ANKARA BAROSU

advertisement
ANKARA BAROSU
DİSİPLİN KURULU BAŞKANLIĞI
ESAS NO
KARAR NO
: 2004/118
: 2005/7
DİSİPLİN KURULU KARARI
Ankara Barosu Yönetim Kurulu’nun 25.08.2004 gün ve 2004/380 sayılı kararı ile
hakkında Disiplin Kovuşturması Açılmasına karar verilen Av. *************** ile ilgili olarak
dosya üzerinden yapılan kovuşturma sonunda;
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
İnceleme
:
İstanbul Barosu Başkanlığı’nın 06.08.2003 tarihli uyarısı üzerine şikayetli avukat hakkında
Avukatlık Kanunu’nun 55 ve Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği hükümlerine aykırı
davrandığı gerekçesiyle Ankara Barosu Yönetim Kurulu’nun 27.08.2003 tarih 36/52 sayılı kararıyla
şikayetli hakkında re’sen soruşturma açılmasına karar verilmiştir. 01.10.2003 tarihinde şikayetliye
yazılan yazı ile konu hakkındaki bilgileri ve cevapları istenmiştir. Şikayetli avukat bu yazıya cevap
vermemiştir.
Ankara Barosu Yönetim Kurulu’nun 25.08.2004 tarihinde disiplin kovuşturması açılmasına
oybirliği ile karar vermiştir. Karar, Disiplin Kurulu Başkanlığımızın 26.10.2004 tarihli ve 414 sayılı yazısı
ekine konularak şikayetli avukatın savunması talep edilmiş, ayrıca kovuşturmanın duruşmalı olarak
yapılıp yapılmayacağı yönündeki tercihi sorulmuştur. Şikayetli avukat bu yazıya da cevap vermediği
gibi herhangi bir savunma da getirmemiştir.
Sav
:
Şikayetlinin açtığı internet sayfası için Baromuz Başkanlığı’na haber vermediği, sitesinde
tanıtımdan ziyade reklam ve rekabete yönelik ifadelere yer verdiği, subjektif yorum ve ünvanlara
yönelilerek uzman olduğu yolunda gayri resmi ve dayanıksız sıfat ve ünvanlar kullandığı belirlenerek
Avukatlık Kanunu 55 ve TBB Reklam Yasağı Yönetmeliği hükümlerine aykırı davrandığı iddia
edilmektedir.
Savunma
:
Şikayetli soruşturma ve kovuşturma safhalarında herhangi bir savunma getirmemiştir.
Gerekçe
:
Dosya üzerinden yapılan tahkikatta:
Şikayetlinin açmış olduğu internet sitesiyle ilgili olarak Baromuz Başkanlığına bilgi verip
vermediği hususu sorulmuş, Ankara Barosu Başkanlığı’nın 29.12.2004 sayılı cevabi yazısında bu yolda
şikayetlinin bir bildirisi olmadığı belirtilmiştir. Bu suretle şikayetlinin TBB Reklam Yasağı Yönetmeliği
9/2 bendi gereği bildirim şartını yerine getirmediği açıktır.
Şikayetlinin açmış olduğu internet sitesinde yer alan ve soruşturmaya ekli sayfalar
incelendiğinde “her zaman söylediğimiz gibi, şimdi değilse ne zaman, biz değilsek kim”
şeklinde bir ifadeye yer verdiği, bu suretle meslektaşlarına nazaran kendini öne çıkaran subjektif bir
değerlendirme ve tanımla bazı konularda kendisini uzman olduğu yönünde hiçbir ilmi ve resmi
dayanağı olmayan sıfatlar kullandığı, bu ifadelerin tanıtım amacını aşan haksız rekabet ve kendisine iş
sağlamaya matuf ifadeler olduğu kanaatine varılarak şikayetlinin Avukatlık Kanunu 55 ve Türkiye
Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliğinin 8/5 ve 9/2.maddelerine aykırı davrandığı kanaati hasıl
olduğundan ceza tayinin yönüne gidilmesi uygun görülmüştür.
KARAR
: Yukarıda gerekçesi açıklandığı üzere; Şikayetli Av. ***************’in
Avukatlık Yasası’nın 55.maddesi ve Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği’nin 8/5 ve
9/2.maddelerini ihlal ettiği anlaşılmakla disiplin suçu işlediği sonuç ve kanaatine varıldığından,
Avukatlık Yasası’nın 135/1.maddesi gereğince UYARMA cezası ile cezalandırılmasına, dosya üzerinden
itiraz yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 12.01.2005
Download