Kalsiyum Kanal Bloker Zehirlenmeleri

advertisement
Kalsiyum Kanal Bloker Zehirlenmeleri
ER
M
A
N
lüm ü
D
Kitap
Bö
Ferhat Çağıran, Mehmet Üstündağ
GİRİŞ:
• Kalsiyumkanalblokerleri(KKB),hipertansiyon,angina pectoris ve supraventriküler taşikardi tedavisinde
çokyaygınkullanılankardiyovaskülerbirilaçgrubudur.
• Dahaazsıklıklamigrentipibaşağrılarınınproflaktik
tedavisi,raynaundhastalığı’nınnedenolduğuarteryel
vazospazm,özefagusspazmıvepulmonerhipertansiyondakullanılmaktadır.
• KKBilezehirlenmeleristemliolabileceğigibikazayoluylayaşlıhipertansifhastalarınilaçalımınıgüniçinde
unutuptekrarlayandozlardaalmalarınabağlıolarakda
ortayaçıkabilir.
• Son50yılabakıldığındareçeteedilmişilaçlararasındazehirlenmeyebağlıölümlerdeikincisıradaKKB’ler
bulunmaktadır.
• Zamanındatanınıptedaviedilmezseönemliderecedemortalitevemorbiditesivardır.
FARMAKOLOJİ:
• Hücre içi kalsiyum; düz kas kasılması, kalp kası kasılmasıvesinoatriyalhücrelerinatımüretebilmesiiçin
birinciluyarandır.
• KKB’lerin temel etki mekanizması damar düz kası
DOI: 10.4328/DERMAN.4146
Received: 26.11.2015
Accepted: 30.12.2015
Published Online: 04.01.2016
Corresponding Author: Mehmet Üstündağ, Acil Tıp ABD, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Diyarbakır, Türkiye. E-Mail: [email protected], [email protected]
Derman
Tıbbi
Yayıncılık
1
Derman
Tıbbi
Yayıncılık
379
vekalpkasıhücremembranındavoltajabağımlıL-tipi
kalsiyumkanallarınıinhibeederekdamardüzkashücresinevekalpkasıhücresinekalsiyumgirişiniazaltaraksitozolikkalsiyumdüzeyinindüşmesidir.
• KKB’lerin düz kas hücresindeki etkisi venöz yatağa
görearteriyelduvardaçokdahafazladır.Arteriyeldilatasyon sonucu periferik direncin azalması KKB’lerin
antianjinalveantihipertansifetkimekanizmalarıdır.
• Myokard üzerine etkileri sonucunda negatif inotropik,kronotropik,dromotropiketkilerivardır.
• Klinikolaraksinoatrialveatrioventrikülernodudepreseettiğindenkalphızınıyavaşlatır.Kalsiyumkanallarınıblokeedipdüzkaslardagevşemeyenedenolduğundansistemikkanbasıncınıazaltır.
• Fenilalkilaminler(verapamilvegallopamil),benzotiazepinler (diltiazem) ve dihidropiridinler (nifedipin ve
yeni ajanların çoğu amlodipin, aranidipin, azelnidipin,
barnidipin, benidipin, kilnidipin, klevidipin, efonidipin,
felodipin,lacidipin,lercanidipin,manidipin,nikardipin,
nilvadipin,nimodipin,nisoldipin,nitrendipinvepranidipin)KKB’lerininüçanafarmakolojiksınıfıdır.
• Bu ilaçlar damar düz kaslarını gevşetir, pacemaker
aktivitesinidüşürürvekalpkontraktilitesiniazaltırancakbuetkilerherilaçiçinfarklıdozaralıklarındaortayaçıkar.
• Verapamil KKB’ler arasında en güçlü negatif inotrop etkisi olanıdır. Verapamil doz aşımının diğer tüm
KKB’lerdendahafazlaölümeyolaçmasınınnedenikardiyotoksiketkisiolabilir.
