttoittîtoîlı Antropolojisi, Çev; B.A. Ay^
tekin, Ankara: Dost Vay.
*feben, Alan.2Ö02. Kitıit, Âllc, Ta:rih,%%ıbül: İletiŞiıtı Yay.
• Duerr, Hans P. 1999. Uygarlaşma Sürecinin Mîtî:l - Çıplaklık ve Utanç, Çev:
T.Onur, Ankara: Dost Yay.
• Duerr, Hans P. 2004. Uygarlaşma Sürecinin Miti:II - Mahremiyet, Çev: M.
Tüzel, Ankara: Dost Yay.
• Durkheim, Emile. 2005. Dini hayatın îlkel Biçimleri, Çev: F. Aydın, İstanbul:
Ataç Yay,
• Earle, Timothy. 2001. Devlete Doğru - Şeflikler: İktidar, İktisat, İdeoloji, Çev:
C. Şan, Ankara: Ütopya Yay.
• Emİroğlu, Kudret ve Suavİ Aydın. 2003. Antropoloji Sözlüğü, Ankara: Bilim ve
Sanat Yay.
• Ennquez. Eugene. 2004. Sürüden Devlete - Toplumsal Bağ Üzerine Psİkanaİitik Deneme, Çev: N. Tutal, İstanbul: Ayrıntı Yay.
• Erdentuğ, Nermİn. 1971, SÜn Köyü'nün Etnolojik Tetkiki. Ankara: A.Ü. Eğitim
Fak. Yay.
• Erdentuğ, Nemlin. 1972. Türkiye Türk Toplumlarında Kültürel Antropolojik
(Etnolojik) İncelemeler, Ankara: A.Ü. Eğitim Fak. Yay, No.29
• Erdentuğ, Ncrmin. 1977. Sosyal Adalet ve Gelenekler, Ankara: Kültür Bakanlığı
Yay.
• Erdentuğ, Neımin. 1983, Hal Köyü'nün Etnolojik Tetkiki, Ankara: A.Ü.D.T.C.F.
Yay. No. 109
• Ergİner, Gürbüz. 1997. Kurban - Kurbanın Kökleri ve Anadolu'da Kanlı
Kurban Ritüelleri, îstanbuJ: Yapı Kredi Yay.
• Eriksen, Thomas H. 2004. Etnisîte ve Milliyetçilik, Çev: E. Uşaklı, İstanbul:
Avcsta Yay.
• Eriksen, Thomas H. 2001. Kültür Terörizmi- Kültürel Arınma Düşüncesi Üs­
tüne Bir Deneme, Çev: A.Ö.Otçu, İstanbul: Avesta Yay.
• Evans-Prichard, Edward. 1998. İlkellerde Din, Çcv:H.PortakaL Ankara: Öteki Yay.
• Evans-Prichard, Edward. 1998. Sosyal Antropoloji, Çev: F. Aydın ve Diğerleri,
İstanbul: Birey Yay.
• Fabian, Johannes. 1999. Zaman ve Öteki ~ Antropoloji Nesnesini Nasıl Oluş­
turur, Çev: S.Budak, Ankara: Bilim ve Sanat Yay.
• Fernea, Elizabcth W. 2004. Şeyhin Konuklan, Çev: G.Fındıkh, İstanbul: Epsilon Yay.
• Fonseca, Isabel. 2002. Beni Ayakta Gömün ~ Çingeneler ve Yolculukları, Çev:
Ö. İlyas, İstanbul Ayrıntı Yay.
396
• Frazer, James G, 1992. Altın Dal (2 cilt), Çev: M.H. Doğan. İstanbul: Rayel Yay.
• Freud, Sigmund. 2002. Totem ve Tabu, Çcv: K.S.Scl, İstanbul: Sosya! Yay.
• Friedl, Erika. 2003, tran Köyünde Kadın Olmak, Çev: B.Şannan, İstanbul: Epsilon Yay.
• Geertz, Clifford. 2001. Gerçeğin Ardından - Bir Antropologun Gözünden İki
İslam Ülkesinin Son Kırk Yılı, Çcv: U.Türkmen, İstanbul:İletİ5İm Yay.
• Ghiglieri, Michael R 2002. Erkeğin Karanlık Yüzü, Çev: t). Yıldız, Ankara;
PhoenİK Yay.
' Girard. Rene. 2003. Şiddet ve Kutsal. Çev. Nccmiye Alpay. İstanbul: Kanat Yay.
• Godbout, Jacqucs T. 2003. Armağan Dünyası, Çev: D.Hattatoğlu, İstanbul: İle­
tişim Yay.
