amaç ve davranışlar

advertisement
AÇIKLAMALAR
Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi dersi öğretim programı konuları dört yılda işlenecek
şekilde düzenlenmiştir.
Bu dersin işlenişinde, lâiklik ilkesi daima göz önünde bulundurulmalı; din, vicdan,
düşünce ve ifade özgürlüğüne önem veren bir yaklaşım benimsenmelidir. Ayrıca bu derste
öğrencilere, dinsel anlayış ve uygulama farklılıklarının birer zenginlik olduğu fark ettirilmelidir.
İnsanların toplum hâlinde yaşayan bir varlık olduğu bilincini kazandırmak amacıyla
sevgi, saygı, hoşgörü duyguları içinde iş birliği yapmalarını sağlayacak yöntemler
uygulanmalı; öğrencilerin, birbirlerinin görüş ve fikirlerine değer vermeleri, yardımlaşmaları,
başkalarını takdir etmeleri, sevinç ve üzüntülerini paylaşmaları gerektiği duygusunu
kazanmalarına özen gösterilmelidir.
Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi dersinde, millî birlik ve beraberliği güçlendirici; sevgi,
saygı, kardeşlik, arkadaşlık, dostluk bağlarını pekiştirici vatan, millet, bayrak, şehitlik, gazilik
gibi millî değerlerin ve kavramların öğrenciler tarafından benimsenmesine çalışılmalıdır.
Konuların işlenişinde, öğrencilerin toplumsallaşmaları, iyi birer yurttaş olarak
yetişmeleri için dinî ve ahlâkî bilgi ile onların duygu ve davranışlarından olabildiğince
yararlanılmalıdır. Konular işlenirken ,örneklerin günlük yaşamdan seçilerek verilmesine dikkat
edilmelidir. Ayrıca bu örneklerin, insan hakları, sevgi, hoşgörü, demokratik ve lâik değerler ile
çağdaşlaşma, uygarlık gibi evrensel değerlere uygun olmasına özen gösterilmelidir.
Konular işlenirken, inanç ve davranış ilişkisinin önemi üzerinde durulmalı, öğrencilerin
olumlu davranışlar geliştirmeleri için gereken özen gösterilmelidir. Örneğin, ibadet konusu
işlenirken çalışmanın, temiz olmanın ve güzel ahlâkî davranışların da birer ibadet olduğu
öğretilmeye çalışılmalıdır. Hz. Muhammed ile ilgili konular işlenirken, onun ahlâkî kişiliği ile
ilgili örnekler verilmeli, ailesi içindeki güzel davranışları ve ailesinin seçkin özellikleri
hadislerle desteklenerek açıklanmalıdır. Yine diğer konuların işlenmesinde de öğrencinin
düzeyine uygun ilgili ayet ve hadis anlamlarıyla (meâlleriyle), okuma parçaları, öykü ve
resimlerden yararlanılarak konuların daha açık ve anlaşılır duruma getirilmesine
çalışılmalıdır.
Kutsal günler, geceler ve dinî bayramlarla ilgili konular yeri geldiğinde ve gerekli
etkinliklerle ilgi çekici duruma getirilerek işlenmelidir.
Öğrencilerin okul dışından getirdiği yanlış ve eksik dinî bilgiler ve anlayışlar, bilimsel
bir yaklaşımla ele alınmalı ve açıklanmalıdır.
Bu dersin işlenişinde, yeri geldikçe ders konuları ile öğrencilerin diğer derslerde
kazandıkları bilgiler arasında bağlantı kurulmalıdır. Yine konuların özelliğine göre televizyon,
video vb. araçlardan yararlanılmalı, okulun ve çevrenin özellikleri de dikkate alınarak sosyal
güncel olaylara göre kaynak kişiler sınıfa davet edilmeli, yakın çevreye geziler
düzenlenmelidir.
Konular verilirken, o konuda geçen dinî kavramlar (iman, hadis vb.) öğrencilerin
düzeylerine uygun olarak açıklanmalı, tanımların ezberletilmesinden olabildiğince
kaçınılmalıdır.
Öğrencilerin seviyeleri, yakın çevrenin özellikleri, güncel sosyal olaylar vb.leri dikkate
alınarak programda yer alan konular ve üniteler arasında yer değişikliği yapılabilir.
183
Atatürkçülük konularıyla ilgili; 04.08.1999 tarih ve 263 sayılı Talim Terbiye Kurulu
kararıyla kabul edilen ve Eylül 1999 tarih 2504 sayılı Tebliğler Dergisi’nde yayınlanan
ilköğretim kurumlarının öğretim programları ile ders kitaplarında yer alması gereken konular,
bütünüyle Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi dersi öğretim programında da işlenecektir.
184
GENEL AMAÇLAR
1. Din ve İslâm dinine ilişkin temel kavramları tanır.
2. İslâmın; iman, ibadet ve ahlâk esaslarını tanır.
3. Toplumda yaşanan dinî ve ahlâki davranışları tanır.
4. Her türlü ibadet ve dış temizlik gibi, güzel ahlâkın da insan için vazgeçilmez olduğunu
bilir.
5. İslâm dinî ve ahlâkının; temiz, sağlıklı, dürüst, düzenli ve yardımsever bir toplum
oluşturmayı amaçladığının farkında olur.
6. Başkalarının inançlarına, düşüncelerine ve haklarına saygı gösterir.
7. Bütün insanlara sevgi ve hoşgörü gösterir.
ÖZEL AMAÇLAR
1. Günlük konuşmalarda kullanılan dinî sözcük ve tümcelerin anlamını bilir.
2. Duanın anlamını bilir.
3. Dinimizin insanlara güzel ahlâkı öğütlediğinin farkında olur.
4. Güzel ahlâkın gereklerine uyar.
5. İslam’da temizliğin önemini bilir.
6. Temiz olmak için yapılması gerekenleri bilir.
7. Çevreyi temiz tutmak için yapılması gerekenleri bilir.
8. Anne babasına karşı görevlerini bilir.
9. Kardeşlerine karşı görevlerini bilir.
10. Akraba ve komşularına karşı görevlerini bilir.
11. Arkadaşlarına karşı görevlerini bilir.
12. Toplumsal yaşamın kurallarını bilir.
13. Sevinç ve üzüntülerin paylaşıldığı zamanları bilir.
14. Dinimizce kötü olarak nitelendirilen davranışların farkında olur.
15. Vatan ve ulusla ilgili değerlerin farkında olur.
16. Atatürk’ün insan sevgisi ve evrensellik konularındaki görüşlerini kavrar.
17. Allah’ın bazı sıfatlarını bilir.
18. Allah’ın yarattıklarını sevmenin dinimizin gereği olduğunu bilir.
19. İslâmiyet’in anlamını bilir.
20. İmanın temel esaslarını bilir.
21. Kelimeişahadet’in anlamını bilir.
22. Peygamber kavramının anlamını bilir.
23. Peygamberlerin niteliklerini bilir.
24. Kur’an’da adı geçen bazı peygamberleri tanır.
25. Hz. Muhammed’in hayatı ile ilgili olay ve olguları bilir.
26. Hz. Muhammed’in örnek niteliklerini bilir.
27. Hz. Muhammed’in ailesi içindeki örnek niteliklerini bilir.
28. Hz. Muhammed’in ailesinin özelliklerini bilir.
29. İbadetin anlamını bilir.
