ani işitme kaybı

advertisement
ANİ İŞİTME KAYBI
Dr.Hasan MERCAN
TANIM





Ani işitme kaybı üç günden kısa bir zaman içinde
gelişen,ardarda üç frekansta 30dB’den daha fazla bir
kayıpla ortaya çıkan sensörinöral işitme kaybı olarak
tanımlanır.
KBB acilleri içinde yer alır.
%90’dan fazla olguda unilateraldir.
Teşhis ve tedavi ne kadar erken yapılırsa o kadar iyi
prognoza sahiptir.
Cinsiyet,bölgesel farklılıklar ve mevsimsel değişikliklerin
gösterilebilmiş bir etkisi yoktur.
TANIM




Etyopatogenezinde birçok etken suçlanmış
olup,bunların bir kısmını anamnez,fizik muayene
ve bazı testlerle ortaya koymak mümkün
olabilir.Ancak vakaların büyük kısmı idiopatiktir.
Hastalar genelde işitme kaybı şikayetiyle gelirler.
İşitme kaybına sıklıkla başka şikayetler de eklenir.
İşitme kaybı çoğunlukla uykudan uyanma
sırasında farkedilir.
İNSİDANS


Görülme sıklığı her yıl 1/10.000
civarındadır.Medikal tedavi görmeksizin
kendiliğinden düzelme oranının yüksek olması
nedeniyle gerçek insidansın bu rakamdan fazla
olması muhtemeldir.
Genelde tüm yaş gruplarında eşit sıklıkta
izlenmekle beraber,yapılan çalışmalarda 30 ila 60
yaş arasında daha sık görüldüğü vurgulanmıştır.
TANI




Tanı; anamnez,fizik muayene ve odyolojik testlerle
konur.AİK,sıklıkla kulakları sağlıklı kişilerde ortaya
çıktığı için fizik muayene normaldir.
Anamnezde belirgin bir sebep olmaksızın üç günden
daha kısa bir zaman içinde gelişen işitme kaybı vardır.
Geçirilmiş üst solunum yolu enfeksiyonu ve sistemik
hastalıklar sorgulanmalıdır.
Bütün hastalara işitme kaybının varlığını ve sensörinöral
tipte olduğunu göstermek için mutlaka odyometrik test
yapılmalıdır.
ÖYKÜ
Travma
Barotravma
Gürültülü ortam
ÜSYE
Diyabet
Koronel/Karotid arter hastalığı
Vertigo
Tinnitus
KULAK MUAYENESİ
Buşon tıkacı
ETYOLOJİ İLE TANI
Perforasyon
Hikaye
Hemotimpanum
Fizik muayene
Kulak yolunda kan
MR ve laboratuar
TRAVMA
İNTRAKRANİAL
KİTLE
MULTİPLE
SKLEROZ
KONJENİTAL
OTOİMMÜN/METABOLİK
ANİ SENSÖRİNÖRAL
İŞİTME KAYBI
LABORATUVAR
Odyogram
MR
BT
Metabolik panel
<4 haftadan ise
Ampirik tedaviye
başla
(Steroid/Antiviral)
İDİOPATİK BAŞLANGIÇTA
İKİ TARAFLI AİK
VİRAL
VASKÜLER
YAKLAŞIM
Koklearİmplant
İmplant
Koklear
Steroid
Antiviral
Steroid
Antiviral
Dekstran
Hypaque
Direkt veya
indirekt
travma
TRAVMA
İNTRAKRANİAL
KİTLE
MULTIPL SKLEROZ
KONJENİTAL
OTOİMMÜN/
METABOLİK
BT
MR
Elektronistagmografi
Steroid
Yatak istirahati
Gürültüden uzaklaşma
Gürültülü
ortam
Barotravma
Perilenfatik fistül
Cerrahi Eksizyon
Radyoterapi
Takip
Nöroloji Konsültasyonu
BT Düşün
Steroid
Metotrexate
İmuran
Siklofosfatamin
Cihaz
Cerrahi onarım
TANI