• Dihidropiridinler; damar düz kaslarındaki kalsiyum
kanallarına, kardiyak kalsiyum kanallarına göre daha
seçici bağlanırlar ve bu nedenle düz kas gevşemesiyaptığıdozlardaneredeysehiçnegatifinotropetki
oluşturmazlar.
• Bu ilaçların etkilerindeki farklılıklar, özel klinik durumlarda farklı ajanların kullanılabilmesine olanak
sağlar.
• Örneğin, verapamil ve diltiazem hipertansiyon düzenlenmesinde, atriyal flutter ve atriyal fibrilasyonda
Derman Tıbbi Yayıncılık 380
Derman Tıbbi Yayıncılık 2
hızkontrolününsağlanmasındavesupraventrikülerreentrentaşikardininsonlandırılmasındakullanılırlar.
• Dihidropiridinler; artmış periferal vasküler tonusun
varolduğuhipertansiyon,prinzmentalanginavesubaraknoidkanamasonrasıvazospazmtedavisindekullanılırlar.
• Orjinalüçkalsiyumkanalblokerinin(verapamil,nifedipin,diltiazem)serumyarıömrügörecelikısadır.Bundandolayıbuajanlarınuzamışsalınımlıformulasyonlarıgeliştirilmiştir.
• Uzamış salınımlı formulasyonların ilaç emilimini
uzatmasından dolayı belirtilerin ortaya çıkması gecikebilirvetoksisiteuzayabilir.
KLİNİK:
• Enbelirginvehayatıtehditedenetkilerikardiyovaskülersistemdeterapotiketkilerinuzantısıdır,özellikle
myokarddepresyonuveperiferalvazodilatasyondur.
• Sistemik vasküler direncin azalmasına bağlı olarak
KKB’lerilezehirlenmişhastalardayaşamsalorganların
perfüzyonundaazalmagörülür.
• Hipotansiyon,aşırıdozalımısonrasıensıkgörülen
fizyolojik anormalliktir, nerdeyse tüm KKB aşırı doz
alımlarındagörülür.
• Bradikardi,verapamilveyadiltiazemilehafifzehirlenmelerdegenelliklesinüsbradikardisi,çeşitliderecelerdeatriyoventrikülerblokgörülür.
• Atriyoventrikülerblok,verapamilkullanımındadiltiazemveyanifedipinegöredahasıkgörülür.
• Dihidropiridininhafifveortadüzeydedozaşımında
hipotansiyonvereflekstaşikardiyesebepolanperiferal vazodilatasyon görülebilir. Bu ajanların herhangi
birisininağırdozaşımıvarisetamkalpbloğuna,myokardkasılmasındadepresyonavekardiyovaskülerkollapsilesonuçlanabilecekvazodilatasyonanedenolabilir.
• Kardiyojenikpulmonerödembazenağırdozaşımlarındaözellikleresusitasyonesnasındayüksekmiktarda
kristaloidinfüzyonuyapıldıysagörülür.
Derman
Tıbbi
Yayıncılık
3
Derman
Tıbbi
Yayıncılık
381
• Serebralperfüzyonunazalmasınabağlı,letarji,konfüzyon,deliryum,komagibisantralsinirsistemibulgularıgözlenebilir.
• Yaygın güçsüzlük, hiperglisemi, metabolik asidoz,
gibibulgulargörülebilir.
• Hiperkalemiciddizehirlenmeninbirgöstergesidirve
sistemikinsülinrezistansıvemetabolikasidozaikincil
oluşur.
TANI:
• Rutin ilaç testleriyle KKB’ler saptanamaz. Gaz kromotografisi ve HPLC (likit kromotografisi) ile tesbit
edilebilir.KKBaşırıdozalımındatanı;öykü,fizikbakı
ilezehirlenmedenşüphelenmeklebaşlar.