30. Başlıca ibadetleri tanır.
31. İslâm dininde ibadet sayılan başlıca davranışların farkında olur.
32. İbadet yerlerini bilir.
33. Atatürk’ün din ve vicdan özgürlüğüne verdiği önemin farkında olur.
34. Atatürk’ün düşünce özgürlüğüne önem verdiğinin farkında olur.
35. Diğer din, örf ve âdetlere hoşgörü göstermek gerektiğini fark eder.
36. Oruçla ilgili olguları bilir.
37. Ramazan ayının özelliklerini bilir.
38. Ramazan Bayramı’nın özelliklerini bilir.
39. Namazın anlamını bilir.
40. Namaza hazırlığı bilir.
185
41. Abdest türlerini tanır.
42. Boy abdesti almada uyulması gereken sırayı bilir.
43. Namaz abdesti almada uyulması gereken sırayı bilir.
44. Namaz kılarken uyulması gereken kuralları bilir.
45. Namaz türlerini tanır.
46. Namazların kılınma zamanlarını bilir.
47. Zekâtla ilgili olguları bilir.
48. Sadakanın anlamını bilir.
49. Hac ile ilgili olguları bilir.
50. Kurban Bayramı’nın özelliklerini bilir.
51. Kutsal kitaplarla ilgili olguları bilir.
52. Kutsal kitapların gönderildiği peygamberleri tanır.
53. Kur’anıkerim’in özelliklerini bilir.
54. Kur’anıkerim’in temel konularını bilir.
55. Günümüzde yaşayan büyük dinleri tanır.
56. Din ve vicdan özgürlüğünün önemini bilir.
57. Diğer din, örf ve âdetlere hoşgörülü olmanın önemini bilir.
58. Farklı inanç ve düşüncelere saygı duyar.
59. Lâiklik ilkesini kavrar.
60. Atatürk’ün islâm dinî hakkındaki görüşlerini kavrar.
186
AMAÇ VE DAVRANIŞLAR
(5., 6., 7. ve 8. yıllar)
ÜNİTE I: DİN VE AHLÂK HAKKINDA NELER BİLİYORUM?
Amaç 1: Günlük konuşmalarda kullanılan dinî sözcük ve tümcelerin anlamını bilir.
Davranışlar:
1. “Bismillâhirrahmanirrahim” ve “Allah’a şükür”ün günlük dilde geçen dinî sözcük ve
tümceler olduğunu söyler.
2. Bismillâhirrahmanirrahim’in “Esirgeyen ve bağışlayan Allah’ın adıyla” anlamına
geldiğini söyler.
3. Bir işe başlarken “Bismillâhirrahmanirrahim” denildiğini söyler.
4. “Allah’a şükür”ün (Elhamdülillah) “Allah’ın bize verdiği her şey için teşekkür etmek”
anlamına geldiğini söyler.
Amaç 2: Duanın anlamını bilir.
Davranışlar:
1. Duanın Allah’tan bir şey dilemek olduğunu söyler.
2. Duanın her zaman ve her yerde yapılabileceğini söyler.
3. “Güle güle”, “Çok yaşa.”, “Allah’a emanet ol.”, “Geçmiş olsun.”, “Allah razı olsun.”,
“Allah rahmet eylesin.”, “Allaha ısmarladık.” vb. ifadelerin bir dua olduğunu söyler.
4. Duaların Allah tarafından işitildiği ve kabul edildiğini söyler.
5. Duaların sevinçli/üzüntülü anlarda yapıldığını söyler.
Amaç 3: Dinimizin insanlara güzel ahlâkı öğütlediğinin farkında olur.
Davranışlar:
1. Dinimizin, davranışlarda ve konuşmalarda doğru olmayı öğütlediğini söyler.
2. Dinimizin, temiz olmayı öğütlediğini söyler.
3. Dinimizin, yardımsever olmayı öğütlediğini söyler.
4. Dinimizin, büyüklere saygılı olmayı öğütlediğini söyler.
5. Dinimizin, küçükleri sevmeyi öğütlediğini söyler.
6. Dinimizin, çevreyi temiz tutmayı öğütlediğini söyler.
7. Dinimizin, başkalarının inanç ve düşüncelerine saygılı olmayı öğütlediğini söyler.
8. Dinimizin, çalışkan olmayı öğütlediğini söyler.
9. Dinimizin, sabırlı ve hoşgörülü olmayı öğütlediğini söyler
Amaç 4: Güzel ahlâkın gereklerine uyar.
Davranışlar:
1. İnsanlar hakkında dedikodu yapmaz.
2. Başkalarını kıskanmaz.
3. Bencil davranmaz.
4. Başkalarına karşı düşmanlık duygusu beslemez.
5. Savurganlık yapmaz.
6. Verdiği sözde durur.
7. Kendisine emanet edilenleri korur.
8. Yalan söylemez.
9. İftira etmez.
10. Başkalarını söz ve davranışlarıyla incitmez.
ÜNİTE II: TEMİZ OLMALIYIM
Amaç 5:İslâm’da temizliğin önemini bilir.
Davranışlar:
1. İslâm’ın, temizlik üzerine kurulduğunu söyler.
2. İslâm’ın emrettiği ibadetlerin, temiz olmayı gerektirdiğini söyler.
187
3. İslâm’ın, beden temizliğine dikkat edilmesini öğütlediğini söyler.
4. İslâm’ın, giysi ve çevre temizliğine dikkat edilmesini öğütlediği söyler.
5. İslâm’a göre, verdiği sözde durmanın, dürüst ve güvenilir olmanın da temizlik
olduğunu söyler.
Amaç 6: Temiz olmak için yapılması gerekenleri bilir.
Davranışlar:
1. Yemeklerden önce ve sonra ellerin yıkanması gerektiğini söyler.
2. Yemeklerden sonra dişlerin fırçalanması gerektiğini söyler.
3. Ayakların sık sık yıkanması gerektiğini söyler.
4. Tırnakların düzenli olarak kesilmesi gerektiğini söyler.
5. Sık sık banyo yapılması gerektiğini söyler.
6. Giysilerin yıkanması gerektiğini söyler.
7. Verilen sözde durulması gerektiğini söyler.
8. Dürüst ve güvenilir olunması gerektiğini söyler.
Amaç 7: Çevreyi temiz tutmak için yapılması gerekenleri bilir.
Davranışlar:
1. Odaların havalandırılması gerektiğini söyler.
2. Evin düzenli olarak temizlenmesi gerektiğini söyler.
3. Çöplerin, çöp kutusuna atılması gerektiğini söyler.
4. Balkonlardan ve pencerelerden dışarıya bir şey atılmaması gerektiğini söyler.
5. Okul, cami, piknik yerleri vb. ortak kullanım alanlarının temiz tutulması gerektiğini
söyler.
ÜNİTE III: TOPLUMSAL GÖREVLERİMİZ VE DİN
Amaç 8: Anne babasına karşı görevlerini bilir.