• Ooody, Jack. 2001. Yaban Aklın Evcilleştirilmesi, Çev: K.Değirmcnci. Ankara;
Dost Yay.
' Güngören, Ahmet. 1988. Cadıların Günbatımı, İstanbul: Yol Yay.
• Güngören, Ahmet. 2004. Sineantropos. Karjinal Antropoloji Yazıları, İstanbul:
Yol Yay.
• Güvenç, Bozkuıl. 1980. Japon Kültür», Ankara: Türkiye İş Bankası fCUltürYay.
• Güvenç, Bozkurt. 1991. İnsan ve Kültür, İstanbul: Remzi Kitabevi
• Han'is, Marvin, 1994. Yamyamlar ve Krallar, Çcv: M.F.Gümüş, Ankaı-a:İmgeYay.
• Hanİs, Maı-vin.. 1995. İnekler, Domuzlar, Savaşlar ve Cadılar, Çev: M.F.Gümüş,
Ankara;îmge Yay.
• Haviland, William A. 2002. Kültürel Antropoloji, Çcv; H. İnaç ve S. Çiftçi,
İstanbul: KaknüsYay.
• Hirschon, Rence. 2000. Mübadele Çocukları, Çcv; S. Çağlayan, İstanbul: Tarih
Vakiı Yurt Yay.
• İlkkaracan, Pınar (Der.). 2003. Müslüman Toplumlarda Kadın ve Cinsellik,
Çev: E.Salman. İstanbul: İletişim Yay.
• Johnston, Basil. 2002. Manitular, Çev: Ü.Ö7.ünKi, Ankara: İmge Yay.
• Kandiyotİ, Deniz. 1997. Cariyeler, Bacılar, Yurttaşlar, Çev: A.Bora, İstanbul;
Metis Yay.
• Klein. Richard G., Blake Edgar. 2003. Uygarlığın Doğuşu, Çev: Y. Saltuk, İstan­
bul; EpsilonYay.
• Kottak, Conrad P. 2001. Antropoloji, Çev;H.Ü. Öğretim Üyeleri, Ankara; Ütopya Yay.
397
• Kulİck, Don ve Margaret Wilson. 2000. Tabu - Antropolojik Alan Çalışmasın­
da Seks, Kimlik ve Erotik Öznellik, Çev; H. Oruç, Ankara: Öteki Yay.
• Kudat, Ayşe, 2004. Kirvelik - Sanal Akrabalığm Dünü ve Bugünü, Ankara:
Ütopya Yay.
• K.uper,Adam. 1995, İlkel Toplumun İcadı, Çev: İ. Türkmen, İstanbul; İnsan Yay.
• Kümbcloğlu. Belkis. 2005. Sosyolojide ve Antropolojide Niteliksel Yöntem ve
Araştırma, İstanbul: Bağlam Yay.
• Kümbetoğlu, Belkis, Hande Birkalan-Gedik (Der.). 2005. Gelenekten Geleceğe
Antropoloji, İstanbul: Epsilon Yay.
' Laplantine. François. 2001. Elnopsikiyatri, Çev: N.Aldcmir, Ankara: Ütopya Yay.
• Lc Brcton, David. 2005. Acının Antropolojisi, Çev: Î.Yerguz. İstanbul: SelYay.
• Leach, Edmund. 19S5, Levi Strauss, Çev: A. Ortaç. İstanbul: Afa Yay.
• Leaclı, Edmund R. 2001. Rcwanduz Kürtleri, Çev: S. Biııvan. İslanbul: Aram Yay.
• Leakey, Richard, Rogcr Lewin. 1997. Göl İnsanları, Çev: F.Baytok, Ankara: Tübitak Yay,
• Lcvi-Strauss, Claude. 1993. Din ve Büyü, Çev: A.Güngören, İstanbul: Yol Yay.
• Le\-i-Strauss, Claude. 1994. Yaban Düşünce, Çev: T, Yücel. İstanbul: Yapı Kredi Yay.
• Levi-Strauss. Claude. 1995. Irk, Tarİlı ve Küllür, Çev: H.Bayrı, İstanbul: Metis Yay,
• Levi-Strauss, Claude. 2000, Hüzünlü Dönenceler, Çev: Ö.Bo2kT.u1, İstanbul:
Yapı Kredi Yay.
• Levy-Bruhl, Lucien. 2006. İlkel İnsanda Ruh Anlayışı, Çev: O. Adanır, Ankara:
Doğu Batı Yay.
• Lewis, Oscar. 1965. İşte Hayat, Çev. V. Çelik, İslanbul: E yay.