• KKBaşırıdozalımlarındatoksisiteoluşturanendüşükdoz,verapamiliçin720mg,diltiazemiçin420mg
venifedipiniçinise50mgdır.Ortalamatoksikdozise
verapamiliçin2708mg,ditiazemiçin2167mgvenifedipiniçinise245mgolarakkabuledilir.
• Buradayeralandozlarayakındozdailaçalımıöyküsüvarsapotansiyeltoksikolarakdüşünülmelidirveya
endüşüktoksikdozdanfazlabirdozalımıvarsatoksisitedüşünülmelidir.
• UzundönemKKB’lerialanerişkinlerde,günlükaldıklarıdozunikikatıkadaraldıklarındahipotansiyon,bradikardivekardiakiletimanormalliklerigelişebilir.
• Çocuklar KKB toksisitesine duyarlı olabilir ve sadecetekbirtabletalımındansonraölümgerçekleşenvakalarbulunmaktadır.Bunedenleçocukyaşgrubundaki
tümalımlarciddibirşekildedeğerlendirilmelivegözlenmelidir.
• Uzamışsalınımlıpreparatlarınaşırıdozalımıhastalardatoksisiteninbaşlangıcınıgeciktirdiğiiçinbuhastalarınyönetiminikomplikehalegetirmektedir.Bunedenlealınanajanlarıntamformülasyonlarınınbelirlenmesiönemlidir.Öyküdeformülasyonbelirlenemiyorsa
uzamış-salınımlı olarak varsayılıp tedavisi düzenlenmelidir.
• Alınan ilacın tam formülasyonuna ek olarak; ilacın
Derman Tıbbi Yayıncılık 382
Derman Tıbbi Yayıncılık 4
alımzamanıvebiraradaalınıptoksisiteyekatkıdabulunabilecekdiğerilaçlarındabilinmesigerekmektedir.
AYIRICI TANI:
• Bradikardi,atrioventrikülerblokvehipotansiyonyapandurumlar;
• Hipotermi
• Akutkoronersendrom
• Hiperkalemi
• Kardiyakglikozidtoksisitesi
• ß-blokertoksisitesi
• IaveIcsınıfıantiaritmikilaçlarıntoksisitesi
• Santralalfa-adrenerjikagonist(örn:klonidin)toksisitesi
• Hipotermivitalbulgularındeğerlendirilmesisırasındabelirlenmelidir.
• MiyokardinfarktüsüilkolaraktekrarlayanEKG’lerde
görülebilir.
• Böbrek yetmezliği olan hastalarda hiperkalemiden
şüphelenilmelidir.
• Kardiyak glikozid toksisitesini KKB toksisitesinden
ayırmak zor olabilir. Bu ilaçlar genelde aynı endikasyoniçinkullanıldıklarındanhastalargenellikleherikisinibirliktealırlar.Genelde,kronikdigoksinzehirlenmesi
olanhastalarKKBzehirlenmesihastalarınagörehızve
ektopiyiiçerendahabüyükventriküleruyarımasahiptir.EğerpotansiyeldigoksinzehirlenmesivarsaklinisyenkalsiyumkullanımındankaçınmalıdırveKKBzehirlenmesiiçinkabuledilendiğertedavileriuygulamalıdır.
• ß-adrenerjik antagonist zehirlenmesi klinik olarak
KKB zehirlenmesinden ayırt edilemeyebilir. ß-bloker
toksisitesigeneldeçokağırdeğildir.Buikizehirlenmenin tedavisi benzerdir ve kalsiyum, ß-adrenerjik agonistler,glukagon,insülinvepacingherikisiiçindekullanışlıtedavilerdir.
TEDAVİ:
• KKBzehirlenmelerindehastamonitörizeedilmeli,oksijentakılmalı,genişlümenlidamaryoluaçılmalı,vital
Derman
Tıbbi
Yayıncılık
5
Derman
Tıbbi
Yayıncılık
383
bulgularınabakılmalı,tamkan,biyokimya,kangazıve
EKGparametrelerinebakılmalıdır.