Davranışlar:
1. Anne babanın kötü söz ve davranışlarla incitilmemesi gerektiğini söyler.
2. Anne babaya karşı söz ve davranışlarında her zaman kibar olunması gerektiğini
söyler.
3. Anne babanın verdiği görevleri, isteyerek yerine getirmesi gerektiğini söyler.
4. Üzüntülü günlerinde yanlarında olunması, üzüntülerinin paylaşılması gerektiğini
söyler.
5. Ders çalışma ve ev işlerine yardım etmeninde anne babaya karşı görevlerinden
olduğunu söyler.
Amaç 9: Kardeşlerine karşı görevlerini bilir.
Davranışlar:
1. Kardeşlerin, birbirlerinin eşyalarını izin isteyerek kullanmaları gerektiğini söyler.
2. Kardeşlerin, aile içinde ya da dışında yapılacak işleri paylaşmaları gerektiğini
söyler.
3. Kardeşlerin, birbirlerine karşı kırgın ve dargın olmamaları gerektiğini söyler.
4. Kardeşlerin, üzüntü ve sevinçlerinin paylaşılması gerektiğini söyler.
5. Kardeşlerin, birbirlerini kıskanmamaları gerektiğini söyler.
Amaç 10: Akraba ve komşularına karşı görevlerini bilir.
Davranışlar:
1. Akraba ve komşuların, bayram vb. günlerde ziyaret edilmesi gerektiğini söyler.
2. Akraba ve komşuların hastalıklarında, üzüntülerinde yardımcı olunması
gerektiğini söyler.
3. Akraba ve komşuların nişan, düğün vb. mutlu günlerinde yanlarında olunması
gerektiğini söyler.
4. Kurban eti, zekât vb. yardımlar yapılırken önceliğin yoksul olan akrabalara ve
komşulara verilmesi gerektiğini söyler.
188
Amaç 11: Arkadaşlarına karşı görevlerini bilir.
Davranışlar:
1. Arkadaşlarını sabır ve hoşgörüyle dinlemesi gerektiğini söyler.
2. Arkadaşlarına saygılı davranması gerektiğini söyler.
3. Arkadaşlarının sevinç ve üzüntülerini paylaşması gerektiğini söyler.
4. Kendine ait şeyleri, ihtiyacı olan arkadaşlarıyla paylaşması gerektiğini söyler.
5. Arkadaşlarının haklarını koruması gerektiğini söyler.
6. Arkadaşlarının başarılarını kutlaması gerektiğini söyler.
7. Arkadaşlarının kusurlarıyla alay etmemesi gerektiğini söyler.
Amaç 12: Toplumsal yaşamın kurallarını bilir.
Davranışlar:
1. İsteklerini kibar bir dille anlatması gerektiğini söyler.
2. Büyüklerine karşı saygılı davranması gerektiğini söyler.
3. Hatalı davranışlarında özür dilemesi gerektiğini söyler.
4. Küçüklere karşı iyi örnek olunması ve onların korunması gerektiğini söyler.
5. Kendisinin ve başkalarının haklarının korunması gerektiğini söyler.
6. Trafik kurallarına uyulması gerektiğini söyler.
7. Yoksullara yardım edilmesi gerektiğini söyler.
8. Yaşlı ve kimsesizlere yardım edilmesi gerektiğini söyler.
9. Söz ve davranışlarla başkalarının incitilmemesi gerektiğini söyler.
10. Toplumda ortak kullanılan malların korunması gerektiğini söyler.
11. Ulusal kaynakların tasarruflu kullanılması gerektiğini söyler.
12. İnsanların farklılıkları ve kusurlarıyla alay edilmemesi gerektiğini söyler.
13. Doğal çevrenin korunması gerektiğini söyler.
Amaç 13: Sevinç ve üzüntülerin paylaşıldığı zamanları bilir.
Davranışlar:
1. Ulusal bayramlarda sevinçlerin paylaşıldığını söyler.
2. Dinî bayramlarda sevinçlerin paylaşıldığını söyler.
3. Kandil gecelerinde sevinçlerin paylaşıldığını söyler.
4. Sünnet, düğün, doğum günü, anneler günü vb. törenlerde sevinçlerin
paylaşıldığını söyler.
5. Cenaze törenlerinde üzüntülerin paylaşıldığını söyler.
6. Hasta ziyaretlerinde üzüntülerin paylaşıldığını söyler.
Amaç 14: Dinimizce kötü olarak nitelendirilen davranışların farkında olur.
Davranışlar:
1. Yalan söylemenin kötü bir davranış olduğunu söyler.
2. Dedikodu yapmanın kötü bir davranış olduğunu söyler.
3. Hırsızlığın kötü bir davranış olduğunu söyler.
4. Kıskançlığın kötü bir davranış olduğunu söyler.
5. Başkalarıyla alay etmenin kötü bir davranış olduğunu söyler.
6. Büyüklere karşı saygısızlığın kötü bir davranış olduğunu söyler.
7. Bencilliğin kötü bir davranış olduğunu söyler.
8. Savurganlığın kötü bir davranış olduğunu söyler.
9. Hile yapmanın kötü bir davranış olduğunu söyler.
10. İftira etmenin kötü bir davranış olduğunu söyler.
11. Anne babaya saygısızca davranmanın kötü bir davranış olduğunu söyler.
Amaç 15: Vatan ve ulusla ilgili değerlerin farkında olur.
Davranışlar:
1. Vatan ve ulusun sevilmesi gerektiğini söyler.
2. İstiklâl Marşı ve Türk bayrağına saygılı olunması gerektiğini söyler.
3. Şehit ve gazilere saygılı olunması gerektiğini söyler.
189
Amaç 16: Atatürk’ün insan sevgisi ve evrensellik konularındaki görüşlerini kavrar.
Davranışlar:
1. Atatürk’ün insan sevgisine verdiği önemi açıklar.
2. Atatürk’ün insanların kin ve nefretten uzaklaşacak şekilde eğitilmelerini istediğini
açıklar.
3. Atatürk’ün barışa verdiği önemin temelinde insan sevgisinin yer aldığını açıklar.
ÜNİTE IV: ALLAH’A İNANIYORUM
Amaç 17: Allah’ın bazı sıfatlarını bilir.
Davranışlar:
1. Allah’ın var olduğunu söyler.
2. Allah’ın tek olduğunu söyler.
3. Allah’ın benzeri olmadığını söyler.
4. Allah’ın öncesi ve sonrasının olmadığını söyler.
5. Her şeyi yaratanın Allah olduğunu söyler.
6. Allah’ın her şeye gücünün yettiğini söyler.
7. Allah’ın her şeyi işittiğini ve gördüğünü söyler.
Amaç 18: Allah’ın yarattıklarını sevmenin, dinimizin gereği olduğunu bilir.
Davranışlar:
1. Anne babamızı sevmenin dinimizin gereği olduğunu söyler.
2. Komşularımızı sevmenin dinimizin gereği olduğunu söyler.
3. Arkadaşlarımızı sevmenin dinimizin gereği olduğunu söyler.
4. Kardeşlerimizi sevmenin dinimizin gereği olduğunu söyler.
5. Akrabalarımızı sevmenin dinimizin gereği olduğunu söyler.
6. Ulusumuzu ve tüm insanları sevmenin dinimizin gereği olduğunu söyler.
7. Doğayı sevmenin ve korumanın dinimizin gereği olduğunu söyler.
8. Hayvanları sevmenin ve korumanın dinimizin gereği olduğunu söyler.
Amaç 19: İslâmiyet’in anlamını bilir.
