2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KÂZIM KARABEKİR

advertisement
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KÂZIM
KARABEKİR ORTAOKULU 8-A SINIFI TÜRKÇE
Ad
Soyad
:
:
DERSİ 2. DÖNEM 1. YAZILISIDIR.
Notu:
Yaşadığı olumsuzluklara rağmen çevresindeki melek yüzlü, tatlı dilli
insanlarla konuşur ve dünyayı tozpembe görürdü.
1.Altı çizili deyimin cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin
hangisinde vardır?
A) Üzücü durumlara bile iyimser gözle bakardı.
B) Güzel konuşmalarıyla etrafındakileri etkilerdi.
C) Yaptığı işe gereğinden fazla yoğunlaşıp çevresiyle ilgilenmezdi.
D) Mutlu ve huzurlu bir yaşam için çabalardı.
2. “Pazardan aldığı yapay çiçekler odasına bir renk katmıştı.”
cümlesindeki “yapay” sözcüğünün karşıt anlamlısı aşağıdakilerin
hangisinde kullanılmıştır?
A) Bu durumun yaşlı adamın onurunu kırması gayet doğaldı.
B) O kadar doğaldı ki davranışları giderek şaşırtıcı olmaktan
çıktı.
C) Oldukça doğal bir tavırla “Yarın gelecekmiş.” diye tekrarladı.
D) Kışın fırtınalara maruz kalan gemiler, bu doğal limana sığınırdı.
Bir fikir, ancak yazı ve sözle ortaya konulduğu zaman etkisini
gösterir. Sahip olduğunuz fikirler başkalarına açılmadıktan sonra
içinizde gömülü kalır. Konuşmak, insanın içini, duygu ve
düşüncelerini havalandırır. Bu yüzden konuşarak kendi içinizden
dışarı çıkmalı, insanlarla temasa geçmeli, sosyal bağlar
kurmalısınız.
3. Bu metindeki altı çizili cümlede, aşağıdaki anlam
özelliklerinden hangisi vardır?
A) Varsayım B) Öneri C) İhtimal D) Kararsızlık+
Sessizlik egemendi odada. Dünyanın en küçük sineği uçsa
kanatlarının havaya değişinin çıkardığı ses duyulacaktı, o da
uçmadı.
4. Bu parçada, aşağıdaki söz sanatlarından hangisi vardır?
A) Konuşturma B) Abartma C) Benzetme D) Kişileştirme
1. Kimseye bir şey söylemeden evden çıktı.
2. Ihlamur ağacının gölgesine oturduk.
3. Onun geldiğini duyunca çok sevindik.
4. İstenilen dosyaları erkenden hazırladı.
5. Numaralandırılmış cümlelerden hangisinde geçişli bir fiil
vardır?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
Şiir öğrenilebilir mi? Öncelikle şiirin ne olduğunda anlaşmak
gerekir. Şiir için bugüne kadar sayısız açıklama yapılmıştır.
Herkes meseleye kendine göre bir bakış açısı getirmiştir. Hemen
hepsinde doğruluk payı vardır ama bana göre hiçbiri şiiri
bütünüyle ortaya koyacak güçte değildir. Bu da doğaldır. Çünkü
şiir diğer sanat eserlerinden daha fazla özneldir.
6.Bu metnin türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Deneme B) Biyografi C) Makale
D) Anı
7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
A) Sepette birkaç kırık yumurta vardı.
B) Her şey onun istediği gibi gidiyordu.
C) Çocuk, babasının kulağına bir şeyler fısıldadı.
D) Herkez bu olayların perde arkasını öğrenmek istiyordu.
İstanbul’u en uzak semtlerine (1) bütün tarihî yerlerine kadar
gezdik (2) bir yorgunluk (3) bir bıkkınlık (4) bir pişmanlık
hissetmedik.
8.Bu cümledeki kaç numaralı boşluğa noktalı virgül
konmalıdır?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
1. Şiir okuyuşu herkes tarafından çok beğenilmiş.
2. Bu davranışının birçok nedeni varmış.
3. Yorucu bir günün sonunda derin bir uykuya daldı.
4. Gözlerimi açtığımda ortalık oldukça karanlıktı.
9.Numaralandırılmış cümlelerden hangileri isim cümlesidir?
A) 1, 2
B) 1, 3
C) 2, 4
D) 3, 4
Küçük bir kalabalık -ancak çok yaklaşınca görülebilen- köye
giden geniş yolun ağzında durmuştu.
10. Bu cümledeki kısa çizgilerin yerine aşağıdaki noktalama
işaretlerinden hangisi konursa aynı işlevde kullanılmış olur?
