1. Eğer göllerin dışarı akışı yoksa bulundukları yerlerde kapalı

advertisement
1. Eğer göllerin dışarı akışı yoksa bulundukları yerlerde kapalı
havzaları oluşturur.
I. İç Anadolu II. Doğu Anadolu III. Güneydoğu Anadolu
Yukarıda verilen üç bölgeden hangisinde ya da hangilerinde
bir kapalı havzadan söz edilemez?
A) Yalnız I B) Yalnız M C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III
tabakalardan sızarak yeraltına inmesi sonucunda yeraltı suları
oluşur.
Buna göre, aşağıdaki bölgelerimizin hangisinde kayaçların
yapısına bağlı olarak yer altı su sistemi daha cok gelişmiştir?
A) Akdeniz Bölgesi B) Marmara Bölgesi C) İç Anadolu
Bölgesi
D) Doğu Anadolu Bölgesi
E) Güneydoğu Anadolu Bölgesi
2.
8. Aşağıdaki bölgelerimizin hangisinde yerşekilleri ve
iklimden dolayı doğal göle rastlanmaz?
A) Akdeniz Bölgesi B) Ege Bölgesi
C) Marmara Böigesi
D) Karadeniz Bölgesi
E) Güneydoğu Anadolu Bölgesi
Yukarıdaki grafikte Akdeniz Bölgesi'ndeki bir akarsu
havzasına ait yıllık yağış rejimi ve bu akarsuyun debisinin yıl
içindeki değişimi gösterilmektedir.
Buna göre, yukarıdaki grafikten yararlanarak aşağıdaki
yorumlardan hangisine ulaşılabilir?
A) Akarsuyun debisi yağış miktarına göre değişmektedir.
B) Yağışın az olduğu yaz aylarında akarsu debisi
azalmaktadır.
C) Akarsu sürekli ve gür bir kaynaktan beslenmektedir.
D) Akarsu rejimi düzensizdir.
E) Akarsuyun yatak eğimi fazladır.
3. Türkiye'de doğal göl bakımından en fakir bölge
Güneydoğu Anadolu'dur.
Güneydoğu Anadolu'da doğal göllerin az olmasında;
I. Yer şekillerinin sade olması
II. Bitki örtüsünün cılız olması
III. Bölge alanının küçük olması
IV. Buharlaşmanın fazla olması
gibi faktörlerden hangileri etkili olmuştur?
A) I ve II B) II ve III C) II ve IV D) I ve IV E) II, III ve IV
9. "Türkiye'deki akarsuların boylan kısadır"
diyen birisi buna neden olarak, aşağıdakilerden hangisini
gösterebilir?
A) Akarsuların debilerinin düşük olması
B) Akarsuların yatak eğiminin fazla olmasını
C) Türkiye'nin üç tarafının denizlerle çevrili olması
D) Türkiye'nin ortalama yükseltisinin fazla olması
E) Türkiye'de yazların kurak geçmesi
10. Bir vadinin ve ya bir çanağın önünün bir setle kesilmesi
sonucunda set gölleri oluşur. Bu göller seti oluşturan faktörlere
göre gruplara ayrılır.
Buna göre, aşağıdaki göllerin hangisinin oluşumunda herhangi
bir setin etkisinden söz edilemez?
A) Van gölü B) Tuz gölü C) Tortum gölü D) Köyceğiz E)
Uzun göl
11. Ülkemizdeki göllerde yıl içinde iklime bağlı olarak göl
alanlarında değişmeler olmaktadır.
Aşağıdaki göllerden hangisinde bu alan değişimi daha
belirgindir?
A) Van golü B) Tuz gölü C) Beyşehir D) İznik gölü E)
Eğirdir
12. Ülkemizde göllerin en fazla olduğu yer Akdeniz
Bölgesi'ndeki Göller Yöresi'dir.
Göller yöresinde irili ufaklı çok sayıda göl Olmasına etki eden
4. Volkanik aktiviteler sonucu ortaya çıkan lavların akarsu
vadilerinin önünü tıkaması sonucunda oluşan göllere volkanik
set gölleri denir.