Davranışlar:
1. Dinimizin adının İslâm olduğunu söyler.
2. Hz. Muhammed’in yaydığı dine İslâm denildiğini söyler.
3. İslâm dinine inanan ve kabul edenlere Müslüman denildiğini söyler.
Amaç 20: İmanın temel esaslarını bilir.
Davranışlar:
1. Allah’ın varlığına ve birliğine inanmanın imanın esaslarından olduğunu söyler.
2. Meleklere inanmanın imanın esaslarından olduğunu söyler.
3. Peygamberlere inanmanın imanın esaslarından olduğunu söyler.
4. Allah tarafından gönderilen kitaplara inanmanın imanın esaslarından olduğunu
söyler
5. Ahiret gününe inanmanın imanın esaslarından olduğunu söyler
6 .Kaza ve kadere inanmanın imanın esaslarından olduğunu söyler
Amaç 21: Kelimeişahadet’in anlamını bilir.
Davranışlar:
1. Kelimeişahadet’i söyler
2. Kelimeişahadet’in anlamını söyler.
3. Kelimeişahadet’in Müslüman olmanın temel koşullarından olduğunu söyler.
190
ÜNİTE V: PEYGAMBERLERİ TANIYALIM
Amaç 22: Peygamber kavramının anlamını bilir.
Davranışlar:
1. Peygamberlerin, Allah’ın emirlerini insanlara bildiren kişiler olduğunu söyler.
2. Peygamberlerin, Allah tarafından seçildiğini söyler.
Amaç 23: Peygamberlerin niteliklerini bilir.
Davranışlar:
1. Peygamberlerin dürüst insanlar olduğunu söyler.
2. Peygamberlerin güvenilir insanlar olduğunu söyler.
3. Peygamberlerin akıllı insanlar olduğunu söyler.
4. Peygamberlerin, Allah’tan aldığı bilgileri olduğu gibi insanlara ilettiğini söyler.
5. Peygamberlerin, günah işlemeyen kimseler olduğunu söyler.
Amaç 24: Kur’an’da adı geçen bazı peygamberleri tanır.
Davranışlar:
1. Kur’an’da adı geçen peygamberlerden birinin Hz. Adem olduğunu söyler.
2. Kur’an’da adı geçen peygamberlerden birinin Hz. İbrahim olduğunu söyler.
3. Kur’an’da adı geçen peygamberlerden birinin Hz. Nuh olduğunu söyler.
4. Kur’an’da adı geçen peygamberlerden birinin Hz. Musa olduğunu söyler.
5. Kur’an’da adı geçen peygamberlerden birinin Hz. İsa olduğunu söyler.
6. Kur’an’da adı geçen peygamberlerden birinin Hz. Muhammed olduğunu söyler.
ÜNİTE VI: HZ. MUHAMMED VE AİLE HAYATI
Amaç 25: Hz. Muhammed’in hayatı ile ilgili olay ve olguları bilir.
Davranışlar:
1. Hz. Muhammed’in doğduğu yeri söyler.
2. Hz. Muhammed’in anne ve babasının adını söyler.
3. Hz. Muhammed’e Allah tarafından peygamberlik verildiğini söyler.
4. Hz. Muhammed’in İslâmiyeti yaydığını söyler.
5. Hz. Muhammed’in Mekke’den Medine’ye göç (hicret) ettiğini söyler.
6. Hz. Muhammed’in öldüğü yeri söyler.
7. Hz. Muhammed’in son peygamber olduğunu söyler.
Amaç 26: Hz. Muhammed’in örnek niteliklerini bilir.
Davranışlar:
1. Hz. Muhammed’in dürüst ve güvenilir bir insan olduğunu söyler.
2. Hz. Muhammed’in çalışkan bir insan olduğunu söyler.
3. Hz. Muhammed’in yardımlaşmayı seven bir insan olduğunu söyler.
4. Hz. Muhammed’in doğayı ve canlıları seven bir insan olduğunu söyler.
5. Hz. Muhammed’in insanlara değer veren ve onları seven bir insan olduğunu
söyler.
6. Hz. Muhammed’in merhametli ve hoşgörülü bir insan olduğunu söyler.
7. Hz. Muhammed’in başkalarının haklarına saygılı bir insan olduğunu söyler.
8. Hz. Muhammed’in temizliğe önem veren bir insan olduğunu söyler.
9. Hz. Muhammed’in cesur ve doğru sözlü bir insan olduğunu söyler.
Amaç 27: Hz. Muhammed’in ailesi içindeki örnek niteliklerini bilir.
Davranışlar:
1. Hz. Muhammed’in, aile bireylerini çok sevdiğini söyler.
2. Hz. Muhammed’in, ev işlerine yardımcı olduğunu söyler.
3. Hz. Muhammed’in, aile bireyleriyle şakalaştığını söyler.
4. Hz. Muhammed’in, aile bireylerinin görüşlerine önem verdiğini söyler.
191
5. Hz. Muhammed’in, aile bireyleri arasında ayrım yapmadığını söyler.
6. Hz. Muhammed’in, akraba ziyaretlerine önem verdiğini söyler.
7. Hz. Muhammed’in, aile bireylerine karşı hoşgörülü olduğunu söyler.
Amaç 28: Hz. Muhammed’in ailesinin özelliklerini bilir.
Davranışlar:
1. Hz. Muhammed’in ailesinde sevinçlerin paylaşıldığını söyler.
2. Hz. Muhammed’in ailesinde sıkıntıların paylaşıldığını söyler.
3. Hz. Muhammed’in ailesinde konuklara iyi davranıldığını söyler.
4. Hz. Muhammed’in ailesinde savurganlıktan kaçınıldığını söyler.
5. Hz. Muhammed’in ailesinde aile bireylerinin birbirleriyle dayanışma içinde
olduğunu söyler.
6. Hz. Muhammed’in ailesinde komşuluk ilişkilerine önem verildiğini söyler.
7. Hz. Muhammed’in ailesinde yoksullara yardım edildiğini söyler.
ÜNİTE VII: İBADET KONUSUNDA BİLGİLENELİM
Amaç 29: İbadetin anlamını bilir.
Davranışlar:
1. Allah rızası için yapılan her davranışın ibadet olduğunu söyler.
2. Allah’ın yapılmasını istediği davranışları yerine getirmenin ibadet olduğunu söyler.
3. Allah’ın terk edilmesini istediği davranışlardan kaçınmanın ibadet olduğunu söyler.
Amaç 30: Başlıca ibadetleri tanır.
Davranışlar:
1. Namaz kılmanın ibadet olduğunu söyler.
2. Oruç tutmanın ibadet olduğunu söyler.
3. Zekât vermenin ibadet olduğunu söyler.
4. Hacca gitmenin ibadet olduğunu söyler
Amaç 31: İslâm dininde ibadet sayılan başlıca davranışların farkında olur.
