klorofil-a ve fikosiyaninin canlı algde florışıl kuantum verimlerinin

advertisement
12. Ulusal Kimya Kongresi, Edirne, 1998
P-0412
KLOROFİL-A VE FİKOSİYANİNİN CANLI ALGDE FLORIŞIL KUANTUM
VERİMLERİNİN ÖLÇÜLMESİ VE BUNUN FOTOSENTEZ KUANTUM
VERİMİNE ETKİSİ
TARİK BAYTEKİN VE ALİ GÖKMEN
ODTÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü
06531, Ankara
Görünür daigaboyundaki ışığın (40Ö-700 nm) fotosentez ve florışıl verimlerine
etkisi canlı bir alg türü olan Anasistis Nidulans üzerinde incelendi. Anasistis
Nidulans'ın görünür bölgede ışığı soğuran üç önemli boyar maddesi klorofil-a,
fikosiyanin ve karoten saflaştırılarak soğurma spektrumları elde edildi. Canlı
hücrenin soğurma spektrumu klorofil-a, fikosiyanin ve karatonin değişik
çözücüler içinde ölçülen saf spektrumlarından yararlanılarak bileşenlerine
ayrıştırıldı. Canlı hücrenin florışıl spektrumu 430-640 nm arasında uyarılarak
ölçüldü.
Klorofil-a
ve
fikosiyanin
florışıl
spektrumları
ölçülen
toplam
spektrumdan ayrı ayrı elde edildi. Florışıl quantum verimleri klorofil-a ve
fikosiyaninin soğurma ve uyarılma spektrumlarının oranı alınarak hesaplandı.
Fotosentez quantum verimleri için belirli bir dalgaboyunda ışıkla uyarılan
hücrelerden çıkan oksijen gazı ölçüldü. Florışıl ve fotosentez quantum
verimleri 430-640 nm arasında karşılaştırıldı.
319
Download