• Tedavide 3 temel amaç vardır: Destekleyic tedavi,
ilaçemiliminiazaltmakvekardiyotonikilaçlarlakardiyakfonksiyonlarıiyileştirmek.
• Destekleyicitedavi;havayolukorunması,ventilasyonunsağlanmasıvehemodinamikmonitörizasyonuiçerir.
• KKB ile zehirlenme düşünülsede narkotik analjezik
zehirlenmedurumudışlanamadığındanhastayanaloksan verilmeli ve aynı zamanda hipoglisemi açısından
parmakucukanşekerinebakılmalıdır.Hastanınnaloksan verildikten sonra bilinç bulanıklığı devam ediyorsavesözlüyanıtlarauymuyorsahemodinamikduruma
bakılmaksızınentübasyondüşünülmelidir.Entübasyon,
hastayıolasıbiraspirayonriskindenkoruyacaktır.
• Hastailaçalımındanhemensonragelmişseağızdan
aktif kömür veya mide lavajı ile Gİ dekontaminasyon
yapılabilir. KKB’leri aktif kömüre iyi bağlanır ve erişkinlerde potansiyel olarak önemli görülen ilaç alımlarındaaktifkömüruygulanmalıdır.Bunaekolarak,aktif
kömürverapamilalançocuklardarutinolarakuygulanmalıdır,çünkütekbirtabletalımındadahihayatıtehditedentoksisiteraporedilmiştir.
• Uzamış-salınımlıKKBalımındatümbarsakirrigasyonuyapılmasısıklıklasavunulmaktadır.
• Hastaventilatörlesolunumdesteğialıyorsahafifdüzeyde respiratuar alkaloz yaratılması negatif inotrop
etkiyiazaltacağındanfaydasıolacaktır.
• Bu hastaya santral venöz katater takılması önerilmektedirçünkühastanınöncedenmevcutböbrekveya
kardiyakpatolojisivarsasantralvenözbasınçtakibine
göresıvıvekalsiyumverilmesinisağlar.
• KKBzehirlenmesiolantümhastalaraidrartakibiyapılmasıiçinfoleysondatakılmalıdır,
• Havayolu yönetiminden sonra hastalar genellikle
kardiyovasküler stabilizasyona gereksinim duyarlar.
Kalphızınıiyileştirmeyeyöneliktedavilerözelbirkalp
hızınaulaşmayıdeğiluç-organpefüzyonunuartırmaya
Derman Tıbbi Yayıncılık 384
Derman Tıbbi Yayıncılık 6
yönelik olmalıdır. Örneğin; bazı hastalar 30-40 atım\
dk kalp hızı ile yeterli kan basıncını ve perfüzyonunu
koruyabilir, bu durumda özel bir girişim yerine sadeceizlemeihtiyaçduyulur.Diğertaraftan,hastalarkardiyakpacingekalphızı90-100atım\dkolacakşekilde
amakanbasıncındaveyaperfüzyondabirdüzelmeolmadan,cevapverebilirvemiyokardfonksiyonlarınıartırmakiçinektedaviyeihtiyaçduyabilirler.
• Kalp hızını artırmaya yönelik tek başına atropin
KKB’ler tarafından oluşturulan bradikardiye karşı çok
azetkilidiramauygulanmasıgenellikletavsiyeedilir.
• Kalsiyumtuzlarıhemkalphızınıhemdekanbasıncını
düzeltebiliramafarklıcevaplaralınabilir.
• Transkutanözvetransvenözpacinguygulanabilirve
genellikle kabuledilebilir bir hız oluşturmada başarılıdırlarfakatkanbasıncısıklıklaçokazdüzelirveyahiç
düzelmez.Ancak,ağırbradikardisi(kalphızı30atım\
dkaltındaolanhastalar)olanhastalariçinpacingendikasyonuvardır.