Odyolojik incelemede ardarda üç frekansı birden tutan
orta dereceden totale kadar değişen şiddette
sensörinöral işitme kaybının saptanması tanı
koydurucudur.
İşitme kaybı sadece alçak ya da yüksek frekansları
tutabildiği gibi tüm frekansları da tutabilir.
Timpanometride orta kulak basınçları normal olarak
bulunur.Stapes refleks eşikleri,işitme kaybı 60dB’i
aşmadıkça genelde etkilenmez.Etkilenim 60dB’i aşan
şiddette ise ipsilateral ve kontrlateral stapes refleks
eşikleri yükselir,refleks alınamaz.
TANI



Supraliminer testler,konuşmayı ayırdetme skorları,beyin
sapı odyometrisi(ABR),koklear-retrokoklear lezyonların
ayırıcı tanısında ve fonksiyonel işitme kayıplarını
saptamada faydalıdır.
Kalorik testler ve elektronistagmografi(ENG) vestibüler
etkilenmeyi ortaya koyar.
Akustik nörinoma seyrek görülse bile erken teşhisin
önemi nedeniyle MR yapılmalıdır.Akustik nörinomalı
hastaların %13’ünde ani işitme kaybı,ani işitme kayıplı
hastaların %1’inde de akustik nörinoma gözlenir.
TANI
Asıl Belirtiler :
1-İşitme kaybı aniden gelişen bir başlangıç içerir.
2-İşitme kaybının nedeni belli değildir.
3-Dalgalanma göstermez ve genellikle unilateraldir.

Eklenen Belirtiler:
1-Tinnitus eşlik edebilir.
2-Yineleyen nöbetler olmaksızın vertigo,bulantı ve kusma
tabloya katılabilir.
3-8. kafa çifti dışında hiçbir kafa çifti ile ilişkili belirtiye
rastlanmaz.

KLİNİK SEMPTOMLAR



Major klinik bulgu işitme kaybıdır.Genelde
unilateral,nadiren de bilateraldir.%70 vakada
tinnitus da mevcuttur.
Hastaların yaklaşık yarısında vestibüler
semptomlar(vertigo,bulantı,kusma) da vardır.
Vertigo daha çok yüksek frekansları tutan işitme
kaybı olan hastalarda izlenmektedir.
ETYOLOJİ