Volkanik set göllerine, aşağıdaki bölgelerin hangisinde daha
cok rastlanır?
A) Akdeniz Bölgesi B) Ege Bölgesi C) Marmara Bölgesi
D) Doğu Anadolu Bölgesi E) Karadeniz Bölgesi
5. Ülkemizde Ege Bölgesi'nde çok sayıda jeotermal
kaynak varken, Akdeniz Bölgesi'nde daha çok karstik
kaynaklar yaygındır.
Bu iki bölgede kaynak tiplerinin farklı olmasının temel nedeni
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yer yapılarının farklı olması
B) İklim tiplerinin farklı olması
C) Yağış miktarlarının farklı olması .
D) Dağların uzanış yönlerinin farklı olması
E) Matematik konumlarının farklı olması
6.. Aşağıdaki göllerden hangisi, Marmara Bölgesi'nde
değildir?
A) Manyas gölü
B) İznik gölü
C) Ulubatgölü
D) Erçek gölü
E) Küçükçekmece gölü
temel faktör aşağıda¬kilerden hangisidir?
A) Akdeniz ikliminin etkisi
B) Dağların kıyıya paralel uzanması
C) Arazi yapısının karstik olması
D) Yağış miktarının az olması
E) Yer şekillerinin engebeli ve yüksek olması
13. Yağış rejiminin düzenli olduğu bölgelerde akarsu
rejimlerinin de düzenli olması beklenir.
Buna göre, sadece yağış rejimleri dikkate alındığında aşağıda
rejimleri verilen akarsulardan hangisinin Karadeniz
Bölgesi'nde olduğu söylenebilir?
7. Yerüstündeki yüzey sularının geçirimli
14-Bir akarsudan sulama amacıyla yılın belli bir döneminde
yararlanılması, akarsuyun hangi özelliği ile ilgilidir?
A-Akım
B-Akış hızı
C-Yatak uzunluğu
D-Enerji potansiyelinin fazlalığı E-Rejimi
15.
Yandaki şekilde karstik kaynağın
oluşum şekli verilmiştir.
Karstik kaynakların görüldüğü
alanlarda aşağıdaki kayaç
türlerinden hangisi daha yaygındır?
A-Volkan Tüfü B-Kireçtaşı C-Kiltaşı D-Kumtaşı E-Mercan
16-Yer altı suları aşağıda verilen yörelerden hangisinde daha
çok görülür.?
A-Volkanik sahalarda B-Eğimli arazilerde C-Karstik
arazilerde
D-Heyelanlı bölgelerde
E-Denize kıyısı
olan bölgelerde
17-
Ülkemizin yerşekilleri göz önüne alındığında yukarıda verilen
kaynak tipleri en fazla hangi bölgelerimizde görülür?
Şekil-I
Şekil-II
A-Ege
Doğu Anadolu
B-Akdeniz
Ege
C-İç Anadolu
Ege
D-Akdeniz
Güneydoğu Anadolu
E-Marmara
Akdeniz
18-Ülkemizde bazı göllerin suları içme ve sulama amacıyla
kullanıldığı halde bazı göllerinki kullanılmamaktadır.
Göl sularının acı yada tatlı olmasından kaynaklanan bu
durumu doğuran temel etken aşağıdakilerden hangisidir?
A-Göl yüzeyinin kapladığı alan B-Göl tabanını oluşturan
yerşekilleri
C-Gölün beslenme biçimi
D-Gideğeninin olup
olmaması
E-Göl havzasının yağış rejimi
19-İki geçirimsiz tabaka arasındaki geçirimli tabakada yeraltı
suları, üstteki tabakanın delinmesiyele basınçla yüzeye çıkar?
Bu tür kaynaklara ne ad verilir.?
A-Gayzer B-Artezyen C-Voklüz D-Fay k. E-Yamaç k.
.