A) ,
B) ...
C) :
D) ;
Kara gözlüm bu ayrılık yetişir
İki gözüm pınar oldu, gel gayrı
Elim değse akan sular tutuşur
İçim dışım yanar oldu, gel gayrı
11. Bu dizelerde hangi söz sanatı ağır basmaktadır?
A) Abartma B) Konuşturma C) Benzetme D) Kişileştirme
Âşığın çaldığı, gönül sazıdır;
Ben mızrabı, sen de teli gibisin.
Gerdanında benler dizi dizidir,
Semadaki Samanyolu gibisin.
12. Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
A)Terim anlamlı sözcük bulunmaktadır.
B)Mecaz anlamlı sözcük kullanılmıştır.
C)Yakın anlamlı sözcükler kullanılmıştır.
D)Eş sesli sözcüğe örnek vardır.
……..………..….. Her köşesinde bir
başka renk, her denizinde bir
başka dalga, her kuytusunda bir
başka insan yüreği… Bana bir bilet
alsa biri. Giderim, gider dün-yayı
dolaşır gelirim. Bir bilet! Uçaklara
bakıyorum, ayıp değil ya, içim
gidiyor, yüreğim sarsılıyor. Benim
hastalığım bu: Yolculuk.
13.Paragrafın ilk cümlesi, aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Dünya, yaşamakla tüketemediğimiz bir sevgili.
B) İnsan gittiği yerde kendisiyle baş başa kalınca düş
kırıklığına uğrar.
C) Yolculukta insan, daha da kendisi oluyor.
D) Yolculuk, dar çevremizin tekdüzeliğinden kaçıştır.
Dil, tencerenin kapağına benzer; kıpırdadı da kokusu
duyuldu mu içinde ne pişiyor anlarsın.
14. Aşağıdaki atasözlerimizden hangisi, Mevlâna’nın bu
sözüyle aynı doğrultudadır?
A) Dil yüreğin kepçesidir.
B) Dilden gelen elden gelse her fukara padişah olur.
C) Dilsizin dilinden anası anlar.
D) Bıçak yarası geçer, dil yarası geçmez.
Yaklaşık beş ay önce
Düzlerçamı’nda bitkin hâlde
bulunan, Antalya Büyükşehir
Belediye-si Hayvanat Bahçesi’nde
koruma ve tedavi altına alınan
karakulak iyileşti. Yetkililer,
dünyada nesli tükenmekte olan
kedigiller familyasından karakulağa
izleme cihazı takılacağını ve karakulağın yakında da doğaya salınacağını bildirdi. Tarla fareleri, besininin ö-nemli bir kısmını
oluşturduğu için “çiftçi dostu” sayılan karakulakların avlanması
yasak. Yurdumuzda Ege ve Akdeniz bölgelerinde görülen
karakulakların ortalama ağırlığı 7-9 kg, boyları 70-90 cm
arasındadır.
15.Paragrafta karakulaklarla ilgili aşağıdakilerden hangisine
değinilmemiştir?
A) Soylarının tükenmekte olduğuna
B) Tarla fareleri ile beslendiklerine
C) Ağırlık ve boylarına
D) Düşmanlarına
Yunus Emre Anadolu'nun bütün güzel seslerini Türk halk
diliyle birleştirmiştir.
16.Yukarıdaki cümlenin özellikleri aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Birleşik / fiil / kurallı / olumsuz
B) Basit / fiil / kurallı / olumlu
C) Basit / isim / kurallı / olumlu
D) Basit / fiil / devrik / olumlu
17.Aşağıdakilerden hangisi, yapısı bakımından basit bir
cümledir?
A) Bakan meclisten çıkarken gazeteciler etrafını sardı.
B) Akşamları çocuğunu gezdirmek için parka gider.
C) Ömer evden ayrıldığında biz evde değildik.
D) Her sabah pastanenin önünden geçer.
18. Aşağıdaki cümlelerin yapı özelliği verilirken bir hata
yapılmıştır. Bu cümle hangi seçenekte verilmiştir?
A) Alet işler, el övünür. (Çok Yüklemli )
B) Damlaya damlaya göl olur. (Fiilimsili Cümle )
C) Hem giderim hem ağlarım. (Bağlacı Olan )
D)Oynarken evin ardına gizleniyordu. (Tek Yüklemli )
19. Yukarıdaki cümledeki fiilimsiler hangi seçenekte doğru
olarak verilmiştir?