Ani işitme kayıplarında spesifik etyoloji vakaların
%10-15’inde saptanabilir.
Tek bir etyolojik faktörün rol almadığı
bilinmekte olup birçok faktör etyopatogenezde
rol almaktadır.
Bu nedenle “İdiopatik Ani İşitme Kaybı” olarak
isimlendirmek de olasıdır.
ETYOLOJİ
A.Enfeksiyöz Nedenler:
1.Viral Enfeksiyonlar:
 Kabakulak
 Kızamık
 İnfluenza
 Parainfluenza A,B,C
 EBV
 Adenovirüs tip2
 CMV,Herpes Zoster
 Kızamıkçık,HIV
ETYOLOJİ
A.Enfeksiyöz Nedenler:
1.Viral Enfeksiyonlar:
 Hastaların %25’inde AİK başlamadan birkaç hafta önce
bir ÜSYE anamnezi vardır.
 Serolojik incelemelerde,kontrol populasyonunda
görülmeyen viral ajanlara karşı önemli derecede artmış
antikor titreleri saptanmıştır.
 Virüslerle yapılan in vivo ve in vitro çalışmalarda
virüslerin hiperkoagülasyona yol açarak koklea
kanlanmasını bozduğu gözlenmiştir.
ETYOLOJİ
A.Enfeksiyöz Nedenler:
1.Viral Enfeksiyonlar:
 Kabakulak virüsü ani işitme kaybına yol açtığı en
iyi bilinen virüstür.
 Kızamık virüsü genelde bilateral olarak iç kulağı
etkiler.Döküntülerin olduğu dönemde işitme
kaybı da ortaya çıkar.
 İnfluenza virüsü ve adenovirüs de koklear ve
vestibüler labirentit yapar.
ETYOLOJİ
2.Bakteriyel Enfeksiyonlar:
 Meningokokal menenjit
 Mikoplazma
 Sifiliz
 Lyme
 Kronik kulak enfeksiyonlarına sekonder
ETYOLOJİ
3.Mantar Enfeksiyonları:
 Kriptokokal menenjit
4.Protozoal Enfeksiyonlar:
 Toksoplazmozis
B.Sirkülatuar Nedenler:
İç kulak metabolizması yüksek düzeyde olup anoksiye
duyarlıdır.İç kulak,kanlanmasının terminal damarlarla olması
nedeniyle vasküler patolojilerden kolay etkilenir.
Vasküler Oklüzyon:
1.Kısmi Oklüzyon
2.Tam Oklüzyon
3.İç Kulağa Kanama,Lösemi,Antikoagülasyon.
ETYOLOJİ
1.Kısmi Oklüzyon:
a.Yüksek Viskozite Sendromları:
 Makroglobulinemi
 Polisitemia vera
 Multıpl myeloma
c.Küçük Damar Obstrüsiyonu:
 Orak hücreli anemi
 Mikroemboli
ETYOLOJİ
c.Küçük Damarlarda Daralma:
 Diabetes Mellitus
 Arteriosklerozis
 Buerger Hastalığı
d.Hiperkoagülabilite
e.Vazospazm
f.Vertebrobaziler Yetmezlik
g.Karotid Arter Anomalileri
h.Vasküler Hastalıklarla Birlikte Mitokondriopatiler
ETYOLOJİ
2.Tam Oklüzyon:
a.Trombüs veya emboli
b.By-pass cerrahisine ikincil mikroemboli
3.İç Kulağa Kanama,Lösemi,Antikoagülasyon
C.Travmatik Nedenler:
1.İntrakoklear Yırtılma
2.Oval ve Yuvarlak Pencere Membran Kompresyonu
 Kafa travmasına ikincil
 Otolojik ve otolojik olmayan cerrahi müdahaleler
 Konjenital malformasyonlar
ETYOLOJİ
C.Travmatik Nedenler:
3.Perilenf Fistülü
4.Akustik Travma
5.İç kulak sarsıntıları
D.Neoplastik Nedenler:
 Akustik nörinoma
 Lösemi
 Myeloma
 İnternal Akustik Kanal Metastazları
 Meningeal Karsinomatozis
 Paraneoplastik Sendrom
ETYOLOJİ
E.İmmünolojik Nedenler:
 Primer immün iç kulak hastalığı
 Temporal arterit
 Wegener granülomatozisi
 Cogan Sendromu
 Poliarteritis nodosa
 SLE
 RA
ETYOLOJİ
F.Nörolojik Nedenler:
 Multipl Sklerozis
 Fokal pontin iskemi
 Migren
 G.Toksik Nedenler:
 Yılan ısırması
 Ototoksik
ilaçlar(Aminoglikozidler,salisilatlar,diüretikler,sispl
atin,eritromisin,kinin,vankomisin,OKS)
ETYOLOJİ
H.Psikojenik Nedenler:
 Konversif reaksiyon
I.Metabolik Nedenler:
 Tirotoksik hipokalsemi
 Demir metabolizma bozuklukları
 Diabetes Mellitus
 Renal yetmezlik
ETYOLOJİ
J.Diğer Nedenler:
 Meniere hastalığı
 Nörosarkoidozis
 Psödohipoakuzi
 Siklosporin uygulanan renal transplantasyonlar
 Dental cerrahi
 Genetik predispozisyon
 Stres
Bu listeye daha pek çok neden ilave etmek
mümkündür.Ancak bugün ilk iki başlık olan viral nedenler
ve sirkülatuar nedenler üzerinde durulmaktadır.
PROGNOZ
1.Kötü Prognoz Kriterleri:
 İleri yaş
 İşitme kaybı bilateral ve totalse
 Objektif vestibüler semptomlar ve fasiyal paralizi
varsa
 Birden fazla vasküler risk faktörü olması
 Hasta geç başvurmuş ve tedaviye geç başlanmışsa
 Odyogramda inen eğri şeklinde işitme kaybı
mevcutsa
PROGNOZ
2.İyi Prognoz Kriterleri:
 Vestibüler semptom olmaması
 Birden fazla vasküler risk faktörü olmaması
 İşitme kaybının hafif olması
 Erken tedavi
 Odyogramda 2 hafta içinde iyileşme belirtileri
varsa
 İşitme kaybı tek taraflı ise
 Odyogramda yükselen eğri şeklinde işitme kaybı
saptandı ise
TEDAVİ