• Lewis, Oscar. 2002, Tepoztlan-Meksika'da Bir Köy, Çev: Ç.G.Çaîap, İstanbul:
Epsilon Yay.
• Lİndholm, Charles. 2004. İslami Ortadoğu - Tarihsel Antropoloji, Çev:
B.Şafak, Ankara: İmge Yay.
• Lindisfame, Nancy. 2002. Elhamdülillah Laikiz - Cinsiyet İslam ve Türk
Cumhuriyetçiliği, Çev: S.Somuncuoğlu, İslanbul: İletişim Yay.
• Lingis, Alphonso. 1997. Ortak Bir Şeyleri Olmayanların Ortaklığı, Çev: T.
Bİrkan, İstanbul: Ayrıntı Yay.
• Lingis, Alphonso. 2002. Susturulmuşlar, Çev: F.DercIi, Ankara: Dost Yay.
• Lopez, Alfredu. 2003, Dona Lîcha'nın Adası, Çev: S.Ertüzün, İstanbul: Epsilon Yay
398
• Lughod. Lila A. 2004. Peçeli Duygular, Çev: S. Ertüzün, îstanbul; Epsilon Yay.
• Maisels, Charles Keith. 1999. Uygarlığın Doğuşu, Çev: A.Şenel, Ankara: İmge Yay,
• Maksudyan, Nazan. 2005. Türklüğü Ölçmek - Bilimkurgusal Antropoloji ve
Türk Milliyetçiliğinin Irkçı Çehresi 1925-1939, İstanbul: Metis Yay.
• Malmowski, BTonisl^w. 1992, Bjlinjşel Bİr Kültür Teorisi, Çev. S.Özkal, İstan­
bul: Kabalcı Yay.
• Malinowski, Bronislaw. 1992. Kuzey Batı Melanezya'da Vahşilerin Cinsel Ya­
şamı, Çev. S.Özkal. îstanbul: Kabalcı Yay.
• Malmowski, Bronİslaw. 1999. İlkel Toplum, Çev: H. Portakal, Ankara: Öteki Yay.
• Malinowski, Bronislaw. 2000. Büyü, Bilim ve Din, Çev: S.Özkal, İstanbul: Ka­
balcı Yay.
• Malinowskİ, Brotıislavv. 2003, Yabanıl Toplumda Suç ve Gelenek, Çev: Ş. Ye­
ğin, İstanbul: Epsilon Yay.
' Mareos, Sylvia, 2006. Bedenler, Dinler ve Toplumsal Cinsiyet, Çev: S, Özbudun, B. Şafak, T. Çayla, Ankara; Ütopya Yay.
• Mailin, Calvin L, 2002, İnsanın Yolu, Çev: A,Şirin ve 0. Yener, Ankara: Plıonix Yay.
• Mauss, Marcel. 2005. Sosyoloji ve Antropoloji, Çev: Ö.Doğan, Ankara; Doğu
- Batı Yay.
• Mcluhan, TC. 2001. Yeryüzüne Dokun-Kızılderîlİ Gözüyle Kızılderili Benliği,
Çev; E,Soydan, Ankara; İmge Yay.
• Meeker. Michael E. 2005, İmparatorluktan Gelen Bir Ulus - Türk Modernitesi ve Doğu Karadeniz'de Osmanlı Mirası, Çev: T. Vardağlı, İstanbul: İstanbul
Bilgi Üniversitesi Yay.
• Mİthen, Steven, 1999. Aklın Tarih Öncesi, Çev: Î.Kutluk. Ankara: Dost Yay.
• Morris, Brian, 20Q4. Din Üzerine Antropolojik İncelemeler, Çev: TAtay, An­
kara: îmge Yay.
• Morgan, Lewis H.. 1987 Eski Toplum (2 cilt), Çev: Ü,Oskay,İstanbul: Paycl Yay,
• Nazpary, Jonıa. 2002. Sovyet Sonrası Karmaşa - Kazakistan'da Şiddet ve
Mülksüzleşme, Çev; S.Somuncuoğlu, İstanbul: İletişim Yay,
• Netle, Daniel, Suzannc Romaine. 2001. Kaybolan Sesler, Çev; H.Ö.Turgan, İs­
tanbul: Oğlak Yay.
• Okan, Murat, 20Ö4. Türkiye'de Alevilik ~ Antropolojik Bir Yaklaşım, Ankara:
imge Yay.
399
• Oiender, Maurice. 1998. Cennetin Dilleri, Çev: N. Yılmaz, Ankara:Dost Yay.