• Kalsiyumtuzları;kalsiyumklorürkalsiyumglukonata
tercihedilirçünküaynıağırlıktaüçkatımiktardakalsiyumverilebilir.
• Kalsiyum klorür genelde santral venöz yolla verilir
çünküperiferalyoldanverildiğindedamardışınaçıkma
ağıryumuşakdokunekrozuilesonuçlanabilir.
• Kalsiyumklorürçoğunlukla1-3gram(%10solüsyonun10-30ml’si)İVbolusolarakuygulanır.
• Kalsiyum uygulamasının etkisi geçici olabilir ve genellikle tekrarlayan dozlara ihtiyaç duyulur. Alternatif
olarak2-6gr\saatdevamlıinfüzyonkullanılabilir.
• Serumkalsiyumdüzeylerisonrakidozuvermektetereddüt etmeye sebeb olacak düzeyde yükselebilir ancak diğer tedavilere yanıt vermeyen hastalar için serum kalsiyum düzeyi oldukça yükselse dahi kalsiyum
uygulamayadevametmekdahadoğrudur.Hiperkalsemiiçinkabuledilebilirbirsınırtanımlanmamıştır
Adrenerjikajanlar;kalsiyumuygulamasınacevapvermeyenveyatekrarlayandozlaraihtiyaçduyanhastalaragenellikleadrenerjikajanlarverilir.
Derman
Tıbbi
Yayıncılık
7
Derman
Tıbbi
Yayıncılık
385
• Hekimvehemşirelerbuajanlaraaşinaolduklarından
tedaviyehızlıcabaşlanabilirvebunapekçokhastauygunolarakyanıtverir.Böylelikledahaazbilinendiğer
tedaviler öncesi tedavisiz geçen bir zaman dilimi engellenmişolur.
• KKBalmışvebunutakibendirençlihipotansiyongelişmişhastalarıntedavisindeilkterciholarakbuilaçlar
düşünülmelidir.
• Dopamin,epinefrin,norepinefrin,vazopressin,dobutamin,veisoprotrenolecevapverenKKBzehirlenmeleriraporedilmiştir.Ancakhiçbirilaçtekbaşınaetkili
değildir.
• Azalmış kontraktilite ve periferal vazodilatasyonu
olan, özelliklede göreceli bradikardi varlığı olan hastalar,epinefrinveyanorepinefringibihemalfahemde
betaagonistetkisiolanajanlardanyarargörebilirler.
• Standart dozlar yetersiz ise sistolik kan basıncını
90mmHgyapabilmekiçinbaşkaajankullanılması(insülin/glukozveyaglukagon)düşünülsedeyüksekdozlarınkullanılmasıakılcıdır.
• Amrinon,milrinonveenoksimongibifosfodiesteraz
inhibitörlerininkanbasıncınıiyileştirmedeetkisiolduğuhayvançalışmalarıveinsanolgusunumlarıilebildirilmiştir.
• İlaçseçimindespesifikKKB’lerinfarmakolojikprofilinevehekiminseçilenadrenerjikilacanekadaraşina
olduğugibiçeşitlifaktörlerönemlidir.
• Hiperinsülin/öglisemi tedavisi;
• KKB zehirlenmelerinde miyokardın baskılanmasının
tedavisiiçinümitvericibirtedavidir.Etkimekanizması
insülininpozitifinotropiketkisini,artmışkalsiyumgirişinivemiyokardınenerjikaynağıolarakkarbonhidrat
kullanımındaiyleşmeyikapsar.
• İnsanolgusunumları,hiperinsülin/öglisemitedavisinindiğertedavilerecevapvermeyenKKBzehirlenmelerindeperfüzyonuiyileştirdiğinigöstermiştir.
• Entemelyanetkisihipoglisemidir.
• KKBtoksisitesinitedavietmekiçinkullanımıbildiriDerman Tıbbi Yayıncılık 386
Derman Tıbbi Yayıncılık 8
leninsülindozu0.1ve1ü/kgarasındadır.