Davranışlar:
1. Anne, baba ve diğer büyüklere karşı saygılı olmanın bir ibadet olduğunu söyler.
2. Doğru sözlü olmanın bir ibadet olduğunu söyler.
3. Dürüst çalışmanın bir ibadet olduğunu söyler.
4. Başkalarına yardım etmenin bir ibadet olduğunu söyler.
5. Kendisini, evini ve çevresini temiz tutmanın bir ibadet olduğunu söyler.
6. Sağlığını korumanın bir ibadet olduğunu söyler.
7. İnsanlarla iyi geçinmenin bir ibadet olduğunu söyler.
8. Bilgi edinmenin bir ibadet olduğunu söyler.
Amaç 32: İbadet yerlerini bilir.
Davranışlar:
1. Temiz olan her yerde ibadet yapılabileceğini söyler.
2. Cami ve mescitlerin toplu olarak ibadet yapılan yerler olduğunu söyler.
Amaç 33: Atatürk’ün din ve vicdan özgürlüğüne verdiği önemin farkında olur.
Davranışlar:
1. Atatürk’ün din ve vicdan özgürlüğüne önem verdiğini söyler.
2. Din ve vicdan özgürlüğünün Cumhuriyet yönetimiyle güvence altına alındığını
söyler.
Amaç 34: Atatürk’ün düşünce özgürlüğüne önem verdiğinin farkında olur.
Davranışlar:
1. Atatürk’ün düşünce özgürlüğüne önem verdiğini söyler.
2. Düşünce özgürlüğünün cumhuriyet yönetimiyle güvence altına alındığını söyler.
192
Amaç 35: Diğer din, örf ve âdetlere hoşgörü göstermek gerektiğini fark eder.
Davranışlar:
1. İnsanların din ve inanç özgürlüğüne sahip olduğunu söyler.
2. Diğer din, örf ve âdetlere hoşgörü göstermek gerektiğini söyler.
3. Bu tür davranışların insanları birbirine yaklaştırıp dünya barışına katkıda
bulunabileceğini söyler.
ÜNİTE VIII: RAMAZAN AYI VE ORUÇ
Amaç 36: Oruçla ilgili olguları bilir.
Davranışlar:
1. Orucun bir ibadet olduğunu söyler.
2. Oruc için gece sahura kalkıldığını söyler.
3. Orucun başladığı vakte “imsak” denildiğini söyler.
4. Oruçlu iken hiçbir şey yenilip içilmeyeceğini söyler.
5. Oruc açmaya “iftar” denildiğini söyler.
6 Orucun, Ramazan ayı süresince tutulduğunu söyler.
Amaç 37: Ramazan ayının özelliklerini bilir.
Davranışlar:
1. Kur’an’ın Ramazan ayında indirildiğini söyler.
2. Ramazan ayında oruç tutulduğunu söyler.
3. Ramazan ayı sonunda bayram yapıldığını söyler.
Amaç 38: Ramazan Bayramı’nın özelliklerini bilir.
Davranışlar:
1. Ramazan Bayramı’nın ne zaman başladığını söyler.
2. Ramazan Bayramı’nın kaç gün olduğunu söyler.
3. Ramazan Bayramı’ndan önce yapılan hazırlıkları söyler.
4. Ramazan Bayramı’nın nasıl kutlandığını söyler.
ÜNİTE IX: NAMAZ BİR İBADETTİR
Amaç 39: Namazın anlamını bilir.
Davranışlar:
1. Namazın bir ibadet olduğunu söyler.
2. Namazın Allah’a yakarış, yakınlaşma ve dua anlamına geldiğini söyler.
3. Namazın Müslümanların günde beş vakit Allah’a yaptıkları ibadet olduğunu
söyler.
Amaç 40: Namaza hazırlığı bilir.
Davranışlar:
1. Vücudun, giysilerin temiz olması gerektiğini söyler.
2. Namaz kılınacak yerin temiz olması gerektiğini söyler.
3. Abdest alınması gerektiğini söyler.
4. Uygun şekilde örtünülmesi gerektiğini söyler.
5. Namazın, Kıble’ye yönelerek kılınması gerektiğini söyler.
6. Kılınacak namazın vaktinin gelmiş olması gerektiğini söyler.
7. Kılınacak namaza niyet edilmesi gerektiğini söyler.
Amaç 41: Abdest türlerini tanır.
Davranışlar:
1. Namaz abdestinin bir abdest türü olduğunu söyler.
2. Boy abdestinin bir abdest türü olduğunu söyler.
3. Teyemmümün bir abdest türü olduğunu söyler.
193
Amaç 42: Boy abdesti almada uyulması gereken sırayı bilir.
Davranışlar:
1. Ağzın, su alınarak temizlenmesi gerektiğini söyler.
2. Burnun, su alınarak temizlenmesi gerektiğini söyler.
3. Vücudun tamamının, kuru bir yer kalmayacak şekilde yıkanması gerektiğini söyler.
Amaç 43: Namaz abdesti almada uyulması gereken sırayı bilir.
Davranışlar:
1. Abdeste başlarken “Bismillâhirahmanirrahim” denilmesi gerektiğini söyler.
2. Niyet edilmesi gerektiğini söyler.
3. Ellerin yıkanması gerektiğini söyler.
4. Ağzın yıkanması gerektiğini söyler.
5. Burnun yıkanması gerektiğini söyler.
6. Yüzün yıkanması gerektiğini söyler.
7. Kolların yıkanması gerektiğini söyler.
8. Eller ıslatılarak elin başa sürülmesi (mesh etmek) gerektiğini söyler.
9. Parmaklar ıslatılarak kulakların iç ve dışına sürülmesi gerektiğini söyler.
10. Parmaklar ıslatılarak boyna sürülmesi gerektiğini söyler.
11. Ayakların yıkanması gerektiğini söyler.
Amaç 44: Namaz kılarken uyulması gereken kuralları bilir.
Davranışlar:
1. Namaza başlarken “Allahü ekber” denildiğini söyler.
2. Namazda ayakta durulduğunu söyler.
3. Namazda Kur’an okunduğunu söyler.
4. Namazda eller dizlere ulaşacak şekilde eğilmek gerektiğini söyler.
5. Namazda burun, alın, el, diz ve ayakların yere konulması gerektiğini söyler.
6. Namazın sonunda , namazı bitiriş dualarını okuyacak kadar beklenilmesi
gerektiğini söyler.
Amaç 45: Namaz türlerini tanır.
Davranışlar:
1. Günlük vakit namazlarının namaz türlerinden olduğunu söyler.
2. Cuma namazının namaz türlerinden olduğunu söyler.
3. Teravih namazının namaz türlerinden olduğunu söyler.
4. Bayram namazının namaz türlerinden olduğunu söyler.
5. Cenaze namazının namaz türlerinden olduğunu söyler.
Amaç 46: Namazların kılınma zamanlarını bilir.
Davranışlar:
1. Cuma namazının cuma günü öğle namazı vaktinde kılındığını söyler.
2. Bayram namazının, dinî bayramlarda sabah kılındığını söyler.
3. Teravih namazının, ramazan ayında kılındığını söyler.
4. Cenaze namazının, ölen bir kimse için kılındığını söyler.
5. Günlük vakit namazlarının sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı vakitlerinde
kılındığını söyler.