AİK’da birçok değişik tedavi protokolleri
uygulanmaktadır.Literatürde 51 ayrı ilaç ve
kombinasyonunun uygulandığı bildirilmiştir.
Nadir olmakla birlikte hiçbir tedavi uygulamayan
klinikler de vardır.
AİK’da bir etyoloji saptandığında tedavi ona
yönelik olmalıdır.
AİK’da spontan iyileşme oranı %65’e kadar
çıkmaktadır.
TEDAVİ





AİK’nın çoğu idiopatik olduğu için tedavi de
ampirik olmaktadır.
Her hasta mutlaka hospitalize edilmeli ve sedatize
edilerek yatak istirahatinde tutulmalıdır.
Hastalara tuzsuz,karbonhidrat ve yağ bakımından
kısıtlı diyet uygulanmalıdır.
Alkol,sigara ve stimülan ajanlar yasaklanmalıdır.
Tedaviye hemen başlanmalıdır.
TEDAVİ
AİK’da Kullanılan Tedavi Yöntemleri:
1.Kortikosteroidler
2.Hemodilüsyon
3.Vazodilatatörler
4.Antikoagülanlar
5.Ürografin
6.Sempatik ganglion blokajı
7.Diüretikler(Tiazid grubu,triamterene)
8.Vitaminler(B Vitamini,nikotinik asit)
TEDAVİ
AİK’da Kullanılan Tedavi Yöntemleri:
9.Hiperbarik oksijen tedavisi
10.Karbogen(%5 CO2 + %95 O2)
11.Papaverin
12.Prostoglandin E1
13.Pentoksifilin
14.Pirasetam
15.Otoimmün tedavi protokolü(Steroid+sitotoksik
ajan(siklofosfamid veya azotiopurin))
16.Cerrahi tedavi
TEDAVİ
1.Kortikosteroidler:
 AİK’da en sık başvurulan ilaçlardandır.
 Steroidlerin ödem çözücü ve antiinflamatuar
etkilerinden faydalanılmaktadır.
 Genelde 40-80 mg(1mg/kg) dozda
prednizolon veya eşdeğeri kortizon
başlanarak kademeli olarak azaltılır.
 Aynı amaçla ACTH da
kullanılabilir(40ü/gün).
TEDAVİ
2.Hemodilüsyon:
 Bu tedavi şeklinde amaç bir yandan düşük kan volümünü
arttırmaya,diğer yandan eritrosit akışkanlığını ve
mikrosirkülasyonu hızlandırmaya yöneliktir.
 Bu amaçla Dexran-40,Rheomacrodex gibi düşük molekül
ağırlıklı,hipervolemik hemodilüsyon sağlayan maddeler
kullanılır.
 Böylece hematokrit düşer ve doku perfüzyonu artar.
 %10’luk dextran 12 saat ara ile 4 saatte gidecek şekilde 500
ml verilir.
TEDAVİ
3.Vazodilatatörler:
 Geçici iskemi sebebi olan vazospazmı çözerler.
 Bu amaçla prostaglandin E1,karbondioksit
inhalasyonu,nikotinik
asit,histamin,papaverin,nilidrinkullanılabilir.
4.Antikoagülanlar:
 Amaç,heparin ve kumadin gibi maddelerin
antikoagülan,antiinflamatuar,lipolitik ve
antihistaminik etkilerinden faydalanmaktır.
 Heparin 12 saat ara ile 5000-6000 ünite s.c ,
kumadin 20mg/gün oral kullanılır.
TEDAVİ
5.Ürografin:
 Ürografin,radyolojik görüntülemede
kullanılan,intravenöz verilen kontrast maddedir.
 İşitme üzerine olan etkisi 1976 yılında tesadüfen
farkedilmiştir.
6.Sempatik Ganglion Blokajı:
 Tedavinin esası stellat ganglionun adrenalinsiz
lokal anestezi ile blokajı ve blokaja bağlı olarak
sempatik aktivitenin ortadan kaldırılması ile
vazodilatasyon sağlanmasıdır.
TEDAVİ
7.Diüretikler:
 Diüretiklerin ödem çözücü etkilerinden
faydalanılmaktadır.
 Furosemid ve Etakrinik asidin ototoksik etkisi
olduğundan tiazid grubu diüretikler
kullanılmalıdır.
8.Vitaminler:
 En yaygın olarak B grubu vitaminler kullanılır.
 Yapılan deneysel çalışmalarda nikotinik asidin
sempatik inhibisyon yaparak vazodilatasyona
neden olduğu gösterilmiştir.
TEDAVİ
9.Hiperbarik Oksijen Tedavisi:
 Amaç,kokleadaki parsiyel O2 basıncını arttırarak
hücrelerdeki hasarı ortadan kaldırmaktır.
 İlk 48 saatte kullanılması esastır.
10.Karbogen Tedavisi:
 %5 CO2 + %95 O2 karışımının günde 4-8 defa 10-30
dakika(5-8 litre/dak.) inhalasyonu ile uygulanır.
 Bu yöntemin esası ani işitme kayıplı hastalarda perilenfatik
alanda ölçülen parsiyel O2 basıncı düşüklüğüne dayanır.
 Bu karışımın inhalasyonu sonucu oluşan vazodilatasyon
sayesinde koklear kan akımı artmakta ve iç kulakta
oksijenizasyon artmaktadır.
TEDAVİ
11.Papaverin:
 Düz kasları gevşeten bu ilaç vazodilatasyon
yapar.3 gün i.v izleyen dönemde oral yoldan
devam edilir.
12.Prostoglandin E1:
 Vazodilatatör ve trombosit agregasyon
inhibitörüdür.
 40-60mg/gün verilir.
TEDAVİ
13.Pentoksifilin:
 Bir teofilin derivesi olan pentoksifilin,eritrositlerin
patolojik rijiditesini azaltır,trombosit
agregasyonunu önler ve viskoziteyi azaltarak kan
akımını arttırır.
14.Pirasetam:
 Trombosit agregasyonunu,trombosit
aktivasyonunu,trombosit faktör 4 salınımı,beta
tromboglobulini inhibe eder.
TEDAVİ
15.Otoimmün Tedavi Protokolü:
 Otoimmün tedavi,humoral ve hücresel
immünitenin sensörinöral işitme kaybı
oluşturduğu esasına dayanır.
 Steroid+sitotoksik kombinasyonu kullanılır.
 Sitotoksik olarak siklofosfamid veya
azotiopurin kullanılır.
TEDAVİ
16.Cerrahi Tedavi:
 Perilenf fistülü düşünülen hastalarda
eksploratris timpanotomi önerilmektedir.
 Perilenf fistülü vakalarında fistül onarımının
başlıca 3 nedeni vardır:
1.Hastanın işitme ve denge ile ilgili
yakınmalarını düzeltmek
2.Olası bir menenjiti önlemek
3.Kokleaya hava girmesini önlemek
TEDAVİ
KOMBİNE TEDAVİ:
 Ani işitme kaybında spontan tam veya tama
yakın iyileşmenin yüksek oranda
görülmesi,tıbbi tedavilerin
değerlendirilmesini güçleştirmektedir.
 Kombine tedavi ile daha başarılı sonuçların
alınacağı düşüncesi ile çeşitli kombine
tedavi protokolleri önerilmiştir.
TEDAVİ
KOMBİNE TEDAVİ:
Protokol 1(Meyerhoff ve Paparella):
Heparin 2x5000-6000 U subkütan
ACTH 40 U IM
Papaverin HCl 2x150 mg oral
Dekstran %10’luk 2x500 cc IV
%5 CO2 +%95 O2 Günde 4 defa 10 dakika
Protokol 2(Shea ve ark.):
Histamin 2x2.75 mg
Deksametazon 2x0.75 mg
Dyazide 500 mg
%5 CO2 + %95 O28 defa/gün, 30 dakika süre ile
Hypaque10 cc/gün IV
TEDAVİ
KOMBİNE TEDAVİ:
Protokol 3(Wilkins ve ark.):
Hypaque (%60) 2x10 cc IV
Histamin fosfat 2x 2.75 mg
Dekstran (%10’luk)2x 500 cc IV
Niacin 3x 100 mg oral
Papaverin HCl 3x 150 mg oral
Decadron 2x4 mg oral
Dyazide 500 mg
%5 CO2 +%95 O2 4 defa/gün,15 dakika süre ile
TEDAVİ
KOMBİNE TEDAVİ:
Protokol 4(Hughes ve ark.):
Düşüktuzlu diyet(2gr/gün)
Hidroklorotiazid(25mg/gün,oral)
Prednizolon(1mg/kg/gün/oral)
Asiklovir(1-2gr/gün,oral 5*1,10 gün)
Birkaç gün periyodik karbojen inhalasyonu
Protokol 5(Uludağ Üniv. KBB ABD):
1. 500 cc Rheomacrodex mg tb. 1x1 içerisine 3 amp. pentoxifyllin, 3 saatte i.v.
infüzyon şeklinde (Saat 07.00) 2. 500 cc SF içerisine 3 amp. pentoxifyllin, 3
saatte i.v. İnfüzyon şeklinde (Saat 19.00)
3. Triamteren 50 mg + Hydrochlorothiazide 25 mg cap. 1x1
4. B1 + B6 vitamini 3x1
5. Asetilsalisilik asit 1x1
6. Mianserin HCI 10
SONUÇ



