VİRA

advertisement
1- İŞÇİNİN KİŞİSEL VE
BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ
KİMLİK BİLGİLERİ : Aşağıdaki kimlik bilgilerim doğrudur,değişiklik olması halinde üç gün içinde bildirmeyi kabul ederim.
SSK SİCİL NO :.......................................................................
T.C. KİMLİK NO : .....................................................................
VERGİ DAİRES :.............................NO:....................................
ADI SOYADI :.........................................................................
ANNE KIZ.SOYADI : …………………………………………
ÖĞRENİM :.......................................BÖLÜM:.......................
EV TEL
:..............................................................................
CEP TEL
:..............................................................................
İKAMET AD:...............................................................................
......................................................................................................
REFERANS BİLGİLERİ :
ADI SOYADI: ...........................................................................
TELEFON ...................................../ ......................................
FİRMACA DOLDURULACAK
İŞE BAŞLAMA TARİHİ :………………………………….
BAŞLADIĞI YER
:…………………………………
ÜCRETİ
: …………………….
İŞYERİNDEKİ GÖREVİ: ……………………………………
ÖZLÜK NO
:……………………………………
2-İŞÇİNİN ÇALIŞMA YERİ: İşverenin faaliyet gösterdiği işyerlerinde, işveren veya vekilinin göstereceği yerler.
3-YAPILACAK İŞ : Firmanın faaliyet kapsamındaki hizmet işleridir.
4- DENEME SÜRESİ : İşe başlama tarihinden itibaren iki aydır. Taraflar bu süre içinde bildirime gerek olmadan,iş sözleşmesini ihbarsız ve
tazminatsız feshedebilirler.
5- ÇALIŞMA SÜRESİ: Haftalık çalışma süresi 45 saattir. Bu süre, haftanın çalışılan günlerine eşit olarak bölünerek uygulanır. Ancak , 45 saatlik
çalışma süresi gerekli görüldüğünde:
a) Haftanın çalışılan günlerine, günde 11 saati aşmamak kaydıyla farklı şekilde dağıtılabilir. Ayrıca işin niteliği ve şartlarına göre,işe başlama ve
bitiş saatleri de farklı şekilde düzenlenebilir ve değiştirilebilir.
b) İşçi bu şekilde çalışmayı peşinen kabul eder.
6-FAZLA ÇALIŞMA: Haftalık 45 saati aşan çalışmalar fazla çalışma sayılır. Günlük 11 saati aşmamak koşulu ile, yılda 270 saate kadar fazla
çalışma yaptırabilir. Ancak, denkleştirme esası uygulanır Buna göre, işçinin iki aylık ortalaması alınır, bazı haftalarda 45 saati aşmış olsa bile iki
aylık ortalama da haftalık 45 saati aşmıyorsa, fazla çalışma yapmış sayılmaz ve fazla çalışma ücreti ödenmez.
7- TELAFİ ÇALIŞMASI: Birtakım nedenlerle , normal çalışma süresinin altında çalışılması ,işin durdurulması veya işçinin talebi ile izin verilmesi
hallerinde işveren, işçiye çalışılmayan bu süreler karşılığı olarak telafi çalışması yaptırabilir. Telafi çalışması, fazla çalışma sayılmaz ve karşılığında
fazla çalışma ücreti ödenmez.
8-ÇALIŞMA YERİNİN DEĞİŞTİRLMESİ: İşçi ; çalışmanın değiştirilebileceği hükmünü peşinen kabul eder. Değişiklik, İzmir İl sınırları içinde
ise, tebliğ tarihinden sonraki gün, değişiklik İzmir il sınırları dışında ise 3 (üç) gün içerisinde yeni işyerinde işe başlamak zorundadır. İşçi,yeni veya
eski işyerindeki koşulları kazanılmış hak görmeyip,iş başı yaptığı işyerinin (kurum ve kuruluşlar) idaresi ile yapılan sözleşme koşullarına göre
çalışmayı kabul ve taahhüt eder.
ÖZEL KOŞULLAR
9-İşçi; daha önce aynı idarenin bu işinde ancak farklı şirketler adına çalışmış ise , çalıştığı sürelere ilişkin (varsa) alacaklarını (kıdem, ihbar
tazminatı, sosyal yardımlar, aylık ücret, vergi iade vb.) yeni sözleşme imzaladığı Vira Temizlik İnş.Tur.Taş.ve Hizmet Org.Özel Eğitim
Hiz.San.Tic.A.Ş.den talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.
10- İşçi,işyerinde,çalışma mevzuatı ve işveren tarafından belirlenmiş bulunan çalışma şartlarına, iş disiplinine,işyeri kılık kıyafet yönetmeliği,iş
sağlığı ve iş güvenliği kurallarına, işveren tarafından çıkarılmış ve çıkarılacak olan yönetmelik,genelge,talimat gibi düzenlemelere uymayı kabul ve
taahhüt eder.Bu kurallar ve talimatlara uymamaktan kaynaklanan maddi, hukuki bütün sorumlulukları kabul ettiğini taahhüt eder.