ÜNİTE X: PAYLAŞALIM, YARDIMLAŞALIM: ZEKÂT VE SADAKA
Amaç 47: Zekâtla ilgili olguları bilir.
Davranışlar:
1. Zekâtın para ve malla yapılan bir ibadet olduğunu söyler.
2. Zekâtın bir paylaşma ve yardımlaşma ibadeti olduğunu söyler.
3. Gelir düzeyi iyi olanların zekât vermeleri gerektiğini söyler.
4. Zekâtın yoksullara, düşkünlere vb. kişilere verileceğini söyler.
194
Amaç 48:Sadakanın anlamını bilir.
Davranışlar:
1. Karşılık beklemeden yapılan her türlü yardımın sadaka olduğunu söyler.
2. Ramazan ayında yoksullara verilen fitrenin de bir sadaka olduğunu söyler.
3. Sadakanın bir ibadet olduğunu söyler.
4. Her güzel söz ve davranışın da bir sadaka olduğunu söyler.
ÜNİTE XI: HAC VE KURBAN
Amaç 49: Hac ile ilgili olguları bilir.
Davranışlar:
1. İslâmiyet’in doğup geliştiği kutsal yerlerin ziyaretine hac denildiğini söyler.
2. Haccın hem beden hem de malla yapılan bir ibadet olduğunu söyler.
3. Gelir düzeyi iyi olanların hac görevini yerine getirmeleri gerektiğini söyler.
Amaç 50: Kurban Bayramı’nın özelliklerini bilir.
Davranışlar:
1. Kurban Bayramı’nın kaç gün olduğunu söyler.
2. Kurban Bayramı’ndan önce yapılan hazırlıkları söyler.
3. Kurban Bayramı’nın nasıl kutlandığını söyler.
ÜNİTE XII: KUTSAL KİTAPLARI TANIYALIM
Amaç 51: Kutsal kitaplarla ilgili olguları bilir.
Davranışlar:
1. Kutsal kitaplarda Allah’ın emir, yasak ve öğütlerinin bildirildiğini söyler.
2. Kutsal kitapların Allah tarafından peygamberlere gönderildiğini söyler.
3. Kutsal kitaplara inanmanın, imanın temel esaslarından olduğunu söyler.
4. Kutsal kitapların, güzel ahlâklı olmanın yollarını öğrettiğini söyler.
Amaç 52: Kutsal kitapların gönderildiği peygamberleri tanır.
Davranışlar:
1. Tevrat’ın, Hz. Musa’ya gönderildiğini söyler.
2. Zebur’un, Hz. Davut’a gönderildiğini söyler.
3. İncil’in, Hz. İsa’ya gönderildiğini söyler.
4. Kur’anıkerim’in, Hz.Muhammed’e gönderildiğini söyler.
Amaç 53: Kur’anıkerim’in özelliklerini bilir.
Davranışlar:
1. Kur’anıkerim’in Müslümanların kutsal kitabı olduğunu söyler.
2. Kur’anıkerim’in Cebrail aracılığıyla Hz.Muhammed’e gönderildiğini söyler.
3. Kur’anıkerim’in 23 yılda tamamlandığını söyler.
4. Kur’anıkerim’in ayet ve surelerden oluştuğunu söyler.
5. Kur’anıkerim’in, kutsal kitapların sonuncusu olduğunu söyler.
Amaç 54: Kur’anıkerim’in temel konularını bilir.
Davranışlar:
1. Kur’an’da, insanların Allah’a karşı görevlerinin yer aldığını söyler.
2. Kur’an’da, Allah’a karşı görevlerin nasıl yapılacağının yer aldığını söyler.
3. Kur’an’da, insanların mutlu olması için güzel öğütlerin yer aldığını söyler.
4. Kur’an’da, insanlar arasındaki ilişkileri düzenleyen kuralların yer aldığını söyler.
5. Kur’an’da, peygamberlerin ve ulusların başlarına gelen olayların yer aldığını
söyler.
6. Kur’an’da; inanç, ibadet ve ahlâkla ilgili kuralların yer aldığını söyler.
195
ÜNİTE XIII: DİNLERİ TANIYALIM
Amaç 55: Günümüzde yaşayan büyük dinleri tanır.
Davranışlar:
1. Yahudiliğin (Musevîliğin) büyük dinlerden biri olduğunu söyler.
2. Hristiyanlığın büyük dinlerden biri olduğunu söyler.
3. İslamiyetin büyük dinlerden biri olduğunu söyler.
4. Budizmin büyük dinlerden biri olduğunu söyler.
5. Hinduizmin büyük dinlerden biri olduğunu söyler.
Amaç 56: Din ve vicdan özgürlüğünün önemini bilir.
Davranışlar:
1. Her insanın dinî inançlarında ve düşüncelerinde özgür olduğunu söyler.
2. Din ve vicdan özgürlüğünün insanlar arasındaki barışı sağladığını söyler.
3. Din ve vicdan özgürlüğünün lâikliğin temelini oluşturduğunu söyler.
Amaç 57: Diğer din, örf ve âdetlere hoşgörülü olmanın önemini bilir.
Davranışlar:
1. Her insanın istediği dine inanma özgürlüğü olduğunu söyler.
2. Farklı inançlara sahip olan insanlara karşı saygılı olunması gerektiğini söyler.
Amaç 58: Farklı inanç ve düşüncelere saygı duyar.
Davranışlar:
1. İnsanları ayrım gözetmeden sever.
2. İnançlarından dolayı kimseyi kınamaz.
3. Farklı inanç ve düşüncelerle alay etmez.
. 4. Farklı inançlardaki arkadaş ve komşularının dinî günlerini kutlar.
Amaç 59: Lâiklik ilkesini kavrar.
Davranışlar:
1. Lâikliğin, din ve devlet işlerinin birbirinden ayrı yürütülmesi olduğunu söyler.
2. Lâikliğin, bütün vatandaşların din ve vicdan özgürlüğünü güvenceye aldığını
söyler.
3. Lâikliğin, dinî inanç ve duyguların sömürülmesine izin vermediğini söyler.
Amaç 60: Atatürk’ün islâm dinî hakkındaki görüşlerini kavrar.
Davranışlar:
1. Atatürk’ün islâm dinî hakkındaki görüşlerini açıklar.
2. Atatürk’ün islâm dinî hakkındaki görüşlerini belirten sözlerinden örnek verir.
196
ÜNİTELER
ÜNİTE I: DİN VE AHLÂK HAKKINDA NELER BİLİYORUM?