AİK’nın belirgin etyolojisini saptamak genellikle
mümkün olmamaktadır. En çok görülen etyoloji,
viral kokleittir. Kortikosteroid tedavisi, eğer hemen
uygulanmaya başlanırsa orta derecedeki işitme
kayıplarında etkili olmaktadır.
Vazodilatör tedavinin damarsal etyolojilerde
etkinliği önemlidir.
Labirent fistülleri genellikle bir travmayı takiben
oluşan işitme kayıplarında oluşmaktadır. Bu
hastalar orta kulak eksplorasyonundan fayda
görmekteler.
TEŞEKKÜRLER…
KAYNAKLAR








Byl M.Frederick, Sudden hearing loss eight years experience and suggested prognostic
table, Laryngoscope 94: 647-661-1984.
Ömür M. KBB’nin ihtisas dalı olarak çıkışı. KBB postası. Sayı:2, Volum 1 S:65.
Kohut R, Hinojosa R: Sudden sensory hearing loss, Head and neck surgery
otolaryngology (edited by Byron J. Bailey) Lippincott company, Philedelphia 1993,
S:1820-1825
Moskowitz Dan M.D., Lee K, J. Smith Wh: Steroid use in idipathic sudden sensory
hearing loss. Laryngoscope 94: May 1984 S:664-666.
Wilson R.W, Gulya J. Sudden sensory hearing loss. Otolarygology-Head and neck
surgery. (edited by Cummings C.W. Mosby Year Book 1993 S:3103-3112.
Papila İ, Çanakçıoğlu S, ErişirF: Ani İşitme Kayıplarında Viral Etkenler, Türk
Otolaringoloji Arşivi 30, 90-92, 1992.
Anadolu Y, Esmer N: Ani İşitme Kayıplarında Ürografinin Tedavisi KBB ve BaşBoyun Cerrahisi Dergisi, Cilt 1, S:1-4, 1993.
Pyykkö I. Vesannen M, Asikainnen K: Human Spumaretrovirüs in the etyology of
sudden hearing loss Acta Otolarygology (stock) 113:109-112, 1993.
KAYNAKLAR