• AğırKKBdozaşımındaHiperinsülin/öglisemitedavi
protokolü;
• 50ml%50glukozunsudakisolusyonunu(0.5gr/ml)
İVuygulayın.
• 1ünite/kgregülerinsülinİVbolusuygulayın.
• 0.5-1ünite/kg/saathızındaregülerinsülininfüzyonu
ilebirlikte200ml/saat(erişkin)veya5ml/kg/saat(çocuk)hızında%10glukozunsudakisolusyonunu(0.1gr/
ml)başlayın.
• Her20dakikadabirserumglukozseviyesinebakın.
Serumglukozseviyesini150-300miligram/dl’dekoruyacakşekildeinfüzyonhızınıayarlayın.
• 60dakikaboyuncainfüzyonhızısabitoluncaglukoz
izleminisaattebiredüşürün.
• Serumpotasyumseviyesiniizleyinveeğerserumpotasyumu<3.5mEq/lolursaİVpotasyuminfüzyonubaşlayın.
• Glukagon;
• Pankreas tarafından sentezlenen ve beta adrenerjikblokerzehirlenmesindebetaadrenerjikreseptörleri bypass edip kardiyak aktiviteyi uyarabilme yeteneğindendolayıtedaviseçeneğiolarakkullanılanbirhormondur.
• Erişkinlerdetavsiyeedilendozubolusolarak0,05mg/
kg’dır.Genellikle15dakikaiçerisindeyanıtgörülür.Yanıtyoksabolusdozutekrarlanabilirveyahemodinamik
düzelmevarsaidameinfüzyonunabaşlanmalıdır.
• Glukagonçocukhastalardakullanılabilir.
• Glukagonunentemelyanetkisikusmavehiperglisemidir.
• Çokbüyükmiktarlardaglıkagonaihtiyaçduyulabileceğinden hastanede bulunan glukagon tükenebilir ve
ekilaçgerekebilir.
• Ekstrakorporeal dolaşım desteği;
• Bahsi geçen tedavilere cevap vermeyen hastalar,
intra-aortik balon pompası sol ventrikül yardımcı ciDerman
Tıbbi
Yayıncılık
9
Derman
Tıbbi
Yayıncılık
387
hazlarıvehattaekstrakorporealdolaşımdesteğigibi
ilacıntemizlenmesinevebelirtilerindüzelmesineyetecekkanbasıncınısağlayacakolançeşitlidolaşımdesteklerindenfaydagörebilir.
• KKB aşırı doz alımında hemodiyaliz veya hemoperfüzyontedavisininyararıolduğunadairbirkanıtyoktur.
• İV yağ emülsiyonu;
• Olgu sunumlarında standart tedaviye yanıt vermeyenuzamış-salınımlıverapamilalımıolgularınıntedavisindeİVyağemülsiyonununfaydalıolduğunubelirtmişlerdir.
• İVyağemülsiyontedavisininetkimekanizmasıtam
olarak anlaşılamamıştır ancak yağda çözünen ilaçlar
için farmakolojik bir sünger oluşturduğu şeklinde bir
açıklamabulunmaktadır.Aynızamandakardiyakenerjiihtiyacıiçinyağasidikaynağıoluphücreiçikalsiyum
seviyesiniartırarakmiyositfonksiyonunuiyileştirir.
• İVyağemülsiyonununtamamengüvenliolduğubilinsedahihangidozlardakullanılacağınadairekaraştırmalaraihtiyaçvardır.