A. Günlük Konuşmalarımızda Din
1. Bismillâhirrahmanirrahim
2. Allah’a şükür
B. Dilek ve Dualarım
1. Yüce Tanrı beni işitir ve dualarımı kabul eder
2. Her zaman dua edebilirim
C. Din Güzel Ahlâktır
ÜNİTE II: TEMİZ OLMALIYIM
A. Dinim Temiz Olmamı İstiyor
B. Bedenimi, Giysilerimi ve Çevremi Temiz Tutarım
ÜNİTE III: TOPLUMSAL GÖREVLERİMİZ VE DİN
A. Ailem ve Din
1. Anne babamla ilişkilerim
2. Kardeşlerimle ilişkilerim
3. Arkadaşlarımla ilişkilerim
4. Akraba ve komşularımla ilişkilerim
B. Toplumsal Yaşamın Kurallarına Uyarım
C. Sevinç ve Üzüntülerimizi Paylaşalım
1. Sevinçlerimizi paylaşalım
2. Bayramlarımız sevinçli günlerimizdir
3. Kandil gecelerimizi kutlarız
4. Üzüntülerimizi paylaşalım
Ç. Kötü Davranışlardan Kaçınalım
D. Vatanımızı ve Ulusumuzu Seviyoruz
1. Biz vatanımızı ve ulusumuzu çok severiz
2. İstiklâl Marşı ve bayrağımıza saygı gösteririz
3. Şehit ve gazilerimize saygı gösteririz
E. İnsan Sevgisi ve Evrensellik
ÜNİTE IV: ALLAH’A İNANIYORUM
A. Yaratanı ve Yarattıklarını Sevelim
1. Beni, ailemi ve her şeyi yaratan Allah’tır
2. Allah’ın eşi ve benzeri yoktur
3. Allah her şeyi işitir, bilir ve görür
4. Allah’ın her şeye gücü yeter
B. Dinimizi Tanıyalım
1. İslâm nedir?
1. İmanın esaslarını öğreniyorum
2. Kelimeişahadet’i öğrenelim
ÜNİTE V: PEYGAMBERLERİ TANIYALIM
A. Peygamber Kime Denir?
B. Peygamberlerin Nitelikleri
1. Doğru olmak
2. Güvenilir olmak
3. Akıllı ve zeki olmak
4. Allah’tan aldığı bilgileri olduğu gibi insanlara iletmek
C. Kur’an’da Adı Geçen Peygamberler
197
ÜNİTE VI: HZ. MUHAMMED VE AİLE HAYATI
A. Hz. Muhammed’i Tanıyalım
1. Hz. Muhammed’in hayatını öğrenelim
2. Hz. Muhammed’in erdemli davranışlarını öğrenelim
B. Hz. Muhammed’in Ailesini Tanıyalım
1. Hz. Muhammed’in ailesi içindeki örnek davranışları
2. Hz. Muhammed’in ailesinin seçkin özellikleri
ÜNİTE VII: İBADET KONUSUNDA BİLGİLENELİM
A. İbadet Nedir?
B. Başlıca İbadetlerimiz
C. Her Güzel İş İbadettir
Ç. Her Zaman ve Her Yerde İbadet Edebilirim
D. İnsan Hak ve Özgürlükleri İle Sorumlulukları
E. Düşünce Özgürlüğü
F. Diğer Din, Örf ve Adetlere Höşgörü
ÜNİTE VIII: RAMAZAN AYI VE ORUÇ
A. Ramazan Ayının Özellikleri
1. Kur’an, Ramazan ayında indirilmiştir
2. Ramazan, oruç ayıdır
B. Oruç Nedir?
C. Ramazan Ayı Sonunda Bayram Yaparız
ÜNİTE IX: NAMAZ BİR İBADETTİR
A. Namaz Nedir?
B. Namazın Koşulları
1. Namaza hazırlık koşulları
2. Namazın kılınış koşulları
C. Namaz Türleri
ÜNİTE X: PAYLAŞALIM, YARDIMLAŞALIM: ZEKÂT VE SADAKA
A. Zekât Nedir?
B. Paylaşma ve Yardımlaşma İbadeti Olarak Zekât
1. Zekâtı kimler verir?
2. Zekât kimlere verilir?
C. Yardımlaşma ve Dayanışma Yolu Olarak Sadaka
ÜNİTE XI: HAC VE KURBAN
A. Hac İbadeti
1. Hac nedir?
2. Kimler hacca gider?
B. Kurban İbadeti
ÜNİTE XII: KUTSAL KİTAPLARI TANIYALIM
A. Kutsal Kitaplara İnanıyorum
1. Kutsal kitap ne demektir?
2. Dört büyük kutsal kitap
B. Kutsal Kitabımız Kur’anıkerim
1. Kur’anıkerim’in özellikleri
2. Kur’anıkerim’de neler bulabiliriz?
ÜNİTE Xlll: DİNLERİ TANIYALIM
A. Günümüzde Yaşayan Büyük Dinleri Tanıyalım
B. Din ve Vicdan Özgürlüğü
198
1. Farklı din ve inançlara saygı gösterelim
2. Laiklik, din ve vicdan özgürlüğünün güvencesidir
199
ÖRNEK İŞLENİŞ
Açıklama:
Öğretilecek konularla ilgili olarak hazırlanan bir çizelge ile öğrencilerin performansları
önceden ölçülür. Bu ölçme sırasında konuyla ilgili olarak öğrencilere çizelgedeki sorular
sorulur. Doğru yanıtlar “+”, yanlış yanıtlar “-” işareti ile gösterilir. (Performansın belirlenmesi
için yapılan çalışma ve buna ilişkin hazırlanan kayıt tablosu günlük plân formatının
dışındadır.)
PERFORMANS KAYIT TABLOSU KESİTİ
BİLDİRİMLER
ÖLÇÜT SORULAR
1. Ramazan Bayramı’nın,
%100 1. Ramazan Bayramı ne zaman
Ramazan ayının sonunda,
başlar?
orucun bitiminde başladığını
söyler.
2. Ramazan Bayramı’nın üç gün %100 2. Ramazan Bayramı kaç gündür?
olduğunu söyler.
3. Bayram öncesinde, bayram
3. Ramazan Bayramı’ndan önce
ihtiyaçları için alışveriş
ne gibi hazırlıklar yapılır?
yapıldığını, temizlik yapıldığını,
a. Alışveriş yapılır.
yiyecekler hazırlandığını,
%100 b. Temizlik yapılır.
bayramda giyilecek giysilerin
c. Yiyecekler hazırlanır.
hazırlandığını, uzaktaki akraba
d. Giyecek hazırlanır.
ve arkadaşlarımıza bayram kartı
e. Bayram kartı gönderilir.
gönderildiğini söyler.
Sonuç
4. Bayram sabahı bayram
4. Ramazan Bayramı’nda neler
namazı kılmak için camiye
yaparız, bayramı nasıl kutlarız?
gidildiğini, mezarlık ziyaretine
a. Camiye gidilir.
gidildiğini, bayramlaşmak için
%100 b. Mezarlık ziyaretine gidilir.
komşu ve akrabaların ziyaret
c. Komşu ve akraba ziyaret edilir.
edildiğini, eve gelen misafirlere
d. Misafirlere ikramda bulunulur.
ikramda bulunulduğunu,
e. Çocuklara armağan verilir.
çocuklara armağanlar verildiğini
söyler.
Sonuç
Berk Buse
+
Simay
-
Mert
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Dersin Adı
: Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi
Ünitenin Adı
: Ramazan ayı ve oruç
Konunun Adı
: Ramazan ayı sonunda bayram yaparız.