A) Sıfat Fiil – İsim Fiil
B) Zarf Fiil –İsim Fiil
C) Zarf Fiil – Sıfat Fiil
D) Sıfat Fiil – Sıfat Fiil
Çocuklar
Gün boyu
?
oynadı.
20. Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki hangi söz ya da söz grubunu
yazarsak yer tamlayıcısı vurgulanmış olur?
A) güzel oyunlar
B) evin bahçesinde
C) babalarıyla
D) tebeşir oyunu
Şiir dilimiz, Orhan Veli’ye gelinceye kadar insanların günlük
yaşamıyla ilgili sözcüklere uzak bir görünüm taşır. Başka bir
deyişle bu döneme kadar şiirlerde, toplumun alt kesimlerinde
kullanılan sözcüklere genellikle rastlanmazdı. Orhan Veli ve onun
çizgisinde yürüyen ozanlar, şiir dilindeki bu kalıplaşmayı yıkmış;
günlük dilin şiirsellikten uzak nice sözlerini şiir diline
sokmuşlardır. Orhan Veli’nin şiirlerinde kullandığı “ciğercinin
kedisi, sokak kedisi, fil, kemik, hamam, tellak…” gibi sözcükler
bunun en güzel kanıtıdır.
21.Bu parçada Orhan Veli ile ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi vurgulanmıştır?
A) Şiirlerindeki sözcük seçimleri özensizdir.
B) Kendi çizgisinde birçok şair yetiştirmiştir.
C) Konuşma dilini şiire taşımıştır.
D) Kendinden önceki şairleri eleştirmiştir.
Yine Marmara! Geminin tam burnuna oturmuşuz. Geminin burnu
açık denizlere sesleniyor: “Vardaaa!” Kalbim, kalbim saatli bomba
mı denir? Ha patladı, ha patlayacak! Geminin burnundayız,
gidiyoruz. Sahilden, hızlı ve emin gidiyoruz. İstanbul ufalıyor.
İstanbul uzaklaşıyor. Gözlerimizi sonuna kadar açmış ona
bakıyoruz. O kim bilir, kimlere bakıyor?
22. Bu parçadan hareketle yazarın anlatım özellikleriyle ilgili
olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Benzetme ve kişileştirme yaparak anlatımı güçlendirmiştir.
B) Kısa cümleler kullanmıştır.
C) Eşanlamlı sözcükler kullanmıştır.
D) Sözcük tekrarlarına yer vermiştir.
23.Aşağıdakilerden hangisi üçüncü kişi ağzıyla anlatılmıştır?
A) Anadolu’nun sessizlikte, ıssızlıkta, kimsesizlikte eşi bulunmayan
bir yerini bulup orada bir dükkân açmak istiyorum.
B) Evin avlusuna sırtında çuval, elinde bir ufacık bir iskemle ve
uzun bir demir parçası olan, dağınık kılıklı bir adam girdi.
C) Kirli, soluk yanaklarına, çıplak ayaklarına sevgi ile baktım. Onu
kucaklamak, köşedeki kunduracıdan ona bir ayakkabı almak
arzusuyla durdum.
D) Bu evden kopmak bana kendimden ayrılmak gibi geliyor. On üç
seneden beri bu apartmandayım.
Çocukların eğitimleriyle ilgilenmiyorum. Kitap yazarken benim
hedefim çocukların bir şeyler öğrenmesini sağlamak değil,
onların kitap okumaktan hoşlanmalarını sağlamak. Böyle
olduğunda yazarlık görevimi yerine getirdiğimi düşünüyorum.
24. Bu sözler aşağıdaki sorulardan hangisine karşılık
söylenmiştir?
A) Yazar olarak en büyük hedefiniz nedir?
B) Çocuk kitapları, okuyucusunu hayata ve yetişkinliğe hazırlamalı
mı sizce?
C) Çocuk eğitimi, hakkındaki fikirleriniz nelerdir?
D) Kitap yazarken amacınız çocukları eğitmek midir?
İlk şiirlerimde şekil zaafı vardı, mısra titizliği “bütün” endişesi
yoktu. Eskiden duymak yeterlidir, sanırdım. Ne kadar
aldanıyormuşum! Bereket versin sonradan kendimi
toparlayabildim: Ömrümde Sükût ile Otuz Beş Yaş’ı okuyanlar bu
farkı görebilir.
25. Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?
A) Öz eleştiri yapılmaktadır.
B) Karşılaştırmaya yer verilmiştir.
C) Üçüncü kişi ağzından aktarılmıştır.
D) Örnekler verilmiştir.
Başarılar Dilerim  Süreniz 30 Dakikadır. Her doğru
yanıtınız 4 puandır. Emre ARAÇ
Download