• Örnek, Sedat Veyis. 1971. Etnoloji Sözlüğü, Ankara: D.T.C.F. Yay,
• Örnek, Sedat Veyis. 1988. İlkellerde Din, Büyü, Sanat, Efsane, İstanbul: Gerçek Yay
• Özbek, Metin. 2000. Dünden Bugüne İnsan, Ankara:İmge Yay,
• Özbudun, Sibel. 1997. Ayinden Törene, İstanbul: Anahtar Kitaplar
• Özbudun, Sibel. 2003. Kültür Halleri - Geçmişte Ötelerde Günümüzde. An­
kara: Ütopya Yay.
• Özbudun, Sibel, 2004, Hermes'ten Idris'e - Bir Dinsel Geleneğin Dönüşüm
Dinamikleri, Ankara; Ütopya Yay,
• Özbudun, Sibel. Balkı Şafak, 2O05. Antropoloji - Kuramlar, Kuramcılar, An­
kara: Dipnot Yay.
• özbudun, Sibel ve Diğerleri, 2005, Latin Amerika Başkaldırıyor, Ankara:
Ütopya Yay,
• Özbudun, Sibel ve Diğerleri. 2006. Latin Amerika Yerlileri, İstanbul: Anahtar
Kitaplar Yay.
• Özbudun, Sibel. 2006. Türkiye Kırsalı Yoksullafirken... Niçin Dikkulak Ol­
dum? (Datça Örneği). Ankara: Ütopya Yay,
• Papalagi, Göğü Delen Adam, Çev: L. Tayla, İstanbul: Ayrıntı Yay,
• Paradcs, Americo. 2004. Tabancası Gümüşten-Gregorio Cortez'in Şarkısı,
Çev: Y, Saltuk, İstanbul: EpsÜon Yay,
• Pierce, Joe. E, 2003. Bir Türk Köyünde Yaşam, Çev: Z.Sanhacıoglu, İstanbul:
Epsilüiı Yay,
• Price, S.R.F, 2004, Ritüel ve İktidar ~ Küçük Asya'da Roma İmparatorluk
Kültü, Çev: Taylan Esin, Ankara: İmge Yay.
• Raudvere, Catharina, 2003, Çağdaş İstanbul'da Sufı Kadınlar, Çev: D.Acar,
İstanbul:Kitap Yay,
• Read, Evelyn, 1995, Kadının Evrimi (2 cilt), Çev: Ş. Yeğin, İstanbul: Rayel Yay,
• Riches, David. 1989, Antropolojik Açıdan Şiddet, Çev: D. Hattatoğlu, İstanbul;
Ayrıntı Yay.
• Rivers, W.H.R, 2004, Tıp, Büyü ve Din, Çev: İ.E.Köksaldı, İstanbul: Epsilon Yay.
• Rosenberg, Dona, 2003. Dünya Mitolojisi - Büyük Destan ve Söylenceler An­
tolojisi, Çev: K. Atken ve Diğerleri, Ankara; İmge Yay.
• Sahlins, Marshall, 1998. Tarih Adaları, Çev: C.H.Arslan, Ankara: Do.m Yay.
400
• Saran, Nephan. 1993. Antropoloji, İstanbul: İnkılap Yay.
• Savigiiano, Marta E. 2004. Tango - Tutkunun Ekonomi Politiği, Çev: S. Aygün, İstanbul: Aynntı Yay.
• Sayar, Kemal. 2003, Kültür ve Ruh Sağlığı, Çev: S.Yüeesoy, İstanbul: Metis Yay.
• Scott, James C. 1995. Tahakküm ve Direniş Sanatları, Çev: A. Türkcr, İstanbul:
Ayrıntı Yay.
• Şchick, îrvin C. 2001. Batının Cinsel Kıyısı - Başkalıkçı Söylemde Cinsellik ve
Mekansallık, Çev: S.KJIIÇ, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.
• Selek, Pınar. 2001. Maskeler, Süvariler, Gacılar, İstanbul: Aykırı Yay.
• Shostak, Marjorîe. 2003. Nisa - Bir Kung Kadınının Yaşamı ve Sözleri, Çev: S.
Ertüzün, İstanbul: Epsilon Yay.
• Suret-Canaie, Jean. 1970. Asya Tipi Üretim Tarzı, Çev: î. Kcskinoğlu, İstanbul:
AntYây.
• Süvari, Ç. Ceyhan ve Diğerleri. 2006. Artakalanlar-Anadolu'dan Etnik Man­
zaralar, İstanbul: E Yay.
• Şenel, Alâeddin. 1995. İlkel Topluluktan Uygar Topluma, Ankara: Bilim ve
Sanat Yay.