11- İşçi, işverenin istemesi halinde ,hafta tatili ve ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışmayı peşinen kabul eder.
12- İşçi, işverene ve işyerine ait her türlü bilgi ve iş sırlarını saklamayı, işverene zarar verecek davranışlarda bulunmamayı taahhüt eder.
13- İşçi, işyerindeki makine,alet ve teçhizatı usulüne uygun olarak özenle kullanmayı,görev ile ilgili olmayan işlerle uğraşmamayı, kendisine teslim
edilmemiş makine,alet ve edevatı kullanmamayı taahhüt eder.
14- İşçi,kendisine işinde kullanmak üzere teslim edilen malzeme,araç ve gereçleri, amacı dışında kullanmamayı taahhüt eder.
15- İşçi,kendisine teslim edilmiş olan her türlü demirbaşı, istenildiği zaman eksiksiz teslim eder. Teslim edemediği ve eksik teslim ettiği
demirbaşların karşılığını tazmin etmeyi kabul eder.
16- işçi, çalışma sırasında dikkatsizlik ve diğer kendinden kaynaklanan nedenlerle 3.kişilerin eşyasına vb zarar verirse, bu zararı kendisinin
karşılayacağını taahhüt eder.
17- İşçi, hizmet verilmekte olunan idarenin çalışma şartlarına ve kurallarına uyar. İşçi, İdarenin işlerini kontrol ve denetimden sorumlu amirlerce o
işyerinde çalışması istenmediği işveren veya vekiline bildirilirse , işverenin 8. maddeye göre hareket etmesini kabul eder.
18-İşçi, izin almaksızın ardı ardına 3 gün veya 1 ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü ya da 1 ayda toplam 5 iş günü
habersiz işe gelmediğinde iş akdi fesih olur.
19-İşçi, yasal sürelere uymadan işten ayrılır ise ;habersiz ayrılmadan dolayı firmanın karşılaşacağı cezayı ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
20- İŞ SÖZLEŞMESİ TÜRÜ : Bu Sözleşme BELİRLİ SÜRELİDİR..
21-İŞİN SÜRESİ :İşveren,ihale yoluyla almış olduğu işlerde, işin bitiş tarihi, iş akdinin sona ermiş olduğu tarihtir.
22-Bu iş akdi ,…./…../20…. tarihinden ….. /…./ 20…. tarihine kadardır.
23-SÖZLEŞMENİN YENİLENMESİ :Sözleşme süresinin bitiminde aynı işin ihale yoluyla tekrar aynı firmada kalması halinde bir önceki döneme
ait iş sözleşmesi kendiliğinden yenilenmez.Taraflar bu konuda zorlayıcı olamaz. Yeni şartlarda yeni süreleri kapsayan belirli süreli iş sözleşmesinin
imzalanması her iki tarafın rızasıyla gerçekleşebilir.İş akdi imzalamak istemeyen taraftan diğeri hiçbir hak ve talepte bulunamaz.
24-Bu sözleşme ile taraflar, birbirine iş sözleşmesinin 22. maddesinde belirtilen işin sona erme tarihini karşılıklı olarak, ayrıca yazılı bir bildirime
gerek kalmadan tebliğ etmiş sayılırlar.İş akdi belirli süreli olup iş bitiminde 4857 sayılı iş kanununun ihbara yönelik hükümleri ile 1475 sayılı iş
kanunun 14.maddesindeki şartlar uygulanmaz.Taraflar bunu başlangıçta kabul etmiş sayılırlar.İşveren,herhangi bir şekilde ödemek isteği kıdem
tazminatları v.b.gibi ödemeleri kendi belirlediği bir ödeme planı ve ödeme takvimine göre yapacaktır.İşçi bunu başlangıçta kabul etmiş sayılır.
25-ÜCRET VE ÖDEME KOŞULLARI: İşyerinde asgari ücret geçerlidir. İşçi, işverenin ihale ile aldığı sözleşmeli işlerinde çalışıyorsa, idarelerle
yapılan sözleşme koşullarındaki tutarlara göre ücret ödemesi yapılır. Ücretler aylık ve idarenin hak ediş ödemesinden sonra 3 iş günü içinde yapılır.
İşveren , ücret ödeme tarihlerini değiştirebilir.
26-DİĞER KOŞULLAR: Bu İş Sözleşmesinde yer almayan hususlarda , İş Kanunu ve diğer ilgili mevzuat ve işveren ile işçi arasında imzalanmış
diğer sözleşmelerdeki kurallar uygulanır.
27 -TARAFLAR : Aşağıda İsim Unvan ve İmzaları bulunanlardır. 27 Maddelik sözleşme koşulları karşılıklı olarak imzalanmıştır.
İŞÇİ
Çalışma Koşullarını Okudum,kabul ettim.
(Adı-Soyadı- İmzası )
İŞVEREN
Koşulları tebliğ ettim.
(Vira Temizlik İnş.Tur.Taş.ve Hizmet Org. )
Download