• Enyaygınolarakraporedilendozajprotokolü;%20
’liklipidemülsiyonçözeltisinin,1ila1.5mL/kgolarak
intravenözbolusyöntemiyleverilmesidir.Yanıtyoksa,
kardiyakarrestteolanvakalardaaynıdozher2-5dakikadabirtoplam3bolusolarakverilebilir.Başlangıçbolusunu takiben, hemodinamik iyileşme sağlanana kadar dakikada 0.25 ila 0.5 mL/kg infüzyon başlanmalıdır. İnfüzyon genelde 30 ila 60 dakika sürer. Hastanınkanbasıncıdüşerseinfüzyonhızıartırılabilir.İVyağ
emülsiyonunpotansiyelolumsuzetkileri;hipertrigliseridemi,yağembolisi,enfeksiyonveaşırıduyarlılıkreaksiyonlarıdır.
• Fosfodiesteraz inhibitörleri:
• İnamrinonegibifosfodiesterazinhibitörleri(eskiamrinonlar olarak da bilinir), siklik AMP’deki intraselüler
bozulmayıengelleyereksiklikAMPdüzeyiniarttırırlar.
Derman Tıbbi Yayıncılık 388
Derman Tıbbi Yayıncılık 10
• Amlodipin zehirlenmesinden sonra inamrinone ile
glukagonkombinasyonununbaşarılıolduğuraporedilmiştir, fosfodiesteraz inhibitörleri hipotansiyonu şiddetlendirebilirverutinolarakkullanılmamalıdır.
• Vazopressörterapisinebaşlanmadan,inamrinonetedavisiniönerilmemektedir.
• Önerilen diğer tedaviler:
• Bazı çalışmalar, KKB zehirlenmelerinde levosimendanıtedaviyöntemiolarakönermişlerdir.
• Levosimendanla yapılan çalışmalar sınırlıdır ve bu
amaçlakullanılmasıönerilmemektedir.
• Levosimendan,kalsiyumkanallarınıhassaslaştırırve
hücreyekalsiyumakışınıteşvikeder.
• TeorikolarakKKBaşırıdozdaalındığındabuyararlıgibigörünüyorancakhayvanmodellerindekisonuçlarçelişkilidir.
• İnvaziv tedavi önlemleri:
• Bir transvenöz kalp pili elektrik iletiminde yardımcı
olmakiçineklenebilir.
• Ancakkalppilibuilaçlarıninotropiketkileriniönleyemeyebilirvehastanınhipotansiyonunudüzeltmedebaşarısağlayamayabilir.
• İntraaortik balon yerleştirilmesi kontrendikasyon
yoksakabuledilebilir.
• Uzunsürelikardiyopulmonerbypassveyaekstrakorporealmembranoksijenasyonuyapılanşiddetlizehirlenmeleringörüldüğüçocukveyetişkinlerdetamamen
iyileşmeningözlendiğiçalışmalarkayıtedilmiştir.
TABURCULUK VE TAKİP:
• Genellikleuzunsalınımlıilaçalmamışolanlar6saat
içerisinde toksisite belirtileri gösterirler dolayısıyla 6
saatlikgözlemsonrasıyaşamsalbulgularınormalolan
ve başka belirtisi olmayan hastalar uygun psikiyatrik
değerlendirmeyapıldıktansonrataburcuedilebilirler.
• Uzamış-salınımlı ilaçlarda toksisite 12 saate kadaruzayabilir.Kuralolarakpotansiyeltoksikdozlarda
DermanTıbbi
TıbbiYayıncılık
Yayıncılık389
11
Derman
uzamış-salınımlıbirilaçalmışolanhastalar12-24saat
gözlemaltındatutulmalıdır.
• KKB zehirlenmeleri nedeniyle yatırılan bir hastanın
zehirlenme bulguları tamamen kaybolana kadar aktif
monitörizasyonadevamedilmelidir.
• Hastanormokardikvenormotansifolupbilinçdurumudüzeldiktensonravarsageçicikalppilisonlandırılır.
• Hemveritoplanmasıhemdehastayayaklaşımadestekiçinzehiraraştırmamerkeziileiletişimegeçilmelidir.
Kaynaklar
1.AçıkalınA.“KalsiyumKanalBlokeriZehirlenmeleri”.AcildeKlinikToksikoloji.
