5. Sınıf Fen ve Tekınoloji Dersi

advertisement
Aşağıda verilen cümleleri tamamlayın.
 Suların buharlaşıp bulut olması ve yağış olarak tekrar yeryüzüne düşmesi olayına ----------------- denir.
 Suyun sıvı halden gaz haline geçmesine ------------------ denir.
 Su buharının soğuyarak suya dönüşmesine ------------------- denir.
 Çok küçük su damlacıklarından oluşan yere yakın bulutlara --------------- denir.
 Bir yıl boyunca dünya yüzeyine düşen yağış miktarı her yıl ----------dır.
 Doğadaki su döngüsünü gerçekleştiren enerji kaynağı ----------------‘tir.
 Güneş pilleri Güneş’ten gelen ışık enerjisini ------------------ enerjisine çevirir.
 Isı alan maddenin sıcaklığı ---------- Bir kova sıcak suya buz atıldığı zaman buz ile su arasında -------------------- olur.
 Sıcaklığı --------- olan maddeden sıcaklığı --------- olan maddeye doğru ısı geçişi olur.
 60C sıcaklığındaki 100ml suyun ısısı 60C sıcaklığındaki 50 ml suyun ısısından ---------dır.
 80C deki 200 g maddenin sahip olduğu ısı 95C deki 200 g maddenin sahip olduğu ısıdan -----------dır.
 Aynı miktar ısı verildiğinde miktarı az olan madde --------, çok olan madde ------- ısınır.
 Yandığı zaman çevresine ısı veren maddelere -------denir.
 Evimizde ısınmak için -----------,-------------,---------------- kullanırız.
 Isı enerjisi birimi ---------------- veya -------------dir.
 1 cal = ----------joule,15 cal =---------- joule,1000 joule =--------- cal.dir.
 Isının etkisiyle maddelerin hacimleri artar. Bu olaya ------------------ denir.
 Farklı maddeler ısı alınca ------------- oranda genleşir.
 Genleşmenin olumsuz etkilerinden korunmak için ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------yapılır.
 Genleşmeden yararlanarak -------------------------,------------------------------- yapılır.
 Genleşme katılarda daha -----,sıvılarda daha ----------,gazlarda -------------------tur.
 Sıvılar buharlaşırken çevrelerinden ------------- alır.
 Su buharı yoğuşurken ---------------------------------------------.
 Sıvılar donarken --------------------------- ısı verir.
 Katılar erirken ------------------------- alır.
 Buharlaşma ----------- sıcaklıkta olur, sıcaklık arttıkça buharlaşma ----------.
 Buharlaşma sıvının ---------------------------olur, kaynama ------------------------ olur.
 Bilimsel ölçümlerde yer zaman değişse de sonuçlar ---------------- olur.
 Aynı maddenin erime ve donma sıcaklıkları birbirine ---------------------- Farklı maddelerin erime ve donma sıcaklıkları --------------------- dır.
 Maddelerin ayırt edici özellikleri ------------------------,-------------------,---------------,---------------------------dir.
 Hacmi büyük kütlesi küçük maddenin yoğunluğu ----------------dır.
 Hacmi küçük kütlesi büyük maddenin yoğunluğu ---------------- Bir maddenin birim hacminin kütlesine ------------------------ denir.
 Suda yüzen maddelerin yoğunluğu sudan -----------, suda batan maddelerin yoğunluğu sudan ----------- Farklı maddelerin ------------------birbirinden farklıdır.
 Gemilerin suda yüzmesi için -----------------------------------------yapılır.
 Tuzlu suda yüzmek daha kolaydır. Çünkü--------------------------------------------------- 15 kcal=----------------kj, 300kj =-------------------kcal.dir.
Download