Süre
: 40 dakika
Yöntem ve Teknikler: Anlatım, soru-yanıt
Öğretim Materyalleri: Resim kartları
1. Öğretimde kullanılacak materyaller:
Birinci davranışın öğretiminde kullanılacak araç setleri
Birinci resim kartı
: Alışveriş yapıldığını ifade eden resim kartı
İkinci resim kartı
: Temizlik yapıldığını ifade eden resim kartı
Üçüncü resim kartı : Yiyecek hazırlandığını ifade eden resim kartı
Dördüncü resim kartı : Giyecek alındığını ifade eden resim kartı
Beşinci resim kartı :Bayram kartı göndermeyi ifade eden resim kartı
İkinci davranışın öğretiminde kullanılacak araç setleri
Birinci resim kartı
: Bayram namazının kılınışını ifade eden resim kartı .
İkinci resim kartı
: Mezarlık ziyaretinin yapıldığını ifade eden resim kartı.
Üçüncü resim kartı : Komşu ve akraba ziyaretlerinin yapıldığını ifade eden resim
kartı
Dördüncü resim kartı : Misafirlere ikram yapılışını ifade eden resim kartı.
Beşinci resim kartı : Çocuklara armağan verilişini ifade eden resim kartı.
200
Amaç: Ramazan Bayramı’nın özelliklerini bilir.
Davranışlar:
1. Ramazan Bayramı’nın ne zaman başladığını söyler.
2. Ramazan Bayramı’nın kaç gün olduğunu söyler.
3. Ramazan Bayramı’ndan önce yapılan hazırlıkları söyler.
4. Ramazan Bayramı’nın nasıl kutlandığını söyler.
Performans kayıt tablosu dikkate alınarak davranışlar ad belirtilerek yeniden yazılır.
1. Berk, Simay, Mert; Ramazan Bayramı’nın ne zaman başladığını söyler?
2. Berk, Buse, Simay, Mert; Ramazan Bayramı’nın kaç gün olduğunu söyler.
3. Berk, Buse, Simay, Mert; Ramazan Bayramı’ndan önce yapılan hazırlıkları söyler.
4. Berk, Buse, Simay, Mert; Ramazan Bayramı’nın nasıl kutlandığını söyler.
ÖĞRENME VE ÖĞRETME ETKİNLİKLERİ
Öğretmen, öğrencilere “Daha önceden ulusal ve dinî bayramlarımızı öğrenmiştik. Dinî
bayramlarımızın, Ramazan ve Kurban bayramları olduğunu biliyoruz. Bugünkü dersimizde
Ramazan Bayramı’nın ne zaman başladığını, kaç gün sürdüğünü, bayramdan önce ne gibi
hazırlıklar yapıldığını ve bu bayramın nasıl kutlandığını öğreneceğiz.” diyerek derse giriş
yapar.
Öğretmen, öğrencilere Ramazan Bayramı’nın ne zaman başladığını sorarak konuya
dikkatlerini çeker.
Buse’nin “Ramazan Bayramı’nı, Ramazan ayının sonunda orucun bitiminde kutlarız.”
yanıtını pekiştirir ve “Evet çocuklar, ailenizde veya çevrenizde oruç tutanlar vardır. Ramazan
ayı sona erip orucumuz bittiğinde Ramazan Bayramı da başlamış olur.” der. Daha sonra
Berk, Simay ve Mert’e de Ramazan Bayramı’nın ne zaman başladığını sorarak, doğru
yanıtları pekiştirir, yanlış yanıt gelirse konuyu tekrar ederek, öğrencilerin doğru yanıt
vermelerini sağlar.
Öğretmen öğrencilere,”Çocuklar Ramazan Bayramı üç gündür. Bu üç gün boyunca
bayramla ilgili kutlamalar devam eder.” der. Ramazan Bayramı’nın kaç gün olduğunu tekrar
etmelerini ister. Öğretmen öğrencilere,” Peki çocuklar Ramazan Bayramı’ndan önce ne gibi
hazırlıklar yapılır?Bununla ilgili bazı resimler getirdim. Şimdi bu resimlerde gördükleriniz
hakkında konuşacağız.” der. Birinci resim kartını göstererek “Neler görüyorsunuz?” sorusunu
yöneltir. Öğrencilerin yanıtını dinler. Daha sonra “Evet çocuklar Ramazan Bayramı öncesinde
de alışveriş yaparız.” Berk, Buse, Simay ve Mert’e, “Şimdi siz söyleyin bakalım, bayram
öncesi yapılan hazırlıklardan biri nedir?” der. Onların doğru tepkilerini pekiştirir. Birinci resim
kartını tahtaya asar.
Daha sonra öğretmen ikinci resim kartını öğrencilere gösterir.”Peki bu resim kartında
neler görüyorsunuz? “ der. Öğrencilerin yanıtını dinler. Öğretmen öğrencilere”Çocuklar
bayram öncesinde temizlik yaparız.” der. Berk’e” Bayram öncesi yapılan hazırlıklardan biri
nedir?” diyerek, Berk’in doğru davranışını pekiştirir. Buse, Simay ve Mert’e de aynı soruyu
yönelterek, onların doğru tepkilerini pekiştirir. İkinci resim kartını tahtaya asar.
Öğretmen diğer bayram öncesi hazırlıkların öğretimini de aynı şekilde yapar. Resim
kartlarını tahtaya asar. Öğretmen bu hazırlıkları konuşurken kendi yaşantıları ile bağlantı
kurmalarını sağlamak için öğrencilere evlerinde yapılan bayram hazırlıklarını anlattırır.
Yanıtlarını dinler.
201
Öğretmen,”Çocuklar bayram öncesinde yapılan hazırlıkları öğrendik. Şimdi de
Ramazan Bayramı’nın nasıl kutlandığını konuşalım .”der. Getirdiği resim kartlarından, birinci
resim kartını göstererek,”Bu resim kartında neler görüyorsunuz?” sorusunu yöneltir. Gelen
yanıtları dinler. Öğretmen “Bayramda bayram namazı kılınır.”der. Öğrencilere “ Bayram nasıl
kutlanır? Siz söyleyin bakalım.” diyerek Berk, Buse,Simay ve Mert’e soruyu yöneltir.
Öğrencilerin doğru tepkilerini pekiştirir. Birinci resim kartını tahtaya asar. Öğretmen diğer
bayram kutlamalarının öğretimini de aynı şekilde yapar. Resim kartlarını tahtaya asar.
Daha sonra bayramın nasıl kutlandığını öğrencilere tekrar ettirir. Öğrencilerin doğru
tepkilerini pekiştirerek dersin işlenişi tamamlar.
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME:
Örnek Ölçme Soruları
1. Ramazan Bayramı ne zaman başlar?
2. Ramazan Bayramı kaç gündür?
3. Ramazan Bayramı’ndan önce ne gibi hazırlıklar yapılır?
4. Ramazan Bayramı’nı nasıl kutlarız?
Değerlendirme
Öğretmen, değerlendirme için hazırlanan soruları Berk, Buse, Simay, Mert’e sorar ve
gelen doğru tepkileri pekiştirir. Yanlış tepki verildiğinde gerekli dönüt ve düzeltmeleri yapar.
Öğretmen, ölçme sonuçlarını ve öğrencilerin ders içindeki performanslarını dikkate alarak
onların başarıları hakkında sonuca ulaşır.
202
Download