20-Bir kaynak üzerinde araştırma yapılan incelemelerde su
sıcaklığının mevsimlere göre fazla değişmediği tespit
edilmiştir.
Bu durum kaynak suları ile ilgili olarak aşağıdaki sonuçlardan
hangisine ulaşmamızı sağlar?
A-Akım seviyesi yıl boyunca aynıdır
B-Arazi yüzeyinden beslenmektedir.
C-Yağmur sularıyla beslenmektedir.
D-Mineraller açısından zengindir.
E-yerin derinliklerinden beslenmektedir.
21-Mağmada bulunan lavların basıncın etkisiyle kırık hatlar
boyunca yükselerek yerkabuğu içerisinde soğuması sonucunda
oluşan kayalara “İç Püskürük Kayaçlar” denir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bu kayalara örnek olarak
verilebilir?
A)Siyenit B)Andezit C)Kiltaşı D)Tebeşir E)Tüf
22-Püskürük ve tortul kayaçların yüksek sıcaklık ve basıncın
etkisiyle değişime uğraması sonucunda oluşan kayalara
“Başkalaşım (metamorfik) Kayaları” denir.
Buna göre, aşağıda verilen kayaç türlerinden hangisi
başkalaşım kayalarına örnek olarak gösterilebilir
A)Mermer B)Kiltaşı C)Kaker D)Diorit E)Şist
23-Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde kayaçlar ve oluşum
şekilleri yanlış olarak eşleştirilmiştir?
Kayaç
Oluşum Şekli
A)
Granit
İç püskürük
B)
Kireç taşı
Kimyasal tortul
C)
Kömür
Dış püskürük
D)
Kalker
Mermer
E)
Konglomere
Mekanik Tortul
24- Mağmanın yer kabuğunun yarıkları içinde veya yeryüzüne
kadar çıkarak soğuması ile oluşan taşlara “Püskürük Taşlar”
denir.
Aşağıdakilerden hangisi püskürük kayaların özelliklerinden
biri değildir?
A)Yapıları kristallidir.
B)Kütleler halinde bulunurlar.
C)Asitten etkilenirler.
D)İçlerinde fosil bulunmaz.
E)Tabaka halinde bulunmazlar
25-Denizlerde, göllerde ve çukur yerlerde meydana gelen
tortulanma ve çökelmelerle oluşan taşlara “Tortul Taşlar”
denir.
Aşağıdakilerden hangisi tortul taşlardan biri değildir?
A)Çakıltaşı
B)Tebeşir
C)Kömür D)Jips
E)Obsidiyen
26-Aşağıdakilerden hangisi Mekanik (kırıntılı)
kayaçlardan biri değildir?
A)Konglomera B)Kumtaşı
C)Kalker D)Kiltaşı
E)Kuvarsit
27. Nüfusun yaş gruplarına göre dağılışını gösteren
aşağıdaki grafiklerden hangisi gelişmiş bir ülkeye ait
olabilir?
D)Antarktika
E) Kuzey Afrika
32. Aşağıdakilerden hangisi yoğun nüfuslu alanlardan
birini belirtir?
A) Ekvatoral bölge
B) Dönenceler çevresi
C) Kutup bölgeleri
D) İç Asya
E) Musonlar Asyası
28.. GÖZLEM : Dağlarda yükseklik arttıkça sıcaklık ve
nem miktarı azalır.
SONUÇ :Dağların yüksek kesimlerinde, yaşam koşulları
alçak kesimlerdekine göre daha elverişsizdir.
Haritada gösterilen dağlar üzerinde numaralanmış yerlerin
hangisinde yaşam koşulları, yukarıdaki sonuç yargısının
aksine, 2000 metre dolayında, çevresindeki daha düşük
yükseltilerdekine göre daha elverişlidir?
A) I B) II C) III D) IV E) V
29. Belirli bir bölgede yaşayan toplam kişi sayısının, o
bölgenin yüz ölçümüne bölünmesiyle aritmetik nüfus
yoğunluğu elde edilir.