Editör:SatarS.NobelTıpKitapevi2009Adana.233-238.
2.BabatasiG,MassettiM,VerrierV,etal.[Severeintoxicationwithcardiotoxic drugs: value of emergency percutaneous cardiocirculatory assistance].
ArchMalCoeurVaiss2001;94:1386.
3.BologaC,LionteC,ComanA,SorodocL.Lipidemulsiontherapyincardiodepressivesyndromeafterdiltiazemoverdose--casereport.AmJEmergMed
2013;31:1154.e3.
4.DoepkerB,HealyW,CortezE,AdkinsEJ.High-doseinsulinandintravenous
lipidemulsiontherapyforcardiogenicshockinducedbyintentionalcalciumchannelblockerandBeta-blockeroverdose:acaseseries.JEmergMed2014;
46:486.
5. Durward A, Guerguerian AM, Lefebvre M, Shemie SD. Massive diltiazem
overdose treated with extracorporeal membrane oxygenation. Pediatr Crit
CareMed2003;4:372.
6.FriersonJ,BaillyD,ShultzT,etal.Refractorycardiogenicshockandcompleteheartblockafterunsuspectedverapamil-SRandatenololoverdose.Clin
Cardiol1991;14:933.
7.GrunbaumAM,GilfixBM,GosselinS,BlankDW.Analyticalinterferencesresultingfromintravenouslipidemulsion.ClinToxicol(Phila)2012;50:812.
8.GueretG,PennecJP,ArvieuxCC.Hemodynamiceffectsofintralipidafterverapamilintoxicationmaybeduetoadirecteffectoffattyacidsonmyocardialcalciumchannels.AcadEmergMed2007;14:761.
9.HendrenWG,SchieberRS,GarrettsonLK.Extracorporealbypassforthetreatmentofverapamilpoisoning.AnnEmergMed1989;18:984.
10.http://www.uptodate.com/contents.“Calciumchannelblockerpoisoning”.
11. Holzer M, Sterz F, Schoerkhuber W, et al. Successful resuscitation of a
verapamil-intoxicated patient with percutaneous cardiopulmonary bypass.
CritCareMed1999;27:2818.
12.JamatyC,BaileyB,LarocqueA,etal.Lipidemulsionsinthetreatmentof
acutepoisoning:asystematicreviewofhumanandanimalstudies.ClinToxicol(Phila)2010;48:1.
13. Minns AB., Tomaszewski C. Çeviri : Beydilli İ.“Kalsiyum kanal blokerleri
zehirlenmeleri’’TintinalliAcilTıp.Editör:TintinalliJE,StapczynynskiJS,etal.
Çevirieditörü:ÇeteY,DenizbaşıAveark.NobelTıpKitapevleri2013İstanDerman Tıbbi Yayıncılık 390
Derman Tıbbi Yayıncılık 12
bul.1269-1273.
14.SalhanickSD,ShannonMW.Managementofcalciumchannelantagonist
overdose.DrugSaf2003;26:65.
15.SirianniAJ,OsterhoudtKC,CalelloDP,etal.Useoflipidemulsionintheresuscitationofapatientwithprolongedcardiovascularcollapseafteroverdose
ofbupropionandlamotrigine.AnnEmergMed2008;51:412.
16. Young AC, Velez LI, Kleinschmidt KC. Intravenous fat emulsion therapy
for intentional sustained-release verapamil overdose. Resuscitation 2009;
80:591.
17. Varpula T, Rapola J, Sallisalmi M, Kurola J. Treatment of serious calciumchannelblockeroverdosewithlevosimendan,acalciumsensitizer.Anesth
Analg2009;108:790.
18.WolfLR,SpadaforaMP,OttenEJ.Useofamrinoneandglucagoninacase
ofcalciumchannelblockeroverdose.AnnEmergMed1993;22:1225.
DermanTıbbi
TıbbiYayıncılık
Yayıncılık391
13
Derman
Download