Selesnick H, Jackler R, Atypicar L. Hearing Loss in Acaustic Neuroma Patients
Laryngoscope 103: P:437-441, 1993
Tsutown Nakashıma, Nasahıde Kaida Round Window Membrame Rupture and Inner
Ear Demage. Acta Otolaryngol (Stoch) 493:57-62, 1992.
Moffat D.A., Baguley DM., Sudden deafness in vestibular schwannoma J.Laryngol.
Otol. 108 (2) p: 116-9, 1994.
Ciuffetti G., Sccrdama A: Whole Blood filterability in sudden deafness. Laryngoscope
101: 65-67, 1991.
O’Keffe L.J: Maw A.R. Sudden total deofness in scikle cell disease. J. Laryngol. Otol.
105 (8) p.353-355, 1991.
Einer H, Tengborn L, Sudden sensorineural hearing loss and hemostatic mechanisms.
Arch. Otolaryngol Head Neck Surgery Vol:120, 536-540, 1994.
Hildesheiwer M. Block F. Blood viscosity and sensorineural hearingloss. Arch.
Otolaryngol Head Neck Surgery Vol:116-820-823, 1990.
Kikuchi S, Hıgo R, Takumaru A: Sudden Sensorineural Hearing Loss Assocciated
With Slow Blood Flow of the Vestebrobosllar System. Ann. Otol. Rhinol-Laryngol
102:873-877, 1993.
KAYNAKLAR






Nakashima T: Yanagita N. Outcome of sudden deafness witn and without
vertigo Laryngoscope 103.1145-1149, 1993.
Hısltcrantz E. Sudden deafness. Current Therapy in Otolaryngol Head and
Neck Surgery, 46-50 1990.
Saeki N. Kıtahara M. Assessment of prognosis in sudden deafness. Acta
Otolaryngol suppl. 510 S.56-61, 1994.
Yamasoba T. Kikuchi S. Sogasawa M. Acute Low-Tone Sensorineural Hearing
Loss. Without Vertigo, Vol:120 532-533, 1994.
Katırcıoğlu S, Karatj C. Saracaydan A: Akut işitme kayıplarında yeni tedavi
protokolleri. KBB Derğisi sayı 2, S:79-82, 1991
Hultcrantz E. Stenguist M. Lyttkenst. Sudden deafness a retrospective
evaluation of dextran therapy. ORL. S. Otorhinolaryngol Relats Spec.
(Summary) 56(3) 137-142, 1994.
KAYNAKLAR





Nakashina T: Kuno K, Yanagita N: Evaluation of prostoglandin E therapy far
sudden deafness Laryngoscope 99(5) 542-546, 1989.
Gürsan C, Akçay A: Ani işitme kayıpları. Türk Otolaryngoloji Arşivi. 30.17.19,
1992.
Mutlu M, Kecik C, Erkus S, Cingi E, Cingi C; Ani işitme kayıplı hastalarda
uyguladığımız tedavi yöntemleri ve aldığımız sonuçlar. XIX. Türk
Otolaryngoloji Kongre Kitabı Erol Ofset S. 1084-1090.
Özden C, Ensaris, Şemi M ve ark. High dose papoverine therapy in idiopathic
sudden sensorineural hearing loss. XV. WORLIS CONGRESS of ORL. Head
and Neck Surgery Kitabı ........... ofset, S.92-94, 1994.
Katırcıoğlu S, Katırcıoğlu O.S, Sunay T ve ark. Azothioprive combined with
corticosteroid therapy in sudden hearing loss. XV. WORLD CONGRESS of
ORL. Head and Neck Surgery Kitabı. S.276-279, 1994.
Download