Aşağıdaki tabloda, beş bölgenin nüfusları ve aritmetik
nüfus yoğunlukları verilmiştir.
Tablodaki bilgilere göre, hangi bölgenin yüz ölçümü en
küçüktür?
A) I B) II C) III D) IV E) V
30.Aşağıdakilerden hangisi nüfusun dağılışını belirleyen
doğal etmenlerden birisi değildir?
A)İklim B ) Bitki örtüsü C) su kaynaklar D)Yer şekilleri
E) Maden ocakları
31.Nüfusun yeryüzüne dağılışında; iklim, yer şekilleri,
bitki örtüsü, yeraltı kaynakları gibi özellikler etkili
olmuştur.
Aşağıdaki yerlerden hangisi bu etkenlere bağlı olarak az
nüfuslanmış yerlerden birisi değildir?
A) Sibirya
B) Batı Avrupa
C) Orta Asya
33. Nüfusun yeryüzüne dağılışında, aşağıdakilerden
hangisinin etkisi en azdır?
A) İklim
B) Yer şekilleri
C) Sanayi
D) Kara-deniz dağılışı
E) Bitki örtüsü
34-Yerkabuğunu oluşturan kayaların fiziksel çözülme ve
kimyasal ayrışması sonucunda oluşmuş, içinde hava, su
ve canlı artıkları bulunduran, kalınlığı ve rengi değişken
olabilen yeryüzü örtüsüne “Toprak” denir.
Buna göre, toprak oluşumunda aşağıdaki faktörlerden
hangisi en fazla etkili olmuştur?
A)İklim
B)Bitki örtüsü
C)Zaman
D)Yer şekilleri
E)Su
35- I. Genellikle Kireçtaşı tabakalarının üzerinde
gelişmiştir.
II. Toprağın üst kısmı kırmızı renktedir.
Yukarıda çeşitli özellikleri verilen toprak aşağıdakilerden
hangisidir?
A)Kolüvyal Topraklar
B)Rendzina Toprakları
C)Çernezyom Toprakları
D)Kahverengi Orman Toprakları
E)Terra-Rossa Toprakları
36-Aşağıda verilen bilgilerden hangisi Çernezyom
toprakları ile ilgili yanlış bir bilgidir?
A)Tarım gelişmiştir.
B)Karasal iklim şartları altında gelişmiştir.
C)Sıcaklığın düşük olmasından dolayı toprakta organik
madde miktarı fazladır.
D)Verimli topraklardır.
E)Renkleri koyudur.
37-Aşağıdaki tabloda 3 merkezde görülen iklim ve bitki
örtüsü çeşitleri verilmiştir.
İKLİM
BİTKİ ÖRTÜSÜ
Karasal-yarı nemli
Çayır
Akdeniz
Maki
Ekvatoral
Geniş yapraklı orman
Buna göre, bu merkezlerde görülen toprak tipleri hangi
seçenekte doğru olarak verilmiştir?
A)Laterit-Çernezyom-Terra Rossa
B)Çernezyom-Terra Rossa-Laterit
C)Terra Rossa-Laterit-Çernezyom
D)Çernezyom-Laterit-Terra Rossa
E)Terra Rossa-Çernezyom-Laterit
38 Toprak oluşumu üzerinde etkili olan bir çok
faktör vardır. Aşağıdakilerden hangisinin toprak oluşumu
üzerinde etkili olduğu söylenemez?
A) İklim
B) Bitki örtüsü
C) Ana kaya yapısı
D) Arazinin kullanılış biçimi
E) Yağış miktarı
39. Yağışın fazla olduğu yerlerde topraktaki minerallerin
alt tabakalara inmesine yıkınma denir.
Buna göre, yukarıdaki Türkiye haritasında işaretli
alanların hangisinde topraktaki yıkınma daha fazladır?
A) I B) II C) IIP D) IV E) V
40.Aşağıdakilerden hangisi taşınmış topraktır?
A) Çernezyom B)Alüvyon C)Podzol
D)Laterit E)Halomorfik
Download