• Tambiâh, Stanley J. 2002. Büyü, Büim, Din ve Akılcıhğm Kapsamı, Çev:
U.C.Akın, Ankara: Dost Yay.
• Tapper, Rİehard. 2004. İran'ın Sınır Boylarında Göçebeler, Çev: F.D.Özdenıir,
Ankara: îmge Yay.
• Tezcan, Mahmut. 2000. Türk Aile Antropolojisi, Ankara: İmge Yay.
• Tİllion, Oertnaine, 2006. Harem ve Kuzenler, Çev; Ş. Tekeli, N. Sirman, İstan­
bul: Metis Yay.
• Tomlinson, John. 1999. Kültürel Emperyalizm - Eleştirel Bir Giriş, Çev: E.
Zeybekoğlu, İstanbul; Ayrıntı Yay.
• Tomlinson, John. 2004. Küreselleşme ve Kültür, Çev: A.Eker, İstanbul; Ayrıntı Yay.
• Türk, Hüseyin. 1996. Kuramsal Yaklaşımlar Işığında İnsanın BiyokültÜrel
Evrimi, Ankara: Bilim Yay.
• Underhill, Ruth M. 2003. Papago Kadım, Çev: Ç.G.Çalap, İstanbul: Epsilon Yay.
« Uysal,. Gülfem, S. Özbudun, A, Kuper, A. Rouzaud, N.W.Duran. 1998. İnsan:
Doğası, Tarihöncesi, Kültürü, Ankara: öteki Yay.
• Van Bruinessen, Martin. 2000. Kürtlük, Türklük, Alevilik, Çev: H.Yurdakul,
40Î
İsfanbiil: İletişini yay.
• Van Bruinesseıı, Martin. 2003. Ağa, Şeyh, Devlet, Çev: B.Yalkut, İstanbul:İlelİşitîi Yay.
• Was]ıabaugh, William. 2006. Flanıenko - Tutku Politika ve Popüler Kültür,
Çcv: H. Orhon, İstanbul: Ayrıntı Yay.
• Whifc. Jcnny B. 1999. Para ile Akraba, Çev: A. Bora, İstanbul: İletişim Yay.
• NVolf, Eric R. 2000, Köylüler, Çev: A.Sönme?,, Ankara; İmge Yay.
• Yalçın-Heckman, Lale, 2002, Kürtlerde Aşiret ve Akrabalık İlişkileri, Çev:
G.iîrkaya, İstanbul: İletişim Yay.
• Yalkut, Sabiha Banu. 2002. Melek Tavus'nn Halkı: Ye/idiler, İstanbul: Mclis Yay.
• Ycgenoğlu, Meyda. 2003. Sömürgeci fanteziler-Oryantalist Söylemde Kültü­
rel ve Cinsel Fark , İstanbul: Metis Yay.
' Yiiksckcn H. Deniz. 2003. Laleli-Moskova Mekiği - Kayıtdışı Ticaret ve Cin­
siyet İlişkileri, İstanbul: İletişim Yay.
• Zerzan. Jolın. 2000. Gelecekteki İlkel, Çcv: CAtiIa, İstanbul: Kaos Yay.
• Zubaida, Sami ve R.Tappcr. 2000. Ortadoğu Mutlak Kültürleri, İ.stanbul: Tarih
Vakfı Yurt Yay.
402
'^Bjtİ kitabv ülkede giderek yaygınlaştığına sevinçle tanık
olduğumuz antropoloji ilgisine katkıda bulunmak üzere
hazırladık. Ve güncel tartışmalara dek tüm kuramsal
yönelişleri^ arkaplanlarıyla birlikte
kapsamaya çabaladık.
Son yıllarda Türkiye'de antropolojiyle ilgili pek çok kitap
yayınlandı. Ancak kuramların tarihine ilişkin derli-toplu
bir çalışma/ şimdiye kadar ne yazık ki yoktu.
Dolayısıyla elinizdeki çalışma/ kendi ilgi alanmda bir ilk
olmanın tüm eksiklerini -ama aynı zamanda
kıvancını da- taşıyor. Sayıları giderek artan
antropoloji öğrencilerinin yanı sıra/ konuya ilgi duyan
herkese bu alanda yayınlanan literatüre ilişkin genel bit
'akıl haritası' sunabilirse/ amacımıza ulaşmanın
mutluttigufıu yaşâf acağız..."
^TBMM
S^Kiİtüphiinesi
^»f"""
dipnot yayınları
Selanik Caddesi 82/31 Kızılay - /
*200703686*
Download