sosyal antropoloji dersi vize sınavı

advertisement
SOSYAL ANTROPOLOJİ DERSİ VİZE SINAVI
1. Aşağıdakilerden hangisi antropolojinin yaklaşımını belirleyen temel ilkelerden biri değildir?
Etnikmerkezcilik
2. Nesilden nesile aktarılan gelenek-görenek ve alışkanlıklarımızı ve bunlardan meydana gelen değişimleri
bilimsel bir bakış açısıyla ele alıp inceleyen antropolojinin alt dalı aşağıdakilerden hangisidir? Sosyokültürel antropoloji
3. Aşağıdakilerden hangisi belirli bir toplumun zamansal ve mekânsal olarak değişmeyen ve tüm topluma
genellenebilecek kültürel esaslarının/değişmezlerinin olduğunu iddia eden yaklaşımı tanımlamak için
kullanılan kavramdır? Özcülük
4. Kahvenin Osmanlılar aracılığıyla Balkanlar’a yayılması hangi kültürel süreçle açıklanabilir? Kültürleşme
5. Modern biyolojiye göre, insan, aşağıdakilerden hangi sınıfın bir üyesi değildir? Prosimiyenler
6. Aşağıdakilerden hangisi, Charles Darwin tarafından geliştirilen ve canlıların evrimini açıkladığına
inandığı temel mekanizmanın adıdır? Doğal seçilim
7. Aşağıdakilerden hangisi, “yeni evrimci” antropologlardan Leslie White’a göre, ilerlemiş sayılan
toplumlarla ilkel sayılan toplumlar arasındaki gelişme farkının temel nedenidir? Kullandıkları enerji miktarı
8. Aşağıdakilerden hangisi antropolojinin alt dallarından biri değildir? Semiyotik
9. Aşağıdakilerden hangisi antropolojiye göre kültürle ilgili doğru bir ifade değildir? Modern Batı
toplumları, sanayileşmemiş Afrikalı topluluklara göre daha kültürlüdürler.
10. Farklı kültürel yapılardan gelen kişilerin başka bir kültürel alana gelmeleri durumunda, ne içine
girdikleri kültürde bulunan ne de ait oldukları kültürde var olan yeni bir öğe yaratmalarına ne ad verilir?
Kültürlenme
11. Aşağıdakilerden hangisi biyolojinin canlıları belirli özelliklere göre sınıflandırma sistemine verilen
addır? Taksonomi
12. Aşağıdakilerden hangisi, toplumsal evrimi, “yabanıllık, barbarlık ve uygarlık”tan oluşan üçlü bir
gelişim modeliyle açıklayan 19. Yüzyıl antropoloğudur? Lewis Henry Morgan
13. Aşağıdakilerden hangisi insan atalarının ve ilk insan türlerinin fosil kalıntılarını inceleyerek insan
evriminin genel bir manzarasını ortaya koymaya çalışan alandır? Paleoantropoloji
14. Aşağıdakilerden hangisi canlı türlerinin çevrelerine uyum sağlaması anlamında kullanılan bilimsel
terimdir? Adaptasyon
15. Aşağıdakilerden hangisi antropolojiye göre kültürle ilgili doğru bir ifade değildir? İnsanlık tarihinde
‘kültürel ürünler’ olarak kategorize edebileceğimiz eserler, ancak yazının kullanılmaya başlanmasıyla birlikte
ortaya çıkmıştır.
16. Aşağıdakilerden hangisi ‘Homo Sapiens’ kavramının karşılığıdır? Akıllı insan
17. Aşağıdakilerden hangisi kültürün özelliklerinden biri olamaz? İçgüdüsellik
18. “Kültürün gelişim ve değişiminde en önemli etkenin başka kültürlerden gelen maddî ve manevî
öğelerin o kültüre gelmesiyle gerçekleştiğini” öne süren antropoloji yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?
Difüzyonizm
1
SOSYAL ANTROPOLOJİ DERSİ VİZE SINAVI
19. Aşağıdakilerden hangisi sosyal-kültürel antropolojinin en sık yararlandığı veri toplama tekniğidir?
Katılarak gözlem
20. Kuzey Amerikalı Kwakiutl Kızılderililerinin birbirleri arasındaki servet farkını ortadan kaldırarak,
toplumsal bütünleşme sağlayabilmek hususunda geliştirdikleri gelenek aşağıdakilerden hangisidir? Potlaç
21. Aşağıdakilerden hangisi insanın biyolojik çeşitliliği ile ilgili çalışmalar hakkında yanlış bir bilgidir? Belirli
bir ırk grubuna has bedensel özellikler, o ırkın bütün mensuplarında aynen görünmektedir.
22. Aşağıdakilerden hangi ekol, antropolog Radcliffe-Brown’un etkisi altındaki İngiliz antropoloji
anlayışının oluşumunda diğerlerine göre daha belirleyici olmuştur? Yapısal-işlevcilik
23. Aşağıdakilerden hangisi antropolojinin sorduğu ve cevap aradığı sorulardan biri değildir? Bazı
toplumlar ve kültürler neden diğerlerinden daha üstündür?
24. Bir kültürün başka bir kültürü çeşitli nedenlerle etki altına alması ve giderek kendine benzetmesi, bu
sürecin sonucunda da kendi içinde eritmesi olarak tanımlanan süreç aşağıdakilerden hangisidir?
Asimilasyon
25. Aşağıdakilerden hangisi, “işlevci” yaklaşımın öncülerinden ve Yeni Gine yakınlarındaki Trobriand
adalarında üç yıl boyunca yaptığı alan araştırması ile daha sonraki alan araştırmaları için örnek alınan bir
model ortaya koyan antropologdur? Bronislaw Malinowski
2
Download